Opatření rektora č. 56/2015

Název:

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

K provedení:

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

18. prosince 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]


Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se, v souladu s čl. 8 odst. 5 opatření rektora č. 9/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2013, stanoví termín předložení přehledu vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2015 (dále jen „přehled finančních prostředků“) a podrobnosti o jeho obsahu, způsobu předložení a projednání.


Čl. 2 - Přehled finančních prostředků

 1. Součástí přehledu finančních prostředků je:

    a. 

  stručné shrnutí finančních prostředků vynaložených v roce 2015,1

    b. 

  přehled změn v řešitelském kolektivu.2

 2. Spolu s přehledem finančních prostředků se též podává žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok, včetně celkových mzdových nákladů juniorů.3


Čl. 3 - Informace o dosavadní činnosti centra

Informace o dosavadní činnosti centra bude obsahovat stručný popis dosavadní činnosti centra, s důrazem na vědeckou činnost, na které řešitelský tým aktuálně pracuje (doporučený rozsah 1 A4).


Čl. 4 - Způsob a termín předložení

 1. Přehled finančních prostředků se podává na předepsaném formuláři v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení; formulář bude počínaje dnem 18. prosince 2015 k dispozici na www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Financování vědy na UK/UNCE“. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy hlavního řešitele projektu a děkanů všech fakult (ředitelů jiných součástí) zúčastněných na projektu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK.

 2. Elektronické vyhotovení se zasílá e-mailem na adresu .

 3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení je ke dni 26. února. 2016.Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. prosince 2015.V Praze dne 17. prosince 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

Shrnutí je obsaženo ve formulářích E.

2

Přehled změn je obsažen ve formuláři F, který se odevzdává pouze jeden za celý projekt.

3

Žádost je obsažena v předepsaných formulářích E v části „Plán na rok 2016“. Zde předkladatel vyplní částku, která byla jako předpokládaná přidělena dne 15. 12. 2011. Tato suma bude rozepsána do dílčích položek rozpočtu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám