• Aktuality

Aktuality

16. října 2020

Výzva pro studenty ubytované na kolejích UK (16. 10. 2020)

Vedení Univerzity Karlovy v Praze a Kolejí a menz UK v návaznosti na usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 a s přihlédnutím k mimořádné situaci a potřebě realizace zvýšených hygienických preventivních opatření k zabránění šíření nákazy onemocněním COVID 19, s účinností od 19. 10. 2020 do odvolání:

 1. Zakazuje návštěvy a vstup třetích, neubytovaných osob, do prostorů Kolejí a menz UK, s výjimkou:

  • zaměstnanců KaM v nezbytně nutném rozsahu,

  • externích dodavatelů jen v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu,

  • rodičů a blízkých osob ubytovaných studentů a dalších ubytovaných osob v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou dobu (vystěhování věcí apod.).

 2. Uzavírá všechny studovny na Kolejích a menzách UK z důvodu nebezpečí současného pobytu více osob v těchto prostorách.

 3. Nařizuje, že všechny osoby pohybující se ve vnitřních společných prostorách Kolejí a menz UK musí mít zakryté dýchací cesty rouškou, při vstupu si ošetřit ruce desinfekcí a dodržovat stanovené rozestupy.


Děkujeme, že budete respektovat výše uvedená opatření a že se budete chovat disciplinovaně, zodpovědně a ohleduplně.JUDr. Tomáš Horáček

kvestor UK


V Praze dne 16. 10. 2020


Výzva pro studenty ubytované na kolejích UK (13. 10. 2020)

Žádáme studenty ubytované na kolejích UK, aby ve smyslu usneseni vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 odpovědně zvážili své další setrvání na kolejích UK. Pokud však existují závažné důvody, pro které nelze ubytování opustit (riziko šíření nákazy mezi rizikové skupiny osob při návratu do jiného místa bydliště), bude ubytování na kolejích těmto studentům ve shodně se sdělením ministra školství ČR ze dne 13. 10. 2020 nadále umožněno.


Každý ze studentů se může rozhodnout, zda ubytování na kolejích UK opustí, či nikoliv. Pokud se student z důvodu prevence rizika šíření nákazy rozhodne zůstat na kolejích, doručí nejpozději do 14. 10.2020 do 18.00 hod. na Koleje a menzy UK (elektronickou formou na adresu ) čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový.


V případě, že se student rozhodne své ubytování ukončit a toto rozhodnutí oznámí na Koleje a menzy UK do 14. 10. 2020 do 18.00 hod. (elektronickou formou na adresu ), bude mu bez jakýchkoliv sankcí zrušena ubytovací smlouva ke dni 15. 10. 2020 s tím, že opuštění koleje (vystěhování) bude možné do 16. 10. 2020 včetně.


Univerzita nabízí studentům, kteří mohou odcestovat zpět do svého bydliště, ale chtějí z jiných důvodů zůstat v Praze (pracovní důvody atd.), možnost ubytování na hotelu Krystal v hotelovém režimu za zvýšených hygienických a epidemiologických opatření za zvýhodněnou cenu 5000,-Kč za lůžko a měsíc. Ubytování je možné od 15. 10. 2020. Žádosti o toto ubytování budou studenti směřovat na . Univerzita Karlova současně hledá možnosti dalšího navýšení ubytovacích kapacit hotelového typu ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.


Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

 1. Pokud nebude ze strany KaM reagováno na podané čestné prohlášení do čtyř hodin od jeho podání, student může v pobytu na koleji dále setrvat s tím, že čestné prohlášení je tím kladně vyřízeno a přijato. 

 2. V případě, pokud se student rozhodne koleje opustit, ovšem ponechat si věci na pokoji, jsou KaM připraveny pokoj zabezpečit (zapečetit) tak, aby nedocházelo ke ztrátám osobních věcí. 

 3. Po dobu měsíce října 2020 nebudou s ohledem na vzniklou situaci, s přihlédnutí k již dříve udělenému právu na odložení nástupu na kolej na 1.11.2020 a také s respektem k tomu, že všechna přijatá opatření vnímá UK jako dočasná, poskytovány slevy na kolejném. Pokud by karanténní opatření (a nouzový stav) pokračovala dále i v měsíci listopadu 2020, bude rozhodnuto o dalším postupu, včetně důkladného zvážení slev a dalších opatření ve prospěch studentů UK.


Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR vydalo a na svých webových stránkách zveřejnilo doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020., z nichž vyplývá:

 1. Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

 2. Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

 3. MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.

Univerzita Karlova sděluje, že vedle čestných prohlášení dle výzvy pro studenty ubytované na kolejích UK ze dne 13. 10. 2020 (čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový), budou ze strany KaM přijímána i prohlášení ve smyslu výkladu pojmu bydliště dle doplňujícího sdělení MŠMT.JUDr. Tomáš Horáček

kvestor a vedoucí krizového štábu


V Praze dne 13. 10. 2020, 13.30 hod.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám