Postup pro ostatní obory

Písemná žádost

vzor písemné žádosti


Přiložené doklady

  • úředně ověřená kopie diplomu nebo adekvátního dokladu vydaného zahraniční vysokou školou

  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement)

  • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině)

  • plná moc, pokud je žadatel/ka zastoupen/a zmocněncem (vzor plné moci) – doporučujeme v žádosti nebo v plné moci uvést telefonický / mailový kontakt na zmocněnce

  • vysoké školy mohou požadovat i doplňující informace např. o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo podrobné informace o náplni vysokoškolského studia

  • případně rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno


K tomu, aby mohly kompetentně posoudit rovnocennost studijních programů, vyžadují některé fakulty v souladu s ustanovením §90 odst. 2  ZoVŠ vedle standardně požadovaných dokladů o studiu (diplom, dodatek k diplomu) i doplňující informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí.


Zvláštní požadavky Matematicko-fyzikální fakulty UK:

Pro posouzení, zda je zahraniční studium rovnocenné některému ze studijních programů uskutečňovaných na MFF UK, jsou vyžadovány sylaby odborných předmětů (z oblasti matematiky, fyziky a informatiky), které jsou obsaženy v dodatku k diplomu.

Sylaby absolvovaných předmětů je třeba dodat ve formě potvrzení s razítkem univerzity, nebo ve formě místopřísežného prohlášení s vlastnoručním podpisem žadatele. Ke každému z předmětů, které se týkají matematiky, fyziky nebo informatiky, stačí uvést 5-10 vět, které specifikují obsah a rozsah studovaného předmětu. Sylaby je možné dodat v češtině nebo v angličtině, jejich ověřený překlad není nutný.


Zvláštní požadavky Přírodovědecké fakulty UK:

Pro posouzení, zda je zahraniční studium rovnocenné některému ze studijních programů uskutečňovaných na PřF UK, je vyžadována diplomová práce a její abstrakt v češtině nebo v angličtině – ověřený překlad není nutný. Diplomovou práci je možné dodat v elektronické podobě.

Pokud zpracování a obhájení diplomové práce nebylo součástí zahraničního studia žadatele, případně není možné ji z nějakého důvodu doložit, je třeba tuto skutečnost vysvětlit ve formě čestného prohlášení.


Zvláštní požadavky Filozofické fakulty UK:

V závislosti na druhu studijního programu jsou v některých případech vyžadovány podrobné anotace absolvovaných předmětů, uvedených v dodatku k diplomu (zejména lingvistických), případně diplomová práce.

Jestliže bude dodání dodatečných dokumentů pro posouzení žádosti nutné, obdrží žadatel v průběhu řízení výzvu k doplnění žádosti.


Zahájení a průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané prostřednictvím rektorátu Univerzity Karlovy (Ovocný trh 5/560, 116 36 Praha 1). V případě kdy žadatel podá žádost na některou z fakult UK, dojde k výraznému prodloužení doby vyřízení žádosti. Žádosti podané na RUK se vždy postupují příslušné fakultě k vyjádření. Fakulta žádost a předložené doklady posoudí (na základě rozsahu znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací nebo na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy) a s vyjádřením předloží na RUK. V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem ve studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice.


Rektor je oprávněn rozhodovat pouze o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v rámci instituce, která je uznávanou součástí vysokoškolského systému v zemi původu. Řízení o žádostech absolventů vzdělávacích programů uskutečňovaných v rámci institucí, jež tato kritéria nesplňují, rektor usnesením zastaví.


V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. V takovém případě rektor žádost rozhodnutím zamítne.


Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor UK vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním Univerzity Karlovy.


S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho diplomu.


Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce, je možné i jejich osobní převzetí žadatelem/jeho zmocněncem  na RUK.


Lhůty pro vyřízení stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dní.


Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora UK - (rektorátu UK).


Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech nejdéle do 30 dnů, odvolání postoupí MŠMT.


Legalizace dokladů

Je-li vyžadována úředně ověřená kopie nebo úřední překlad, lze rozdělit postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů do tří skupin podle existujících mezinárodních smluv


l. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o právní pomoci - doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření - požaduje se úředně ověřená kopie diplomu a jeho úřední překlad do českého jazyka.


2. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin /Haagská úmluva/. Je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostilly, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán.


3. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být ověřeny

a) ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala

b) dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky


Požadavky na ověření pravosti předložených dokladů

V tabulce je uveden soupis států a požadovaná ověření vysokoškolských diplomů


Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru, adresa: Hradčanské náměstí č.5, 125 10 Praha 1, tel. 224 182 153. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Zahraničních zastupitelství v ČR, lze vyhledat na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Důležité kontakty

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh č. 5, 116 36 Praha 1,

konzultace k této problematice v úředních hodinách (pondělí a středa 10:00 - 12:00 a 13:00-16:00), v jiných dnech pouze po předchozí domluvě.Své dotazy týkající se uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
Mgr. Veronika Rutová, tel. 224 491 442

email:


Mgr. Helena Fuxová tel. 224 491 627

e-mail:


Mgr. et Mgr. Anna Hájková, tel. 224 491 368

e-mail:


Ing. Iva Stehlíková, tel. 224 491 262

e-mail:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1Poslední změna: 7. srpen 2017 13:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám