Zápis z mimořádného zasedání Předsednictva AS UK ze dne 9. května 2016

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, František Zahálka, David Hurný, Josef Staša (po telefonu)

Omluveni:

Jakub Polách

Přítomní hosté:

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Program

 • 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 8. dubna 2016.

 • 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.

 • 3. Předsednictvo AS UK na žádost J. M. pana rektora dle čl. 22 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK po projednání souhlasí se zkrácením lhůty u návrhu na změnu přílohy č. 2 Statutu UK - Organizační řád (přejmenování 2. LF UK) a změnu souvisejících vnitřních předpisů. V této souvislosti zasílá předložené materiály k projednání příslušným orgánům elektronicky i v papírové formě na jednotlivé fakulty nejpozději k 13. 5. 2016, možnost zaslání stanovisek jednotlivých fakult stanovuje na 20. 5. 2016 do 12:00 hod, pozměňovací návrhy členů senátu je třeba předložit legislativní komisi a rektorovi prostřednictvím kanceláře senátu do 24. 5. 2016 do 12:00 hod.

 • 4. Předsednictvo AS UK na žádost J. M. pana rektora dle čl. 7 odst. 13 Statutu UK projednalo návrh na uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je závazek Města Litoměřice, jako dárce, bezplatně převést vlastnické právo k pozemku parc. č. 4008/113, jehož součástí je stavba bez čp/če, k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze jako obdarované a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření darovací smlouvy. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

 • 5. Předsednictvo AS UK projednalo záměr:

  - zřídit věcné břemeno spočívající v pozemkové služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku parc. č. 2403/1, jehož součástí je stavba č.p. 774, ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, který je pozemkem panujícím, a zatížit tak pozemky parc. č. 2402 a parc. č. 2404 ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Kaňkových, které jsou pozemky služebnými;

  - zřídit věcné břemeno spočívající ve zřízení pozemkové služebnosti užívacího práva k čističce odpadních vod umístěné na pozemku parc. č. 2403/1 ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, který je pozemkem služebným, ve prospěch pozemku parc. č. 2401 ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Kaňkových, který je pozemkem panujícím;

  - a doporučuje předložit návrh smlouvy Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


  Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k výše uvedeným návrhům.

 • 6. Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající ve zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 725/198, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

 • 7. Předsednictvo AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako prodávající a RWE GasNet, s.r.o., jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovité věci – plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci stavby s názvem: „Hradec Králové - p.č. 725/180 a další, Kampus Univerzity Karlovy, 1 MO“ v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

 • 8. Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako prodávající a Statutární městem Hradec Králové, jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovité věci - pozemku parc. č. 170/4, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 170/1 na základě geometrického plánu č. 1527-338/2013, vše v k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

 • 9. Předsednictvo AS UK nominovalo do pracovních skupin týkajících se vnitřních předpisů, a to ve skupinách:

  • Znak UK, Zásady používání a ochrany znaku univerzity, Insignie UK za člena Mgr. Petera Korcsoka (MFF). 

  • Pravidla podpory zájmové činnosti studentů za členy Mgr. Petera Korcsoka (MFF), Bc. Michala Zimu (PřF).

  • Studijní řád a zkušební řád, Řád přijímacího řízení, Poplatky spojené se studiem, Stipendijní řád, Řád imatrikulací a promocí, Řád pro udělování cen studentům, disciplinární řád pro studenty za členy Mgr. Davida Hurného (PřF), Mgr. Petera Korcsoka (MFF), Lukáše Kostínka (PF) s přesahem do pracovní skupiny : Řád celoživotního vzdělávání, Rigorózní řád.

  • Vnitřní mzdový předpis, Řád výběrového řízení za člena Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS).

  • Statut a Organizační řád UK, Volební a Jednací řád UK za členy Doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. (PF).

  • Akreditační proces, Standardy studijního programu, Řád pro hodnocení výuky za členy Lukáše Kostínka (PF), Doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. (PF) a Mgr. Samuela Zajíčka (FF).

  • Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy za člena Mgr. Davida Hurného (PřF).

  • Řád vysokoškolské koleje, Řád menzy, Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb za člena Mgr. Davida Hurného (PřF).

  • SW, technické předávání dat za konzultační pomoci JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

 • 10. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat v pondělí od 17:45 hod. 23. 5. 2016 na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. května 2016

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám