Protokol o výsledku hlasování Předsednictva AS UK per rollam dne 8. listopadu 2016

Hlasování o zkrácení lhůty pro podávání pozměňovacích návrhů členů Akademického senátu UK a stanovisek akademických senátů fakult, děkanů a ředitelů dalších součástí k návrhům nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK, které se budou projednávat na zasedání AS UK dne 9. prosince 2016.

Jedná se o tyto návrhy:

- Řád rady pro vnitřní hodnocení UK (č. j. 195a/2016)

- Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK (č. j. 195b/2016)

- Akreditační řád UK (č. j. 195c/2016)

- dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu UK (č. j. 195d/2016)


Dne 8. listopadu 2016 v 9:52 seznámil předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., emailem všechny členy Předsednictva AS UK s žádostí J. M. pana rektora o projednání výše jmenovaných vnitřních předpisů UK ve zkrácené lhůtě s odkazem na čl. 22 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK. Sám se zkrácením lhůty vyjádřil souhlas a požádal o vyjádření ostatní členy Předsednictva.


V 10:19 téhož dne se vyjádřil Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK: pro.

Ve 13:04 téhož dne se vyjádřil JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., člen Předsednictva AS UK: pro.

Ve 13:38 téhož dne se vyjádřil Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., člen Předsednictva AS UK: pro.

V 16:12 téhož dne se vyjádřila Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., členka Předsednictva AS UK: pro.


Předsednictvo AS UK schválilo zkrácení lhůty poměrem hlasů: 5 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


V Praze, dne 8. listopadu 2016


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. v. r.

předseda AS UK


Zapsala: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D., tajemnice Legislativní komise AS UK


Protokol ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám