• Aktuality

Aktuality

28. dubna 2022

Vědecká rada ocenila čtyři významné osobnosti UK

Na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 28. dubna Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila čtyři významné osobnosti, které svou činností významně přispěly k rozvoji univerzity. Oceněn byl i bývalý rektor Ivan Wilhelm. Pamětní medaile a dekrety předala rektorka Milena Králíčková.Rektorka Milena Králíčková přivítala v Modré posluchárně Karolina všechny příchozí osobnosti, kterých dorazilo značné množství, a připomněla, že se jedná o první zasedání Vědecké rady UK v novém složení. Na úvod předala pamětní medaile těmto osobnostem:


  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

Profesor Džupa je uznávaným odborníkem v oborech ortopedie a traumatologie. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. Od roku 1987 působí na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V letech 1992–1999 zastával funkci vedoucího lékaře oddělení a od roku 1999 je zástupcem přednosty kliniky pro studium. Je špičkovým operatérem i akademikem. Mezi jeho výzkumné specializace patří chirurgie kyčelního a kolenního kloubu, traumatologie pánve a končetinových kloubů a septická ortopedie. Stejně tak je oblíbeným pedagogem a zapojuje se do akademického dění univerzity. Již třetí funkční období je proděkanem fakulty – odpovídá za přípravu akademických postupů pro habilitační a jmenovací řízení a pomáhá děkanovi s vedením Vědecké rady. Je členem řady odborných společností a redakčních rad.  • prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1. LF UK) obdržel historickou medaili za mimořádné celoživotní dílo v oboru hematologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

Profesor Klener je špičkový vědec a lékař, pedagog i zdravotnický manažer. V roce 1961 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, poté pracoval jako lékař a pedagog na II. interní klinice FN na Karlově náměstí. V současné době působí jako profesor 1. lékařské fakulty a konzultant ÚHKT, kde byl také v letech 2003 až 2007 ředitelem.

Profesor Klener zaměřil svou odbornou a vědeckou činnost především na hematologii a onkologii, což dokumentuje více než 300 odborných publikací a knih. Specializuje se především na problematiku protinádorové chemoterapii a patří k zakladatelům této disciplíny u nás. Zastával i řadu akademických postů – v letech 1990–1993 byl proděkanem 1. lékařské fakulty UK pro vědu, v období 1994–2006 působil jako prorektor UK pro vědu.

Je členem řady odborných společností a organizoval řadu domácích i mezinárodních konferencí. Za svou odbornou, publikační a organizační činnost získal již četná ocenění, nejvýznamnější z nich jsou například: 1997 cena ministra školství za vědu a medaile Univerzity Karlovy, 2003 medaile prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy, 2007 medaile Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis, 2011 medaile Jana Evangelisty Purkyně či 2012 národní cena vlády ČR – Česká hlava, které se přezdívá Česká Nobelova cena.  • prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (3. LF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru biochemie, buněčné a molekulární biologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

Profesorka Samcová se celý svůj profesní život věnuje biochemii, lékařské chemii, toxikologii, buněčné a molekulární biologii. Na tehdejší Lékařskou fakultu hygienickou UK (dnešní 3. LF) nastoupila po promoci v 1971 a postupně prošla všemi akademickými posty. Mimo jiné byla přednostkou ústavu lékařské chemie a toxikologie, vedle nově ustanovenou Katedru biomedicínských oborů 3. LF UK (2006) a stala se i přednostkou nově koncipovaného Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, který až do roku 2017 vedla.

Mezi její významné odborné práce patří toxikologické výzkumy životního prostředí nebo v posledních letech použití elektroanalytických metod v metabolickém výzkumu a výzkumu oxidačního stresu,

V akademickém roce 1991/1992 byla pověřena tehdejším děkanem fakulty profesorem Höschlem zavedením anglického kurikula na 3. LF UK a následně byla jmenovaná proděkankou pro anglickou větev výuky. Tento post zastávala do roku 2010. Je oblíbenou vyučující a v uplynulých třiceti letech zásadním a pozitivním způsobem ovlivnila přípravu a výuku studentů 3. LF.


„Na Univerzitě Karlově jsem prožila takřka celý svůj život a jsem ji neskonale vděčná a děkuji ji. A sluší se při té příležitosti poděkovat i Přírodovědecké fakultě, kde jsem pro svůj život také našla jednoho vynikajícího chemika,“ rozesmála profesorka Samcová přítomné narážkou na svého manžela, významného vědce Zdeňka Samce.  • MgA. Jan Kalfus (RUK) obdržel jmenovací dekret

Jan Kalfus je již čtyřicet let varhaníkem Univerzity Karlovy. Studoval hru na varhany u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akademii múzických umění v Praze. V letech 1982 až 1983 studoval u Viktora Lukase na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem.

Na Mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara v roce 1984 získal titul laureáta. Další ceny získal i na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně. Od roku 1988 je profesorem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře.

Spolupracuje s významnými soubory a orchestry, například s Kuhnovým dětským sborem, se souborem Schola Gregoriana Pragensis, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK nebo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dvacet šest let byl varhaníkem v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze. V roce 2016 již převzal z rukou rektora UK stříbrnou medaili.Ocenění a poděkování za svou činnost se mimořádně dočkal i profesor a emeritní rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm. Ten ve svém projevu mimojiné vyjádřil přání, aby se i novému vedení dařilo úspěšně rozvíjet dobré renomé Univerzity Karlovy.TEXT: Pavla Hubálková

FOTO: Hynek Glos


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám