I. úplné znění Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

ŘÁDU PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 20. ČERVNA 2014


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 46 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád stanoví pravidla pro hodnocení výuky studenty a absolventy na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").


Čl. 2 Cíle hodnocení

Cílem hodnocení výuky studenty a bývalými studenty je

  a. 

poskytnout podklady pro hodnocení činnosti fakult a univerzity1),

  b. 

přispět k upevňování akademického prostředí zlepšováním pedagogické činnosti na univerzitě a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu, průběhu a návaznosti studia v různých studijních programech, popřípadě oborech, jakož i k posilování odpovědnosti učitelů a studentů za kvalitu výuky.

_____

1) čl. 45 a 46 statutu univerzity.


Čl. 3 Druhy hodnocení

 1. Hodnocení výuky studenty probíhá jako

    a. 

  hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa po jednotlivých studijních programech, popřípadě oborech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se účastnili výuky (čl. 4 až čl. 9),

    b. 

  hodnocení výuky v doktorských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa, do níž se může zapojit každý student doktorského studijního programu (čl. 10),

    c. 

  hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe organizované univerzitou jako anketa, do níž se zapojují náhodně vybraní bývalí studenti, kteří studium na univerzitě úspěšně ukončili (čl. 11).

 2. Hodnocení uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) může být organizováno i univerzitou.

 3. Děkan fakulty poskytne rektorovi informace o průběhu hodnocení výuky studenty za daný akademický rok, včetně využití výsledků hodnocení, formou strukturované zprávy. Vzor této zprávy stanoví rektor opatřením.

 4. Na základě zpráv o průběhu hodnocení výuky studenty poskytnutých rektorovi děkany fakult předloží rektor akademickému senátu univerzity souhrnnou zprávu o hodnocení výuky studenty na Univerzitě Karlově za daný akademický rok.


Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 4

 1. Hodnocení se provádí ve všech uskutečňovaných bakalářských a magisterských studijních programech.

 2. Hodnocení podléhá každý povinný a povinně volitelný studijní předmět, hodnoceny mohou být i další předměty.

 3. Hodnocení se provádí nejméně jedenkrát za akademický rok. Hodnoceným obdobím je zpravidla semestr nebo semestry.

 4. Vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana stanoví harmonogram hodnocení, místo a termín zveřejnění výsledků hodnocení.


Čl. 5 Předmět hodnocení

 1. Hodnocení se týká

    a. 

  kvality studijního předmětu,

    b. 

  kvality pedagogické činnosti jednotlivých učitelů, popřípadě učitelů daného pracoviště a

    c. 

  kvality zabezpečení vzdělávací činnosti a dalších souvisejících podpůrných činností.

 2. Hodnocení podle odstavce 1 písm. a) se může blíže týkat především jasného definování cílů a požadavků, organizačního zabezpečení výuky, podnětnosti výuky pro samostatné myšlení, otevírání prostoru pro diskusi, návaznosti učiva na další studijní předměty, náročnosti na domácí přípravu a kvality studijních materiálů.

 3. Hodnocení podle odstavce 1 písm. b) se může blíže týkat především schopnosti motivovat studenty, organizačních schopností, výběru relevantního učiva, jasnosti a srozumitelnosti výkladu, dovednosti komunikovat se studenty a náročnosti požadavků na studenty.


Čl. 6

Student má právo účastnit se hodnocení anonymně.


Čl. 7

 1. Hodnocení má listinnou nebo elektronickou podobu.

 2. Pro hodnocení se využívá numerické škály. Při hodnocení se poskytuje prostor i pro volné slovní vyjádření konkrétních poznámek a připomínek.


Čl. 8

Při organizaci hodnocení je třeba dbát na spolehlivost získávaných údajů, včetně toho, že výsledky nebudou zkreslovány několikanásobnou účastí jedné osoby v anketě.


Čl. 9 Organizace hodnocení

 1. Na obsahové přípravě hodnocení se podílejí garanti studijních programů2), oboroví garanti, pověření učitelé a studenti.

 2. Na organizaci hodnocení a zpracování získaných údajů se podílejí pověření studenti, učitelé a další zaměstnanci.

 3. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů, oboroví garanti, vedoucí dotčených pracovišť a pověření učitelé.

 4. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.

 5. Podrobnosti o přípravě, pověřování osob, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

____

2) čl. 23 odst. 1 statutu univerzity.Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

Čl. 10

 1. Hodnocení se provádí průběžně tak, aby probíhalo minimálně jedenkrát za dobu studia každého studenta doktorského studijního programu zapsaného v prezenční nebo kombinované formě studia.

 2. Ustanovení čl. 5 platí pro hodnocení podle tohoto článku přiměřeně. Předmětem hodnocení je též působení školitele a školící pracoviště.

 3. Ustanovení čl. 6 až 9 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně s tím, že mluví-li se v těchto článcích o garantech studijních programů, rozumí se tím oborová rada3).

 4. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.

 5. Podrobnosti o přípravě, pověřování osob, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

_____

3) čl. 23 odst. 6 statutu univerzity.


Hodnocení výuky absolventy univerzity

Čl. 11

 1. Bližší cíle, oborové zaměření a předmět hodnocení se stanoví v daném projektu příslušné ankety. V závislosti na zaměření ankety se volí počet a struktura respondentů.

 2. Hodnocení se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Anketa se stejným zaměřením se provádí nejméně jedenkrát za pět let.

 3. Ustanovení čl. 8 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně.

 4. V rámci jedné ankety musí být osloveno nejméně 100 absolventů. Výsledky ankety mohou být prezentovány jako výsledky hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. c) za předpokladu, že na anketu odpoví více než 25 z oslovených.

 5. Výsledky hodnocení se projednávají s dotčenými fakultami, popřípadě dalšími součástmi univerzity.

 6. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení stanoví opatření rektora.


Využití výsledků hodnocení

Čl. 12

 1. Výsledky hodnocení jsou využívány v souladu s cíli uvedenými v čl. 2.

 2. Výsledky hodnocení projednávají orgány fakulty a vedoucí dotčených pracovišť, kteří v případě potřeby přijímají v rámci své působnosti opatření ke zvýšení kvality výuky.

 3. K výsledkům hodnocení se dále přihlíží zejména při tvorbě výroční zprávy o činnosti a aktualizace dlouhodobého záměru fakulty a univerzity, při přípravě žádostí o akreditaci studijních programů a oborů a při tvorbě hodnotících zpráv univerzity.

 4. U výsledků hodnocení musí být vždy uvedeno, kolik osob se hodnocení účastnilo a dále údaj o počtu zapsaných studentů.

 5. Výsledky hodnocení musí být dostupné na webových stránkách fakulty; tímto není dotčeno ustanovení odstavce 6 a 7. Stejným způsobem se zveřejňují vyjádření garantů a oborových rad studijních programů a oborových garantů, vedoucích dotčených pracovišť a případně dalších osob ke zveřejněným slovním připomínkám v oblasti jejich působnosti.

 6. Nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, mohou být výsledky týkající se jednotlivých učitelů zveřejněny pouze u hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), a to jen v případě, že se v anketě k příslušnému učiteli vyjádřilo nejméně 10 % z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů.

 7. Volné slovní vyjádření ke skutečnostem podle čl. 5 odst. 1 písm. b) týkající se osob jednotlivých učitelů může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 6, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení; před zveřejněním je nutné ověřit, kdo je autorem tohoto vyjádření. Ve věci nakládání se slovními vyjádřeními a ve věci ověřování totožnosti autora může vnitřní předpis fakulty stanovit odlišný postup.

 8. Učiteli se zaručuje právo stejným způsobem zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovnímu vyjádření, které se ho týkají.


Hodnocení na vysokoškolských ústavech a dalších součástech univerzity

Čl. 13

Pro hodnocení výuky na dalších vysokoškolských ústavech4), popřípadě dalších součástech univerzity5), se přiměřeně použijí ustanovení předchozích článků. Mluví-li se v předchozích ustanoveních o děkanovi, rozumí se tím též ředitel vysokoškolského ústavu, popřípadě další součásti univerzity.

________________________________________

4) čl. 2 organizačního řádu univerzity (příl. č. 2 statutu univerzity).

5) čl. 3 a 4 organizačního řádu univerzity (příl. č. 2 statutu univerzity).Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 14

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 8. června 2001.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy6).

 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

____

6) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 3. září 2001 pod čj. 23 863/2001-30.doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., v.r.

předseda akademického senátu

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor*****

Změna Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. června 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 20. června 2014 a účinnosti nabývá dne 1. ledna 2015, s výjimkou čl. 1 bodu 2 změny, který nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2014/2015.Za správnost I. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám