• Aktuality

Aktuality

27. ledna 2022

Vědecká rada UK ocenila osm významných osobností

Na svém prvním zasedání v letošním roce, ve čtvrtek 27. ledna, Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila pamětní medailí osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile, naposledy ve svém funkčním období, předal rektor UK Tomáš Zima.
Na lednovém zasedání Vědecké rady UK byly oceněny tyto osobnosti:


  • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c. (MFF UK) získal zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru teoretické fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesor Bičák je jednou z nejvýraznějších vědeckých a akademických osobností v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a kosmologie. Konkrétně rozvinul a významně posunul výzkum v relativistické teorii gravitace a svým působením ovlivnil několik generací vědeckých pracovníků. Ve svém výzkumu se zaobírá nejzákladnějšími otázkami povahy našeho vesmíru – vznikem samotného prostoru a času ve velkém třesku, či okamžiky, kdy se prostor a čas deformují a bortí, drcené gravitací zanikajících hvězd uvnitř černých děr. Je též vynikajícím učitelem a mentorem. A jak říkají kolegové, profesor Bičák vědu nejen ‚dělá‘, ale vědou i vnitřně ‚žije‘. Zastával řadu akademických funkcí a za svoji práci získal mnoho ocenění. Také navázal velké množství úzkých kontaktů se špičkovými vědci v zahraničí. Jeho přičiněním jsme tak v Praze mohli uvítat nobelistu Kipa Thorna či Královského astronoma Martina Reese.


  • prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (FF UK) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesorka Bobková je česká historička působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na dějiny vedlejších zemí Koruny české ve 14.–16. století. Zabývá se také regionálními dějinami severních Čech a vládou Jana Lucemburského a Karla IV. Je absolventkou oboru historie – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala jako středoškolská učitelka a od roku 1973 byla zaměstnána jako odborná pracovnice v oblastní galerii v Liberci. V roce 1974 získala titul PhDr. a od roku 1979 pracovala jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V letech 1991–1993 byla proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1993 pracuje v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň v letech 1999–2003 působila jako vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 2005 byla jmenována profesorkou českých a československých dějin.


  • prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. (1. LF UK) získal zlatou pamětní medaili za významné dílo v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UKProfesor Calda je uznávaný gynekolog a přední světový specialista na zobrazování v perinatologii. Od počátku své pracovní kariéry je zaměstnaný na Gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře a pracuje jako vedoucí Centra fetální medicíny a oddělení ultrazvukové diagnostiky. Absolvoval stáže v Německu, Anglii a USA. Je členem řady odborných komisí a společností, například v letech 2007–2011 byl členem výboru Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ISUOG. V roce 2014 obdržel jako nejvyšší ocenění společnosti za dlouholetý přínos pro obor, Fellow of ISUOG. Byl prezidentem několika mezinárodních gynekologických kongresů a uspořádal desítky workshopů a výukových kurzů v oblasti perinatální a ultrazvukové diagnostiky. Je autorem 174 publikací a učebnice Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii.


  • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (PF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDoktor Horáček vystudoval Mezinárodní právo soukromé a veřejné na Právnické fakultě UK. Mezi jeho aktuální oblasti odborného zájmu patří rozhodčí řízení a sporná agenda, duševní vlastnictví, IT a telekomunikace či energetika. Má bohaté zahraniční zkušenosti z Velké Británie, Dánska, Finska, Německa, Francie a dalších zemí. Na Právnické fakulě Univerzity Karlovy vyučuje Obchodní právo. Je členem České advokátní komory a rozhodcem řady dalších asociací a soudů. V minulosti byl opakovaně oceněn jako nejlepší právník v různých kategoriích. V kolegiu rektora Tomáše Zimy působí jako kvestor Univerzity Karlovy.


  • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. získal stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru dějin umění a dlouholetou vědeckou spolupráci s Univerzitou KarlovouProfesor Kroupa je jedním z nejvýznamnějších českých historiků umění, specializuje se na evropskou barokní architekturu v nejrůznějších podobách. Tímto tématem je také spojen s Univerzitou Karlovou a jejím Ústavem dějin umění Filozofické fakulty UK, tato spolupráce započala již v devadesátých letech díky aktivitám profesora Mojmíra Horyny, historika umění a emeritního prorektora UK, a trvá dodnes. Profesor Kroupa vystudoval Filozofickou fakultu brněnské Univerzity (UJEP). Dnes působí na Masarykově univerzitě v Brně, kde se kromě vlastní práce zapojuje i do nejrůznějších akademických funkcí, například jako člen vědecké rady MU, umělecké komise rektora MU či rady pro kulturu a umění MU. Pobýval na řadě zahraničních stážích a je autorem mnoha publikací.


  • prof. PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (FHS UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru soudobých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Vaněk je absolvent Pedagogické fakulty (dnešní Západočeské univerzity) v Plzni a po škole se věnoval profesi učitele na základní a později střední škole. Zlom v jeho kariéře přišel se sametovou revolucí, kdy se začal postupně zajímat o prameny, vzniklé během tohoto období, od roku 1992 i profesionálně v nově ustaveném Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (ÚSD AV ČR). Klíčovou metodou, kterou do výzkumu soudobých dějin přinesl, se záhy stala orální historie, pro jejíž etablování navázal špičkové zahraniční kontakty, které dopomohly institucionalizaci této metodologie v České republice i jejímu postupnému přijetí odborníky i z dalších oborů a veřejností. V roce 2000 se stal prvním vedoucím Centra orální historie ÚSD AV ČR Orální historii také v roce 2002 začal přednášet na Fakultě humanitních studií UK a v roce 2008 zde založil samostatný navazující magisterský program Orální historie – soudobé dějiny, jehož je od té doby garantem. Ve své práci rád propojuje zástupce akademických pracovišť i praxe. Též je významným popularizátorem vědy a soudobých dějin, a to jak ve své vysokoškolské praxi, tak z pozice ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kterou zastává od roku 2017.


  • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (PřF UK) získal stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor fyziologie a farmakologie František Vyskočil se už od studentských let věnuje výzkumu neurofyziologie a biofyziky buněčných membrán. Jeho objevy zásadním způsobem prohloubily poznatky o přenosu nervových vzruchů a celkovém fungování nervové soustavy živočichů, včetně lidského mozku. Jeho první výzkumnou práci, do níž se pustil ještě jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a která se zabývala nervosvalovým spojením, uveřejnil jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů Nature. Mezinárodní pozornost si František Vyskočil získal i objevem a popsáním mechanismu takzvaného nekvantového vylučování neuropřenašečů na synapsích savců. Celkem je autorem 310 vědeckýh prací. Profesor Vyskočil svůj profesní život spojil s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR a dodnes přednáší na Přírodovědecké fakultě UK. Též je oblíbeným pedagogem a popularizátorem vědy, za což získal i řadu ocenění. Za zásluhy v biomedicínských vědách získal medaili Jana Evangelisty Purkyně, kterou uděluje Akademie věd, také obdržel Medaili Josefa Hlávky či Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Kromě vědy je jeho druhou vášní hudba a hra na housle.


  • prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (1. LF UK) obdržel zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Zeman je významným českým chirurgem a zakládajícím členem České traumatologické společnosti a řadu let byl jediným profesorem tohoto oboru v České republice. Svou lékařskou praxi zahájil na chirurgickém oddělení v Kutné Hoře. Po první atestaci byl vyzván k nástupu na I. chirurgickou kliniku dnešní 1. LF UK, které zůstal v různých funkcí včetně zástupce přednosty kliniky, věrný dosud. Své vědomosti prohluboval při pobytech na zahraničních pracovištích, zejména ve Velké Británii. Je oblíbeným pedagogem a autorem mnoha dnes již legendárních učebnic chirurgie. Stejně tak je autorem či spoluautorem více než 120 publikací, z toho je u 68 publikací prvním autorem. Aktivně pomáhá mladším kolegům a je častým zvaným řečníkem konferencí nejen s úrazovou tématikou, ale i všeobecné chirurgie.


TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám