Opatření rektora č. 37/2015

Název:

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016

K provedení:

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. říjen 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]


Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016

 1. Žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (dále jen „žádost“, „ ubytovací stipendium“) se podávají elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Stipendium na podporu ubytování“ (http://www.cuni.cz/UK-4315.html)1. V případě podle bodu 3 se žádost doprovází písemnostmi, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1“, a to  prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2.

  V případě, že písemnost doručená prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelná nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o její platnosti, je student povinen na vyzvání doručit písemnost i v listinné podobě.  Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení – číslo účtu studenta; ubytovací stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Při podávání žádosti student vyznačí, zda žádá o přiznání stipendia z důvodu sociální situace domácnosti studenta (dále jen „ubytovací stipendium ve zvýšené výměře“); v takovém případě žádost v aplikaci doprovodí písemností podle bodu 11 nebo 12, nebo prohlášením, že tyto písemnosti již doložil v žádosti o přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 3 odst. 1 písm. e) Stipendijního řádu UK (dále jen „sociální stipendium“) podané v tomtéž akademickém roce. Nedodá-li student písemnosti současně s podáním žádosti, obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání písemností v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle bodu 6 písm. a), b), nebo c).

 4. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, ubytovací stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia. Za překážku vyplácení ubytovacího stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je ubytovací stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.2

 5. Žádosti lze podávat průběžně, a to  počínaje dnem 21. října  2015.

 6. Lhůty pro podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia a ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce  2015/2016 takto:


  Lhůta:             pro vyplácení počínaje za měsíc:        tj. první výplata na konci měsíce:

    a. 

  21.11. 2015

  říjen  2015

  prosinec  2015

    b. 

  21.1. 2016 

  leden  2016

  březen  2016

    c. 

  21.4. 2016

  duben  2016

  červen  2016

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 7. Ubytovací stipendium a ubytovací stipendium ve zvýšené výměře je vypláceno takto:

  • v měsíci prosinec  2015, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec  2015 dohromady,

  • v měsíci březen 2016, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2016 dohromady,

  • v měsíci červen 2016, kdy je vypláceno za duben, květen a červen  2016 dohromady,

  • v měsíci září  2016, kdy je studentům doktorských studijních programů vypláceno za červenec, srpen a září dohromady, ostatním studentům za září  2016.

 8. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium bude student informován elektronickým způsobem po podání žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 9. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti a současně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře (v takovém případě mu dále bude vypláceno ubytovací stipendium), bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 10. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře se vyplácí na základě posouzení sociální situace společné domácnosti, do které je student z pohledu příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 111/2006 Sb., v platném znění a zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění) pro účely posouzení výše příjmů započítáván; u studenta, který dovršil 26. rok věku, na základě posouzení sociální situace jeho vlastní domácnosti. Do první kategorie budou zařazeni studenti, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, do druhé kategorie studenti, kde rozhodný příjem domácnosti přesahuje tento násobek životního minima a nepřesahuje násobek  životního minima stanovený právním předpisem pro přiznání přídavku na dítě3, přičemž jsou čerpány dávky v hmotné nouzi dorovnávající rozhodný příjem do částky živobytí (příspěvek na živobytí) nebo přídavky na dítě. Rozhodné příjmy a rozhodná období, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 11. Skutečnosti podle bodu 10 se dokládají originálem nebo ověřenou kopií příslušného potvrzení vydaného k tomu určeným úřadem České republiky, student, který dovršil 26. rok věku, je dokládá čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou tohoto opatření.

 12. Student, který není občanem České republiky ani nemá v ČR trvalý pobyt, svou sociální situaci doloží originálem nebo ověřenou kopií potvrzení dokládajícím tuto situaci ve vztahu k právním předpisům, které se na její posuzování vztahují. Žádosti těchto studentů se posuzují individuálně; v této souvislosti může být studijním odborem rektorátu stanovena požadovaná forma doložení sociální situace pro daný stát nebo dané státy.

 13. Osobám, které jsou účastníky výměnných studentských programů, na jejichž základě studují na UK část studijního programu, a které v oblasti studia na základě mezinárodní nebo meziuniverzitní smlouvy požívají práv studentů, může být přiznáno a vypláceno pouze ubytovací stipendium; ustanovení tohoto opatření se na podávání a vyřizování žádostí těchto osob, jakož i na vyplácení ubytovacích stipendií, vztahují přiměřeně.

 14. Platnost písemností podle bodu 11 nebo 12 se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce aktuálního akademického roku, jde-li o pobírání přídavku na dítě nebo čestné prohlášení podle bodu 11 a nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného, u jiné písemnosti do konce období vyplývajícího z právního předpisu. Dojde-li k takové změně této situace, že tato potvrzení již nebudou odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem nebo písemně.

 15. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude v akademickém roce  2015/2016 vypláceno ve dvou kategoriích v těchto hodnotách:

  1. kategorie

  …. součet výše 110% sociálního stipendia (1 782 Kč) a výše ubytovacího stipendia  podle bodu 16/měsíc

  2. kategorie

  …. součet výše 50% sociálního stipendia (810 Kč) a ubytovacího stipendia podle bodu 16/měsíc


  V případě, že student splňuje podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, vyplácí se mu stipendium pouze v hodnotě součtu výše 10% sociálního stipendia (162 Kč) a ubytovacího stipendia podle bodu 16 (tzv. 1. kategorie-soc).

 16. Nejde-li o případ podle bodu 17 bude ubytovací stipendium

    a. 

  v prosinci  2015 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře byl příspěvek nebo dotace na poskytování stipendií na podporu ubytování přidělená Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „dotace“) na rok  2015 vyčerpána a

    b. 

  v dalších obdobích výplat podle bodu 7 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část dotace na rok  2016 v daném období vyčerpána.

 17. Ubytovací stipendium hrazené z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok  2015 a  2016 (tj. nikoliv z dotace) bude


  a) v prosinci  2015 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře byly tyto vyčleněné prostředky na rok  2015 vyčerpány a


  b) v dalších obdobích výplat podle bodu 7 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných těchto ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část těchto vyčleněných prostředků na rok  2016 v daném období vyčerpána.

V Praze dne 3. července 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Příloha

Čestné prohlášení
Já, …………………………………………………....,   rodné číslo ………………………..…,


bytem…………………………………………………………………………………………….


student ………  ročníku prezenční formy studia,


studijního programu …………………………………………………………………………...., uskutečňovaného na Univerzitě Karlově v Praze, fakultě……………………………………..., tímto čestně prohlašuji, že příjmy osob, společně se mnou posuzovaných podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, pro účely tohoto zákona (počet dospělých osob takto posuzovaných ……….,  počet nezaopatřených dětí takto posuzovaných ……….) činily v roce 2014 …………..…… Kč a nepřesáhly tak


a) 1,5 násobek životního minima, *


b) 2,4 násobek životního minima, *


s tím, že do těchto příjmů se nezapočítávají stipendia poskytnutá v roce 2014 Univerzitou Karlovou v Praze. Současně prohlašuji, že nejsem vlastníkem nemovitého majetku ani movitého majetku v hodnotě přesahující 250 000,- Kč a moje majetkové poměry mi neumožňují plně si hradit náklady na bydlení.V ……………..  dne …… …

* nehodící se škrtněte.

……………………………….

podpisPoznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému ubytovacích stipendií na UK.

2

Jde např. o některá studia (stáže) financovaná v rámci programů Domu zahraničních služeb apod.

3

Aktuálně tedy 2,4 násobek životního minima.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám