• Aktuality

Aktuality

29. dubna 2021

Vědecká rada ocenila osm významných osobností UK

Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností univerzity. „Jak je dobrým zvykem i dnes v úvodu zasedání vědecké rady oceníme naše úspěšné kolegyně a kolegy, kteří svůj profesní život spojili s Univerzitou Karlovou,“‎ řekl v úvodu rektor UK Tomáš Zima, který pamětní medaile předával.Vědecká rada na dubnovém zasedání ocenila osm významných osobností UK:

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK UK) získala zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesorka Červinková absolvovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové a po promoci nastoupila na Ústav fyziologie, kterému zůstala věrná dodnes. Tento ústav po mnoho let vedla, čímž se stala první ženou na pozici vedoucí ústavu na lékařských fakultách. Významně se podílela na transformaci pregraduální výuky a na výuce v anglickém jazyce. Její vědecké působení je zaměřeno na oblast experimentální hepatologie, regeneraci jater, ale i výzkum mitochondrií a energetického metabolismu. Úzce spolupracuje s Akademií věd ČR a působila na řadě zahraničních institucí. Je místopředsedkyní České fyziologické společnosti. Na UK je oblíbenou pedagožkou a školitelkou, předsedá oborové radě Fyziologie a patologická fyziologie. Podílí se i na mnoha organizačních aktivitách univerzity: byla předsedkyní akademického senátu LF HK UK, je členkou dozorčí rady Grantové agentury UK, Programové a Etické komise UK a řady dalších. V roce 2015 již získala stříbrnou pamětní medaili UK.


Ing. Jan Fischer, CSc. (SR UK) obdržel stříbrnou medaili za jeho významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyJan Fischer působí ve správní radě UK, kde se významně podílí na rozvoji naší univerzity. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v oboru statistiky, kde se dodnes podílí na výuce studentů. Jeho odborné působení je spojeno s Českým statistickým úřadem a řadou dalších prestižních organizací v Česku i v zahraničí. Od počátku 90. let vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Do jeho působnosti patřila odpovědnost za harmonizaci české statistické služby se standardy EU, dlouhodobě spolupracoval se statistickým úřadem Evropské unie Eurostat a s řadou dalších mezinárodních organizací (OSN, OECD). V roce 2003 byl jmenován předsedou Českého statistického úřadu. V roce 2009 se stal předsedou vlády ČR. Od září roku 2010 do listopadu 2012 působil v pozici vice-prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. Do září 2015 působil na postu ředitele strategických projektů společnosti CE GROUP. Je členem Správní rady VŠE, Správní rady UK a České statistické rady.


doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKDocent Jaroš je absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Po promoci pracoval tři roky jako vojenský lékař u útvaru a poté dvacet let na III. vnitřním oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde postupně prošel všemi posty od sekundárního lékaře, přes nefrologického ordináře až k místu zástupce vedoucího oddělení, absolvoval dvě atestace z vnitřního lékařství a nástavbovou atestaci z nefrologie. V roce 1979 pak přešel na I. Interní kliniku 3. LF UK, kde nepřetržitě pracuje již 42 let. Celý život se věnuje především nefrologii, stál u zrodu a pomohl rozšíření perkutánní renální biopsie v naší zemi a vyvinul unikátní bioptickou jehlu. Je oblíbeným pedagogem, vyškolil nekolik generací mladých lékařů a lékařek. V současné době se nadále podílí na výuce interní medicíny a zejména nefrologie studentů 3. LF UK. Za svůj celoživotní přínos při přípravě našich studentů byl v roce 2008 oceněn Syllabovou křídou – cenou pro oblíbené učitele, kterou každoročně udělují studenti 3. LF UK. Je členem České internistické společnosti ČLS JEP, České nefrologické společnosti a členem spolku lékařů českých. Je autorem či spoluautorem více než 60 časopiseckých publikací.


prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. (LF HK UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesor Kaška vystudoval nejdříve Přírodovědeckou fakultu UK v oboru mikrobiologie, na disertační práci pracoval na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Následně v letech 1977 až 1982 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Další profesní život spojil s Chirurgickou klinikou na LF HK UK, kde více než dvacet let působil jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče, deset let vedl katedru Chirurgie LF HK UK a od roku 2016 působí jako zástupce vedoucího této katedry. Opakovaně byl oceněn jako nejlepší učitel. Posledních pět let je proděkanem LF HK UK pro doktorské studijní programy. Jeho vědecká činnost je zaměřena na experimentální a klinické studie v oblasti všeobecné chirurgie, onemocnění pankreatu a intenzivní péče v oboru chirurgie. Podílel se na řadě národních i mezinárodních výzkumných projektů, které interdisciplinárně propojovaly řadu medicínských oborů.


prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru patologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesor Mandys strávil celý svůj profesní život na naší univerzitě. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK nastoupil jako vědecký aspirant na Hlavův I. patologicko-anatomický ústav, kde postupně absolvoval dvě atestace z oboru, obhájil kandidátskou práci, habilitoval a byl jmenován profesorem. Na ústavu prošel postupně všemi pedagogickými a vědeckými posty a v letech 1999–2000 byl pověřený jeho vedením. V roce 2001 přestoupil na 3. LF UK, aby vedl Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, kde po ukončení přednostování v roce 2016 nadále působí jako profesor. Je členem několika domácích i zahraničních odborných společností a členem redakční rady časopisu Česká a slovenská patologie. Jeho vědeckým zaměřením bylo studium tkáňových kultur, neurotoxicity in vitro, kdy vytvořil dva modely, a dále studium vlastností nádorových buněk in vitro. V rámci diagnostiky se věnoval především gastroenteropatologii a ve spolupráci s ÚZIS pracoval na mezinárodní klasifikaci nádorových onemocnění. Výsledkem tvůrčí činnosti byla spoluautorská část na několika monografiích a učebních textech, publikoval přes 200 časopiseckých prací, pravidelně přednášel na odborných akcích doma i v zahraničí. Profesor Mandys je respektovaným vědcem a učitelem, který se podílel na přípravě několika generací lékařů studujících na 1. LF a 3. LF UK.


doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (PF UK) obdržela stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru správního práva a správní vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKDocentka Prášková spojila celý život s Právnickou fakultou UK. Již v průběhu studia projevila zájem o obor správního práva a na tehdejší katedře finančního a správního práva působila jako pomocná vědecké síla. Po ukončení studia v roce 1981 byla přijata nejprve jako asistentka a od roku 1984 jako odborná asistentka katedry pro oddělení správního práva. Stala se oblíbenou vyučující a respektovanou odbornicí zejména v problematice správního trestání. Aktivně působila i v akademické samosprávě fakulty. V roce 1993 se stala členkou akademického senátu a poté jako členka několika volebních komisí zajišťovala řádný průběh voleb. Od roku 1993 také začala působit na ministerstvu vnitra, v oboru legislativy, kde se podílela na koordinaci předpisů a zajišťování jejich kompatibility s evropským právem. V roce 2013 se pro obor správní právo a správní věda úspěšně habilitovala s prací zaměřenou na odpovědnost za správní delikty, a s účinností od 1. července 2013 působí na fakultě jako docentka tohoto oboru. V roce 2014 se stala vedoucí katedry správního práva a správní vědy, kterou úspěšně vykonávala do února tohoto roku. Kromě toho již druhé funkční období působí jako proděkanka fakulty, která má na starosti kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Této problematice se věnuje i na univerzitní úrovni, kde byla opakovaně jmenována do Rady celoživotního vzdělávání.


prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF UK) obdržel zlatou medaili za jeho významné celoživotní dílo v oboru psychiatrie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesor Jiří Raboch je významný český psychiatr a sexuolog. Je vedoucím Centra psychiatrických a behaviorálních věd 1. LF UK a VFN a emeritním přednostou Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kterou vedl od roku 1999 až do roku 2020. Po maturitě na gymnáziu absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a již během studií pracoval jako pomocná vědecká síla v Sexuologickém ústavu Karlovy univerzity u svého otce prof. MUDr. Jana Rabocha, DrSc. V roce 1975 nastoupil na Psychiatrickou kliniku profesora Jana Dobiáše na Karlově jako sekundární lékař, později se stal asistentem a docentem. V roce 1990 byl ustanoven do funkce zástupce přednosty, v roce 1992 byl jmenován profesorem v oboru psychiatrie. Absolvoval četné zahraniční krátkodobé pobyty na univerzitních pracovištích v USA a Německu. Byl dlouholetým předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP a členem řady dalších odborných společností, včetně Americké psychiatrické společnosti. V roce 2011 již získal stříbrnou pamětní medaili UK a v roce 2012 obdržel z rukou tehdejšího prezidenta Václava Klause Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.


doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková (KTF UK) získala zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru biblických věd a starých jazyků a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKDocentka Mireia Ryšková je česká katolická teoložka. Po studiích dějin umění a francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v redakci výtvarného umění nakladatelství Odeon. Paralelně studovala katolickou teologii v rámci tajného studia pořádaného Salesiánskou provincií v Praze (1973–1982), poté pokračovala ve studiu teologie v Erfurtu (1983–1988). Po pádu komunistického režimu odešla studovat na Teologickou fakultu v Pasově, kde získala doktorát. Habilitovala se v roce 2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po návratu z Pasova učila externě Nový zákon na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podílela se na vybudování a vedení Jaboku Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy. Na Katedře biblických věd KTF UK působí od roku 2005. Její přístup ke křesťanství je konfesní v rámci ekumenického dialogu a otevřený vůči jiným přístupům a poznatkům humanitních věd. Významné jsou její popularizační aktivity. Za průkopnické dílo české biblistické literatury Pavel z Tarsu a jeho svět získala Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014. V roce 2016 již získala stříbrnou pamětní medaili UK.


TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám