• Aktuality

Aktuality


8. července 2020

Poplatky za delší studium (9. 6. 2020)

Po dobu trvání nouzového stavu bylo na Univerzitě Karlově pozastaveno vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium.


Informace pro studenty k nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium jsou uvedeny zde https://cuni.cz/UK-10565.html.


Možnosti konání státních závěrečných zkoušek (7. 5. 2020)

Vážené studentky, vážení studenti,


dovoluji si Vás informovat o možnostech konání státních závěrečných zkoušek, jejich částí, obhajob závěrečných prací, státních rigorózních zkoušek, které jsou součástí studia, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (dále jen „státní závěrečné zkoušky“)


Na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon o zvláštních pravidlech“) a souvisejícího vnitřního předpisu Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově je možné vykonávat státní závěrečné zkoušky distanční formou. V takovém případě platí, že pro účely zachování veřejnosti je státní závěrečné zkoušky možné konat dvěma způsoby – poskytnutím odkazu na virtuální místnost, kde se státní závěrečná zkouška odehrává, nebo pořízením jejího záznamu. Detaily k průběhu distančních závěrečných zkoušek naleznete v univerzitní metodice, případně na webových stránkách svých fakult.


Ve vazbě na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, které umožňuje přítomnost maximálně 15 studentů při výuce, je možné konat státní závěrečnou zkoušku také prezenčním způsobem. Je však nutné, aby fakulta, která se rozhodne konat státní závěrečné zkoušky prezenčním způsobem, umožnila do budovy přístup veřejnosti, nikoliv jen z řad studentů. Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (stejné jako podepisuje student). Při konání státních závěrečných zkoušek je třeba dodržovat dostatečný odstup mezi zkušební komisí, zkoušeným a přihlížejícími z řad veřejnosti. Podrobné informace o konání státních závěrečných zkoušek naleznete na webových stránkách své fakulty.

NEJNOVĚJŠÍ ZMĚNY V ORGANIZACI STUDIA (stav od 11. 5. 2020)

Vláda v usnesení č. 491 ze dne 30. 4. 2020 umožňuje od 11. 5. 2020 osobní přítomnost studentů vysokých škol při studiu za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině.


Toto omezení počtu studentů se netýká klinické a praktické výuky a praxe.


Sledujte prosím webové stránky svých fakult, kde se dozvíte podrobnosti.


I nadále platí, že při vstupu do budovy vysoké školy student podepisuje Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (24. 4. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve vazbě na včerejší zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství, jakož i ve vazbě na další legislativní změny si Vás dovoluji informovat a sděluji:

Studium – distanční formy výuky a kontrol studia

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů (částka 69) vydán zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dále jen „ZZP“. V návaznosti na tento krok byl MŠMT rovněž obratem registrován univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově.


Díky finalizaci tohoto procesu je nyní možné státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky (MUDr.) nebo jejich části, dále státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”) uskutečňovat distanční formou. K bližšímu provedení nově umožněné distanční formy státních závěrečných zkoušek prosím věnujte pozornost obsahu sekce webové stránky věnované metodice pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky: https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html.

Studium – rozvolnění krizových opatření

Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020, č. 455 (resp. 456), je s účinností od 27. 4. 2020 povolena osobní přítomnost studentů na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku (doslovná citace usnesení vlády – viz níže).


To znamená, že od 27. 4. 2020 mohou studenti všech ročníků:

 • účastnit se konzultace nebo zkoušky za přítomnosti nejvýše 5 osob,

 • konat laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací za přítomnosti nejvýše 5 osob,

 • účastnit se klinické a praktické výuky a praxe.

Nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkouškách (přednášky, hromadné písemné zkoušky v posluchárně).


Upozorňuji současně, že lze očekávat, že v řádu dnů může dojít ze strany vlády k dalšímu rozvolnění opatření, jež budou směřovat k navýšení počtu studentů, kteří se budou moci současně účastnit na výuce (předběžně lze uvažovat o počtu 10 studentů na výuce, resp. 20 studentů na klinické, laboratorní a praktické výuce).


Zdůrazňuji, že je i nadále třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická opatření. Usnesení vlády umožňuje účast na výuce a zkoušení jen studentům bez aktuálních příznaků virového onemocnění, a to za současného poskytnutí písemného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.


Cit usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020:


Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. zakazuje:


 1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

 2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

  • na klinické a praktické výuce a praxi.

Vláda nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I/2 pouze za splnění následujících podmínek:


 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

 • nemá vdaném čase nařízeno karanténní opatření −poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Koleje

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje.


Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.


Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020.

Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov.


Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:


 • Albertov

 • Sport

 • HTF

 • Jinonice

 • Hvězda

 • U Rotlevů

U ostatních menz a zařízení bude režim postupného otevírání následující:


 • Menza Právnická - bude otevřeno dle požadavku PF do tří dnů

 • Menza Arnošta z Pardubic - bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Právnická

 • Menza Budeč - bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Albertov

 • Výdejna HTF - bude po dohodě s HTF otevřena v omezeném provozu od 27. 4 2020., od 4. 5. 2020 již v plném provozu

 • Snídárna na koleji Komenského - bude otevřeno dle potřeby (zatím není poptávka)

 • Menza Na Kotli (Hradec Králové) - bude otevřena dle požadavku fakult

 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) - bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

 • Výdejna Lidická (Plzeň) - bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

 • Bufet a výdejna LF (Plzeň) - bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

V případě jednání o znovuotevření menz žádám fakulty, aby požadavek na zahájení provozu projednali s Kolejemi a menzami UK alespoň tři dny před požadovaným termínem obnovení plného provozu.


Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020.

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny UK jsou zpřístupněny od 20. 4. 2020 v rozsahu a režimu, který byl uveden ve sdělení ze dne 17. 4. 2020.


Velmi Vám děkuji za součinnost a spolupráci.


S pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Nejnovější změny v organizaci studia na UK (16. 4. 2020)

Překlady do českého znakového jazyka naleznete v poznámkách a za jednotlivými odstavci. 1


Od 20. 4. jsou dle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností povoleny individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem převzetí či odevzdání studijní literatury. 2


Informace pro studenty UK:

Opatření vycházejí z nového speciálního zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jako „zákon o zvláštních pravidlech“), který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou a který nyní čeká na projednání v Senátu Parlamentu ČR a podpis prezidenta, a speciálního univerzitního předpisu Zvláštní pravidla studia na UK, který bude v návaznosti na speciální zákon registrován MŠMT a nabyde účinnosti. 3


Doba studia

Zákon mimo jiné upravuje dobu studia pro účely maximální doby studia, kdy hovoří o tom, že se do ní nebude započítávat “doba narušeného studia“ od 1. března do 31. srpna 2020. Všem studentům (i osobám s přerušeným studiem) se tak posune maximální doba studia o šest měsíců.

 • Univerzita Karlova jde ještě na rámec tohoto zákona a vlastním mimořádným předpisem Zvláštní pravidla studia na UK navíc všem, kterým měla původně uplynout v období od vyhlášení nouzového stavu do konce roku 2020, prodlužuje automaticky maximální dobu studia do konce kalendářního roku 2021. Stejná úprava platí i pro osoby s přerušeným studiem. 4


Výpočet poplatků


Výuka, zkoušky a státní závěrečné zkoušky

„Mimořádný předpis Zvláštní pravidla studia na UK umožnuje mimo jiné, aby děkan nebo garant studia či předmětu mohli vhodným způsobem obměnit podobu zakončení studia předmětu,“ říká prorektorka pro studijní záležitosti UK Milena Králíčková.

 • Běžné kontroly studia předmětu (tedy zkoušky, zápočty, klasifikované zápočty atd.) je již nyní možné konat na UK distančně – záleží ale na rozhodnutí děkana a také pak na rozhodnutí garantů příslušného studijního programu a předmětu.

 • Předpokládá se prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu. Univerzitní harmonogram konkretizuje svým opatřením děkan.

 • Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo alespoň po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9. Univerzitní harmonogram konkretizuje svým opatřením děkan.

 • Termíny odevzdávání závěrečných prací si mohou fakulty upravit (změnit či odložit) samostatně opatřením děkana.

 • Státní závěrečné zkoušky, jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací bude možno vykonávat distančně až poté, co zákon o zvláštních pravidlech vyjde ve Sbírce zákonů, což by mělo být do konce dubna. Poté může děkan rozhodnout po dohodě s garantem studijního programu, že státní závěrečné zkoušky proběhnou distančně. Období pro konání státních závěrečných zkoušek (například dvoutýdenní rozmezí) je nutné zveřejnit alespoň 1 měsíc předem, přesný termín pak nejméně 15 dní předem.

 • Státní rigorózní zkoušky, které nejsou součástí studia, nýbrž rigorózního řízení, naplánované na období omezeného volného pohybu, se budou muset zrušit a jejich termín posunout do doby, kdy bude možné konat prezenční zkoušky.

 • Až bude obnoven volný pohyb osob, budou nadále distanční kontroly studia předmětů i státní závěrečné zkoušky v tomto režimu umožněny zejména s ohledem na studenty nacházející se v zahraničí.

„Studenti by měli sledovat především webové stránky svých fakult a v případě jakýchkoli nejasností, konkrétních dotazů či potřeby upřesnění detailů by se měli obracet na studijní oddělení své fakulty,“ upozorňuje Milena Králíčková. 6


Informace pro uchazeče o studium na UK:

 • Fakulty budou mít možnost měnit podmínky přijímacího řízení – o změnách budou uchazeče informovat nejčastěji prostřednictvím stejného informačního systému, jakým uchazeči odevzdali přihlášky.

 • Možné posuny termínů přijímacího řízení budou v kompetenci jednotlivých fakult.

 • Fakulty mohou využít možnosti konat přijímací zkoušky tzv. distanční formou, tedy že uchazeč nebude muset být osobně přítomen v budově vysoké školy nebo na jiném místě, kde se zkoušky obvykle konají.

 • Přijímací zkoušky se mohou uskutečnit v prezenční formě, tedy za fyzické účasti uchazeče, nejdříve 15 dní po zrušení zákazu osobní účasti studentů na výuce a zkouškách.

 • Změny v podmínkách přijímacího řízení se mohou týkat nejen termínů a formy přijímacích zkoušek, ale také samotného obsahu (např. nahrazení písemného testu prospěchem ze střední školy).

Milé uchazečky, milí uchazeči, pro bližší informace sledujte informační systém, v němž jste podali přihlášku na UK a weby fakulty, kam se hlásíte. 7


Rozhovor o distančním studiu a e-learningu s prorektorkou pro studijní záležitosti UK Milenou Králíčkovou.


Informace pro studenty ke dni 8. 4. 2020

Překlad celého dopisu do ČZJ


Milé studentky, milí studenti,


jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přes to mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.


Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor


Harmonogram akademického roku

ČZJ - čas 0:00–0:57


Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny podle fakulty a typu studijního programu.


Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9.


Co se týče odevzdávání závěrečných prací, může si termín upravit (změnit či odložit) každá fakulta samostatně.


Rektorský den 6. 5. se ruší.


Zkoušky konané distanční formou

ČZJ - čas 0:57–1:10


Zkoušky a další kontroly studia předmětu (ne však státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen “státní závěrečné zkoušky”)) lze vykonávat distanční formou.


Státní závěrečné zkoušky

ČZJ - čas 1:30–2:27


V současnosti není možné konat státní závěrečné zkoušky  distanční formou (např. přes videohovor).  


Distanční formu státní závěrečné zkoušky by měl umožnit Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nyní čeká na schválení Parlamentem České republiky (Sněmovní tisk č. 803). Až tento zákon vyjde ve Sbírce zákonů a bude registrován navazující univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově, bude možné vykonávat i státní závěrečné zkoušky distančně. Předpokládáme, že k tomu dojde na konci dubna.


Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

ČZJ - čas 1:10–1:30


Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia.


Poplatky za delší studiumMaximální doba studia

ČZJ - čas 3:16–3:44


V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia v období od vyhlášení stavu nouze do konce kalendářního roku 2020, se tato maximální doba prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k uplynutí maximální doby studia dojít.


Stipendia

ČZJ - čas 0:00–0:16


O změnách týkajících se stipendií aktuálně neuvažujeme.


Zahraniční výjezdy/stipendia (Erasmus a jiné mobility)

ČZJ - čas 0:16–2:21


V případě, že již student vycestoval a mobilita mu byla ukončena v jejím průběhu, odevzdá student po skončení krizového stavu doklady o využití finančních prostředků a bude vracet jen zbylé nevyužité prostředky poskytnutého stipendia.


Pokud student účastnící se mobility dosud nevycestoval, bude mu umožněn přesun mobility na další semestr, případně ročník.


Studenti, kteří se vrací nyní z mobility budou zapojeni do distančního studia, resp. studia organizovaného pro příslušný studijní program.


Ukončování smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně: 


Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty.


Více informací naleznete zde


Informace pro uchazeče ke dni 20. 3. 2020

Nejnovětší informace pro uchazeče o studium na UK (16. 4. 2020)


Překlad celého textu do ČZJ


Milé uchazečky, milí uchazeči,


jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přesto mohli zdárně absolvovat přijímací zkoušku a mohli být přijati ke studiu na Univerzitu Karlovu. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.


Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se letošního přijímacího řízení. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme!


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektorKvětnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám. O případných změnách budete fakultami vždy informováni (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech jednotlivých fakult).


V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky můžete skládat, i když v tu dobu ještě nebudete mít maturitu. Tu pak musíte absolvovat před zápisem do studia na UK.


Rovněž připomínáme, že všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější. Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují.


Pracovní povinnost studentů

Vláda České republiky s účinností od 11. května 2020 (usnesení vlády České republiky č. 512 ze dne 4. května 2020o zrušení krizového opatření, publikované pod č. 227/2020 Sb.) zrušila pracovní povinnost studentů vysokých škol původně studentům uložené k zajištění poskytování zdravotních služeb a také poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky.


Studenti však i nadále mohou v zařízeních, kde dosud působili, zůstat v rámci dobrovolnické pomoci.


Více informací k dobrovolnickým aktivitám.


K 20. 4. 2020 byla Univerzita oslovena ze dvou krajů a v obou případech poskytla součinnost a předala údaje příslušných skupin studentů. Nad rámec uvádíme, že kraje si údaje o studentech za tímto účelem mohou vyžádat přímo od MŠMT.


Seznam oborů


(vyjma lékařských a zdravotnických oborů):Fakulta

Studijní program

Studijní obor

ETF

Pastorační a sociální práce

Pastorační a sociální práce

ETF

Sociální práce

Pastorační a sociální práce

FF

Pedagogika

Sociální pedagogika

FF

Psychologie

Sociální psychologie

FF

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

FF

Sociální práce

Sociální práce

FF

Sociální psychologie a psychologie práce

Sociální psychologie a psychologie práce

FHS

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

FHS

Sociální politika a sociální práce

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

FHS

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

FSV

Public and Social Policy

Public and Social Policy

FSV

Sociologie

Sociologie a sociální politika

FSV

Sociologie

Veřejná a sociální politika

FSV

Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

FSV

Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

HTF

Sociální a charitativní práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

HTF

Sociální práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Specializace v pedagogice

Sociální pedagogika

LFP

Sociální lékařství

Kmenový obor: Všeobecné lékařství

PF

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PřF

Demografie

Demografie s veřejnou a sociální politikou

PF

Právo a právní věda

Právo a právní věda

PF

Právo a právní věda Právo

Právo

PedF

Psychologie

Psychologie a speciální pedagogika

PedF

Psychologie

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

PedF

Psychologie

Psychologie

PedF

Pedagogika

Speciální pedagogika

PedF

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

PedF

Specializace v pedagogice

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

PedF

Specializace v pedagogice

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

PedF

Učitelství pro střední školy

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – český jazyk a speciální pedagogika

PedF

Učitelství pro střední školy

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – speciální pedagogika a výtvarná výchova


Prosíme studentky a studenty, aby byli v případě potřeby k dispozici.


https://www.prf.cuni.cz/aktuality/pracovni-povinnost-studentuAktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (20. 7. 2020)

Pravidla pro naše úspěšné zahraniční uchazeče a studenty se stále vyvíjejí dle současné epidemiologické situace. Poslední změny vstoupily v účinnost dne 1. července 2020 od 00:00 hod. Upřesnění potřebných dokumentů ke vstupu na území ČR naleznete zde, seznam zastupitelských úřadů umožňujících přijímání vízových a pobytových žádostí pak zde. Pro zjednodušení představy o změně pravidel uvádíme níže zjednodušené schéma. Hlavním pravidlem společným pro všechny osoby přicházející ze zahraničí je, že pokud vstupující osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech v zemi v červené zóně, má za povinnost po vstupu kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu. V opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky). Seznam bezpečných zemí (tzn. opak červené zóny) naleznete zde.Podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (16. 6. 2020)

Od 15. 6. 2020 se následující pravidla nevztahují na:

 • občany EU (zelených) členských států s nízkým rizikem nákazy nemoci COVID-19

 • občany EU s vydaným potvrzením o přechodném nebo trvalém pobytu v (zeleném) členském státě EU s nízkým rizikem nákazy nemoci COVID-19

Tyto osoby mohou vstupovat na území České republiky:

 • bez nutnosti prokazovat účel cesty (není zapotřebí mít další podpůrné dokumenty),

 • bez časového omezení pobytu na území ČR,

 • bez povinnosti mít potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 • bez povinnosti absolvovat nezbytná karanténní opatření po vstupu, pokud vstup do České republiky je učiněn po pobytu pouze v (zelené) zemi s nízkým rizikem nákazy nemoci COVID-19.

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.


Od 18. května 2020 bylo znovuobnoveno ze strany MŠMT přijímání žádostí vysokých škol o zařazení studentů do Režimu student, konceptu pro urychlení vízové procedury pro přijaté zahraniční uchazeče. Do Režimu student nominuje své přijaté uchazeče vždy fakulta. Více informací, včetně aktualizovaného seznamu zemí zde.


1. Zahraniční student (občan EU, který na území ČR měl předchozí bydliště před 12. 3. 2020 a již v ČR chodí do školy (nejedná se o tzv. prvovstup) a občan třetí země, který na území ČR měl před 12. 3. 2020 přechodný (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu) nebo trvalý pobyt).

Pokud tito studenti pro účely vstupu nemají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, mají povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se nezbytnému karanténnímu opatření. PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.


Pokud pro účely vstupu mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, není nutné absolvovat karanténní opatření. Pro všechny tyto osoby však platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest za účelem studia, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště. PCR test si osoby zajišťují na vlastní náklady.


Dokumenty pro vstup EU občanů:

 • potvrzení o absolvování PRC testu (vzor na webu MV),

 • povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

NEBO

 • kupní, nájemní nebo podnájemní smlouva na nemovitost v ČR (nebo potvrzení o ubytování na koleji)

PLUS

 • potvrzení o předchozím studiu na území ČR s aktuální platností.

Dokumenty pro vstup cizinců ze třetích zemí:

 • potvrzení o absolvování PRC testu (vzor na webu MV),

 • dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.


2. Zahraniční student (občan EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin). Jedná se zpravidla o nového studenta na začátku akademického roku.

Jelikož se jedná o tzv. prvovstup na území ČR občana EU za účelem studia na vysoké škole, musí tito studenti pro účely vstupu na území ČR mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu.


Pro všechny tyto studenty platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

 • Osobám z této kategorie, jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území ČR i bez předložení potvrzení o absolvování testu. Nezbytnost potvrzuje pouze ministr gesčně příslušný za dané odvětví (a to formou potvrzení vydané gesčně příslušným ministerstvem). Tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a potvrzení předložit místně příslušné krajské hygienické stanici.

Dokumenty pro vstup:

 • potvrzení o zahájení studia vydané vysokou školou v ČR,

 • potvrzení o absolvování PRC testu (vzor na webu MV).


3. Student pravidelně dojíždí na výuku ze sousední země na území ČR (Polsko).

Podmínky pobytu: Student má dvě možnosti, v každém případě si musí vyřídit potvrzení pro přeshraniční žáky a studenty. Student má rovněž nárok s sebou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin.


Rezidentní osoby na území ČR (občan ČR, občan EU s bydlištěm na území ČR):

 • při prvním vstupu na území ČR mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu,

 • poté při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího lékařského potvrzení o absolvování PCR testu, mají nové lékařské potvrzení o absolvování PCR, které není starší 4 dny a které je provedeno na vlastní náklady,

 • PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

Nerezidentní osoby (tedy občan EU nebo občan ČR s bydlištěm v sousedním státě):

 • při prvním vstupu na území ČR disponují lékařským potvrzením o absolvování PCR testu (vzor na webu MV) nebo jej mohou absolvovat na území ČR, absolvovat na území, jinak pak nelze umožnit další vstup na území, který nastane po 72 hodinách od prvního vstupu - test však nesmí být starší než 4 dny, a potvrzení o přeshraničním studiu.


Tyto osoby tedy mají povinnost mít nové potvrzení o absolvování PCR testu každých 30 dnů. PCR testy si osoby zajišťují na vlastní náklady.


Pro děti, žáky a studenty, kteří by na území ČR zůstali delší dobu a nepodstoupili by nezbytné karanténní opatření po vstupu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do školy, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.


Dokumenty pro vstup:

 • potvrzení o přeshraničním studiu (vzor na webu MV),

 • potvrzení o absolvování PRC testu a poté vždy po 30 dnech. Pokud není test doložen, je nutné absolvovat karanténní opatření.Dotazník pro studenty - jak se vás pandemie dotkla v oblasti studií, ale i duševní pohody a příbuzných témat.

Vážené studentky a studenti.


Řekněte nám, jak se změnil Váš život od nástupu doby koronavirové! Univerzita Karlova a Sociologický ústav AV ČR se zapojily do mezinárodní výzkumné iniciativy Antwerp University International COVID-19 Student Well-being Study, která se ve spolupráci s celkem 26 zeměmi zaměřuje na vás, vysokoškolské studenty a to, jak se vás pandemie dotkla v oblasti studií, ale i duševní pohody a příbuzných témat. Naším cílem, kromě mezinárodního srovnání, je, aby i vaše univerzita a fakulta mohla využít informace z anonymního dotazníku a lépe cílit svoji pomoc. Klikněte na níže uvedený link.


Za český tým děkuje Petr Soukup, FSV UK.


Za UK za vaši účast děkuje

Milena Králíčková, prorektorka UK pro studijní záležitosti.


https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_20v5EtSQe00GGFv
Poznámky

1

Poznámky:

3

Informace pro studenty -

https://youtu.be/Yma-51gG1QY


6

Výuka a zkoušky -

https://youtu.be/x5n1SgApe8g


7

Informace pro uchazeče -

https://youtu.be/ny1OoFGfJqM


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám