• Aktuality

Aktuality

20. dubna 2023

Osmnáct osobností – výjimečných studujících, absolventek a absolventů – obdrželo prestižní ceny UK

Opět po roce se Vlastenecký sál Karolina stal dějištěm udělování prestižních cen Univerzity Karlovy. Ve čtvrtek 20. dubna z rukou rektorky Mileny Králíčkové převzalo ocenění Bolzanovu cenu, respektive ceny udělované rektorkou celkem osmnáct osobností napříč Karlovkou. Slavnostní akt zasvěcený výjimečně nadaným, obětavým i nevšedně kreativním studentkám a studentům, respektive absolventkám a absolventům, se uskutečnil již po devětadvacáté.


Silný zážitek ze slavnostní události bývá tradičně navíc umocněn skutečností, že oceňované osobnosti přicházejí do reprezentativních prostor nejstarší české univerzity se svými nebližšími. Ani letos ve Vlastenci nechyběli rodiče, sourozenci, partnerky či partneři, a i tentokrát své studenty a absolventy osobní účastí podpořili i mnozí děkani fakult.Na úvod se se všemi osobně a srdečně přivítala Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. Ve svém projevu krátce připomněla letošní, již 675. narozeniny Karlovky, první ženu Nobelistku Gertu Theresu Cori (vystudovala tehdejší Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, v roce 1947 získala NC za medicínu) a přidala i pár statistických údajů: tušili jste třeba, že na UK aktuálně studují studenti z více než 110 zemí světa, přičemž každý pátý student pochází odjinud než z České republiky a každý desátý studuje v angličtině?„Co se budoucnosti týče, tu tvoříte vy, milé studentky a studenti, absolventky a absolventi. Při podobných slavnostních chvílích jsem vždy dojatá. Jednak ze setkání s vámi, a pak také z příležitosti, kterou Univerzita Karlova má, aby ukázala, proč je tak podstatná a proč je práce akademických pracovníků a pracovnic pro Českou republiku a její obyvatele významná. Do konce funkčního období současného vedení se budu snažit, aby společnost pochopila, že naše univerzita je hybnou silou. Vždyť jste to právě vy, kdo za deset dvacet let bude psát budoucnost této země. Děkuji vám za přístup hodný následování a k dosaženým výsledkům všem upřímně blahopřeji,“ pronesla ve své zdravici rektorka Králíčková.
Průvodci cenami nabytého odpoledne, vtipně a s noblesou moderovaného Václavem Hájkem, se stali: prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák a členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj Marie Vymazalová.


  • BOLZANOVA CENA

je udělována studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy.


Vítězkou v kategorii přírodovědné se stala PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK za disertační práci s názvem „Advances in Discovery and testing of anthelmintics

Doktorka Nguyen se zabývá výzkumem nových sloučenin s potenciálním anthelmintickým účinkem, které lze využít k léčbě nemocí způsobených hlísticemi. Parazitické hlístice způsobují celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně a jsou zodpovědné za masivní ekonomické ztráty v živočišné produkci. Léčbu nemocí způsobených těmito parazitickými hlísticemi komplikuje skutečnost, že u současně užívaných anthelmintik se snižuje jejich účinnost v důsledku rozšířené lékové rezistence. Dr. Nguyen během svého výzkumu úspěšně identifikovala novou sloučeninu, která jeví vysoký potenciál pro vývoj nového anthelmintika.Vítězem v kategorii biomedicínské se stal MUDr. Michael Svatoň, Ph.D. z 2. lékařské fakulty UK za disertační práci s názvem „Patogenetické mechanismy imunitní dysregulace a hematopoetických onemocnění

Práce doktora Svatoně se soustředí na využití celoexomového sekvenování v diagnostice pacientů se závažnou poruchou imunity nebo krvetvorby, a to především k identifikaci dříve nepopsaných genetických příčin těchto onemocnění. U několika pacientů se díky jeho metodě podařilo odhalit nové mutace v genech, které nebyly dříve v literatuře popsány jako kauzální u monogenně dědičných onemocnění a experimentálně potvrdit jejich patogenní vliv.Vítězem v kategorii společenskovědní se stal JUDr. Jan Exner, Ph.D. z Právnické fakulty za disertační práci s názvem „The Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law. Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education

Doktor Exner zkoumá vzájemný vztah pravidel upravujících boj proti dopingu ve sportu a práva Evropské unie. Propojuje sankční mechanismy boje proti dopingu s preventivními prvky, zejména vzděláváním. Ve své práci se zabývá zejména tím, zda Světová antidopingová agentura a další antidopingové organizace respektují princip přiměřenosti při stanovení a ukládání sankce zákazu činnosti za užití dopingu. Výsledky ukazují, že antidopingové organizace překračují meze své autonomie a řádné správy v rámci práva EU, porušují totiž princip přiměřeného zákazu činnosti.
  • CENA REKTORKY UK PRO NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY ZA ROK 2022

je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


► Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů získali:


MUDr. Jan Bařinka (2. LF)

Absolvoval magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Po celou dobu studia vykazoval mimořádné studijní výsledky, studium zakončil s průměrem 1,00. Zúčastnil se několika vědeckých stáží, kde započal spolupráci na vývoji softwaru, který slouží k detekci změn počtu chromozomů na základně transkriptomických dat. Výsledky byly publikovány v časopisu Leukemia a následně i v časopisu Blood, v rozsáhlé studii zabývající se akutními lymfoblastickými leukémiemi v případě dospělých pacientů. Práce byla prezentována také na Vědecké konferenci 2. LF, kde Jan Bařinka obdržel cenu za nejlepší přednášku pregraduálního studenta. V současné době pracuje v Berlíně, kde se zaměřuje na integraci dat molekulárně genetických experimentů na jednobuněčné úrovni


Bc. Adéla Režná (1. LF)

Absolvovala bakalářský studijní program Adiktologie. Během studia dosahovala výborných studijních výsledků, s celkovým studijním průměrem 1,07; studium absolvovala s vyznamenáním, přičemž všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány známkou „výborně“. Nyní studuje navazující magisterský studijní program Adiktologie.
► Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů získali:


Mgr. Jana Bedaňová, M. A. (PF)

Absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo. Patřila ke studentům s nejlepším prospěchem, studijní průměr za celé studium byl 1,13. Současně se intenzívně zajímala o problematiku neziskového sektoru, zejména o uprchlické právo. Zapojovala se do aktivit neziskových organizací – pracovala jako dobrovolnice Člověka v tísni v Moldavsku, byla vysílána českým ministerstvem zahraničních věcí jako volební pozorovatelka na mise OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a Evropské unie. Po ruské agresi na Ukrajině se jako jedna z prvních zapojila do dobrovolnické pomoci.


Bc. Nikola Plíšková (FHS)

Absolvovala bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní vzdělanosti. Studovala s vynikajícím studijním prospěchem, její studijní průměr byl 1,31. Vypracovala výjimečnou bakalářskou práci na obtížné historicko-filosofické téma „Hérakleitos a psýché“. Zpracovala jej obdivuhodně a s využitím aktuální domácí i zahraniční literatury a i proto jí byla nabídnuta možnost výsledky bakalářské práce publikovat v prestižním vědeckém časopise. Nyní studuje navazující magisterský studijní program Antropologická studia.
► Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů získali:


Mgr. Mojmír Polák (PřF)

Absolvoval navazující magisterský studijní program Geografie, studijní obor Kartografie a geoinformatika, s celkovým studijním průměrem 1,00. Téma diplomové práce „Testování možností extrakce vybraných krajinných charakteristik pro popis stanovišť výskytu indikačně významných druhů ptáků v Krkonoších z dat dálkového průzkumu Země“ vyžadovalo zvládnutí znalostí a přístupů krajinné ekologie, dálkového průzkumu Země a prostorového modelování. Zpracovávané téma je aktuální a žádané v problematice ochrany přírody. Představené výsledky jsou využitelné v praxi managementu KRNAP.


Bc. Petra Krsková (PřF)

Absolvovala bakalářský studijní program Geografie, studijní obor Geografie a kartografie, s celkovým studijním průměrem 1,40. V rámci bakalářské práce zpracovala tematický atlas zaměřený na skauting. Výsledek je použitelný jak pro osvětu uvnitř skautské organizace, tak pro její propagaci směrem k širší veřejnosti. Práce je využitelná též jako skvělá výuková pomůcka pro tematickou kartografii. Nyní studuje navazující magisterský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.
► Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali:


Mgr. Štěpánka Paluchníková (ETF)

Absolvovala navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologie – spiritualita – etika, s celkovým průměrem 1,00. Patřila k velmi aktivním a studijně vynikajícím studentům. Zvláštní ocenění zasluhuje její magisterská diplomová práce „Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem“, v níž se zaměřila na komplexní, v pravém slova smyslu „klasickou“ a přitom nově aktuální problematiku teologie stvoření. Přičemž problematiku uchopila inovativním způsobem.
► Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získali:


Mgr. Hana Janoušková (PřF)

Absolvovala navazující magisterský studijní program Učitelství geografie a biologie pro střední školy s průměrem 1,20. Její diplomová práce „Hodnocení výkonů žáků v zeměpise na základních školách“ je poměrně inovativní nejen svým obsahovým zaměřením, ale i vzhledem k dosaženým výsledkům. Autorka provedla detailní a časově poměrně náročný vlastní výzkum. Výsledkem její analýzy je návrh typologie přístupů učitelů zeměpisu k hodnocení žáků.


Bc. Ondřej Kopecký (PřF)

Ondřej Kopecký absolvoval bakalářský studijní program Chemie, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání – geologie se zaměřením na vzdělávání. Studium ukončil úspěšně obhajobou bakalářské práce s názvem „USB-mikroskop v chemii a geologii – hračka pro geeky nebo pomůcka pro výuku přírodních věd?“ s hodnocením výborně. Výsledky jeho práce budou prezentovány na mezinárodní konferenci, je též připravována publikace do národního časopisu Scientia in Educatione.
  • MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORKY UNIVERZITY KARLOVY ZA ROK 2022

je udělována studentům za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Anna KrejčováProjekt „Medici – Hlavní nádraží“ (3. LF)

Medička studující magisterský studijní program Všeobecné lékařství na začátku válečného konfliktu na Ukrajině se spolužáky pomáhala uprchlíkům přijíždějícím na pražském Hlavním nádraží, kde téměř okamžitě zprovoznili provizorní ošetřovnu. Zhruba půl roku poskytovali studenti z pražských lékařských fakult zdravotnickou pomoc ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Hlavního města Prahy a později i Českým červeným křížem téměř půl roku. Medici poté pomáhali ve stanových městečkách a mnozí stále pomáhají na ubytovnách pro uprchlíky.

Rozhovor s Aničkou přináší magazín Forum


Mgr. Filip Kostelanský, Ph.D. (FaF)

Tématem výzkumu doktoranda studijního programu Farmaceutická chemie je syntéza nových derivátů akridinu, které mají schopnost stabilizovat duplexy DNA. Výsledky jeho výzkumu byly přijaty k publikování v prestižním časopise Nucleic Acids Research a ve spolupráci s biotechnologickou firmou GENERI BIOTECH, s. r. o. byly přihlášeny coby české patenty.Mgr. Vojtěch Frank (FF)

Student 3. ročníku doktorského studijního programu Hudební věda má na svém kontě jako hudební skladatel kompozice z oblasti vážné hudby, kantáty, didaktické skladby pro žáky základních uměleckých škol, scénickou hudbu k inscenacím loutkového a alternativního divadla. Nejnověji zkomponoval hudbu ke dvěma původním muzikálům, které nastudovalo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. V roce 2022 připravil společně s altistkou Monikou Jägerovou program pro charitativní koncert věnovaný ukrajinskému Červenému kříži.


Vojtěch Heger (PedF)

Student 3. ročníku bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice je reprezentant ČR ve vodním slalomu. V kategorii do 23 let v roce 2022 získal titul Mistra Evropy a na Mistrovství světa ve vodním slalomu obsadil 3. místo. Založil Profi akademii vodního slalomu určenou dětem do 18 let, zahrnující ucelenou koncepci tréninku mladého sportovce, včetně workshopů zaměřených na výživu, fyzickou přípravu, psychiku, fyzioterapii a další.Valentyn Shkriba (FSV)

Student navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní studia se po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině nabídl s pomocí v agendě přijímání ukrajinských studentů do freemover programu. Pomáhal při kontrole dokumentů v ukrajinštině, v prvních dnech poskytoval novým studentům psychickou podporu. Pomáhal také jako pomocný tlumočník při hromadných schůzkách.


Anežka Floriánková (FHS)

Studentka 2. ročník bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti dokáže velmi dobře zvládat jak náročné studium, tak sport. V plavání se stala nejmladší českou reprezentantkou na Paralympiádě v Riu. V červnu 2022 se na Mistrovství světa v portugalském Funchalu dostala dvakrát do finále, přičemž na znakové stovce skončila pátá, na polohové dvoustovce šestá.
Text: Marcela Uhlíková

Foto: Michal Novotný

Datum: 20. 4. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám