Opatření rektora č. 13/2015

Název:

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

K provedení:

Čl. 3 odst. 5  Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Účinnost:

22. únor 2015

[zrušeno OR č. 37/2017]


Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Čl. 1 - Úvodní ustanovení


Tyto Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů stanoví podle čl. 3 odst. 5 a souvisejících ustanovení Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“ a „univerzita“) podrobnosti o přiznávání jednotlivých druhů podpor, limity pro tyto podpory a další náležitosti.


Čl. 2 - Pravidelná finanční podpora zájmové činnosti na univerzitě


 1. Pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě (čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel) studentskému spolku podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a čl. 2 odst. 6 Pravidel, nadaci nebo nadačnímu fondu podle čl. 2 odst. 3 písm. b) a čl. 2 odst. 6 Pravidel (dále jen „nadace“) lze poskytnout ve formě roční finanční podpory v jedné či více splátkách.


 2. Pravidelnou finanční podporu studentskému spolku lze poskytnout do výše 100 000 Kč. Jde-li o studentský spolek s počtem členů s více než 250 členy, může mu být pravidelná finanční podpora poskytnuta až do výše 180 000 Kč.


 3. Pro určení počtu členů studentského spolku podle odstavce 2 je rozhodný termín 31. prosince minulého kalendářního roku. Student univerzity může být pro účely výpočtu této podpory započítán pouze v rámci jednoho studentského spolku; rozhodující je datum podání žádosti.


 4. Výše pravidelné finanční podpory studentskému spolku podle odstavce 2 nemůže převýšit 30 procent  nákladů vynaložených v minulém nebo předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost podle čl. 1 a 2 Pravidel  (dále jen „zájmová činnost“).


 5. Pravidelnou finanční podporu nadaci lze poskytnout do výše 10 procent nákladů vynaložených v minulém nebo ve výjimečném případě předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost, nejvýše však 180 000 Kč.Čl. 3 - Jednorázová finanční podpora zájmové činnosti na univerzitě

 1. Jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě (čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel) lze studentskému spolku nebo nadaci poskytnout do výše 65 procent nákladů na připravovanou nebo vykonanou akci spadající pod zájmovou činnost, nejvýše však do výše 100 000 Kč.


 2. Rektor může na návrh Sociální komise Akademického senátu univerzity (dále jen „komise“ a „senát“) přiznat i jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě ve výši překračující 100 000 Kč, jde-li o akci týkající se přímo alespoň 1000 studentů univerzity.


 3. Rektor může na návrh komise přiznat i jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě ve výši překračující limit 65 procent podle odstavce 1, jde-li o akci týkající se studentů se zvláštními potřebami, a to bez ohledu na fakultu, na které studují, nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele, nejvýše však do výše nákladů na takovou akci.


 4. Jde-li o již vykonanou akci, lze žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě podat nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení, nejpozději však v termínu stanoveném v čl. 7 odst. 8.Čl. 4 - Jednorázová finanční podpora zájmové činnosti na fakultě

 1. Jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě (čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel) lze studentskému spolku nebo nadaci poskytnout do výše 65 procent nákladů na připravovanou nebo vykonanou akci spadající pod zájmovou činnost, nejvýše však do výše 15 000 Kč, v mimořádném případě, jde-li o akci přímo se týkající velkého počtu studentů, do výše 20 000 Kč.


 2. Rektor může na návrh hodnotící komise přiznat i jednorázovou finanční podporu ve výši překračující limit 65 procent podle odstavce 1, jde-li o akci týkající se studentů se zvláštními potřebami nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele, nejvýše však do výše nákladů na takovou akci.


 3. Hodnotící komise při společném hodnocení doručených žádostí postupuje podle čl. 3 odst. 4 Pravidel a současně dbá na to, aby byla v přiměřené finanční výši podpořena alespoň jedna žádost týkající se zájmové činnosti na dané fakultě, byla-li taková žádost podána.


 4. Jde-li o již vykonanou akci, lze žádost o jednorázovou finanční podporu podat nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení.Čl. 5 - Zvýhodněné pronájmy, výpůjčky, zápůjčky a dary

 1. Podporu formou zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky nemovitého nebo movitého majetku (čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) Pravidel) lze poskytnout pouze v případě, že tímto nebude ohroženo plnění hlavních činností univerzity.


 2. Podporu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze tehdy, jde-li o majetek, se kterým je oprávněn nakládat rektor nebo kvestor. Tuto podporu tedy nelze poskytnout, jde-li o majetek, který je svěřen do správy fakulty.


 3. Podporu formou zápůjčky (čl. 3 odst. 1 písm. c) Pravidel) a formou daru (čl. 3 odst. 1 písm. f) Pravidel) lze poskytnout pouze ve výjimečných případech.Čl. 6 - Seznam spolků a nadací

 1. V seznamu spolků a nadací vedeném univerzitou jsou evidovány tyto údaje:

    a. 

  název,

    b. 

  právní forma,

    c. 

  jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

    d. 

  sídlo,

    e. 

  kontaktní adresa, spojení a

    f. 

  případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


  V seznamu mohou být vedeny i „spolky“ bez právní formy.


 2. Seznam spolků a nadací se zveřejňuje na webu univerzity.


 3. Žádost o registraci se společně s údaji uvedenými v odstavci 1 zasílá na adresu registr-spolku@cuni.cz.


 4. O registraci v seznamu bude spolek nebo nadace informován ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti o registraci, nebo bude v téže lhůtě vyrozuměn o nutnosti žádost doplnit. Nebude-li ve stanovené lhůtě žádost o registraci doplněna, bude odložena.


 5. Změny v údajích podle odstavce 1 je spolek nebo nadace povinen bez zbytečného odkladu univerzitě oznámit, a to na adresu uvedenou v odstavci 2.Čl. 7 - Náležitosti a termíny podávání žádostí

 1. Žádost o podporu podle čl. 3 až 5 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  popis připravované nebo vykonané akce, její termín a organizační zajištění,

    c. 

  údaje o tom, komu je akce určena a způsob jejího zveřejnění a propagace,

    d. 

  údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity zapotřebí a

    e. 

  rozpočet akce.


 2. Žádost o pravidelnou podporu podle čl. 2 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  výroční zprávu a zprávu o hospodaření žadatele za minulý nebo předminulý kalendářní rok,

    c. 

  rozhodné údaje o vykonávané zájmové činnosti podle čl. 2 Pravidel, včetně vyčíslení nákladů a výnosů, nejsou-li tyto údaje součástí zpráv podle písmena b) a

    d. 

  čestné prohlášení o počtu studentů univerzity, kteří jsou členy studentského spolku, v členění dle jednotlivých fakult, na kterých studují, nebo jmenný seznam studentů univerzity, kteří jsou členy řídících a dozorčích orgánů nadace.


 3. Žádost se podává písemně rektorovi a současně v elektronické formě na e-mailovou adresu .


 4. Místo náležitostí žádosti, které jsou již evidovány v seznamu podle čl. 6, postačí v žádosti odkázat na tento seznam. Náležitosti žádosti, jejichž povaha to umožňuje, může žadatel nahradit čestným prohlášením o tom, že tyto údaje jsou shodné s údaji, které již v souvislosti  s dříve podanou žádostí poskytl. Rektor si může vyžádat nahlédnutí do jmenného seznamu členů studentského spolku.


 5. Podal-li žádost studentský spolek nebo nadace, který není registrován v seznamu spolků podle čl. 6, bude rektorem neprodleně vyzván, aby nejprve požádal o registraci v tomto seznamu. Nebudou-li údaje potřebné k registraci doručeny do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena; jde-li o žádost o podporu zájmové činnosti na fakultě, činí tato lhůta 7 dní.


 6. Rektor nebo komise anebo hodnotící komise si v důvodných případech mohou vyžádat další údaje, nestanoví-li právní předpisy jinak. Lhůta pro doplnění údajů se nezapočítává do lhůty podle čl. 4 odst. 6 Pravidel ani do lhůty podle odstavce 9. Nebude-li žádost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odložena.


 7. Žádost o pravidelnou podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 2 lze podat nejpozději do 30. září běžného kalendářního roku.


 8. Jde-li o akci v běžném kalendářním roce, lze žádost o podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 3 nebo 5 podat vždy nejpozději do 15. listopadu běžného kalendářního roku.


 9. K žádosti o podporu zájmové činnosti na univerzitě zaujme sociální komise senátu stanovisko zpravidla ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení; jde-li však o žádost doručenou v období mezi 15. červnem a 14. zářím, zaujme k ní sociální komise stanovisko zpravidla do 10. října.


 10. Žádosti o podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 4 se podávají dvakrát ročně, a to k 28. únoru a 15. říjnu.


 11. K žádostem o podporu zájmové činnosti na fakultě zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 15. března a 31. října.Čl. 8 - Smlouva

Součástí smlouvy o poskytnutí podpory musí vždy mimo jiné být povinnost příjemce podpory umožnit nahlédnutí do rozhodných prvotních účetních dokladů a povinnost poskytnutou finanční podporu nebo její část vrátit v případě nedodržení podmínek poskytnutí podpory, nebo jejich jen částečném dodržení, jakož i povinnost vhodným způsobem zveřejnit, že příjemce podpory nebo akce je podporována univerzitou.Čl. 9 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Koordinaci činností spojených se zabezpečením agendy podpory zájmové činnosti studentů zajišťuje rektorem pověřený člen kolegia rektora.


 2. Žádosti o podporu zájmové činnosti na univerzitě doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se vyhodnotí a o přiznání podpory rektor rozhodne podle opatření rektora č. 23/2007, ve znění opatření rektora č. 6/2009 a 7/2013.


 3. Žádosti o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě se v prvním pololetí roku 2015 podávají k 17. dubnu 2015; k těmto žádostem zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 6. května 2015.


 4. Opatření rektora č. 23/2007, 6/2009 a 7/2013 se zrušují.


 5. Toto opatření nabývá účinnosti 1. března 2015.V Praze dne 19. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám