• Aktuality

Aktuality

16. listopadu 2021

Nadace Nadání ocenila výjimečné osobnosti z Univerzity Karlovy

Stalo se tradicí, že před státním svátkem – Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva – bývají na zámku v Lužanech u Přeštic předávána ocenění udělovaná Nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Děje se tak v souladu s poslední vůlí Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, významného českého architekta, stavebního podnikatele a politika, a stalo se tak i letos.


Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal Nadání toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou.

V Lužanech, dne 25. ledna 1904 (z poslední vůle Josefa Hlávky)


Po roční kovidové pauze se do Lužan sjeli nejlepší studenti a absolventi pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje Nadace Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru převzalo v Lužanech, v úterý 16. listopadu 2021 ocenění – diplom a nadační příspěvek – z rukou představitelů Nadace Nadání i patnáct zástupců Univerzity Karlovy:


 • Bc. Kateřina Rýdlová, Husitská teologická fakulta UK

Studentka navazujícího magisterského studijního programu vykazuje mimořádný zájem a zaujetí pro jazykovou a kulturní reflexi mýtického myšlení starověkého Předního východu. Na výborné úrovni ovládá latinu, kterou považuje za základ rozvoje logického jazykového myšlení. Její intenzivní dlouhodobý zájem o ugaritštinu ji přivedl k tvorbě bakalářské práce s názvem Láska a válka: život a smrt v ugaritské literatuře. V ní ukázala nadstandardní schopnosti práce se starověkým textem v oblasti překladatelské a interpretační. Získala za ni cenu za nejlepší bakalářskou práci v oboru religionistika. V současnosti se věnuje prohlubování jazykových znalostí a kompetencí, jež hodlá využít v diplomové práci na téma Lucerna bohů: sluneční bohyně v ugaritské literatuře a v popularizačním zpracování starověké ugaritské mytologii pro širší veřejnost.


 • JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D., Právnická fakulta UK

V rámci svého výzkumu byl přijat do prestižního programu Grotius Exchange Research Scholar Program, vedeným nejcitovanějším autorem v oblasti daňového práva na světě a světově uznávaným expertem na mezinárodní daňovou politiku – profesorem Reuvenem S. Avi-Yonahem, působícím na University of Michigan. Od září 2021 působí jako daňový expert na Stálé misi České republiky při OECD v Paříži, kde zastupuje Českou republiku při jednáních na návrzích reformy mezinárodního daňového systému. Na Ministerstvu financí ČR se podílel mimo jiné na přípravě projektu nového zákona o daních z příjmů. Od roku 2018 pracuje pro Českou národní banku jako hlavní expert dohledu nad obchodníky s cennými papíry a investičními společnostmi. Od roku 2022 by se měl vrátit a pokračovat ve své práci na univerzitě v Michiganu.


 • MUDr. Michala Bártů, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

Je absolventkou doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství. Během celého postgraduálního studia prokázala schopnost samostatné vědecké práce na úrovni vlastního výzkumu i úspěšné prezentace dosažených výsledků. Na dané téma – Srovnání morfologie, exprese, epigenetických změn a mutací HNF1 B v solidních nádorech a nenádorových lézích – je v časopisech s IF prvním autorem celkem tří prací a spoluautorkou dalších tří originálních prací. Její přístup k celému studiu je možné označit za příkladný a vysoce nadstandardní. Vyniká aktivitou a schopností intenzivně a odpovědně pracovat.


 • Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK

Úspěšně ukončila doktorské studium v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie obhajobou práce na téma Patogeneze dětských leukémií. Během svého pregraduálního studia, v rámci své bakalářské a později i diplomové práce začala pracovat v laboratoři …. Od začátku se zaměřila na problematiku biologie dětských leukémií, zejména leukémií s fúzním genem BCR/ABL a leukémií hyperdiploidních a stala se klíčovou osobou mimo jiné při řešení příslušných grantů GA UK, IGA MZ ČR a AZV ČR. Její podíl na dosažených výsledcích je zcela dominantní a zásadní. Zámek Josefa Hlávky v Lužanech u PřešticVýsledky, ke kterým její práce na jednotlivých projektech dospěla, byly úspěšně prezentovány na domácích i mezinárodních konferencích, a především publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech. Její dosavadní vědeckou kariéru v českých prostředí je možné považovat za vysoce nadprůměrnou, a to jak kvalitou publikačních výstupů, tak jasným přesahem výsledků její práce do oblasti klinické hematologie.


 • Kateřina Koudelková, 3. lékařská fakulta UK

Je studentkou 6. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství a zároveň bakalářskou studentkou 2. ročníku oboru nutriční terapeut. Obojí studuje s výbornými výsledky. Od počátku studia se zapojila do činnosti studentského spolku Trimed, kdy byla mimo jiné vedoucí Mezinárodní sekce veletrhu práce Trimed Jobs, podílela se na Studentské vědecké konference, zasloužila se o zorganizování charitativního běhu Vinohradská trojka, který mimochodem ve své kategorii opakovaně vyhrála. Ve své vědecké činnosti zkoumá roli albuminu v acidobazické rovnováze, řeší ji na KAR FNKV. Rovněž spolupracuje na studii CoMETA - postcovidový syndrom. V posledním roce se angažuje v organizování dobrovolnických akcí v rámci covid-19 pandemie. Pracovala jako dobrovolnice na covid odděleních v rámci FN Královské Vinohrady a od září 2020 je hlavní koordinátorkou studentských dobrovolníků 3. LF UK. Často se vyjadřuje k situaci a dobrovolnictví studentů v médiích.


 • MUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D., Lékařská fakulta v Plzni UK

Je absolvent doktorského studijního programu klinického oboru Chirurgie, téma: Využití nanomateriálů k fortifikaci anastomóz gastrointestinálního traktu – experiment na velkém zvířeti. Spolupracuje na řadě projektů, například v rámci AZV ČR, je hlavním řešitelem projektu GA UK, spolupracovníkem na projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie, spolupracuje na projektu MŠMT: Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu či v rámci Studentské vědecké činnosti na Chirurgické klinice LF UK v Plzni. Je držitelem řady prestižních ocenění: Niederleho Cena České chirurgické společnosti za nejlepší článek roku (2019), Cena Alberta Schweitzera Francouzského velvyslanectví v ČR za výzkum v oblasti medicíny (2020), na 8. kongresu chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu získal 3. cenu za nejlepší přednášku v soutěži autorů do 35 let (2018).


 • MUDr. Lucie Macháčková, Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

Je absolventkou magisterského studijního programu všeobecného lékařství. Již od čtvrtého ročníku působí na Fingerlandově ústavu patologie lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové jako pomocná vědecká síla. Velmi brzy a s úspěchem se zapojila do studentské vědecké činnosti. S prací vyhrála na fakultní konferenci SVOČ (2020). Její práce byla rovněž publikována v zahraničním odborném tisku. Dosahuje vynikajících studijních výsledků, vykazuje nevšední aktivní a obětavý přístup při řešení vědeckých projektů, kde uplatňuje neuvěřitelnou píli, cílevědomost a hluboký vhled do problematiky. V době epidemie covid-19, kdy jakékoliv působení studentů na pracovišti bylo prakticky nemožné, se neváhala podílet na výzkumu alespoň distančně, jak to podmínky umožňovaly. Vykazuje hluboké znalosti z oblasti morfologických oborů, které vyplývají z jejího předchozího působení na Ústavu histologie a embryologie hradecké fakulty. • PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D., Farmaceutická fakulta UK

Je absolventem doktorského studijního programu Farmaceutická chemie, jeho disertační práce nesla název Studium azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách. Vyvinul účinné sloučeniny, které svými vlastnostmi převyšují komerčně využívané zhášeče. Mimo to jako první na světě popsal vznik unikátního heterotetrameru. Jeho výsledky posunuly oblast poznání především v tom, že připravené sloučeniny jsou univerzální na všechny komerční fluorofory. Excelence jeho vědecké práce spočívala v netypicky komplexním přístupu ke studované problematice. Díky jeho inovativnímu přístupu k vědecké činnosti a schopnosti diskutovat nad získanými výsledky a vymýšlet nápady pro další projekty, byla tato skupina sloučenin vůbec poprvé testována pro reálné využití v praxi v metodě využívající polymerázové řetězové reakce pro detekci genu jaterního přenašeče SLCO2B1.


 • PhDr. Jiří Smrž, Filozofická fakulta UK

Je studentem doktorského studijního programu. Od samého počátku studia vykazuje mimořádnou aktivitu nejen při vlastním bádání, o čemž svědčí jeho publikační činnost, účast na konferencích – včetně mezinárodních –, participace na grantových projektech a výuce, spolupráce při organizování konferencí, a to v době kdy souběžně působí v Archivu hlavního města Prahy. Prokazuje mimořádně zodpovědný přístup a bohatou publikační činnost – v tisku je jeho již druhá monografie, která je výstupem z grantového projektu GA UK. Jeho práce představují základní díla pro bádání v oblasti dějin řemesel v Českých zemích v době středověku, a především pak raného novověku, na jejichž výstupech bude moci stavět další generace badatelů zabývajících se nejen předmětnou problematikou, ale i hospodářskými a sociálními dějinami měst. Z tohoto pohledu se jedná o práce průlomové a interdisciplinárního charakteru.


 • Mgr. Tereza Veselská Würtherlová, Přírodovědecká fakulta UK

Je studentka doktorského studijního programu. Jejím prvním vědeckým tématem bylo zavedení průtokové cytometrie při studiu hub, tuto metodu samostatně optimalizovala. Své znalosti dále rozvinula a stala se celosvětově vyhledávaným spolupracovníkem při měření velikosti genomu u hub. Tento přístup následně použila při studiu evoluce vláknitých hub a lišejníků. V další práci optimalizovala hned několik metod, jedná se o stanovení biochemického složení buněčných membrán, fyziologický fingerprinting a měření viability spor pomocí průtokové cytometrie. Ve své multidisciplinární práci odhalila evoluční změny související s adaptací hub na nové hostitele a substráty. Své průlomové výsledky publikovala ve dvou prestižních mezinárodních publikacích. Zapojuje se do školení dalších studentů na fakultě, kde je ostatním příkladem; vždyť navíc dokázala svůj profesní život skloubit se životem osobním, rodinným. • RNDr. Denisa Kubániová, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Je studentka doktorského studijního programu Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Je úspěšnou řešitelkou sedmi projektů GAČR, například Medification of Néel and Brownianrelaxation propertie of nanoparticles magnetic imaging methods, Magnetic and magnetoacustic properties of high-anisotropic intermetalic, Oxide nanomagnets, their properties and interactions with biological systém shifts during several experiments at large facilitieses či Hyperfine interactions in multiferroics. Je vědkyní s pozoruhodným záběrem a úrovní vědecké práce, shodují se hodnotitelé. Působí v několika úspěšných vědeckých týmech, které dosahují pozoruhodné průlomové výsledky v oboru zaměřeném na skladbu materiálů.


 • PhDr. Martina Tóthová, Pedagogická fakulta UK

Je studentka doktorského studijního programu a autorkou publikačního počinu Students´Procedure When Solving problems Tasks Basedon the Periodic Table: An Eye-Tracking Study v jednom z nejlepších časopisů pro didaktiku chemie na světě (Journal of Chemical Education), navíc oceněném Editors´choice mezi 365 vybranými články ze všech časopisů publikovaných Americkou chemickou společností, tedy zhruba šesti desítkami časopisů, za uplynulý rok.


 • Bc. Tomáš Pacovský, Fakulta sociálních věd UK

Je absolventem bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia oboru Žurnalistika na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Zpracoval praktický projekt bakalářské práce na téma LGBT – menšiny v rámci vietnamské komunity žijící v ČR. Ve své praktické fotografické práci formou knižní makety zpracoval životní osud jednoho z členů této komunity. I přes nesnadné podmínky způsobené covid-19 se mu podařilo vytvořit unikátní projekt, který kombinuje hned několik současných uměleckých strategií. Autor pracuje s klasickou autorskou dokumentární fotografií, kterou kombinuje s prací s archivními materiály. Téma bakalářské práce je možné považovat za nanejvýš aktuální a obtížně dosažitelné, její zpracování je kombinací novinářské práce a umělecké tvorby, která je hodna pozornosti a ocenění. Zkušenosti v současnosti nabírá v Českém rozhlase. • Bc. Giammaria Cattozzo, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Je absolventem bakalářského studijního programu Fyzioterapie, v anglické formě studia. Průběžně studuje s výborným prospěchem a plní si všechny své studijní povinnosti na úrovni výrazně překračující pregraduální studium. Je nejaktivnějším studentem v praktické i teoretické výuce. Mimo povinnou výuku se účastní kurzů českého jazyka, aby mohl vykonávat klinickou praxi ve zdravotnických zařízeních v ČR. Díky tomu byl rovněž oporou ostatním zahraničním studentům v průběhu letních praxí. Jeho prezentace témat a odevzdané seminární práce byly vždy inspirativní i pro vyučující.


 • Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D., Fakulta humanitních studií

Je absolventem doktorského studijního programu. Jeho práce se zabývá u nás téměř nezpracovaným tématem „vzestupu“ profesní skupiny architektů a stavitelů, jak ho dokládá vývojem vzdělávacího, právního a správního systému v českých zemích v 19. století. Jako celek představuje novátorský přístup. Autor sleduje problém na generaci architekta, podnikatele, mecenáše a politika Josefa Hlávky (1831-1908), konkrétně na příkladech čtyř Hlávkových spolužáků z pražské Polytechniky: Josefu Korelovi, Josefu Niklasovi, Adolfu Siegmundovi a Karlu Schlimpovi. Sledoval vztah mezi inženýry a architekty, mezi polytechnikami a akademiemi, mezi užitkovou a reprezentativní architekturou, které souvisí s otázkou vývoje, koncepce a teorie architektury. Velmi přínosné je nejen uplatnění sociologických přístupů na tradiční otázky koncepce inženýrského a architektonického vzdělání, smysl pro vyhledání hraničních realizací i schopnost propojit výklad školní a praktické fáze budování sociálního kapitálu.


Společně s předáváním cen výjimečným studentům a absolventům je správní radou Nadace Nadání udělována též Medaile Josefa Hlávky. Ta je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol pražských, české vědy a umění. Medaile je projevem ocenění za jejich celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Medaili na návrh předsedkyně Akademie věd ČR, rektorů ČVUT, UK, AMU, AVU, VŠUP, ČZU, VŠE, VŠCHT a ředitele IKEM převzal:


Celý jeho profesní život je spjat s Univerzitou Karlovou, s historií národů a států Latinské Ameriky, se vztahy Latinské Ameriky s USA a vztahy Latinské Ameriky a českých zemí. Na filozofické fakultě UK se zasloužil o založení a formování Střediska ibero-amerických studií, které od roku 1990 jaké nezávislé pracoviště FF UK vedl. Absolvoval řadu zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných monografií a stovky studií. Každoročně pořádá vědecká sympózia zaměřená na česko-latinskoamerické vztahy. Je skvělým pedagogem a veřejnosti je znám jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky a jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích.


Je členem edičních rad celé řady odborných periodik v České republice i v zahraničí. Zasedá též ve vědeckých radách a bohatá je jeho organizační činnost na půdě české či světové ibero-amerikanistiky. Absolvoval přednáškové pobyty na univerzitách v Mexiku, Francii, Polsku, a zejména Španělsku, kde byl oceněn prestižním Řádem Isabely Kastilské, a vedle toho je přidruženým členem Fóra pro studium Kuby Univerzity ve Wolverhamptonu. Mimo vlastní vědecké práce je bohatá jeho tvorba na poli literatury faktu.


Je nositelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění, například: Řád Isabely Katolické, který převzal z rukou španělského krále Juana Carlose (2002), Španělský řád Za občanské zásluhy v česko-španělské spolupráci (2008), Ceny Egona Erwina Kische za literaturu faktu, kterou mu udělila Obec spisovatelů (2006), Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu, kterou mu udělil Klub autorů literatury faktu (2005, 2014).

Text: Marcela Uhlíková

Foto: Wikipedia, Nadace Nadání, Martin Pinkas

Datum: 16. 11. 2021

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám