VII. úplné znění Stipendijního řádu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 18. ČERVNA 2013Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Stipendijním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. Stipendia

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje poskytování stipendií studentům Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita"), jakož i řízení v prvním stupni a přezkumné řízení ve věci přiznání stipendia.


Čl. 2 Stipendia

Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku (§ 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách) nebo dotace (§ 18 odst. odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách), z podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (§ 18 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách a § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění) (dále jen „podpora výzkumu“), ze stipendijního fondu (§ 18 odst. 6 písm. c) zákona o vysokých školách) nebo z jiných zdrojů (zejména § 18 odst. 2 písm. e) až g) zákona o vysokých školách).


Čl. 3 Druhy stipendií hrazených z příspěvku nebo dotace anebo podpory výzkumu, jejich přiznávání a vyplácení

 1. Stipendium hrazené z příspěvku nebo dotace může být studentovi přiznáno jako

    a. 

  stipendium za vynikající studijní výsledky1),

    b. 

  účelové stipendium2),

    c. 

  doktorandské stipendium3),

    d. 

  stipendium na podporu ubytování2),

    e. 

  sociální stipendium3a),

 2. Stipendium hrazené z  příspěvku nebo dotace může být dále přiznáno studentu, který je cizincem, na podporu jeho studia4).

 3. Z podpory výzkumu může být studentovi přiznáno stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (dále jen „stipendium na výzkum“)4a)

 4. Stipendium hrazené z  příspěvku nebo dotace anebo podpory výzkumu může studentu přiznat děkan fakulty, na které je student zapsán5) nebo rektor, jedná-li se o stipendium podle odstavce 1 písm. d) nebo e) anebo čl. 5 odst. 3.

 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky a účelové stipendium může být vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově.

 6. Doktorandské stipendium je studentovi po dobu celého roku studia vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, měsíčně se opakující částka nebo jednorázově (čl. 6 odst. 5).

 7. Stipendium na výzkum může být vypláceno jednorázově, nebo jako pravidelná, opakující se částka.

 8. Stipendium na podporu ubytování je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla čtvrtletně se opakující částka; v případě podle čl. 7a odst. 1 jako pravidelná, zpravidla měsíčně se opakující částka, jejíž výši během daného akademického roku nelze snížit.

 9. Sociální stipendium je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla měsíčně se opakující částka.

 10. Přiznává-li stipendium hrazené z  příspěvku nebo dotace rektor, stanoví formu vyplácení a termíny výplaty; v ostatních případech tak stanoví děkan.

_____

1) § 91 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.

2) § 91 odst. 2 písm. b), d) a e) a odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách.

3) § 91 odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách.

3a) § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách.

4) § 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách.

4a) § 91 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.

5) § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách.


Čl. 4 Stipendium za vynikající studijní výsledky

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (čl. 3 odst. 1 písm. a)) je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity, dále jen "studijní řád"). Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle odstavce 5, může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.

 2. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví vnitřní předpis fakulty podle odstavce 5. Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel musí být stanoven v souladu s čl. 6 odst. 16 studijního řádu. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však deseti procentům studentů dané fakulty, daného studijního programu (studijního oboru) nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu (studijního oboru) a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.

 3. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 11.000 až 33.000 Kč.

 4. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

 5. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se stanoví náležitosti podle odstavce 1 a 2 a popřípadě též podrobnosti nebo náležitosti podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a, se rozumí vnitřní předpis podle § 33 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“.

 6. Je-li úsekem studia podle vnitřního předpisu fakulty (čl. 19 odst. 1 studijního řádu) semestr, může být ve vnitřním předpise fakulty podle odstavce 5 stanoveno, že stipendium je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku.

 7. Studentům doktorských studijních programů nemůže být toto stipendium přiznáno.


Čl. 5 Účelové stipendium

 1. Účelové stipendium (čl. 3 odst. 1 písm. b)) může být přiznáno studentovi:

    a. 

  jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan,

    b. 

  v případě mimořádné situace studenta; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví rektor,

    c. 

  na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (čl. 2 odst. 9 studijního řádu); podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan,

    d. 

  v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 5 děkan.

 2. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je u stipendia podle odstavce 1 písm. a) nebo d) celkově 82.000 Kč, písm. b) 30.000 Kč a písm. c) 60.000 Kč.

 3. Rektor nebo děkan mohou dále ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů přiznat studentovi účelové stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání mimořádných cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví příslušné výnosy příslušná opatření rektora nebo děkana.


Čl. 6 Doktorandské stipendium

 1. Doktorandské stipendium (čl. 3 odst. 1 písm. c)) je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia (čl. 9 odst. 1 studijního řádu); tímto však není dotčeno ustanovení čl. 8.

 2. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 6.300 Kč měsíčně.

 3. Rozmezí výše doktorandského stipendia v druhém a třetím, popřípadě čtvrtém, roce prezenční formy studia činí 7.600 až 13.000 Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 5 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

 4. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky nebo obhájení doktorské disertační práce se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 3 navyšuje o 2.000 Kč měsíčně. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 5 může stanovit, že se po úspěšném splnění určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta doktorandské stipendium podle odstavce 2 nebo 3 navyšuje o další částku, nejvýše však v úhrnu o 2.000 Kč měsíčně.

 5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje plnění individuálního studijního plánu (čl. 8 odst. 4 písm. a) studijního řádu) a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

 6. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje neplnění některých částí individuálního studijního plánu bez závažných důvodů (čl. 8 odst. 4 písm. b) studijního řádu), může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi individuálně snížit doktorandské stipendium až o 50 %. Toto snížení je účinné od následujícího kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan na návrh školitele nebo oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavce 3, nejdéle však do dalšího pravidelního hodnocení.


Čl. 7 Stipendium na podporu studia cizinců


Podmínky pro přiznání stipendia uvedeného v čl. 3 odst. 2 a jeho výši stanoví děkan v souladu s opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje akademický senát univerzity (dále jen „senát“). Tyto podmínky musí být v souladu s čl. 26 statutu univerzity (dále jen "statut") a vnitřním předpisem podle čl. 26 odst. 6 statutu.Čl. 7a Stipendium na podporu ubytování

 1. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě posouzení sociální situace domácnosti studenta s použitím příslušných právních předpisů5a). Stipendium je zpravidla vypláceno ve dvou kategoriích v odstupňovaných částkách. Podrobnější podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje senát.

 2. Stipendium na podporu ubytování se dále přiznává všem studentům, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle  čl. 8, s výjimkou těch, kterým již bylo přiznáno podle odstavce 1.

 3. V opatření rektora podle odstavce 1 se rovněž stanoví forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání stipendia na podporu ubytování, lhůty pro jejich vyřizování a podmínky pro vyplácení stipendia, jakož i výše stipendia v jednotlivých kategoriích podle odstavce 1 a ukazatele rozhodné pro výpočet výše stipendia podle odstavce 2. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání stipendia elektronickým způsobem.

 4. Stipendium na podporu ubytování přiznává rektor.

 5. Stipendium je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Studentovi bakalářského a magisterského studijního programu je v akademickém roce toto stipendium vypláceno po dobu deseti měsíců, studentovi doktorského studijního programu je vypláceno po dobu celého akademického roku.

 6. Řízení ve věci přiznání ubytovacího stipendia se zahajuje dnem, kdy student podal žádost o přiznání tohoto stipendia rektorovi; ustanovení čl. 10 a čl. 11 se na toto řízení nevztahují a ustanovení čl. 12 až 14 se pro toto řízení a přezkumné řízení ve věci přiznání ubytovacího stipendia použijí přiměřeně.

_____

5a) Např. zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.


Čl. 7b Sociální stipendium

 1. Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve výši stanovené způsobem v tomto ustanovení zákona o vysokých školách uvedeném.

 2. V opatření rektora se stanoví forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání sociálního stipendia, lhůty pro jejich vyřizování a podmínky pro vyplácení stipendia. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání stipendia elektronickým způsobem.

 3. Sociální stipendium přiznává rektor.

 4. Sociální stipendium je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na účet studenta, po dobu deseti měsíců v akademickém roce.

 5. Řízení ve věci přiznání sociálního stipendia se zahajuje dnem, kdy student podal žádost o přiznání tohoto stipendia rektorovi; ustanovení čl. 10 a čl. 11 se na toto řízení nevztahují a ustanovení čl. 12 až 14 se pro toto řízení a přezkumné řízení ve věci přiznání sociálního stipendia použijí přiměřeně.


Čl. 7c Stipendium na výzkum

 1. Celkový limit částky stipendia na výzkum, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je 120.000 Kč.

 2. Do limitu podle odstavce 1 se nezapočítávají stipendia hrazená z části podpory výzkumu přidělené univerzitě jako účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění. Celkový limit částky pro stipendia hrazená z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je 150.000 Kč pro akademický rok; pravidla pro přiznávání těchto stipendií upravuje Grantový řád univerzity.


Čl. 8 Překážky poskytnutí stipendia

 1. Stipendium uvedené v čl. 3 odst. 1 nelze studentovi přiznat ani vyplácet

    a. 

  pokud studuje v jiné než prezenční formě studia; tato podmínka se neuplatní, jde-li o účelové stipendium nebo stipendium na výzkum,

    b. 

  pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 9 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,

    c. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

    d. 

  pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet tehdy, pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia.

 3. Doktorandské stipendium nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet, pokud celková prezenční odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia studijního programu, ve kterém student studuje. Do celkové odstudované doby se započítává

    a. 

  délka studia v prezenční formě studia ve studijním programu, ve kterém student studuje,

    b. 

  délka studia v prezenční formě studia v doktorských studijních programech, které bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách,

  přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 1999 a den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem uvedeným v písmenu b) nebo ve kterém studuje podle písmena a) se započítává pouze jednou. Je-li student zapsán ke studiu v prezenční formě studia ve více doktorských studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou, a to v tom studiu, do kterého se zapsal dříve; nelze-li takové studium určit, je mu přiznáno i vypláceno ve studiu, které na návrh studenta a po projednání s děkany dotčených fakult určí rektor. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno přiznání ani vyplácení doktorandského stipendia, jde-li o případ podle čl. 9 odst. 1 věty třetí studijního řádu.

 4. Stipendium na podporu ubytování nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet tehdy, jestliže

    a. 

  je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce5b) nebo

    b. 

  předchozí studia ve studijních programech více než dvakrát ukončil jinak než řádně5c) nebo

    c. 

  skutečná doba studia v některém ze souběžně studovaných studijních programů přesáhla standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok.

  Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

 5. Sociální stipendium nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla standardní dobu studia tohoto programu; na přiznání ani vyplácení sociálního stipendia se nevztahují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d). Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

 6. Ve zcela mimořádných případech může děkan se souhlasem rektora přiznat a vyplatit účelové stipendium uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) i v případě, že není splněna podmínka podle odstavce 1 písm. d).

_____

5b) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.

5c) § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách.

Čl. 8a Stipendia hrazená ze stipendijního fondu

 1. Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) mohou být částečně nebo úplně vyplácena ze stipendijního fondu.

 2. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být dále studentovi přiznáno zejména za zcela výjimečné studijní, vědecké, sportovní či umělecké výsledky, úspěšnou reprezentaci univerzity a příkladné občanské činy nebo jako navýšení stipendia uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. c).


Čl. 9 Stipendia z jiných zdrojů

 1. Stipendium hrazené z jiných zdrojů může být studentovi přiznáno zejména za zcela výjimečné studijní, vědecké, sportovní či umělecké výsledky, úspěšnou reprezentaci univerzity a příkladné občanské činy nebo jako navýšení všech stipendií uvedených v čl. 3 odst. 1 až 3.

 2. Stipendium hrazené z jiných zdrojů může studentu přiznat děkan fakulty, na které je student zapsán5), nebo rektor.

 3. Přiznává-li stipendium hrazené z jiných zdrojů rektor, stanoví podmínky pro jeho přiznání, formu vyplácení, výši tohoto stipendia a termíny výplaty; v ostatních případech tak stanoví děkan.


Čl. 9a

Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 se

  a. 

vztahují i na stipendia podle čl. 8a a

  b. 

nevztahují na stipendia podle čl. 9, nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 5 jinak.


Část II. Řízení v prvním stupni

Čl. 10 Příslušnost fakulty

Řízení ve věci přiznání stipendia (dále jen "řízení") studentovi probíhá v prvním stupni na fakultě, na které je student zapsán5).


Čl. 11 Stipendia přiznávaná z vlastního podnětu děkana a rektora

 1. Děkan přiznává z vlastního podnětu stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) a může z vlastního podnětu přiznat i stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. b), a čl. 3 odst. 3, čl. 8a a čl. 9.

 2. Přiznává-li stipendium studentu děkan z vlastního podnětu, je řízení zahájeno až doručením rozhodnutí děkana o přiznání stipendia podle čl. 12 odst. 3.

 3. Rektor přiznává stipendium z vlastního podnětu. Řízení je zahájeno až doručením rozhodnutím rektora o přiznání stipendia; toto rozhodnutí musí obsahovat náležitosti podle čl. 12 odst. 4.


Čl. 12 Stipendia přiznávaná na žádost studenta, rozhodnutí děkana

 1. Řízení se zahajuje dnem, kdy student podal písemnou žádost o přiznání stipendia na studijním oddělení fakulty. Tato žádost musí obsahovat všechny údaje potřebné pro rozhodnutí, zejména údaj o tom, o jaké stipendium a na základě jakých skutečností student žádá a doložení těchto skutečností, nevyplývají-li ze záznamů o dosavadním průběhu studia a studijních výsledcích v dokumentaci o studiu vedené fakultou.

 2. V případě potřeby vyzve děkan studenta, aby žádost o přiznání stipendia doplnil nebo podal potřebná vysvětlení. K těmto úkonům stanoví přiměřenou lhůtu.

 3. Rozhodnutí vydá děkan ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení; do této lhůty se nezapočítává doba, kdy běžela lhůta podle odstavce 2.

 4. Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o přiznání či nepřiznání stipendia, v případě přiznání stipendia jeho výši, formu vyplácení a termín, nebo termíny výplaty, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.


Část III. Přezkumné řízení a opatření děkana

Čl. 13 Přezkumné řízení

 1. Student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání (dále jen "žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.

 2. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to student prostřednictvím děkana písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost podána.

 3. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit, popř. zrušit.

 4. Nerozhodne-li děkan podle odstavce 3, předá žádost spolu se spisovým materiálem včetně všech potřebných podkladů neodkladně rektorovi.

 5. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Rektor jinak změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřním předpisem univerzity, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

 6. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 7. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může podle okolností vrátit věc děkanovi k novému projednání. Právním názorem rektora je děkan vázán; to platí i o opatřeních podle čl. 14.

 8. Žádost o přezkoumání rozhodnutí rektora podle čl. 11 odst. 3 se podává rektorovi. Na přezkumné řízení se vztahují ustanovení odstavce 1, 2, 5 a 6 a ustanovení čl. 14 platí obdobně.


Čl. 14 Opatření děkana


Děkan v návaznosti na rozhodnutí rektora přijme taková opatření, aby byla odstraněna nebo alespoň zmírněna újma, která studentovi vznikla vadným rozhodnutím.


Část IV. Doplňující, společná a závěrečná ustanovení

Čl. 15 Doplňující ustanovení

 1. Rozhodnutí děkana podle čl. 12 odst. 3 a rektora podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 6 se doručují do vlastních rukou podle čl. 35 statutu.

 2. Rozhodnutí děkana a rektora podle části II. a III. se vyznačují do dokumentace, vedené o studentovi fakultou.

 3. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat tuto žádost, anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora.Čl. 16 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Rektor může po vyjádření senátu částky uvedené v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 a 3 zvýšit, a to nejvýše o oficiálně vyhlášenou míru inflace za předchozí kalendářní rok.

 2. Nemá-li fakulta vnitřní předpis vnitřní předpis podle čl. 4 odst. 5, stanoví do doby, než takový předpis nabude účinnosti, náležitosti podle čl. 4 odst. 1 a 2 opatření rektora vydané na návrh děkana fakulty, je-li rektorovi takový návrh předložen.

 3. Tento řád byl schválen senátem dne 22. ledna 1999*).

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy6).

 5. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

___

6) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. dubna 1

*) Změny provedené v rámci registrace byly senátem schváleny dne 16. dubna 1999.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor*****


Vybraná ustanovení změn


Přechodné ustanovení

Čl. 2 Změny Stipendijního řádu ze dne 28. dubna 2006 (čtvrtá změna)


 1. Orgány fakult předloží návrhy vnitřního předpisu podle čl. 4 odst. 5 stipendijního řádu univerzity do 15. října 2006.

 2. Od prvního dne akademického roku 2006/2007 podle stávajícího stipendijního řádu fakulty nepostupuje.


Přechodné ustanovení

Čl. 2 Změny Stipendijního řádu ze dne 10. května 2011 (pátá změna)


Stanoví-li ve smyslu čl. 4 odst. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) vnitřní předpis fakulty, že stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku, lze toto ustanovení použít poprvé pro úseky studia v rámci akademického roku 2011/2012.


Přechodné ustanovení

Čl. 2 Změna Stipendijního řádu ze dne 28. února 2013 (šestá změna)


Ustanovení čl. 1 bodu 9 a 11 se poprvé použijí pro přiznávání a vyplácení stipendií v akademickém roce 2013/14.*****Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. června 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. července 2000 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. června 2003. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 17. června 2003 a účinnosti nabyla prvním dnem akademického roku 2003/2004.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 3. června 2005. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 29. července 2005 a účinnosti nabyla první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyla platnosti.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. dubna 2006 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou čl. 1 bodu 10 až 15, 17 až 21, 26, 29 a 30 této změny, které nabyly účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 10. května 2011 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (šestá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. února 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí platnosti.


Změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (sedmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 18. června 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku 2013/2014.


Za správnost VII. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK


Poslední změna: 12. březen 2018 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám