Zápis z jednání Studijní komise AS UK konané dne 31. března 2016

Přítomni: Lukáš Kostínek (PF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF).


Omluveni: Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK), Mgr. Tomáš Macháček (PřF), Bc. Michal Zima (PřF).


Hosté: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (prorektor pro zahraniční styky a mobilitu), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (děkanka PedF UK), doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), RNDr. Jan Placht (RUK, Odbor pro studium a záležitosti studentů, dále OSZS), Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK, OSZS), Helena Houšková (RUK, OSZS), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS UK), Michal Říha (PF UK), Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (FHS UK), Mgr. Aleš Svoboda (FHS UK), RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (PřF).


Program zasedání:

1) Uzavírání smluv mezi institucemi v případě Erasmus+ Traineeship

2) Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

3) Informování členů komise paní prorektorkou Králíčkovou ohledně plánů univerzity v oblasti studijních záležitostí

4) Různé


1) Uzavírání smluv mezi institucemi v případě Erasmus+ Traineeship

Studijní komise podala podnět týkající se nutnosti uzavírat jak Interinstitutional agreement, tak Training agreement v případě studentů UK, kteří se chtějí zúčastnit zahraniční stáže (Erasmus+ Traineeship), ačkoliv předpisy EU vyžadují uzavření pouze druhé jmenované smlouvy. Skutečnost, že instituce, u které by měly stáže probíhat, mnohdy nemají aparát pro uzavření Interinstitutional agreement, vede k tomu, že zájemcům z UK je stáž často znemožněna.


Pan prorektor Škrha uvedl, že počet studentů vyjíždějících na praktické stáže se stále zvyšuje. Seznam institucí pro stáže čítá 121 položek a mnohé z nich nemají nic společného s univerzitami. Důvod, proč UK trvá na uzavření Institutional agreement, je v zájmu studentů. Chrání je před možnými komplikacemi tím, že jim zaručuje status studenta po dobu jejich stáže. Bližší informace může na příštím zasedání podat Institucionální koordinátorka z Evropské kanceláře RUK Mgr. Ivana Herglová, Ph.D.


Pan prorektor dále informoval o činnosti Evropské kanceláře v Bruselu, která sleduje u jednotlivých Erasmus+ studentů různá data, např. zlepšení jazykových schopností jednotlivých studentů, ke kterým UK nemá zatím přístup.


Následovaly otázky Jana Kříže týkající se těchto záležitostí:

- vyplácení Erasmus+ stipendií - dosavadní situace pro vyjíždějící studenty byla nekomfortní, otázka je, zda a jak se to změní poté, co byly vysoutěženy bankovní služby pro celou univerzitu. Pan prorektor uvedl, že to je v jednání. Jan Kříž vyjádřil naději, že k dolaďování postupu v této věci bude přizvána i Studijní komise.

- závěrečné zprávy / hodnocení a jejich sběr a zveřejňování poté, co přestal existovat národní registr závěrečných zpráv. Otázka zněla, jak daleko jsou snahy české národní agentury o vytvoření nového registru. Pan prorektor požádal dát tuto otázku do zápisu, aby na ni mohli reagovat příslušní pracovníci RUK na následujícím zasedání Studijní komise.

- sledování jazykových schopností účastníků Erasmus+ programu. Pan Kříž se přimlouval za to, aby se při vytváření systému hodnocení jazykových kompetencí studentů na úrovni EU od začátku myslelo na to, aby výsledné statistiky byly v budoucnu exportovatelné a tím pádem využitelné i v rámci UK. Pan prorektor s touto žádostí souhlasil, nicméně upozornil na to, že je důležité sbírat relevantní a kvalitní data, bez kterých by sebedokonalejší systém produkoval neužitečné statistiky. Nastavení testovacího systému je ovšem v kompetenci EU.


David Hurný se nakonec pana prorektora otázal, zda a s jakým výsledkem bylo projednáno doporučení Studijní komise, aby formulář se studijním plánem vyjíždějícího studenta podepisoval garant příslušného studijního oboru. Pan prorektor přislíbil dodat odpověď do dalšího zasedání Studijní komise.


Na příští zasedání bude pozvána paní doktorka Herglová, se kterou bude nad záležitostmi týkající se Erasmus+ vedena diskuze


Usnesení: Studijní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy vzala na vědomí informace týkající se programu Erasmus+ a vyjadřuje vůli se na svém příštím zasedání touto problematikou znovu zabývat.


7 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELO2) Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

Paní děkanka Wildová stručně představila návrh Opatření rektora č. X/2016 týkající se specifického druhu doktorského studia typu cotutelle. Opatření obecně obsahuje definici cotutellu a jeho základní podmínky. Na rozdíl od joint degree se v tomto případě nejedená o společné studium, pouze o společné vedení disertace.


Většina připomínek, které vznesly fakulty UK, byla vypořádána. Z těch, které nebyly zohledněny, vybrala paní děkanka jen několik zásadních:


  • Čl. 5 obsahuje možnost vydání společného diplomu. Tím se vychází vstříc požadavkům některých zahraničních univerzit.

  • Opatření rektora nestanovuje, jak řešit známku. Bude uvedena na dodatku k diplomu. Důvodem je umožnit vydání společného diplomu, který vždy bude vyhotovovat zahraniční strana.

  • V individuálním studijním plánu doktoranda musí být uvedeno, že studoval v rámci cotutelle v zahraničí. Student doktorského studia musí být zapsán na UK po celou dobu svého studia.


Ke slovu se přihlásili Aleš Svoboda a proděkanka pro doktorské studium Jana Jeníčková (FHS). Hlavní připomínka se týkala ustanovení, že v individuálním studijním plánu musí být uvedena doba strávená na UK a na partnerské univerzitě. Paní proděkanka Jeníčková namítla, že UK nejenže nemá právo určovat za jakých podmínek a jakou dobu doktorandi stráví na té druhé univerzitě, ale v krajních případech může mít tato formulace negativní dopady na rozpočet dotčených fakult. (Stalo se, že zahraniční studentka požadovala po FHS vyplacení stipendia, protože měla dobu zde strávenou zapsanou jako povinnost ve svém individuálním studijním plánu.) Nutnost zapsat podpis Dohody o společném vedení disertace do individuálního studijního plánu, který se odevzdává na začátku studia, může rovněž v praxi způsobit potíže technického rázu, pokud student pojme záměr cotutellu (což je častý případ), až v průběhu 1. nebo 2. ročníku. Informační studijní systém je pro úpravy uzamčen po celý rok kromě října a zpětné změny vyžaduje přenastaveni celého systému, což může ohrozit jeho zabezpečení proti jiným nežádoucím intervencím. Konečně paní proděkanka Jeníčková shledává podmínku zapisovat dobu strávenou v zahraničí do individuálního studijního plánu jako omezující vůči studentům, kteří k tomu, aby splnili studijní povinnosti na obou univerzitách nepotřebují nutně fyzicky trávit čas na zahraniční univerzitě.


Z reakce zástupců RUK - OSZS Vojtěcha Tomáška a Jana Plachta vyplynulo, že skutečným cílem formulace o době strávené v zahraničí stanovené v individuálním studijním plánu, byla snaha zabránit studentům, resp. jednotlivým fakultám v uzavírání dohod cotutellu se zpětnou platností. Za nejpalčivější problém označil pan Placht četné případy studentů zahraničních univerzit, kteří se půl roku před dokončením doktorátu zapíší na UK a díky cotutellu získají diplom UK de facto zadarmo. Pan Tomášek doplnil, že uvedení doby strávené v zahraničí v individuálním studijním plánu mělo mít pouze informativní funkci s cílem legitimizovat ideu cotutellu.


Společně s paní děkankou se zástupci OSZS shodli na tom, že záměrem tohoto ustanovení nebylo nějakým způsobem limitovat studenta, který dělá cotutelle. Na kompromisní návrh pana Tomáška uvádět splněné aktivity v rámci zahraničního studia v hodnocení, které se odevzdává na konci roku, nikoliv na začátku studia, namítla proděkanka Janečková, že hodnocení musí odpovídat individuálnímu studijnímu plánu a znovu zopakovala, že je věcně nesprávné, aby se student skládal UK účty toho, co dělal pro zahraniční univerzitu. Paní děkanka uzavřela tuto diskusi návrhem, aby bylo vyhověno připomínce paní proděkanky a z Opatření rektora byla problematická formulace vypuštěna.


Další diskuse, do které se zapojili Michal Říha, pan Kříž, pan Tomášek a paní děkanka Wildová se týkala toho, jakým způsobem by bylo vhodné a možné stanovit minimální délku studia v rámci cotutellu, zda by se měla určit ve smlouvě nebo v metodickém opatření. Paní děkanka vyjádřila obavy z normativní formulace a vyslovila se pro to, aby otázka minimální délky cotutellu byla v metodice obsažena formou doporučení. Konkrétní délku by měly rozhodnout jednotlivé oborové rady.


Usnesení: Studijní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy doporučuje zohlednit projednávané připomínky k návrhu opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze „Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce“ a navrhuje vypustit z ustanovení čl. 2 odst. 2 část „a doba strávená na Univerzitě Karlově v Praze a partnerské vysoké škole“ a nahradit „jsou uvedeny“ za „je uveden“.


7 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELO3) Informování členů komise paní prorektorkou Králíčkovou ohledně plánů univerzity v oblasti studijních záležitostí

Paní prorektorka Králíčková v úvodu svého vystoupení reagovala na návrh Studijní komise modifikovat pravidla týkající se studentských poplatků. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se bude v následujících měsících vytvářet mimo jiné i nová norma řešící zmíněnou problematiku. Paní prorektorka označila za koncepčnější soustředit se na přípravu nového předpisu namísto změny stávajících pravidel a požádala komisi o vyjádření k tomuto postupu. V rámci nového předpisu se uvažuje o razantní změně v podobě vázání standardní doby studia na začátek akademického roku, s čímž by odpadl problém s poplatky při zápisech v červenci a srpnu. K tomuto návrhu vyjádřili své obavy z možných rizik takového kroku členové komise Kříž, Korcsok a Hurný. Paní prorektorka přislíbila, že o konkrétním systému úlev bude možné diskutovat s pracovnicemi studijního odboru, jakmile bude hotový konkrétní návrh, tj. pravděpodobně na podzim t.r.


K současné a budoucí činnosti studijního odboru paní prorektorka uvedla, že současně pracuje a bude pracovat jak na svých strategických úkolech, tak na svých běžných agendách v kontextu nového vysokoškolského zákona. Patří mezi ně internacionální projekty Study in Prague a Study in the Czech Republic; oblast přijímacího řízení a propagace jednotlivých oborů (Na příští zasedání Studijní komise paní prorektorka přinese statistky, jak se vyvíjejí počty uchazečů.); oblast podpory celoživotního vzdělávání; změna akreditací (Momentálně snaha co nejrychleji projednat co největší počtu spisů a odevzdat je akreditační komisi do  11. 4., kdy ukončí svou činnost); systém hodnocení kvality vzdělávání a sledování kvality vzdělávání.


Usnesení: Studijní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy vyjadřuje souhlas s návrhem předneseným paní prorektorkou Králíčkovou řešit problematiku předčasného zahájení studia v rámci přípravy nových předpisů a vzala na vědomí její zprávu o stavu studijní agendy univerzity.

6 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELO


Zapsala: Soňa Mikulová


Zápis ke stažení v pdfPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám