Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 13. ledna 2015

ke stažení


Přítomni: Roman Šolc, Cyril Brom, Fatima Cvrčková, Josef Fontana, Petr Hodek, David Hurný, Adam Kalina, Peter Korcsok, Jan Kříž, Miroslav Makajev, Eva Marádová, Jakub Polách, Daniel Toropila, Michal Tuláček, Samuel Zajíček


Hosté: Tereza Svobodová, Květa Bláhová (2. LF), Stanislav Štech (prorektor), Tomáš Jelínek (kancléř), Markéta Martínková (PřF), Vojtěch Tomášek (RUK), Jiří Hudeček (PřF), Jiří Šejnoha (MFF)


Program:

1. Schválení programu

2. Projekt START

3. Vnitřní předpisy

4. Zpráva o HVS

5. Různé


1. Schválení programu


Schváleno tichým souhlasem


2. Projekt START


Projekt představil pan prorektor Konvalinka. Měl by změnit částečně koncept financování vědy a výzkumu na UK, vychází z programového prohlášení JM pana rektora a měl by řešit malou mobilitu, velkou závislost na grantech, malou kontinuitu výzkumu výborných skupin a obecně malé možnosti pro mladé vědce. Základní myšlenka existuje již od příchodu pana rektora, původně byl záměr oznámen fakultám pod názvem UNCE 2, které by byly v mezidobí UNCE, protože ty mají dlouhou periodu, jednou za 3-5 let. Cílovou skupinou jsou především „mladší“ vědci, 35-45 let, kteří mají vynikající výsledky a učí, bude jim poskytnuta velmi slušná a co nejméně byrokratická šance mít výzkumné centrum. Projekty by v soutěži hodnotily stejné (nebo jen málo obměněné) komise jako komise UNCE, protože je s nimi dobrá zkušenost.


Dále se pan prorektor Konvalinka věnoval financování projektu. Celkové finance v projektu by měly být 75 milionů. Část prostředků (asi 10 %, cca 45 mil.), které jsou nyní v rozpočtu SVV by byla odebrána a vysoutěžena právě v projektu START. Zbývajících 30 mil. by bylo z RVO. Dále by bylo dobré do budoucna zajistit jiné financování, například z OP VVV. Pan prorektor slíbil, že se bude snažit je získat, ale bude to trvat delší dobu a není možné na ně čekat, proto je nutné začít s penězi z SVV. Navíc – pokud již bude projekt fungovat, bude mít větší šanci získat například právě prostředky z OP VVV, než kdyby byl pouze ve stádiu příprav.


Pan prorektor poděkoval za připomínky a otázky členů komise, které mu přišly již předem e-mailem, částečně je hodlá zodpovědět nyní, ostatní zašle elektronicky. Upozornil, že mnoho chybějících detailů bude vyřešeno až v opatření rektora, kterým se bude vyhlašovat soutěž.


Následovala obsáhlá diskuze, do které se zapojila většina přítomných členů komise:


- Fatima Cvrčková vyjádřila obavy z termínů – podle jejího názoru se nestihne dát dohromady nový projekt, lepší než SVV, navíc načasování není v souladu s harmonogramem AR a nástupem doktorandů, lepší by proto byl začátek 1. 10. (AR) nebo 1. 1. (účetní rok). Prorektor Konvalinka: Příprava projektu se technicky stihne. První informace (bude projekt pro mladší a menší týmy, financování z SVV) děkanům šla již v květnu 2014, v říjnu byla již informace poměrně konkrétní na RKR, všichni děkani to již mají vědět. Cyril Brom reagoval, že když má nějaké informace vedení, neznamená to, že se skutečně dostane k lidem, kteří by mohli o prostředky žádat. Prorektor Konvalinka: Uzávěrka má být v dubnu, soutěž má být vypsána v první půlce února. Původní plán byl dokonce již 1. 1. 2014, tedy už takto je projekt v prodlení a dalším posunutím hrozí, že by nebylo dodrženo kritérium dostatečného odstupu UNCE a START. Myslí si, že není problém stihnout projekt napsat, zvláště když je důraz kladen především na excelenci vedoucího řešitele, ne na projekt jako takový. U studentů bude možné dopsat jejich jména až později, což může být využito například u budoucích doktorandů.


- Miroslav Makajev namítl, že nelze napsat budoucí prváky, když ještě neproběhlo přijímací řízení. Zbytek komise se shodl, že to lze, napíší se anonymní studenti a jména se doplní později, což je i praxe u jiných projektů, například GAČR.


- Miroslav Makajev se zeptal na možnou účast bakalářských studentů. Prorektor odpověděl, že mohou být účastníky, ale nemohou být financováni pomocí tohoto projektu. Je možné je zařadit na placenou pozici poté, co nastoupí do magisterského studia.


- Petr Hodek podotkl, že by měl projekt v podstatě financovat současný stav, již existující týmy vedoucího a jeho doktorandů, tedy nemá cenu hledat nové studenty. Zeptal se, zda by neměl být hlavní řešitel školitelem minimálně dvou dalších zapojených doktorandů. Prorektor Konvalinka souhlasil, že by se mu tato podmínka také líbila, nicméně společenské a humanitní obory by nebyly schopné to naplnit a nemohly by tedy projekty podávat. V úvahu proto připadá pouze spolupráce několika školitelů v jednom týmu.


- V návaznosti na to se Petr Hodek ptal, proč nelze vypsat projekt zvlášť pro humanitní a přírodovědecko-lékařská oblast, když budou stejně dvě různé hodnotící komise? Prorektor Konvalinka má rád celouniverzitní projekty, měla by panovat solidarita a vzájemná spolupráce. Navíc není vyloučeno, že by mohly být projekty, které by tyto dvě oblasti spojovaly, na kterých by například pracovaly současně humanitní a přírodovědná fakulta, což by bylo rozdělením vyloučeno. Za předpokladu, že je komise dobrá, odhalí uměle spojené týmy, které vznikly jen za účelem podání projektu, kterého se komise obává.


- Petr Hodek vznesl ještě dotaz k půl úvazkům – existuje totiž mnoho pracovníků, kteří jsou částečně na nějaké součásti a částečně na nějaké fakultě, například se to týká CERGE nebo COŽP, mají tedy plný úvazek na UK, ale ne na jednom pracovišti. Podobný problém mají LF, kde je mnoho potenciálních řešitelů zaměstnáno současně v nemocnicích. Fatima Cvrčková dodala, že to se může týkat také žen se sníženým úvazkem z důvodu péče o malé děti. Takoví by neměli být vyřazeni. Prorektor Konvalinka komisi ujistil, že takoví by neměli být vyloučeni, jde jen o to, aby daný člověk byl spojen převážně s UK a aby prostředky a výsledky z projektu START nevynášel ven.


- Miroslav Makajev se ptal na možnost dofinancování projektů. Myslí si, že budou podávány projekty vědomě nerealistické, které budou počítat s tím, že budou později dofinancovány. Prorektor Konvalinka zdůraznil, že základem je co nejméně byrokracie, a proto je i možnost dofinancování důležitá. Nejedná se o grant, ale o dlouhodobou podporu. Komise budou rozhodovat o tom, kdo kolik dostane a řešitelé musí samozřejmě vysvětlit, na co prostředky použijí. Přičemž prorektor by raději podpořil méně projektů většími částkami.


- Miroslav Makajev pokračoval v otázkách k podmínkám pro podání projektu. Chtěl vysvětlit, co to znamená seznam tří nejlepších publikací, jestli se jedná pouze o publikace, kde je řešitel výhradním autorem. Prorektor Konvalinka řekl, že ne, že je to pouze na daném řešiteli, jaké publikace vybere, a záleží na komisi, zda bude spokojená. Jedná se o první významný filtr uchazečů.


- Cyril Brom se vrátil k financování projektu. Obává se, že když bude projekt financován ze stávajících prostředků, budou potom chybět fakultám, prostředky z SVV převážně doktorandům. Peníze, které nyní dostanou dobří doktorandi, dostanou jen ti excelentní. Dále si myslí, že se budou vytvářet ad hoc týmy jenom tak, aby splňovaly podmínky pro START, ale fakticky z toho budou dále financováni doktorandi, kteří na excelentnost nedosáhnou. Prorektor Konvalinka znovu zopakoval, že se jedná jen o 15 % prostředků na SVV, které pečlivě přerozdělí komise. Prorektor dodal, že on by nejradši takto přerozdělil prostředky všechny.


- Roman Šolc upozornil, že vzhledem k počtu projektů to vypadá na jeden až dva projekty na fakultu, takže peníze, které jsou teď vynakládány plošněji, by šly jen na excelenci. To znamená, že obory, které ještě nejsou excelentní, nebudou mít peníze na to, aby se jimi staly, neboť nezískají projekty. Perspektiva doktorandů bude více záviset na osobě jejich školitele, ne tolik na jeho vlastním tématu či práci. Prorektor Konvalinka se pokusil vysvětlit, proč mají jít peníze právě na excelentnost. Máme mnoho slušných vědců, ale chybí nám evropská špička. Musíme proto vytvářet podmínky, aby to bylo za deset let jinak. Na vynikajících univerzitách nelze uspět bez excelence ve svém oboru. U nás jde mnoho peněz průměrným školitelům, kteří vychovávají průměrné vědce.


- Cyril Brom navrhl, jak projekt změnit, aby byl podle jeho názoru lepší. Začínal by 1. 1. 2016, finance by byly sníženy na 50 mil., část z rozpočtu na rok 2015 a část z roku 2016. Tím by se projekt nastartoval, pak by byl doplněn o peníze o OP VVV. Pan kancléř odpověděl, že to nelze, protože převoditelnost těchto prostředků do dalších let je jen 5 %, navíc se v této kategorii převádí mnoho peněz z PRVOUKů.


- Miroslav Makajev se ještě vrátil k hodnotícím komisím. Zeptal se, jestli existence dvou komisí znamená i dva výsledné seznamy úspěšných projektů. Prorektor Konvalinka zdůraznil, že nelze dopředu říci, jaká z těchto dvou skupin bude úspěšnější a kolik projektů bude z jaké části, zkrátka slabé projekty peníze nedostanou. Finální slovo bude mít poté vědecká rada a pan rektor.


- Cyril Brom se zeptal na význam „ostatních pracovníků“. Prorektor Konvalinka odpověděl, že se to týká všech ostatních, i bakalářští studenti, kteří budou pokračovat na magisterské studium, mohou být zařazeni do projektu později, protože se každý rok bude projekt aktualizovat. Stejně tak mohou být ze seznamu odejmuti končící doktorandi.


- Josef Fontana upozornil, že do počtu doktorandů musí být započítáváni i ti v kombinovaném studiu, protože nelze mít tolik v prezenčním.


- Fatima Cvrčková požadovala, aby byly hodnoceny životopisy všech řešitelů, nejen hlavního.


- Prorektor Konvalinka potvrdil, že je možné mít týmy napříč celou fakultou v případě, že jsou její jednotlivé obory malé a nenaplňovaly by tak počty potřebné k podání žádosti. Nicméně znovu zdůraznil, že účelově složené týmy přes komisi neprojdou.


- Roman Šolc vyjádřil své obavy z toho, že podpora excelence povede k demotivaci průměrných vědců. Prorektor Konvalinka oponoval tím, že se nejedná o velké přerozdělování směrem k excelenci, protože jde jen o 1,4 % rozpočtu UK na vědu.


- Fatima Cvrčková upozornila na to, že většinou není problémem kvalita týmů, ale naopak velké množství dobrých týmů. To znamená, že mnoho z nich nedosáhne na grant pouze proto, že těch týmů je zkrátka až moc. A pro tyto týmy má být SVV. Prorektor Konvalinka řekl, že i SVV má být jen pro ty nejlepší týmy, ale realita je bohužel jiná.


- Miroslav Makajev postrádal popis mechanismu ukončování projektu, který je podle něj důležitý. Dále se ptal, jak je možné mít třístrannou smlouvu, kde je jednou stranou fakulta, když fakulta nemá první subjektivitu. Prorektor Konvalinka odpověděl, že by se jednalo spíše o interní dohodu než typickou smlouvu.


- Daniel Toropila se zeptal, zda budou všechny projekty podpořeny stejnou částkou. Prorektor Konvalinka to odmítl s tím, že výše přidělených prostředků se bude odvíjet od požadavků jednotlivých týmů.


- Daniel Toropila pokračoval s otázkou, zda existuje nějaký limit celkového počtu úspěšných týmů. Prorektor Konvalinka řekl, že počet projektů je omezen financemi, ale existuje představa, že by celkem mělo být asi 35 projektů. Daniel Toropila se ptal, zda by nebylo lepší podpořit více menších projektů, zvláště u malých oborů. Prorektor to odmítl, protože by to znamenalo velké množství přihlášek a START nemá fungovat jako grantová agentura.


- Jan Kříž upozornil na případné vnitrofakultní boje, které může způsobovat požadovaný souhlas děkana. Prorektor Konvalinka řekl, že případný nesouhlas děkana projekt nevyřazuje, jedná se pouze o vyjádření.


- Josef Fontana nakonec zmínil, že doktorand nemůže být ve dvou STARTech, ale může být ve STARTu a SVV.


Komise doporučuje, aby byl věcný záměr START projednán před principy rozpočtu.

Poměr hlasů: 9-1-2


3. Vnitřní předpisy


a. Příloha č. 6 Statutu


Návrh představil pan kancléř Jelínek. Novela navazuje na předchozí diskuze k poplatkům, reaguje na judikát NSS, dále se například mění se počítání času dle vyšších právních předpisů.

Usnesení: Studijní komise doporučuje plénu AS UK schválit navrhovanou změnu Přílohy č. 6 Statutu UK.

Poměr hlasů: 12-0-1


b. OR joint-degree


Opatření rektora představil prorektor Štech. Máme celkem na UK 10 studijních oborů běžících na bilaterální bázi, připravuje se dalších 6 na bázi Erasmus. Počet absolventů těchto oborů se blíží 500. Jedná se o předpis reagující na novelu Studijního řádu, je přímo v Řádu předpokládán článkem 19 odst. 4. Upravuje především výjimky ze Studijního řádu pro studenty těchto oborů a náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu.


Fatima Cvrčková měla poznámku k volitelným předmětům, měly by být předpokládány předpisem. Cyril Brom se zeptal, zda bude nutná revize současných smluv. Pan kancléř odpověděl, že revize nemusí proběhnout.


Usnesení: Studijní komise doporučuje plénu AS UK vyjádřit kladné stanovisko.

Poměr hlasů:14-0-0


4. Zpráva o hodnocení výuky studenty


Zprávu představil prorektor Štěch spolu s Vojtěchem Tomáškem z odboru pro studium a záležitosti studentů. Zpráva vychází ze zpráv, které byly rektorátu zaslány fakultami. Je důležité, že na všech fakultách nějaké hodnocení existuje, dále je snaha na něj reagovat, ale oboje se různí podle fakult, proto je těžké srovnávat výsledky, když je odlišný sběr dat. Během semestru bude nové opatření rektora, které se bude hodnocením zabývat. Uvažuje se o nějaké ceně pro nejlepšího pedagoga UK, byla by to forma ocenění, možnost, jak dát najevo, že si univerzita dobrých pedagogů váží, ale nemohlo by to být jen na základě HVS.


Josef Fontana upozornil na to, že není přímá úměra dobrý vědec – dobrý pedagog. Prorektor Štech odpověděl, že by samozřejmě musela být hodnocena i další kritéria, například kolik vede studentů, zda má nějaký nový kurz či zda pořádá studentské semináře.


Jiří Šejnoha upozornil na problematiku zveřejňování výsledků, které může být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Týká se dostupnost výsledků pouze zainteresovaných stran? Pan Tomášek odpověděl, že to si každá fakulta reguluje podle sebe. Nicméně právní odbor RUK k tomu právě zpracovává stanovisko, protože na to upozornila i PF.


Jiří Šejnoha si myslí, že věta o tom, že „všechny fakulty výsledky zveřejňují“, není přesná, protože není jasné, zda to znamená, že zveřejňují skutečně pro širokou veřejnost. Zveřejnění pouze pro pedagogy, studenty a vedení podle něho není zveřejnění v pravém slova smyslu. Vojtěch Tomášek odpověděl, že věta může být vyškrtnuta a znovu zopakoval, že právní stanovisko k věci se zpracovává.


Dále se diskuze týkala návratnosti (tabulka č. 1). Komise se domnívá, že čísla nejsou srovnatelná, protože není jasné, jak k němu jednotlivé fakulty dospěly a číslo závisí také na tom, jaká je „úmrtnost“ studentů a v jakém období AR hodnocení probíhá. Proto navrhují, zda by nebylo možné tabulku přepracovat jako kvalifikovanou návratnost. Josef Fontana navíc dodal, že návratnost není úplně důležitá, chceme sice stoupající návratnost, nicméně stěžejní jsou spíše kvalitativní data – kdo za hodnocení zodpovídá a jak nakládá s výsledky.


Michal Tuláček navrhl, aby byly do Zprávy zařazeny také údaje o tom, kdy probíhá hodnocení – jestli o zkouškovém nebo přes semestr. Vojtěch Tomášek odpověděl, že smyslem Zprávy není poskytnout inspiraci pro hodnocení, na to je metodika a semináře, spíše by Zpráva měla ukázat určité trendy. K tomu poznamenal Jiří Šejnoha, že vypovídací hodnota sice není vysoká, přesto se budou fakulty inspirovat.


Usnesení: Studijní komise bere Zprávu o hodnocení výuky studenty na vědomí.

Přijato tichým souhlasem


5. Různé


a. Roman Šolc informoval o zprávě o přijímacím řízení. Bude rozposlána členům komise elektronicky, členové mohou klást dotazy v konferenci, ty následně zodpoví písemně paní prorektorka Králíčková. Pokud všichni souhlasí s tímto způsobem, nebude projednávána na zasedání komise.

Přijato tichým souhlasem


b. Roman Šolc poděkoval všem za práci komise v celém období.


Zapsala: Tereza Svobodová






Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám