Zápis ze zasedání Ediční komise 14. ledna 2016

Zápis ze zasedání ediční komise AS UK dne 14. 1. 2016Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS) MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Peter Korcsok (MFF), Jakub Polách (3. LF) Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)Omluveni:, Michal Kuk (PF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT),Hosté: prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost), RNDr. Jan Konvalinka, CSc., (prorektor pro vědeckou činnost), Martin Kovář, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy)Návrh programu:
  1. Predátorské časopisy  2. Gaudeámus  3. Vzhled a stav UKNa začátku zasedání ediční komise AS UK doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, přivítal členy a hosty a informoval ediční komisi o novinkách. Následně dal hlasovat o návrhu programu.„Ediční komise AS UK schválila program zasedání. “  6-0-11. Predátorské časopisydoc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo Ing. Mgr. Lucii Korhoňové (RUK), která podrobně prezentovala problematiku Predátorských časopisů.RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, reagoval na problematiku predátorských časopisů a dále informoval členy ediční komise o hodnocení vědy a výzkumu.Diskuse:doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, konstatoval, že je všeobecně známo, které časopisy jsou dobré a které nikoliv.RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, reagoval, že vedení univerzity vyzve jednotlivé obory, aby sestavily seznam 20 oborově profilových časopisů k porovnání. Dále aby každý obor informoval Univerzitu o prestižních nakladatelstvích, ve kterých se v daném oboru obvykle publikuje.doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) uvedl, že by byl vhodný odkaz na situaci, která se stala.Nárh usnesení:„Ediční komise AS UK se domnívá, že všichni členové akademické obce Univerzity Karlovy by se ve vlastním zájmu měli seznámit s problematikou predátorských časopisů, obzvláště pak s možnostmi jejich identifikace. Ediční komise AS UK zastává názor, že publikace výstupů v těchto časopisech nebo spolupráce s nimi se příčí zásadám etiky vědecké práce na Univerzitě Karlově.“12-0-0
„Ediční komise AS UK upozorňuje, že počet RIV bodů získaný konkrétním akademickým pracovníkem není automaticky odrazem kvality jeho vědecké práce – při hodnocení kvality práce je nutné brát v potaz i další aspekty jeho odborné a vědecké činnosti.“. 12-0-02. Gaudeámusdoc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kováři, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, který prezentoval materiál k veletrhům, primárně ke Gaudeámu.Následně bylo předáno slovo Mgr. Martin Holému (HTF), který informoval členy ediční komise AS UK o průběhu veletrhu v Bratislavě. Zdůraznil, že je potřeba, aby byly zastoupeny všechny fakulty, především lékařské fakulty (o které studenti jevili velký zájem), dále pak FTVS, FF, PF. Uvedl, že v Bratislavě přežívají o studiu v Česku a potažmo v Praze různé mýty - např. povinnost platit školné. Tuto skutečnost je třeba zohlednit v propagačních materiálech. Dále podal návrh, aby informační brožurky obsahovaly informace o dnech otevřených dveří, kolejích a menzách a o možnosti získat jednotlivá stipendia, jakož i informace k poplatkům za studium.
Mgr. Peter Korcsok (MFF): Souhlasil s Mgr. Martinem Holým (HTF) a potvrdil, že na přehlídce v Nitře také chyběli zástupci lékařských fakult a informační letáky.doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, se dotázal, zda existuje nějaká centrální webová stránka pro uchazeče o studium či jiná obdoba vhodná pro sociální sítě. Kladně zhodnotil pozitivní reakce na pořádaný Gaudeámus v Brně a dále se zeptal, jestli je nějaká statistika ohledně uchazečů, kteří se rozhodli pro studium na UK právě na základě veletrhu Gaudeámus.Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, konstatoval, že nad danou věcí pouvažují a pokusí se o její vytvoření. Dále uvedl, že sběr dat o uchazečích probíhá i v rámci jednotlivých fakult, odkud jsou údaje sbírány a na komplexní statistice se pracuje. Dále konstatoval, že mu připadá vhodné investovat do vzhledu stránku na Gaudeámu přiměřenou částku a nedoporučuje snažit se vyhrát cenu o nejlepší stánek i za cenu několikanásobně vyšších výdajů. Podle jeho názoru je důležité se adekvátně prezentovat a nabízet především kvalitu, kterou UK nabízí.PhDr. Hana Ulrychová, ředitelka IPC UK, informovala o Veletrhu pražských vysokých školy na VŠE, který inicioval Study in Prague. Přednášky zde probíhaly po celý den a účastnilo se ho 7 pražských škol.
3. Jednotný vzhled styl UK


Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, informoval o současném stavu vzhledu na jednotlivých fakultách.


Jan Kříž (PřF) se dotázal, na kolik je žádoucí, aby měly fakulty vlastní logo.


Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, konstatoval, že univerzita vlastní loga vítá a že je k nim jasně stanovený návod v opatření rektora, případně mohou fakulty užívat loga univerzitního.


Jan Kříž (PřF) svoji otázku doplnil, zda má univerzita nějakou vizi, jakým směrem mají fakulty konat při případném výběru fakultních znaků či jejich redesignu. Chápe, že minimální základ je v textu opatření rektora 1/2015, ale rád by měl formulovanou vizi univerzity i nad rámec tohoto textu.


Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, se domluvil s J. Křížem, že vyjádření vedení UK zašle po projednání na kolegiu rektora.Vyjádření zaslané 16. února:


Stanovisko vedení UK
Jakkoli je zcela legální používat univerzitní znak jako součást fakultního loga*, vedení UK považuje za optimální, má-li fakulta vlastní logo, splňující podmínky OR 1/2015.


Vlastní fakultní logo musí být v souladu s historickým znakem UK a příslušným logotypem; dobrým příkladem může být nové logo Pedagogické fakulty.


Dílčí pravidla pro nakládání s fakultním logem a jeho motivem je na jednotlivých fakultách (v tom smyslu, že fakulty vytvářejí své manuály fakultních znaků respektive log).


Existence vlastního loga fakulty nebrání tomu, aby v situacích, kdy členové fakulty chtějí identifikovat svoji příslušnost k UK, byl použit znak/logo UK podle stanovených pravidel dle OR 1/2015.
* viz OR 1/2015, s. 26 (příklad FHS UK)Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Výše uvedený zápis byl schválen k 6.4.2016

Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám