• Aktuality

Aktuality


10. ledna 2020

Lékařská fakulta v Plzni má ode dneška nový tomograf pro práci se zvířaty

Lékařská fakulta UK v Plzni získala pro své Biomedicínské centrum nový výpočetní tomograf. Ten bude sloužit pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech umožní sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI), v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím.


Slavnostního zahájení provozu nového výpočetního tomografu se spolu s Tomášem Zimou, rektorem UK, zúčastnil děkan Lékařské fakulty UK v Plzni Jindřich Fínek, ze Západočeské univerzity rektor Miroslav Holeček a prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík, z Fakulty aplikovaných věd ZČU děkanka Vlasta Radová a Jiří Křen, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, primátor města Plzně Martin Baxa, poslankyně PČR Ilona Mauritzová a zástupci dodavatelské firmy Siemens Healthineer.


Dnešní léčba pacientů je často limitována neschopností předpovědět výsledky terapeutických zákroků. Lékaři jsou nuceni spoléhat se výhradně na předchozí zkušenosti a na klinické studie. Softwarové modelování může urychlit diagnostiku a léčbu.


Vývoj těchto softwarových modelů je předmětem dlouhodobé spolupráce Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni UK s Fakultou aplikovaných věd a Centrem nových technologií Západočeské Univerzity. Zapojeny jsou i ostatní laboratoře Biomedicínského centra, například Laboratoř kvantitativní histologie. V rámci výše jmenovaného projektu je umožněno například modelování průtoku krve v játrech, které má klíčový význam pro predikci regenerace jaterní tkáně po rozsáhlých resekcích jater. Další rozvoj je nezbytný pro konstrukci kvalitních softwarových modelů umožňujících předpověď chování jaterní tkáně po resekci, k níž dochází např. při operaci zhoubných nádorů. Projekt dále řeší posouzení rizika nedokrvení tkání či orgánů v důsledku zúžení cév.


Přístroj CT v hodnotě 15 mil Kč byl zakoupen v rámci výběrového řízení a během podzimu 2019 byl nainstalován a zprovozněn v budově Biomedicínského centra. „Se zavedením CT došlo k podstatnému zvýšení efektivity diagnostického zobrazování. Můžeme získat více informací než za pomoci dosud užívané ultrasonografie, a tak komplexněji a exaktněji hodnotit anatomické poměry a do určité míry i funkční změny v těle experimentálního zvířete. V rámci probíhajícího projektu, jehož součástí jsou transplantace jater u prasete, můžeme neinvazivní cestou opakovaně hodnotit stav cévních anastomóz a posuzovat dopad změn jejich průchodnosti na prokrvení jaterní tkáně, posoudit vývoj nálezů v čase a dát je do přímé souvislosti s výsledky laboratorních testů,“ popisuje Hynek Mírka z Kliniky zobrazovacích metod v Plzni.


„Jsme rádi, že se nám podařilo tento přístroj získat a tím dále umožnit rozšíření spolupráce Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se Západočeskou univerzitou, která je v současné době naším největším plzeňským partnerem. Předpokládáme, že tento přístroj nám umožní rozvíjet projekty transplantace jater a přípravy umělých jater recelularizací. Je zřejmé, že pořízený přístroj bude zapojen i do výzkumných projektů dalších týmů našeho Biomedicínského centra, například Laboratoře antibiotické resistence a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii, Experimentální laboratoře intenzivní medicíny a Laboratoře experimentální kardiologie,“ dodává Václav Liška, vedoucí řešitel projektu za Lékařskou fakultu v Plzni UK.


Projekt AMTMI je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního progra-mu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání. Kromě popsaného výzkumu prokrvení tkání dále zkoumá též mikrostrukturu orgánových soustav nebo experimentální určení materiálových parametrů kostí, což pomůže lékařům při léčbě zlomenin a dále odborníkům při vývoji ochranných, protetických a rehabilitačních pomůcek.


Text: Barbora Černíková, iForum

Foto: Libor Kočí

Datum: 10. 1. 2020

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám