Často kladené dotazy - UNCE - 2. kolo soutěže (vyhlášené v roce 2017)

Níže uvedené často kladené otázky jsou rozděleny do 4 tematických okruhů:

Zpracování a podání návrhu projektu

1. Platí v aktuální soutěži UNCE (stejně jako v soutěži Primus), že děkan zanáší do databáze své stanovisko k projektům až po uzávěrce pro podání návrhů projektů?

Ano, děkani fakult (ředitelé VŠ ústavů) budou připojovat svá stanoviska až po uzavření sběru soutěžních návrhů.


2. Název a anotace projektu se uvádějí povinně v české i anglickém jazyce. V jakém jazyce mají být napsány jednotlivé části návrhu projektu (spolupracující fakulta, cíle projektu, postupy, předpokládané výstupy, specifikace pracoviště nebo životopisy hlavního řešitele, seniorů a juniorů)?

Preferujeme tyto části návrhu projektu včetně životopisů v anglickém jazyce, ve výjimečných případech je lze předložit v českém jazyce.


3. V aplikaci je u některých kolonek (např. anotace, cíle, postupy,…) uveden maximální povolený počet znaků. Je tím míněn počet znaků včetně mezer, nebo bez mezer? (Zkusila jsem do aplikace zanést text mnohem delší, než je uvedené omezení, a bez problému se celý uložil.)

Počet znaků je myšlen včetně mezer. Maximální počet znaků je skutečně nutné dodržet, protože při odesílání přihlášky projde jen text splňující daný limit. Nicméně při přípravě přihlášky je možné do jednotlivých okének vkládat (a průběžně ukládat) i delší text, což má ten účel, aby bylo možné na textu (zpočátku třeba delším než je stanovený počet znaků) průběžně pracovat.


4. Je stanoven předpokládaný nebo maximální rozsah životopisu?

Maximální délka životopisu je dána maximálním počtem znaků v aplikaci, tj. 3600 znaků včetně mezer.


5. Jak má být zpracován přehled publikací seniora/juniora?

Do části přihlášky „Publikační činnost“ zadejte prosím 3–5 nejdůležitějších publikací, do životopisu seznam za posledních 5 let (jde o požadavek hodnotitelů). Pokud se publikace nevejdou, je možné uvést odkaz na web, kde je jejich seznam zveřejněn, nebo uvést zkrácený seznam, popř. napsat pouze počet publikací. (Do aplikace nelze vkládat žádné přílohy.)


6. Pokud není příslušná publikace v eletronické podobě k dipspozici, ani na ni není možné odkázat, lze ji doručit i jiným způsobem?

Ano, v případě, že nelze poskytnout pdf verzi ani odkaz na plnou verzi textu, je možné zvolit jakýkoliv jiný způsob dodání, např. verzí papírovou nebo jinou (pokud je možná). Tuto je možné předat Odboru pro vědy a výzkum RUK, který zajistí její pžedání hodnotitelům.


7. U vybraných publikací v OBD se požaduje přístup k plnému textu, což v OBD zadáváme jako link na DOI. Je to dostatečné?

Ano.


8. Dle Manuálu UNCE je třeba, aby byl v OBD uveden odkaz na stránku s plným textem publikace nebo aby byl přiložen soubor s plným textem publikace. Na naší fakultě do OBD plné texty nenahráváme. Chápu to správně, že u vybraných publikačních výstupů, které budou uvedeny v žádosti UNCE, je třeba do OBD nahrát plné texty (skeny těchto textů)?

Pokud máte výstup evidovaný v OBD, může do něj vložit buď plné znění textu, nebo odkaz na plný text. Pokud vložení textu nebo linku není z jakéhokoliv důvodu možné, můžete citaci výstupu zadat ručně (tedy ne výběrem z OBD) a to včetně linku na jeho plné znění.


9. V minulém kole soutěže a také při změnách projektu byly vyžadovány citace a h-index dle vybraných databází, nyní to v dokumentaci není obsaženo. Předpokládáte jejich uvádění?

H-index a citace nejsou formálně předepsány, ale jejich uvádění tam, kde je to oborovou zvyklostí, je samozřejmě na místě.


10. Mají být počet účastníků a výše financí konstantní po celou dobu trvání projektu, nebo je možné každý rok něco změnit (např. přibrat nové postdoky a adekvátně navýšit finance)?

Osoby v projektu se mohou průběžně měnit, ale jejich počet by měl zůstávat spíše konstantní. V rámci schvalování návrhu projektu je schvalován i rámcový rozpočet na celou dobu trvání projektu; pozdější zásadní změny se spíše nepředpokládají.


11. Je záměrem podpořit v rámci soutěže spíše projekty velkého rozsahu, nebo má šanci na financování i projekt s minimálním osazenstvem, který splňuje podmínky minimálního počtu seniorů a juniorů?

I menší týmy jsou akceptovány, zásadní je vědecký záměr a souhlas fakulty.


12. Je možné, aby na návrhu projektu pracovalo více osob současně?

Editaci návrhu nelze zpřístupnit více uživatelům najednou. Je však možné, aby si předkladatel v databázi pro příjem návrhů vytvořil interní heslo platné pouze pro interní soutěže (v nabídce Nastavení účtu po kliknutí na své jméno v pravém horním rohu) a sdělil ho jiné osobě, která pak na návrhu bude dále pracovat přihlášením na účet předkladatele. Předkladatel se pak může do databáze hlásit jak se svým původním heslem z CAS (které se tímto nezmění), tak s heslem nově vytvořeným, zatímto pověřená osoba pouze s tímto novým interním heslem. Interní heslo ovšem funguje pouze v kombinaci s osmimístným osobním číslem zaměstance (předkladatele), nelze použít loginový alias.


13. Existuje nějaké řešení pro případ, kdy opravdu neexistuje možnost do aplikace UNCE uvést odkaz na plný text publikace resp. knihy?

Ve výjimečných případech lze odevzdat knihu nebo vytištěný text na Odboru pro vědu a výzkum RUK s tím, že bude předložen na jednání hodnotícího panelu. Vzhledem k tomu, že toto řešení způsobí mnoho komplikací všem zúčastněným, prosíme o jeho využití pouze ve výjimečných případech.

Finance

1. Vztahuje se částka 8 mil. Kč na celý rozpočet projektu nebo jen na finance, které poptávám z prostředků univerzity?

Tak jako v prvním kole soutěže se částka 8 mil. Kč se vztahuje pouze na finance poptávané z prostředků univerzity. Fakultní část rozpočtu (část mezd pro juniory) se v návrhu projektu neuvádí. Závazek fakulty / VŠ ústavu financovat juniory nejméně stejnou částkou jaká je poptávána ze strany univerzity, bude u úspěšných projektů zakotven v třístranné dohodě mezi hlavním řešitelem, fakultou (VŠ ústavem) a univerzitou.


2. V minulém kole soutěže UNCE byla součástí podmínek finanční omezení týkající se juniorů. Konkrétně: „mzdové prostředky pro juniory musí v každém roce činnosti centra tvořit nejméně 75 % všech mzdových prostředků“ a „podíl prostředků podle čl. 3 odstavce 2 písm. a) a b) Zásad (tj. mzdové prostředky a odvody) musí v každém roce činnosti centra tvořit nejméně 75 % celkových nákladů projektu“. Připadá mi, že v novém kole tyto podmínky nejsou. Chápu to správně?

Ano, tyto podmínky skutečně v aktuální soutěži nejsou. Jsou zde nicméně podmínky týkající se počtu juniorů, dále podmínka, že UK přispěje na mzdy juniorů pouze 50 procenty a že maximální požadovaná výše mzdových prostředků pro juniora při plném úvazku je 20 000 Kč měsíčně (bez odvodů), pokud fakulta přispěje nejméně ve stejné výši. Dále, „garantovaná mzda“ je součet finančních prostředků z UK a z fakulty pro juniora a lze do ní zahrnout pouze tarifní mzdu a osobní ohodnocení. Nad rámec garantované minimální výše mzdy lze juniorům vyplácet i odměny, ty však nemohou tvořit více než 10 % celkových mzdových výdajů. Odvody z mezd se mohou platit z „univerzitní“ části rozpočtu. Dále ze Zásad soutěže UNCE (opatření rektora č. 43/2017) vyplývají podmínky týkající se investic a převodů prostředků do příštího roku.


3. Nerozumím formulaci čl. 3 odst. 3 Zásad soutěže UNCE: „Mzdové prostředky požadované pro juniory mohou být nejvýše 20 000 Kč měsíčně (vztaženo k úvazku 1.0 průměrně na osobu a měsíc) a nemohou v jednom kalendářním roce přesáhnout jednu polovinu fakultou (vysokoškolským ústavem) v projektu garantované celkové minimální výše mzdových prostředků juniorských pracovníků na toto období.“

Při plném úvazku na projektu UNCE bude univerzita financovat mzdu juniora až do výše 20 tis. Kč, při úvazku 50 % až do výše 10. tis. Kč. Podmínkou je stejné nebo vyšší financování mzdy juniora ze strany fakulty.


4. Jakým způsobem se vyplácejí mzdové prostředky seniorům? Lze pouze formou osobního ohodnocení či odměn?

Ano, seniorům lze vyplácet mzdové prostředky jakkoli; může jim být proplácena část mzdy, většinou se řeší formou odměn. V případě, že seniorovi bude z projektu UNCE vypláceno pouze osobní ohodnocení nebo odměny, uveďte dotyčného jako člena týmu s úvazkem 0 %.


5. V případě garantované mzdy juniorů se do mzdy počítá i tarif a osobní ohodnocení, které pobírají ve fakultních nemocnicích, nebo jen na fakultě?

Je možné počítat i finance z fakultních nemocnic.


6. Je stanovena maximální výše, resp. maximální podíl provozních nákladů a služeb na celkových nákladech?

Nikoli, provozní náklady a služby by nicméně měly být úměrné činnosti centra.


7. Cestovní náklady patří v rámci rozpočtu do položky „provozní náklady a služby?

Ano.


8. Lze z provozních nákladů hradit část nákladů na vydání monografie?

Ano.


9. Je možné z rozpočtu projektu financovat i návštěvy zahraničních odborníků na organizované workshopy?

Ano.


10. Je možné z prostředků soutěže univerzitních center UNCE (tj. z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) proplácet v rámci osobních nákladů i dny osobního rozvoje (viz Opatření rektora č. 1/2020)?

Podle vyjádření poskytovatele (MŠMT) „jestliže mzda akademického pracovníka je hrazena z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, pak i proplacení dnů osobního rozvoje z tohoto dotačního titulu je jakožto mzdový náklad nákladem způsobilým. Pokud je mzda akademického pracovníka hrazena z této dotace pouze zčásti, např. z poloviny, pak způsobilým nákladem bude jen proplacení tomu odpovídající části nákladů vyplácených za čerpané dny osobního rozvoje.“ Zásady soutěže UNCE ani jiné související univerzitní předpisy proplácení DOR nijak dále neupravují, a tedy ani neomezují (nad rámec výše uvedeného).


Řešitelský kolektiv

1. Úvazkem seniora se myslí celkový úvazek na fakultě, nebo úvazek v rámci UNCE? Musí mít senior úvazek na UNCE? A v případě minimálně 75% úvazku na UK musí jít o pracovně-právní vztah na základě pracovní smlouvy, nebo je možné uvažovat i o dohodě o pracovní činnosti ve výši odpovídající 75% úvazku?

Úvazek seniora na UK má být min. 75 % (s tím, že část tohoto úvazku může být realizována v rámci fakultních nemocnic či na společném pracovišti UK a AV ČR, v. v. i.). Ve výjimečných případech je možná i dohoda o pracovní činnosti v poměrné výši.

Senior nemusí mít úvazek v UNCE; v žádosti by potom měl mít uveden úvazek na projektu 0%, aby byl členem týmu a mohl čerpat odměny.

Do žádosti se uvádí úvazek na projektu UNCE, nikoli úvazek na fakultě.


2. Řešitel-senior nemá v současné době úvazek na UK, ale při zahájení činnosti centra jej již bude mít; může být tedy veden jako řešitel-senior? Jde o renomovaného odborníka ze zahraničí.

Ano.


3. Plánuji podat do soutěže návrh projektu, na němž by se podílely dvě fakulty UK. Když má jeden ze seniorů úvazek na obou těchto fakultách, z toho na jedné 0,7 a na druhé 0,3, mám jej zařadit do týmu obou fakult, nebo pouze tam, kde má vyšší úvazek?

Obojí je možné, zařaďte jej tak, jak Vám to bude lépe vyhovovat a budou se Vám lépe počítat mzdy. Prosím, vysvětlete v poznámkách důvod tohoto uspořádání.


4. U projektů z oblasti humanitních a společenských věd platí minimální počet 2 seniorů a 5 juniorů. Kolik juniorů je potřeba při vyšším počtu (cca 5) seniorů? Je to nějak dáno, nebo jich lze mít třeba 6? A naopak, mohou být 2 senioři a 15 juniorů?

Počty juniorů ani seniorů nejsou nad rámec minimálních požadavků dále omezeny, vše bude posuzováno z hlediska účelnosti v rámci projektu.


5. Je možné figurovat v pozici juniora či seniora ve dvou odlišných návrzích projektu UNCE? Pokud by to bylo možné a náhodou by oba projekty byly úspěšné, je pak možné pracovat na částečný úvazek v obou, nebo by bylo nutné se rozhodnout pro účast pouze v jednom projektu?

Dle Zásad soutěže není souběžná práce ve dvou projektech UNCE možná (viz čl. 2 odst. 6 opatření rektora č. 43/2017).


6. Je třeba kalkulovat pro juniory úvazek ve výši 100 %, nebo může být nižší, s adekvátně sníženou požadovanou částkou? Jaký je nejnižší úvazek, kterým lze juniora do projektu zapojit?

Junioři mohou mít nižší než 100% úvazek; minimální úvazek juniorů není předepsán. Pokud však bude úvazek výrazně snížený, bude se jen částečně započítávat do předepsaného počtu juniorů na projekt. Je rovněž důležité, aby celková pracovní kapacita pracovníků včetně juniorů byla přiměřená cílům projektu.


7. Předpokládáme, že řešitel-junior získá titul Ph.D. v září 2017. Může být již nyní uveden jako člen týmu?

Ano.


8. Podle čl. 4 odst. 3 Zásad soutěže UNCE „v návrhu projektu mohou být uvedeny i osoby, které se členy řešitelského kolektivu-juniory mají stát později než v den zahájení činnosti centra“. Je tedy možné, že na začátku bude mít centrum z oblasti humanitních a společenských věd např. jen 4 juniory a pátý přistoupí až v druhém roce, po dokončení doktorátu? Nebo UNCE musí mít od začátku 5 juniorů a citovaná pasáž Zásad se týká jen juniorů nad stanovený limit?

Přicházející junioři by měli nastoupit pokud možno do léta 2018. V přihlášce musí být uvedena jejich jména; pokud u nich nebude uvedeno datum nástupu, je možné, že je hodnotící komise nezapočte do povinného minimálního počtu juniorů.


9. Jakmile junior přesáhne pravidlo 8 let od Ph.D., musí být vyřazen z týmu a nahrazen kolegou, který splňuje kritérium? (Nebo se podmínka vztahuje pouze ke dni zahájení činnosti centra?) Je možné snížit v průběhu projektu počet juniorů oproti předchozímu roku, při zachování minimálního předepsaného počtu?

Počty pracovníků by měly odpovídat návrhu projektu. Pokud junior přestane splňovat podmínky, může v týmu zůstat v nové roli a tým bude doplněn novým juniorem. Krátké období výpadku člena týmu lze tolerovat, nicméně hlavní řešitel je odpovědný za plnění podmínek projektu.


10. Platí, že na rozdíl od minulého kola soutěže UNCE mohou být juniory nejen akademičtí pracovníci, ale také vědečtí pracovníci?

Ano.


11. Když má junior dva tituly Ph.D., počítá se lhůta 8 let od prvního titulu, nebo až od toho druhého?

Lze počítat od později získaného titulu.


12. U lidí, kteří mají více než 8 let po doktorátu, předpokládám, že je bude možné zařadit do kategorie „ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci“. Jsou u nich nějak stanoveny podmínky týkající se úvazku?

Odpověď na první otázku zní ano; u ostatních akad. a věd. pracovníků nejsou stanoveny žádné podmínky týkající se úvazku.


13. Pokud by v týmu byli Ph.D. studenti s určitou pracovní kapacitou, mohou mít nulové mzdové náklady? (Žádali bychom pro ně jen o stipendia.)

Ano.


14. Z doktorandů mohu zatím zmínit jen některé, ale vím, že se příští rok k nám chtějí hlásit lidé, jejichž bádání bude úzce souviset s tématem centra. Je možné zahrnout několik doktorandů bez toho, aby se zatím uvedlo jméno?

Do návrhu projektu není třeba uvádět jména doktorandů (studentů doktorských studijních programů); uvádí se pouze jejich počet.


15. Mohou být kromě osoby hlavního řešitele členy řešitelského týmu i další zástupci managementu projektu (např. manažer/koordinátor projektu, finanční manažer, asistent projektu atd.)? Resp. lze management projektu zařadit například mezi technické a odborné pracovníky univerzity? Předpokládáme, že pozice manažerů jsou v projektu nezbytné, aby manažerská práce neodváděla řešitele od vědecké práce.

Obecně vzato by administrativní pracovníci neměli být z projektu UNCE placeni; pokud je to však nezbytné, zařaďte je mezi technické a odborné pracovníky a připojte vysvětlení.


16. Je možné do týmu přidat kandidátku, která bude letos zároveň žádat o mezinárodní postdoc?

Ano, žádosti o další projekty nejsou omezeny.


17. Mohu být hlavním řešitelem projektu UNCE, když zároveň od letošního roku vedu projekt SVV?

Ano.

Ostatní

Ponesou vykazované výstupy dedikaci programu UNCE, nebo pouze afiliaci fakultě UK? Lze výstupy vykazovat i v rámci jiných projektů – tj. lze do dedikace psát, že výstupy byly vytvořeny v rámci programu UNCE, ale současně i jiných projektů?

Obecná odpověď je ano, požadujeme budoucí publikace dedikovat programu UNCE, další dedikace na jiné projekty není na překážku. Afiliace se řídí platným opatřením rektora (momentálně opatření rektora č. 31/2017, čl. 4 odst. 6). UNCE jako zdroj financování bude rovněž nutné uvádět dle platného opatření rektora u všech výsledků projektu v aplikaci OBD. Podrobnosti budou obsaženy v dohodě o přidělení a podmínkách užití finančních prostředků přidělených na činnost centra.


Zpět na stránku soutěže UNCE


Zpět na stránku často kladených dotazů


Poslední změna: 7. říjen 2020 14:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám