Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK dne 1. září 2016

Přítomní členové předsednictva:


Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, David Hurný, Josef Staša, František Zahálka


Omluveni:

Jakub Polách


Přítomní hosté:

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu


Program:


1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou včetně dopisu RNDr. Tomáše Jelínka, který informoval o své rezignaci na členství v Legislativní komisi AS UK k 31. srpnu 2016. Předsednictvo AS UK vyjadřuje poděkování RNDr. Tomáši Jelínkovi za jeho dlouholetou činnost v této komisi.


2. Předsednictvo AS UK projednalo dle čl. 13 odst. 7 Statutu UK zrychlené projednání návrhu Opatření rektora XX/2016 k sociálním a ubytovacím stipendiím. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Materiály byly také předloženy Sociální komisi, která prostřednictvím, místopředsedy AS UK, Mgr. Davida Hurného vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k výše uvedenému návrhu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo záměru uzavřít mezi FTVS UK a SPORT CENTRUM Evropská, s.r.o., IČO: 26443678, se sídlem José Martího 31/269, 162 52, Praha 6, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho vybavení umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 1807,6 m², za měsíční  nájemné ve výši 60 000,- Kč + DPH a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.K materiálům se kvůli formálním opravám v průběhu projednávání na RUK vyjádřil opětovně AS FTVS, který tlumočil prostřednictvím svého předsedy, doc. J. Hellera, kladné stanovisko. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k výše uvedenému materiálu.


4. Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Oliver T&T s.r.o., IČO: 24655601, se sídlem Lipová 66, 289 12 Třebestovice, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 456,4 m², nacházejícího se v suterénu v západní části objektu zámku Poděbrady za měsíční nájemné ve výši 25 047,- Kč + DPH. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k výše uvedenému materiálu.


5. Předsednictvo AS UK projednalo smlouvu o dílo Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí předložený materiál.


6. Předsednictvo AS UK, na základě nominací členů AS UK do Rady pro vnitřní hodnocení UK (dále jen RVH) za AS UK, navrhlo do jednotlivých panelů RVH tyto kandidáty (podtržení kandidáti jsou studující):


Humanitní a teologické vědy

Společenské vědy

Přírodní vědy

Lékařské vědy

prof. ThLic.Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF)

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (FSV)

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. (3.LF)

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF)

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Bc. et Bc. Michal Zima (PřF)

Eva Fürstová (2. LF)

Ph.D., doc. Mgr. Lucie Pultrová, PhD. (FF)

Lukáš Kostínek (PF)

Mgr. Bc. Tereza Svobodová (FSV)7. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 11. října 2016 od 17 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK
Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


ZápisPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám