• Aktuality

Aktuality

20. srpna 2021

Informace pro studenty k provozu kolejí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vydáno jako Příloha Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021, Vám ve vztahu k provozu Kolejí UK sdělujeme, že se s účinností od 31. srpna 2021 bude provoz Kolejí UK řídit těmito podmínkami:

 1. Ubytování bude poskytnuto studentovi, který doloží:

    a. 

  že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

    b. 

  že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

    c. 

  že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 2. Koleje Univerzity Karlovy poskytnou studentům ubytování pouze za podmínek, že se ubytovaný student buď prokáže jednou ze skutečností uvedených pod bodem 1, nebo student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném - podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní. Obdobné platí, pokud student při vstupu do koleje pověřené osobě - vrátnému nebo pracovníkovi ubytovací kanceláře - prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka, a to nejdéle před 24 hodinami, a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

 3. Studenti jsou povinni jednu z uvedených skutečností prokázat před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, a to s výjimkou studentů, kteří doloží skutečnosti dle bodu 1) písm. a) a b).

 4. Studentovi, který neprokáže, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nebude umožněn vstup na kolej a může mu být ukončena smlouva o ubytování.


Koleje a menzy UK budou na vrátnicích nabízet k prodeji antigenní test (RAT) určený pro sebetestování.


Upozorňujeme studenty, kteří nebudou naplňovat některou z podmínek uvedených pod bodem 1) písm. a) a b), na jejich povinnost strpět pravidelnou kontrolu při vstupu na kolej spojenou s opakovaným testováním dle bodu 2.


V té souvislosti upozorňujeme, že Koleje a menzy UK mohou z preventivních důvodů a přehledu o plnění této povinnosti přistoupit i k omezení vstupních práv na kolej omezením platnosti vstupní karty (čipu) jen na sedm (7) dnů s nutností její pravidelné opětovné aktivace.


Další informace k provozu kolejí a k způsobu plnění a prokazování splnění příslušných povinností budou publikovány nejpozději do 1. 9. 2021.


Děkujeme Vám za pochopení a za respektování vládou nařízených pravidel a podmínek.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám