• Aktuality

Aktuality

22. dubna 2021

Aktuální situace kolem částečného obnovení výuky (22. 4. 2021)

Vážené studentky, vážení studenti,


dovolte nám vás touto cestou informovat o aktuální situaci kolem částečného obnovení výuky. Prosím, věnujte tomuto sdělení zvýšenou pozornost. 


Na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021, kterým bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřeno vydáním mimořádných opatření, kterými bude (mimo jiné) upraven provoz a chod vysokých škol a také povinnost testování studentů vysokých škol v návaznosti na povolený rozsah výuky. Na podkladě tohoto usnesení byla vydána dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která tvoří Přílohu č. 1 k usnesení vlády (mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol) a Přílohu č. 2 (mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol).


Od 26. 4. 2021 platí, že osobní přítomnosti studentů je možná: 


  a. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků, 

  b. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  c. 

 na účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

  d. 

na účast při zkouškách za účasti max. 10 osob v místnosti a na účast na přijímacích zkouškách za účasti max. 20 osob v místnosti.

 

Zda k obnovení výuky dochází i ve vašem konkrétním případě, budete upozorněni ze strany fakulty. Pokud se tak stane a vaše výuka bude od 26. 4. 2021 probíhat, bude možné se jí osobně účastnit pouze za předpokladu:


  • že nemáte žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň jste podstoupil RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti).

 

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které:


  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. V takovém případě si vyplňte toto čestné prohlášení, nebo

  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Pro tyto účely slouží jako potvrzení toto čestné prohlášení, nebo

  • mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. – Jinak řečeno, pokud si test uděláte na veřejném odběrovém místě, je pro účely osobní přítomnosti na výuce platný 48 hodin. 


Proces testování:

Preventivní testování pro studenty se, pokud vaše fakulta nestanoví jinak, provádí na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci a bude probíhat od soboty 24. 4. 2021 od 9.00h. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/, který bude pro studenty otevřen od pátku 23. 4. od 7.00h. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Testování se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní.  Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. 


V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, předá vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení.


Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, o víkendech v čase 9.00 – 16.00h a v pracovní dny mezi 7.00 – 17.00h. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude navíc k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK mobilní testovací tým po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému). V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému). Rezervaci na tyto mobilní týmy naleznete na stejné adrese jako rezervaci na Albertov pod záložkou „Mobilní centra“ a tam klikněte na „Hvězda (studenti)“ a „Otava (studenti)“. 


Děkujeme za spolupráci a zároveň prosíme o pochopení v případě komplikací. Systém se nastavuje v řádech několika málo dní na bezprecedentní kapacitu až 10 000 testů týdně.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám