• Aktuality

Aktuality

16. prosince 2021

UK ocenila významné osobnosti pamětní medailí

Vědecká rada UK ve čtvrtek 16. prosince na svém posledním zasedání letošního roku ocenila jedenáct významných osobností Univerzity Karlovy, kteří významně přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s Univerzitou Karlovou významně spojen. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima.Na prosincovém zasedání Vědecké rady byli oceněni:

 • MUDr. Josef Fontana (3. LF UK, kolegium rektora) získal stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDoktor Fontana je asistentem na Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biochemie na 3. lékařské fakultě a studentem doktorského studia v Biomedicíně, obor Fyziologie a patofyziologie člověka. Na téže fakultě je také technologickým skautem, kdy úzce spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK. Již během studia se začal věnovat i pedagogické činnosti, kdy byl například demonstrátorem letních a zimních pitevních cvičení studentů českého a anglického curricula. Nyní působí jako asistent výuky lékařské chemie a biochemie studentů českého a anglického curricula nebo jako hlavní autor multimediální e-learningových skript z lékařské biochemie, fyziologie a histologie člověka – Funkce buněk a lidského těla.. Je členem kolegia rektora, akademického senátu, etické komise a zastává řadu dalších akademicko-organizačních funkcí.


 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský získal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj a prohloubení spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republikyDoktor Hostomský vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě UK a později dějiny filozofie na Filozofické fakultě UK. Dlouho působil v zahraničí, například jako ředitel americké biotechnologické firmy Agouron Pharmaceuticals, kde se zabýval se vývojem léků proti HIV či opravami DNA, které by bylo možné využít při léčbě nádorových onemocnění. Deset let byl ředitelem Výzkumného centra rakoviny ve farmaceutické společnosti Pfizer. Od června 2012 je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Ve funkci ředitele ÚOCHB se významně zasloužil o prohloubení spolupráce s Univerzitou Karlovou, a to především ve školení doktorských studentů, podpoře internacionalizace, ale i dalších projektech.


 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (PF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Kuklík celý svůj život spojil s Právnickou fakultou UK, kde nyní působí jako děkan. Profesně se zaměřuje na obor právních dějin a je i ředitelem Ústavu právních dějin. Akademický rok 1991/1992 strávil jako visiting graduate student na St. Edmund Hall v Oxfordu. Je členem řady komisí a odborných institucí, například vědecké rady Právnické fakulty UK, vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vědecké rady PF MU Brno a FP Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2007 se účastnil International Visitor Leadership program (IVLP) ministerstva zahraničí USA, který je zaměřený na právnické vzdělávání na amerických univerzitách.


 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (2.LF UK) získal stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru lékařské genetiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Macek je přednostou Ústavu lékařské a molekulární genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol a vedoucím Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění působícího v rámci tohoto ústavu. Je také dlouholetým předsedou Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. V minulosti působil rovněž jako prezident Evropské společnosti pro lidskou genetiku, kdy pod jeho vedením lékařská genetika získala statut celoevropské specializace v roce 2011. Profesor Macek navazuje na svého otce, doc. MUDr. Milana Macka Sr, CSc, zakladatele oboru lékařské genetiky v Československu (1961). Na začátku devadesátých let absolvoval dva významné postdoktorské pobyty – na Institutu humánní genetiky Humboldtovy univerzity v Berlíně (1990–1992) a poté na McKusick Nathans Center for Genomic Medicine na Johns Hopkins University v Baltimore – USA (1992–1996) se stáží na Harvard School of Medicine. Po návratu vybudoval se svými kolegy centrum výzkumu vzácných onemocnění ve FN Motol a aktivně se zapojil do Evropských výzkumných programů. Dlouhodobě se věnuje především problematice cystické fibrózy, včetně její současné cílené inovativní léčby.


 • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (LF HK UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Malý vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské Fakultě UK v Hradci Králové a od atestace působí na II. interní klinice FN HK, kde byl v letech 2001–2012 přednostou. Významně se podílel na budování moderního onkologického centra ve FN HK. V letech 2002 až 2014 byl proděkanem pro výuku a dosud je členem kolegia děkana a vědecké rady LF HK. V současné době je lékařským náměstkem FN HK a zaměstnancem katedry interních oborů LF HK. Jeho odborná a vědecká aktivita byla zaměřena na problematiku hemostázy a destičkových funkcí. V letech 2005–2012 se zaměřil na problematiku akutní plicní embolie a žilní trombózy. Je autorem řady odborných publikací a spoluautorem učebnice vnitřního lékařství.


 • doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. získala stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru řeckých a latinských studií a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověDocentka Muchnová je jednou z nejvýraznějších osobností české klasické filologie a mezinárodně uznávanou odbornicí na lingvistický popis staré řečtiny, především její syntaxe. Jazyky ji fascinovaly od dětství, kdy se jako malá od své francouzské učitelky kromě hry na klavír učila i francouzskou gramatiku. Francouzštinu pak studovala i na FF UK, jejím hlavním oborem ale byla latina. Ve svých studiích si vypracovala vlastní metodu práce s jazykovým materiálem založenou na podrobné formální i sémantické analýze, často ve srovnávací perspektivě s latinou, francouzštinou, angličtinou nebo češtinou.


 • prof. RNDr. František Opekar, CSc. (PřF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Opekar působí jako pedagog a vědecký pracovník na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se vývojem analytických instrumentálních metod založených na elektrochemických principech, konkrétně solid-state senzory plynných látek a detektory pro mikroseparační metody a detekci látek v toku kapaliny. Je i oblíbeným pedagogem, v roce 2018 za předmět Analytická chemie získal studentského Velemloka pro nejlepší vyučující. Oblíbená jsou i jeho skripta, která sám ilustroval.


 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FF UK) získal stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Pullmann vystudoval Filozofickou fakultu, v letech 2010 až 2018 vedl Ústav hospodářských a sociálních dějin na FF UK a od roku 2018 je děkanem FF UK. Ještě před dosažením čtyřicítky publikoval knihu, která z něj činí jednoho z nejcitovanějších domácích historiků k dějinám pozdního socialismu. Navzdory tomu, že kniha Konec experimentu byla publikována již před deseti lety, stále zůstává předmětem živých debat v médiích i v odborných kruzích. Mezi jeho další známý publikační počin je reflexivní studie Co byla normalizace? Svým originálním výzkumným přístupem se mu již podařilo vytvořit svébytnou „pullmannovskou školu“, tedy způsob, jakým se obor praktikuje, a dnes se již řada absolventů magisterského i doktorského studia k tomuto přístupu hlásí, a i v oboru soudobých dějin se „pullmannovská škola“ stává stále více zaběhnutým a srozumitelným pojmem.


 • Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (FSV UK, kolegium rektora) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDoktorka Shavit je absolventkou Masarykovy univerzity. Od října roku 2011 působí jako odborná asistentka na katedře marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Její doménou je především problematika politického marketingu, managmentu, realizování a analýza prezidentských a volebních kampaní. Působila jako redaktorka Lidových novin. Byla stipendistkou Fulbrightova programu na Columbia University, zapojila se jako dobrovolník v prezidentské kampani Hillary Clintonové. Od května 2019 působí jako členka kolegia rektora, kde se kromě oblasti marketingu a public relations věnuje i tematice udržitelného rozvoje. Výrazně se podílela na přípravách a realizaci webu nakarlovku.cz, který cílí na uchazeče o studium.


 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (FaF UK) získal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyProfesor Šimůnek vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a již druhé funkční období je jejím děkanem. Ve funkci děkana se prosadil o realizaci řady významých změn, jako například úpravy v akreditaci několika studijních programů či větší zapojení fakulty do mezinárodního prostředí. Rovněž byl strůjcem fakultního Kariérního řádu, který se později stal vzorem pro kariérní řád celé univerzity. Spolu s děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové koordinuje vznik univerzitního kampusu Mephared 2. Kromě organizačních aktivit se stále podílí na výuce i výzkumné činnosti.


 • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (FSV UK) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDocentka Němcová Tejkalová vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd, od roku 2018 je děkankou této fakulty. Profesně se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study (WJS). Od července 2019 je ve WJS spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu. Specificky se zaměřuje i na tematiku zdravotně handicapovaných sportovců. V letech 2000 až 2017 působila jako interní a externí redaktorka, moderátorka, dramaturgyně, scénáristka, režisérka v redakci sportu České televize. Byla členkou kolegia rektora UK (2014–2018) a v letech 2015–2018 byla ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Po nečekaném úmrtí docenta Filipa Lába se rozhodla znovu nekandidovat na pozici děkanky a vrací se naplno na Katedru žurnalistiky IKSŽTEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám