Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 30. března 2017


Přítomni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. David Pavlorek (FF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Josef Štorm (2. LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK),

MUDr. Josef Fontana (3. LF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), ThLic. Petr Šimůnek (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni: Michal Říha (PF)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ing. Miroslava Oliveriusová, (kvestorka UK), MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Eliška Kadlecová (tajemnice Legislativní komise AS UK).


Program zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 30. března 2017

Návrh programu:

1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2017

2. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2017

3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro MFF

4. Novela Opatření rektora č. 14/2005, Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

5. Interpelace tří děkanů „Prosba o řešení nedostatku financí na doktorská stipendia“

6. Právní jednání

7. Nominace do Hodnotící komise a Kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů

8. Různé


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, uvítal členy Ekonomické komise AS UK.


1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2017


J. M. pan rektor informoval o parametrech rozpočtu a novém požadavku na schválení střednědobého výhledu na rok 2018-2019.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech rozpočtu UK.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala rozpočet UK pro rok 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


2. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2017


J. M. pan rektor představil rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2017. Informoval též o globálním rámci financování vysokých škol a financování stipendií studentů doktorského studia.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) poděkoval, že byl objasněn způsob bonifikování programů Progres. Zároveň upozornil, že bonifikace se řídí opatřením rektora, a tudíž de facto nepodléhají schválení AS UK. Požádal, zdali by do budoucna bylo možné, aby taková opatření (nyní OR č. 3/2017) byla Ekonomické komisi zasílána spolu s podkladovými materiály.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, zda je v rozpisu reflektován opakovaný požadavek Ediční komise AS UK na navýšení prostředků pro odbor vnějších vztahů na nové úvazky v oblasti on-line produkce. Ze strany pana rektora byl takový příspěvek přislíben, ale v rozpisu vidět není.


J. M. pan rektor odpověděl, že s navýšením prostředků se počítá. Jako zdroj budou sloužit úspory z jiné části rozpočtu RUK, takže celková částka pro RUK zůstává stejná jako loni a není to tedy v tabulce vidět.


Mgr. Jan Kříž (PřF) konstatoval, že to je ideální řešení, jen že bude chtít výslovně zmínit a uvést do zápisu z jednání AS UK, jaký objem prostředků na kolik úvazků pro pracovníky on-line segmentu bude vyhrazen. Dále podotkl, že ze zkušenosti na fakultě mu přijde jako dobrá praxe podrobněji rozklíčovat rozpočet RUK, protože takto je to poměrně velké číslo a senát není informován o vnitřní dynamice rozpočtu RUK. Transparentnost pak vede k lepší diskusi o tom, zda je celková suma adekvátní a v případě nutnosti též k větší ochotě rozpočet navýšit.


J. M. pan rektor dále informoval o chybě v Hodnocení 15 a to tom, že chyby budou kompenzovány v budoucích letech. Do letošního rozpočtu se chyby nepromítnou.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro MFF


J. M. pan rektor informoval o Návrhu na čerpání mimořádného příspěvku jako kompenzace dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro Matematicko-fyzikální fakultu ve výši 2 899 955 Kč v důsledku chybně zařazeného ERC grantu v hodnocení výzkumných organizací RVVI za rok 2015.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


 Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku pro MFF a vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje jej AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 1.


4. Novela Opatření rektora č. 14/2005, Zásady pro sjednávání smluvní mzdy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech opatření rektora. Jedná se pouze o terminologické úpravy a rozšíření počtu tarifních tříd. Změna opatření rektora byla projednána s odbory, a to bez připomínek.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené opatření rektora a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


5. Interpelace tří děkanů „Prosba o řešení nedostatku financí na doktorská stipendia“


Týká se nedostatku financí na doktorandská stipendia, kdy v důsledku výrazného snížení poplatku za doktorské studium v cizím jazyce a zároveň povinnosti studentům v takový programech vyplácet doktorandská stipendia vzniknou fakultám zvýšené výdaje.


J. M. pan rektor informoval o vzniklé situaci a možnostech řešení. Výhledově mají výše stipendií narůst, J. M. pan rektor informuje fakulty o možnostech financování, kupříkladu, že část studentů není vykazována, ačkoli by mohla být. Finance nemusí jít pouze ze stipendijního fondu. Po zahraničních studentech není vhodné požadovat poplatek, naopak jim je vypláceno stipendium. Část položky ubytovacích stipendií by byla snížena a může být použita například právě na tato stipendia. Z hlediska mezinárodních hodnocení představují zahraniční studenti (zejména v doktorském studiu) značnou výhodu.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK tichým souhlasem vzala na vědomí obsah této problematiky.”


6. Právní jednání


A)  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy         


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


B) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy


 Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


C) Smlouva o právu provést stavbu kanalizace pro Kampus Mephared


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


D) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v areálu Kampusu Mephared ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.       


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


E) Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Samuel Zajíček (FF) se zeptal, zdali se jedná o jednorázový dar.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že právě aby bylo dosaženo dlouhodobějšího trvání, se zřizuje Nadační fond.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


F) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků Revmatologickému ústavu


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


G) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 57/1, v k.ú. Motol, obec Praha, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ve prospěch UK


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


H) Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukové centra v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


I) Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 485 v k.ú. Nové Město, společnosti Šporkovský palác, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


J) Smlouva o výpůjčce pozemků v zámku Zahrádky pro akce pořádané Obcí Zahrádky u České Lípy


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K) Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: Pro 16, proti 0, zdržel se 0.


7. Nominace do Hodnotící komise a Kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, navrhl Tomáše Sychru (3. LF) do Hodnotící komise.


Tomáš Sychra (3. LF) se představil členům Ekonomické komise AS UK.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) navrhl Doc. Ing. Františka Zahálku do Kontrolní komise a Mgr. Petera Korcsoka (MFF) do Hodnotící komise


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, souhlasil s nominací.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK nominovala Doc. Ing. Františka Zahálku do Kontrolní komise a Mgr. Petera Korcsoka (MFF) a Tomáše Sychru (FTVS) do Hodnotící komise.


Počet hlasů: Pro 14, proti 0, zdržel se 1.


8. Různé


ThLic. Petr Šimůnek (RUK) podal doplňující informaci k doprovodnému textu k Rozpisu v níž vysvětlil, že poté, co MŠMT zveřejnilo výši částky na RVO, se rektorát obrátil pouze na ty fakulty, od nichž dosud neměl informaci ohledně rozdělení celkové částky na jednotlivé programy Progres.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK tichým souhlasem vzala na vědomí informaci ThLic. Petra Šimůnka


Přijato tichým souhlasem.


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za jejich účast a podněty.


Zapsala:


Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Za správnost:


Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám