I. úplné znění Řádu celoživotního vzdělávání UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 4. PROSINCE 2012


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 36 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a Statutem Univerzity Karlovy v Praze bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").Čl. 2 Základní ustanovení

 1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků

 2. Do rámce celoživotního vzdělávání se nezahrnuje uskutečňování akreditovaných studijních programů , ani vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních.1) Účastník celoživotního vzdělávání (dále jen „účastník“) není studentem podle zákona o vysokých školách.

_____

1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění a zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání

 1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen "program") může být zaměřen

    a. 

  na výkon povolání, nebo

    b. 

  zájmově.

 2. Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce. Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.

 3. Uskutečňovatelem programu může být

    a. 

  fakulta,

    b. 

  vysokoškolský ústav, nebo

    c. 

  jiné pracoviště (čl. 3 přílohy č. 2 statutu univerzity).

  Program může být uskutečňován rovněž na základě spolupráce těchto součástí univerzity nebo na základě spolupráce s jiným subjektem, zejména vysokou školou. Program může být koordinován univerzitou.

 4. Uskutečňovatel vyhlašuje programy včetně jejich popisu. Popisem programu se rozumí

    a. 

  název programu,

    b. 

  zaměření programu,

    c. 

  forma programu,

    d. 

  číslo akreditace programu celoživotního vzdělávání, byla-li udělena,

    e. 

  charakteristika programu, případně profil absolventa programu zaměřeného na výkon povolání,

    f. 

  podmínky přijímání zájemců a podmínky účasti na programu,

    g. 

  časový a obsahový plán programu,

    h. 

  podmínky absolvování programu,

    i. 

  počet kreditů, které je možné získat absolvováním programu a

    j. 

  výše úplaty.

 5. Způsob vedení evidence programů upravuje opatření rektora.

 6. Celoživotní vzdělávání je zpravidla koordinováno prorektorem. Rektor může zřídit poradní orgán pro celoživotní vzdělávání.Čl. 4 Přijímání uchazečů


Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání v programu.


Čl. 5 Absolvování programu

 1. Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení.

 2. Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu. Náležitosti osvědčení stanoví opatření rektora.

 3. Podmínkou absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům programu zaměřeného na výkon povolání se též vydá doklad o závěrečné zkoušce s uvedením její klasifikace. V osvědčení se též uvede způsobilost, kterou absolvent programu získal.


Čl. 6 Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.

 2. Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném programu stanoví na základě kalkulace rektor, není-li v opatření rektora stanoveno jinak.

 3. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti určí uskutečňovatel programu.

 4. Na základě písemné žádosti účastníka může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 7 Univerzita třetího věku

 1. Jedním z programů zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku.

 2. Podmínky přijímání zájemců a pravidla uskutečňování a organizace Univerzity třetího věku stanoví opatření rektora.


Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Bližší podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání může v souladu s tímto řádem upravit uskutečňovatel programu formou vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana, ředitele vysokoškolského ústavu nebo ředitele jiného pracoviště. Opatření podle věty první se obvyklým způsobem zveřejňuje.

 2. Pokud se absolvent programu uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu stane studentem univerzity podle zákona o vysokých školách, mohou mu být uznány kredity získané v tomto programu, a to až do výše stanovené zákonem o vysokých školách.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 22. ledna 1999*)

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2)

 5. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

_____

*) Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 16. dubna 1999.

2) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26.4.1999Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v.r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v.r.

rektor*****Vybraná ustanovení změn

Čl. 2 Změny Řádu celoživotního vzdělávání ze dne 4. prosince 2012 (první změna)

Přechodné ustanovení


Na právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti této změny Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) a na uskutečňování programů vyhlášených před tímtéž termínem se vztahuje dosavadní znění předpisu.*****


Změna Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 8. června 2012. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 4. prosince 2012 a účinnosti nabývá dne 1. ledna 2013.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK
.Poslední změna: 12. březen 2018 13:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám