Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK 23. května 2016

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, Josef Staša, David Hurný

Omluveni:

František Zahálka, Jakub Polách

Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Program

 • 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 9. května 2016.


 • 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


  • Předsednictvo AS UK projednalo dopis Lukáše Kostínka (PF) obsahující koncept na restrukturalizaci vnější komunikace AS UK.


  • Předsednictvo AS UK projednalo záměr návrhu na přípravu a uspořádání pracovního semináře na téma "Jak poznat výbornou vědu" doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. (MFF). Vzhledem k náročné legislativní agendě AS UK spojené s novelou vysokoškolského zákona předsednictvo AS UK doporučuje doc. RNDr. Jiřímu Dolejšímu, CSc., obrátit se v této věci na prorektora pro vědeckou činnost doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc.


  • Předsednictvo AS UK projednalo pozvání k diskuzi Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve věci státního svátku 17. listopadu a historické symboliky, kterou představuje. Předsednictvo vítá jakoukoliv iniciativu, která má za cíl důstojně připomenout tento svátek. V letošním roce bude UK organizovat oficiální vzpomínkové akce na Albertově. Delegáti z Univerzity Palackého v Olomouci jsou srdečně zváni, aby se jich zúčastnili.


  • Předsednictvo AS UK se seznámilo s dopisem předsedy Akademického senátu 3. LF Mgr. Markem Váchou, Ph.D., který je přílohou tohoto zápisu a i přes jeho požadavek na stažení bodu týkajícího se změny Vnitřního předpisu UK – Návrh na přejmenování 2. LF UK, bude tento bod projednán, avšak s obsahem dopisu Předsednictvo AS UK seznámí AS UK.


 • 3. J. M. pan rektor informoval Předsednictvo AS UK o záměru uspořádat důstojnou připomínku události 17. listopadu 1939 a 1989 na Albertově, kde je vítaným cílem svěřit přípravy oslavy studentům. V této souvislosti budou osloveny jednotlivé studentské spolky včetně RVŠ s nabídkou participace. Dále informoval o vzniku Centrální středoevropské iniciativy, které se Univerzita Karlova stala součástí. Závěrem reflektoval výsledek oslav k výročí 700 let narození Karla IV.


 • 4. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v zimním semestru 2016/2017. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 1. srpna, 1. září, 11. října, 15. listopadu, 29. listopadu, 6. prosince, 9. prosince 2016 a 10. ledna a 24. ledna 2017.


 • 5. Předsednictvo AS UK jednalo o časovém plánu zasedání AS UK v zimním semestru 2016/2017. Zasedání AS UK se budou konat 21. října, 25. listopadu, 9. prosince, 16. prosince 2016, 20. ledna a 3. února 2017.


 • 6. Předsednictvo AS UK projednalo Žádost o výklad vnitřního předpisu a usneslo se na jeho předložení AS UK na nejbližším zasedání.


 • 7. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh na jmenování nové prorektorky pro koncepci studia.


 • 8. Předsednictvo AS UK projednalo Zásady soutěže Primus a Zásady programu Progres.


 • 9. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 2. sboru (LF HK, HTF, PF, FF, 2. LF a MFF).


 • 10. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 31. 5. 2016.


 • 11. Předsednictvo AS UK projednalo Výroční zprávu o činnosti UK 2015.


 • 12. Předsednictvo AS UK projednalo Výroční zprávu o hospodaření UK 2015.


 • 13. Předsednictvo AS UK projednalo Systém zajišťování kvality na UK.


 • 14. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování akce „Projektová dokumentace pro stavební úpravy budovy Kralovická 915 v Brandýse nad Labem – rekonstrukce III. patra“.


 • 15. Předsednictvo AS UK projednalo právní jednání.


 • 16. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 3. června 2016.


 • 17. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 3. 6. 2016 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKZápis ve formátu PDF obsahující přílohu s dopisem předsedy Akademického senátu 3. LF Mgr. Markem Váchou, Ph.D.Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám