Přílohy k Opatření rektora UK č. 6/2013Příloha č. 1Spisový a skartační plán Univerzity Karlovy v Praze
Spisový znak:

Věcná skupina (charakteristika) typů dokumentů:

Skartační znak a lhůta:


A – Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišťA ILegislativa a organizační normy


A I/1Základní předpisy UK a součástí UK (statuty a vnitřní předpisy podle VŠ zákona)A 10A I/2Další předpisy UK, fakult a dalších součástí UK (opatření rektora, kvestora, děkanů, ředitelů....)V 10A I/3Zřizování fakult, ústavů (institutů), kateder a dalších pracovišť, jejich rušení, reorganizaceA 10A IIAgenda akademických funkcionářů


A II/1Agenda akademických funkcionářů UK – rektora, prorektorů, děkanů, proděkanů, ředitelů součástí UK (zápisy z porad, zásadní dokumenty vznikající při výkonu funkce)A 5A II/2Agenda akademických funkcionářů UK – rektora, prorektorů děkanů, proděkanů, ředitelů součástí UK (korespondence, podklady, další méně významné dokumenty)V 5A IIIAkademické senáty


A III/1Akademické volby (protokoly volebních komisí, seznamy kandidátů, volební programy, ukázky dokumentace volební kampaně)A 5A III/2Akademický senát (zápisy a záznamy z jednání, zásadní korespondence)A 5A III/3Akademický senát (podklady, ostatní korespondence)V 5A IVVedení univerzity a fakult (další orgány)


A IV/1Kolektivní orgány vedení UK, fakult a dalších součástí UK – správní rada, vědecká rada, kolegium, stálé komise (protokoly, zápisy ze zasedání, projednávané dokumenty)


Dokumenty ukládat podle jednotlivých orgánů.A 5A IV/2Kolektivní orgány vedení UK, fakult a dalších součástí UK – správní rada, vědecká rada, kolegium, stálé komise (korespondence, podkladové dokumenty)


Dokumenty ukládat podle jednotlivých orgánů.V 5A VKvestor a tajemníci fakult


A V/1Agenda kvestora, tajemníků fakult (zápisy z porad, zásadní dokumenty vznikající při výkonu funkce)A 5A V/2Agenda kvestora, tajemníků fakult (korespondence, podklady, další méně významné dokumenty)V 5A VISekce, moduly, instituty, katedry, ústavy, kliniky, odbory, oddělení


A VI/1Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (zápisy z porad, dlouhodobé plány činnosti, zásadní dokumenty)A 5A VI/2Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (významná korespondence, podklady)V 5A VI/3Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (ostatní korespondence, pomocné a podkladové dokumenty)S 5A VIIHodnocení a kontrola


A VII/1Evaluace, hodnocení UK, fakult a jednotlivých pracovišť (konečné výstupy)A 10A VII/2Evaluace, hodnocení UK, fakult a jednotlivých pracovišť (podklady, dílčí řešení apod.)V 10A VII/3Vnitřní audit – zprávy o audituA 5A VII/4Vnitřní audit – plány, pracovní dokumentaceS 5A VIIIUniverzitní ocenění, slavnosti a soutěže


A VIII/1Čestné doktoráty, emeritní profesury, hostující profesuryA 5A VIII/2Vyznamenání a udělování medailí UK, vědecké tituly udělované in memoriamA 5A VIII/3Univerzitní a fakultní slavnostiA 5A VIII/4Univerzitní soutěže a ceny (vědecké, studentské, odborné)V 10A IXPublicita a propagace UK


A IX/1Tiskové zprávy, významné PR výstupyA 5A IX/2Styk s novináři, ostatní propagace UKV 10

B – Personální agenda

B ISystemizace místA 5B IIPřijímání a hodnocení zaměstnanců


B II/1Přijímání a vyřazování pracovníků – obecné záležitosti (inzeráty, konkurzy, žádosti o místo, nabídky)V 5B II/2Odborné hodnocení pracovníků – obecné záležitosti, souhrnné zprávyV 5B IIIDokumentace pracovních vztahů


B III/1Osobní spisy zaměstnanců (dohoda o vzniku pracovněprávního vztahu, průběh zaměstnání, vědecké a studijní pobyty v zahraničí, platové výměry, ukončení pracovního poměru apod.)


Po dohodě s archivem je možné osobní spisy zaměstnanců rozdělit na akademické a ostatní. Spisy jsou do Archivu UK předávány s abecedním seznamem v elektronické podobě.A 10B III/2Dohody o provedení práce, o pracovní činnosti apod. – dohody a vyúčtováníV 10B III/3Dohody o provedení práce, o pracovní činnosti apod. – návrhy, podkladyS 5B IVŘízení se zaměstnanci


B IV/1Postihy zaměstnanců, suspenze, amnestie, mimosoudní rehabilitace (konkrétní výsledky, rozsudky apod. nutno ukládat i v personáliích zaměstnanců)A 10B IV/2Odpovědnost za vzniklou škoduV 5B VDocházka a dovolené


B V/1Přehledy, rozpisy dovolenýchS 3B V/2Evidence docházkyS 3B VIStatistiky, přehledy zaměstnanců UKA 10B VIISociální záležitosti a kolektivní vyjednávání


B VII/1Kolektivní vyjednávání a smlouvyA 10B VII/2Závodní preventivní péčeS 5B VIIIBezpečnost práce


B VIII/1Bezpečnost práce (směrnice, koncepce, přehledy za období roční a delší, knihy úrazů, těžké pracovní úrazy)A 10B VIII/2Bezpečnost práce (lehké úrazy, knihy úrazů, odškodňovací komise)V 10B VIII/3Bezpečnost práce (výkazy, podklady, školení)S 5

C – Vědecko-výzkumná činnostC IKoncepce vědecké činnosti, zásadní normy, programy, korespondence s MŠMT (výzkumné záměry, dlouhodobé projekty, návrhy, hodnocení)A 10C IIGranty


C II/1Interní programy podpory vědy UK – koncepce, činnostA 10C II/2Interní programy podpory vědy UK – přijaté projekty – návrhy, posudky, smlouvy, průběžné a závěrečné zprávy (včetně tištěných výstupů z informačních systémů)A 10C II/3Interní programy podpory vědy UK – nepřijaté projekty, návrhy, posudky (včetně tištěných výstupů z informačních systémů)


Doporučeným způsobem výběru je ponechání kompletního souboru nepřijatých projektů vždy jednou za pět let (tj. rok 0/1 a 5/6)V 5C II/4Interní programy podpory vědy UK – podklady a přípravný materiálV 5C II/5Externí programy podpory vědy (grantové agentury a další projektové financování podpory vědy ze zdrojů mimo UK) – smlouvy, zprávy, zásadní dokumentyA 10C II/6Externí programy podpory vědy (grantové agentury a další projektové financování podpory vědy ze zdrojů mimo UK) – podklady a přípravný materiálV 10C IIIVýzkum a spolupráce


C III/1Dílčí výzkumné úkoly (fakultní, katedrové, ústavní) – zadání, smlouvy, souhrnné a závěrečné zprávyA 10C III/2Vědecká spolupráce s jinými vědeckými a pedagogickými institucemi v ČR (s výjimkou grantů) – smlouvy, souhrnné zprávy, zásadní dokumentyA 10C III/3Spolupráce se zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi v oblasti vědeckého výzkumu (s výjimkou grantů) – smlouvy, souhrnné zprávy, zásadní dokumentyA 10C III/4Aplikovaný výzkum – spolupráce s výrobními podniky, zdravotnickými zařízeními (zadání, smlouvy, souhrnné a závěrečné zprávy apod.)A 10C III/5Základní a aplikovaný výzkum (pracovní korespondence, další dokumentace, průběžné zprávy apod.)V 5C IVZnalecká činnost


C IV/1Znalecká činnost – znalecké posudkyV 10C IV/2Znalecká činnost – ostatníS 5C VLéčebná činnost – kliniky, ústavyV 10C VIVědecko-pedagogické tituly


C VI/1Docentury a habilitační řízení, habilitační práceA 5C VI/2Profesury a jmenovací řízeníA 5C VIIVydavatelská činnost


C VII/1Ediční plány, autorské smlouvy, přehledy vydaných publikací (fakult UK a Nakladatelství Karolinum)A 5C VII/2Ediční záležitosti, příprava publikací, vydavatelská agenda, redakční a ediční rady (UK, fakult, dalších součástí UK a Nakladatelství Karolinum)V 10C VIIIKnihovny


C VIII/1Univerzitní fakultní knihovny, střediska vědecko-technických informací – koncepce činnosti, organizace, důležité předpisy, zprávy o činnosti za roční a delší obdobíA10C VIII/2Univerzitní, fakultní knihovny, střediska vědecko-technických informací – ostatníS 5C IXVědecké konference


C IX/1Vědecké konference – zápisy z jednání, souhrnné zprávy, konferenční sborníkyA 5C IX/2Vědecké konference – běžná agendaS 5

D – Studijní záležitostiD IAkreditace a studijní plány


D I/1Akreditace, studijní plány formy studia, koncepce oborů, žádosti, schválení, souhrnné zprávy, dokumenty zásadní povahyA 10D I/2Akreditace, studijní plány formy studia, koncepce oborů – pracovní a pomocná dokumentaceV 5D I/3Karolinky (Seznamy přednášek, Základní informace o fakultě...)A 1D IIPřijímací řízení a zápis do studia


D II/1Přijímací řízení – podmínky přijímacího řízení, zadání testů a správné odpovědi, závěrečné zprávy, přehledy přijatých a nepřijatých uchazečů (s uvedením výsledků zkoušek)A 5D II/2Přezkumné řízení v přijímacím řízeníV 10D II/3Přijímací řízení – dotazníky, výsledky testů, zkoušek – nepřijatí uchazeči


(Pozn.: Před skartací nutno revidovat a vyjmout originály vysvědčení. Doporučeným způsobem výběru je ponechání kompletního souboru přijímacího řízení vždy jednou za 5 let, tj. rok 0/1 a 5/6.)V 5D II/4Zápis do studiaA 10D IIIEvidence studentů, účastníků rigorózního řízení a programů CŽV


D III/1Spisy studentů bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu, spisy účastníků rigorózního řízení (včetně protokolů o státních zkouškách a dokladu o splněných studijních povinnostech)


Spisy je po dohodě s Archivem UK možné členit podle typu studijního programu, formy studia a způsobu ukončení studia. Spisy jsou řazeny abecedně v rámci akademického roku ukončení studia/manipulačního období. Spisy jsou do Archivu UK předávány s abecedním seznamem v elektronické podobě.A 10D III/2Matriky studentů, matriky absolventů, matriky rigorózního řízení UKA 3D III/3Celkové seznamy studentů jednotlivých fakult UK v daném akademickém roce (katalogy posluchačů) – tištěné výstupy z informačního systémuA 1D III/4Celoživotní vzdělávání zaměřené zájmově, včetně Univerzity třetího věku – souhrnné seznamy a statistické přehledy účastníků programů CŽV, přehledy vypsaných kursůA 5D III/5    Celoživotní vzdělávání zaměřené na výkon povolání – včetně atestací lékařů (smlouvy, doklady o splněných atestacích a získané kvalifikaci)


V případě souběhu s odborným studiem se materiály ukládají do spisu studenta.A 5D IVRozhodování ve věcech studia – řízení zahajovaná na žádost i z vlastního podnětu, včetně disciplinárního řízení, vydávání rozhodnutí, přezkumné řízení (včetně soudního) ve věcech studia (konečné rozhodnutí se zakládá do spisu studenta)V 10D VUznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace („nostrifikace“)A 5D VIKvalifikační práce a doklady


D VI/1Kvalifikační práce – bakalářské, diplomové, dizertační, rigorózní, (Doporučujeme práce rozdělovat podle typu a řadit podle signatur přidělených při knihovnickém zpracování, při předání do Archivu UK je nutné přiložit elektronický soupis předávaných prací)A 5D VI/2Dílčí zkoušky a zkušební výkazyS 5D VI/3Studijní potvrzení vystavovaná na žádost žadatele a úřadůS 3D VI/4Osvědčení o dodatečném udělení titulů (Mgr., Ph.D., Th.D.)A 5D VI/5Duplikáty studijních dokladů, dokladů o získané VŠ kvalifikaciS 5D VIIÚrazy a úmrtí studentůV 10D VIIIMimosoudní rehabilitaceA 10D IXStudentské, fakultní a univerzitní spolkyV 5D XStyk s absolventy (Spolek Carolinum)V 10D XIPoplatky spojené se studiem a jiné úhrady


D XI/1Poplatky spojené se studiem – souhrnné přehledyA 10D XI/2Poplatky spojené se studiem – výběr, evidence, ostatní dokumentaceV 10D XIIStipendia


D XII/1Stipendia – souhrnné přehledyA 10D XII/2Stipendia – žádosti, vydávání rozhodnutí, přezkumné řízení, udělování, dílčí přehledyV 10D XIIIKoleje ubytování studentů


D XIII/1Koleje – souhrnné přehledyA 10D XIII/2Koleje (přidělování míst)S 5

E – Mezinárodní vztahyE IZahraniční vztahy


E I/1Uzavírání smluv a dohod se zahraničními univerzitami a jinými vědecko-pedagogickými institucemiA 5E I/2Zahraniční smlouvy a dohody – plnění (mimo pobyty)V 5E I/3Statistika a plánování mezinárodních vztahůV 5E I/4Členství v mezinárodních nevládních organizacích – přihlášky, zásadní dokumentaceA 10E I/5Členství v mezinárodních nevládních organizacích – korespondence, další dokumentace (včetně úhrady poplatků)V 10E I/6Propagace UK v zahraničíV 5E I/7Významné akce a zahraniční návštěvy na UK (ve spolupráci s diplomatickým sborem, nadacemi a jinými institucemi)V 5E IIZahraniční mobilita


E II/1Programy pro podporu mobility studentů a zaměstnanců UK a pobytů zahraničních pracovníků a studentů zahraničních VŠ na UK – smlouvy, vyhlášení, stanovení podmínek a další zásadní dokumentyA  5E II/2Pobyty studentů UK v zahraničí organizované UK – doklady dokumentující druh, místo a dobu pobytu a získané atestaceA 5E II/3Pobyty studentů zahraničních VŠ na UK – doklady dokumentující druh, dobu pobytu a získané atestaceA 5E II/4Pobyty zaměstnanců UK v zahraničí (včetně zpráv ze zahraničních cest), pobyty cizinců nestudentů na UK – zásadní dokladyA 5E II/5Pobyty studentů a zaměstnanců UK v zahraničí organizované UK, pobyty cizinců nestudentů na UK – ostatní agenda (včetně zamítnutých žádostí)V 5

F – Právní záležitostiF IPrávní záležitosti (mimo rozhodování o studiu)


F I/1Právní spory a zastupování (rozhodnutí soudů, zásadní spisy)A 10F I/2Právní záležitosti (pracovní dokumentace, podklady)V 5

G – Investice, rozvoj, projektové práce, generální opravyG IPlány, styk s dodavateli a orgány státní správy


G I/1Výhledové a roční plányA 5G I/2Projednávání a styk s dodavateliV 5G I/3Projednávání a styk s ministerstvem školstvíV 10G I/4Projednávání a styk s dalšími orgány státní správy a samosprávyV 10G I/5Smlouvy s dodavateliV 10G IIInvestiční záměry a generální opravy


G II/1Investiční záměry, schvalovací řízení, zprávy o realizaciV10G II/2Generální opravy (časové plány, výběrová řízení, dokumentace)S 10G IIIRozvojové projekty a programy financované z externích zdrojů


G III/1Návrhy, žádosti, smlouvy, závěrečné zprávy a další zásadní dokumentyA 10G III/2Podklady, přípravný materiál, korespondence s poskytovatelemV 10G IVArbitráž a statistika


G IV/1Arbitráž a penalizaceV 10G IV/2StatistikaV 10

H – Rozpočet, finanční hospodaření a účetnictvíH IÚčetnictví


H I/1Dokumentace účtů (zřizování, výpisy)V 10H I/2Účetní závěrka a výroční zpráva (podle § 31, odst. 2, písm. a/ zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví)A 10H I/3Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účetní záznamy (podle § 31, odst. 2, písm. b/, c/ zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví)V 10H IIRozpočty


H II/1Specifikace rozpočtových datS 10H II/2Rozpisy rozpočtů UK, fakult a dalších součástí UKS 10H II/3Rozpisy rozpočtů nižších organizačních složek UKS 5H II/4Rozpočtové změnyS 10H II/5Roční a pololetní statistické údajeS 10H IIIFakturace (včetně podkladů pro fakturaci)S 10H IVVýběrová řízení a zakázky


H IV/1Výběrová řízení včetně smluv s dodavateli (nadlimitní zakázky)V 10H IV/2Výběrová řízení včetně smluv s dodavateli (ostatní zakázky)S 10H IV/3Objednávky, smlouvy (včetně smluv o dílo)S 10H VMzdy


H V/1Mzdové listyV 50H V/2Podklady ke mzdámS 10H VIPokladní službaV 10H VIIEvidenční listy důchodového pojištěníS 50H VIIIDary a darovací smlouvyV 10

J – Vnitřní správa (správa budov, technické záležitosti)J IBudovy


J I/1Správa budov, smlouvy, nákupy, prodeje, dary, odkazyA 5J I/2Pasportizace budov (včetně výstupů z informačního systému) – při založení nového pasportu a při přestavbě či zásadní rekonstrukciA 1J IINájmy nemovitostí


J II/1Pronájmy a nájmy budov a místností, pozemkůV 20J II/2Nájemníci, služební bytyV 10J IIIRevizní a kontrolní zprávy zásadního významuA 5J IVNadace (nadační dary, správa nadačního jmění)A 10J VÚdržba a provoz


J V/1Údržba, údržbářské dílnyS 3J V/2AutoprovozS 3J V/3Drobné opravyS 1J VIInventarizace


J VI/1Inventarizace – hlavní inventarizační zápisV 10J VI/2Inventarizace – inventurní soupisyS 5J VIIPřístrojové vybavení, stroje, zařízení, nehmotný majetek (včetně záznamů o jejich zápůjčkách a převodech)S 5J VIIISpráva ubytovacích zařízení


J VIII/1Správa kolejí a menzV 10J VIII/2Domovní knihy ubytovacích, výcvikových a rekreačních zařízeníS 6J IXSpisová služba


J IX/1Spisovna a podatelna, evidence dokumentů (v listinné podobě, tištěné výstupy z elektronických systémů spisové služby), rejstříky aj. pomůcky spisové službyA 5J IX/2Archiv (převzetí spisů fakult a jednotlivých pracovišť)A 3J XPožární ochrana


J X/1Požární ochrana, ochrana budov – směrnice, koncepce, výkazy za období roční a delšíA 10J X/2Požární ochrana, ochrana budov – periodická hlášení a výkazy, školeníS 5

K – Informační systémy a výpočetní technikaK IDlouhodobé koncepce zavádění výpočetní techniky, plány a souhrnné zprávy o činnosti pracovišť IT za roční a delší obdobíA 5K IIProjektová, technická a uživatelská dokumentace informačních systémů

K II/1Dokumentace celouniverzitních, celofakultních a dalších informačních systémů, ve kterých jsou zpracovávána data mající trvalou (archivní) hodnotuA 5K II/2Dokumentace ostatních informačních systémůV 5K IIIIT infrastruktura a síťové trasy

K III/1Projektová dokumentaceV 5K III/2Dokumentace skutečného provedení (včetně vyjádření a souhlasů s provozem)V 10K IVPracovní dokumentace a dílčí zprávyS 5

Příloha č. 2Vzor skartačního návrhu

Univerzita Karlova v Praze


Fakulta (součást)


                                                                                                                             


Čj.:                                                                                                                        V ……dne ...


                                                                                                                                       


                                                                                          Archiv UK


                                                                                          Ovocný trh 5


                                                                                          116 36 Praha 1            


                                                                                                                                  
Skartační návrh


     Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze navrhujeme vyřazení dokumentů dle připojeného seznamu.


     Žádáme o provedení odborné archivní prohlídky, o souhlas se zničením dokumentů se skartačním znakem S a vybraných položek se skartačním znakem V a o uložení dokumentů trvalé hodnoty do Archivu UK.


Seznam dokumentů navrhovaných k vyřazení, resp. k převzetí do Archivu UK k trvalému uložení
  Stručný obsah:                                 spis. znak:       časový rozsah:            počet balíků, kartonů:                                          objem dat
Skartační znak A:
1. Akademický senát                                 A III/2           2005-2007                             2 balíky


2. Koncepce vědecké činnosti                   C I                 2000-2002                              4 kartony 


 .


 .                                                                                                                                                      


 .
Skartační znak V:
                                                                                                                                            


1. Bezpečnost práce (lehké úrazy)           B  VIII/1         2005-2007                              2 balíky
 .    


      


Skartační znak S:
1. Studijní potvrzení                                  D VII/1           2005-2007                            2 kartony


2. Rozpočtové změny                               H II/4              2000-2002                            4 MB1


 .


 .


 .


Celkem je navrhováno k vyřazení XX balíků (kartonů), tj. XX  bm2 dokumentů v listinné podobě se skartačním znakem A, XX balíků (kartonů), tj. XX bm dokumentů v listinné podobě se skartačním znakem V, XX balíků (kartonů), tj. XX bm dokumentů v listinné podobě a XX MB digitálních dokumentů se skartačním znakem S.                                                                                                                                        

Poznámky

1

megabyte

2

běžných metrů


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám