• Aktuality

Aktuality

12. října 2020

Mezinárodní hodnocení vědy na UK je v závěrečné fázi!

V pondělí 5. října proběhlo dlouho připravované společné jednání Mezinárodní rady UK a Rady hodnocení tvůrčí činnosti. Původně plánované několikadenní setkání na půdě Univerzity Karlovy muselo být nakonec z důvodu probíhající koronavirové pandemie přesunuto do online prostoru, i tak se ho ale zúčastnilo více než 40 převážně zahraničních účastníků.


V současné době na Univerzitě Karlově probíhají dvě hodnocení vědy, která se částečně překrývají jak časově tak obsahově – interní mezinárodní hodnocení vědy organizované UK a národní hodnocení vědy zaštítěné Ministerstvem školství. Cílem interního hodnocení je získat nezávislé posouzení vědecké činnosti na UK v porovnání s vybranými evropskými „benchmarkovými“ univerzitami, a to jak z hlediska oborové, tak i fakultní konkurenceschopnosti. Výstupy hodnocení mají nadále sloužit mimo jiné také jako podklad pro další strategický rozvoj univerzity jako celku i jejích fakult. Výsledky druhého (národního) hodnocení, soustředící se na témata jako je společenská relevance výzkumu, viabilita, strategie a koncepce, mají sloužit především samotnému Ministerstvu školství a Radě pro výzkum, vývoj a inovace k identifikaci nejlepších vědeckých pracovišť v rámci vysokých škol v ČR.


Interní hodnocení

Během září se podařilo dokončit první fázi vnitřního hodnocení, jejímž cílem byla evaluace vědních oborů napříč univerzitou. To bylo organizováno v rámci čtyřech oborových panelů – humanitní, společenské, přírodní vědy a medicína. Téměř roční práce více než 60 odborníků z celého světa byla zakončena zpracováním evaluačních zpráv pro jednotlivé obory, a to na základě analýzy bibliometrických dat, výsledků peer review procesu, sebehodnotících zpráv jednotlivých fakult a dalších panelisty vyžádaných dodatečných informací.


V září byla zahájena druhá fáze hodnocení, kterou je posouzení jednotlivých fakult a vědeckých center UK. Rada hodnocení tvůrčí činnosti (složená z 18 zahraničních odborníků) začala pracovat na evaluačních zprávách, které by měly být předloženy UK do konce tohoto roku. „Bude to takový vánoční dárek pro Univerzitu Karlovu,“‎ řekl prorektor pro vědu a výzkum Jan Konvalinka ve své úvodní prezentaci.


V následné diskuzi předsedové jednotlivých panelů shrnuli specifika hodnocení ve svých oborech a komentovali některá úskalí, se kterými se během uplynulého roku potýkali. Za medicínský panel hovořil Jiří Dvořák z Schulthess Clinic v Zürichu a poukázal například na to, že je poměrně netradiční, že jedna univerzita má pět lékařských fakult a že by považoval za pro univerzitu prospěšné alespoň sjednocení strategie v medicínské vědě a výzkumu. Předsedkyně panelu humanitních věd Julie Sommerlund z dánské Roskilde University, stejně jako Francesca C. Villata z milánské univerzity za panel společenských věd, poukázaly na to, jak je obtížné, ale současně nutné, spoléhat se v jejich oborech primárně na výstupy z peer review. Práci jim komplikovala skutečnost, že velké množství textů nominovaných do peer review bylo publikováno v českém jazyce. Rada se tedy bude zabývat i otázkou, nakolik je publikování v domácím jazyce v příslušném oboru v souladu s mezinárodní praxí na jiných evropských univerzitách, které stejný problém také řeší. Budeme se těšit na jejich doporučení.


Za přírodní vědy hovořil Francois Loeser z pařížské Sorbonny, který zmínil obtížnost nahlédnout rozdíly jednotlivých pracovišť bez možnosti jejich fyzické návštěvy, které se měly uskutečnit na jaře tohoto roku a kvůli pandemii musely být tedy uskutečněny také pouze online formou. Všichni se pak shodli na potřebě motivovat pracovníky primárně k co nejvyšší kvalitě výsledků. Právě snaha o zvyšování kvality nad kvantitou byla jednou z hlavních motivací realizovat skutečně kritické hodnocení Univerzity Karlovy.


V druhé části setkání byl dán prostor k diskuzi členům Mezinárodní rady UK. Keith Gull z Oxfordu na začátku vyzdvihl odvahu UK realizovat takovýto způsob hodnocení. Zmínil, že je ale potřeba ujasnit si, jak bude s jeho výsledky univerzita pracovat do budoucna. Řekl, že závěry hodnocení a předložená doporučení by se měla promítnout také do strategií jednotlivých fakult, kterým musí být dán dostatečný čas na jejich implementaci.


Na závěr celého setkání rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima všem účastníkům zdůraznil, že hodnocení bude sloužit především jako pozitivní motivace a nebudou z něj vyplývat žádné sankce směrem k jednotlivým vědeckým pracovištím. Tímto všemi hodnotiteli vítaným ujištěním bylo setkání ukončeno. „Nezbývá než doufat, že alespoň v příštím roce bude možné všechny zúčastněné, kteří naší univerzitě prokazují obrovskou službu, pozvat do Prahy, protože jsme se za poslední rok několikrát utvrdili v tom, že osobní setkání opravdu nelze žádným online nástrojem plnohodnotně nahradit,“ dodal prorektor pro vědu a výzkum Jan Konvalinka.


TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám