Přehled studentských spolků na UK

Studentské spolky podle fakult

Katolická teologická fakulta

Acant

ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy zaměřený na duchovní hudbu všech období a stylů (s akcentem na afroamerické spirituály a soudobou duchovní hudbu).

Web: https://www.facebook.com/ACANT-sbor-224760111030/


Copertino

Studentský spolek Copertino, z.s. sdružuje studenty a absolventy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zaštiťuje jejich aktivity.

Web: https://www.facebook.com/StudentskySpolekCopertino/


Evangelická teologická fakulta

Spolek přátel ETF

Lidé ve Spolku mají jednu společnou vlastnost. Mají vstřícný vztah k ETF UK. Od tohoto faktu se také odvíjí charakter a cíle našeho spolku.

Web: https://www.facebook.com/etfukspolek/about


Husitská teologická fakulta

Elíša

Elíša je spolkem studentů Husitské teologické fakulty. Vznikl za účelem rozvoje studentského života na UK HTF pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí. Vizí stojící za vznikem spolku je rovněž snaha určité aktivity studentského života na fakultě zarámovat a tak umožnit větší prostupnost mezi ročníky i jednotlivými studijními obory.

Web: http://www.htf.cuni.cz/HTF-324.html


Právnická fakulta

Stránka spolků na PrF


Common Law Society

Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků. CLS ve své činnosti navazuje na tradici studentských uskupení na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Spolek je svým zaměřením velmi rozmanitý. Kromě angloamerického práva, tzv. common law, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva přinášíme přednášky zaměřené na právo kontinentální a na aktuální problematiku.

Web: http://www.society.cz/


Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Jsme univerzitní klub s několikaletou tradicí, jehož členové se pravidelně schází k argumentačním kláním v tzv. britském formátu parlamentní debaty. Jde o diskusi podle přesných pravidel, ve které se dvoučlenné týmy snaží přesvědčit rozhodčí a publikum o svém pohledu na věc. Témata debat odrážejí zásadní otázky lidské společnosti, legalizací eutanázie počínaje a strategií boje proti terorismu konče. Debatování tříbí schopnosti analytického myšlení, přesného formulování myšlenek a rétoriky. Debatní klub studentů a přátel UK je otevřený všem studentům UK i dalších pražských vysokých škol.

Web: http://www.dkuk.cz/


Elsa Praha

Elsa je mezinárodní, nezávislá, nepolitická, nezisková organizace sdružující na 35.000 studentů práv a mladých právníků z více než 200 univerzit ve 42 zemích Evropy. Vznik ELSA se datuje do roku 1981, v České republice působí od roku 1990 na právnických fakultách v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni. 

Web: http://www.elsa.cz/praha


Juristi

Občanské sdružení Juristi je nezisková právnická akademická organizace. Jejím posláním je rozvoj akademických aktivit právního směru.

Web: www.juristi.cz


Prager Deutscher Klub

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnost spolku zaměřuje.

Web: http://deutscherklub.cz/


Spolek českých právníků Všehrd

Cílem spolku je podporovat snahy členů o vzdělání v oboru právních a státních věd. K jeho činnosti patří např. pořádání přednášek a odborných seminářů, vydávání právnických publikací a periodik či zakládání a správa nadačních fondů.

Web: www.vsehrd.cz


1. lékařská fakulta

Spolky a studentské aktivity na 1. LF


Spolek mediků českých

Spolek mediků českých navazuje na tradici Spolku českých mediků založeného roku 1863 jako hrdá stavovská organizace studentů lékařské fakulty v Praze a později dalších lékařských fakult. V roce 1999 byl Spolek mediků českých zaregistrován u ministerstva vnitra jako nezisková organizace s platnými stanovami a vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy studentů lékařských fakult, de facto hlavně 1. LF UK. V současné době je převážná část aktivit SMČ orientována na volný čas studentů. Studium medicíny by totiž nemělo být je o učení, ale i o poznávání lidí a společenském životě.

Web: http://www.spolekmedikuceskych.cz/

https://www.facebook.com/spolekmedikuceskych


2. lékařská fakulta

Studentské spolky na 2. LF


Asociace studentů fyzioterapie

Podnětem pro vytvoření sdružení bylo několik myšlenek a nápadů mezi studenty na 2. lékařské fakultě. Na jedné straně byla snaha zlepšit výuku a nevelký výběr z možností na zahraniční výjezd. Snahou je navázat vztahy se vzdělávacími, zdravotnickými i jinými institucemi v ČR i v zahraničí, pořádat vzdělávací, kulturní a dobročinné akce.

Web: http://asfcr.cz/


Motolák

Studentský spolek mediků na 2. LF UK Motolák pořádá sportovní a kulturní akce pro studenty i pedagogy. Pomáhá novým studentům na fakultě, organizuje dobročinné akce i umělecké výstavy.

Web: http://motolak.lf2.cuni.cz/


3. lékařská fakulta

Studentská sdružení na 3. LF


Trimed

Trimed je studentská organizace studentů 3. LF UK vzniknuvší v roce 1997. Hlavním cílem činnosti je doprovázet studenty jejich fakultním životem, který jim chce organizace usnadňovat a zpříjemňovat. Snaží se také ulehčit navazování nových kontaktů mezi studenty různých ročníků a svou činností reprezentovat fakultu. Členem Trimedu se může stát každý student 3. LF UK.

Web: http://trimed.lf3.cuni.cz/


Lékařská fakulta v Plzni

Studentské forum


Sdružení Medicus Pilsensis

Medicus Pilsensis (MePi) je apolitická, dobrovolná, nezisková, stavovská organizace sdružující studenty, pedagogy a absolventy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Organizace byla rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky registrována jako občanské sdružení. Hlavním posláním je sdružovat mladé lidi z řad studentů medicínských oborů za účelem reprezentace jejich potřeb a zájmů, rozvíjení studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, šíření humanistických ideálů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

Web: http://www.imepi.cz/


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Studentské organizace na LFHK


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Spolek českých studentů farmacie

Spolek českých studentů farmacie při Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy vznikl v roce 1990, a to za účelem rozšiřování a doplňování odborného vzdělání svých členů, hájení jejich zájmů v rámci akademických zákonů, podporování profesního růstu studentů farmacie, napomáhání jejich účelnému uplatnění v praxi, podílení se na dobré reprezentaci spolku, jeho členů a Farmaceutické fakulty doma i v zahraničí, rozvíjení spolupráce s jinými studentskými, stavovskými, odbornými a odborovými sdruženími a podílení se na kulturním a společenském vyžití členů.

Web: http://www.scsf.cz/


Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea

Posláním spolku je přispívat k vybudování, provozování a všestrannému využití ČFM jako společné stavovské instituce udržující památku a tradici farmaceutické profese v ČR a sdružovat její přátele.

Web: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea


Filozofická fakulta

Stránka spolků a studentských aktivit na FF


Experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř PLESS (nebo-li Prague Laboratory for Experimental Social Sciences) vznikla v roce 2013 při Katedře psychologie na FF UK. Jejím posláním je poskytovat studentům FF UK zázemí pro výzkum a výuku experimentální metodologie a popularizovat inovace a aktuální poznatky psychologického výzkumu mezi odbornou i laickou veřejností.

Web: http://pless.cz/


FFabula

Studentské a absolventské občanské sdružení studentů historie FF UK, jehož cílem je především zlepšení komunikace mezi studenty na bázi jejich vzájemného střetávání na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.

Web: http://www.ffabula.cz/cs/


Katharsis

Spolek sdružuje studenty, absolventy a příznivce oboru estetika. Založili jej čtyři studenti estetiky na FF UK v roce 2016, aby poskytl prostor pro studentské aktivity a vzájemnou spolupráci. Organizuje akce jak pro studenty, tak i pro veřejnost. Chce rozšířit povědomí o estetice jako vědním oboru a neodborné veřejnosti ukázat, že témata estetiky často prochází jejich životem a že jim tento obor není vzdálen.

Web: http://katharsis.ff.cuni.cz/


SOCKA - Spolek studentů sociologie

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících, absolventů a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru, fungující od roku 2013. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí. Mezi jeho pravidelné aktivity patří SOCINEMA, pravidelné promítání filmů se sociologicky relevantní tématikou, na které navazují diskuze na aktuální témata. Dále spolek každoročně pořádá Sociologickou Vánočku, kde mají možnost se potkat všichni jedinci spojeni s Katedrou sociologie – studenti, vyučující, absolventi a další.

Web: https://cs-cz.facebook.com/spoleksocka/


Studentská rada FF UK

Hlavním posláním SR FF UK je rozvíjet kulturní život na FF, hájit zájmy studentů a podporovat jejich zájem o události na FF UK.

Web: http://strada.ff.cuni.cz/


Studentské sdružení POLIS

POLIS je studentské politologické sdružení působící na akademické půdě Ústavu politologie FF UK v Praze a spřízněných fakultách a vědeckých pracovištích. Naším cílem je dávat dohromady aktivní studenty a umožnovat otevřenou a svobodnou veřejnou diskusi. Činnost našeho sdružení spočívá především v pořádání debat s hosty. Kromě toho také organizujeme pravidelná neformální debatní setkání na aktuální politická témata.

Web: https://www.facebook.com/POLISpolek/


SÚPOL FF UK

My, studenti Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsme se sdružili do SÚPOL FF UK – Studenti Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, abychom aktivně přispěli ke zlepšení našeho studentského života na ÚPOLu FF UK a všeho co s ním souvisí.

Web: https://www.facebook.com/SUPOLFFUK


Přírodovědecká fakulta

Stránka spolků a studentských aktivit na PřF


PříFUK

PříFUK je studentský spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména sdružovat zejména studenty formou pořádání společenských událostí, majálesů, konferencí či hudebních festivalů.

Web: https://www.facebook.com/weareprifuk/


SUP - Studentská unie Přírodověda

Cílem Studentské unie Přírodověda je podporovat studentské aktivity na PřF UK, šířit dobré jméno fakulty a spolupracovat s dalšími studentskými organizacemi na UK.

Web: http://sup.natur.cuni.cz/home


Matematicko-fyzikální fakulta


Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK

Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK, nebo taky jen Spolek Matfyzák, je zapsaný spolek, jehož cílem je podporovat dění na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jednoduše řečeno jsme skupinka studentů Matfyzu, co rádi organizujeme věci jak pro sebe, tak pro ostatní.

Web: http://www.matfyzak.cz/wp/


Fykos

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

Funguje od roku 1987,kdy skupinka studentů vedená Pavlem Krtoušem za pomoci Dr. Leoše Dvořáka z tehdejší Katedry teoretické fyziky uspořádala první ročník pražského Fyzikálního korespondenčního semináře, první fyzikální soutěže tohoto druhu v Čechách a na Moravě. Od té doby se na chodu FYKOSu podílely desítky studentů MFF, většinou bývalých řešitelů. Více se dovíte v historii FYKOSu.


Pedagogická fakulta

Stránka studentských oborových rad a spolků na PedF


Peďák

Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK, který funguje napříč všemi studijními formami a obory na PedF UK. Jeho cílem je podpora vzájemné soudržnosti a solidarity mezi studenty. Projekt se odráží od současného dění na fakultě, univerzitě a českém školství.

Web: http://pedak.cz/


První pražská pedagogická pivní peruť

Pětipéčko (5P) je spolek studentů Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK, založen léta Katamahúova 0, léta Páně 1994.

Web: http://petipecko.cz/


Agora

Studentský spolek Agora působí na PedF UK od roku 2013. Primárně se jeho aktivity zabývají společenskovědními a historickými tématy. Pořádá přednášky, debaty, workshopy, ale také promítání zajímavých filmů, autorská čtení a další. Spolupracuje s institucemi a dalšími spolky, zajímá se také o osvětové akce. Snaží se vymýšlet akce a projekty tak, aby si v nich dokázal vybrat každý – vášnivý čtenář, milovník filmů, nadšený historik, avšak hlavně budoucí učitel.

Web: http://spolekagora.cz/


Drosophila

Drosophila je studentský spolek sdružující studenty, převážně přírodovědných oborů, který působí na PedF UK od roku 2015. Jeho hlavním cílem je zpříjemňovat a oživovat prostředí fakulty a šířit všeobecnou vzdělanost přírodních věd mezi studenty i veřejností. Navzdory tomu, že jsme spolek velmi mladý, máme za sebou bohatou činnost. Jsme hlavními organizátory Běhu pro Zoo Praha, tematických přednášek, odborně komentovaných filmů a studentských akcí na fakultě i mimo ni.

Web: https://www.facebook.com/drosophila/


Fakulta sociálních věd

Stránka spolků a studentských aktivit na FSV


E-klub

Ekonomický klub (E-klub) je neformální sdružení studentů Institutu ekonomických studií FSV UK, kteří spolupracují na aktivitách spojených se studiem na institutu.

Web: https://e-klub.cz/prehled.php


MKPR

Cílem činnosti sdružení MKPR je: rozvíjet kulturní a společenský život na FSV UK zejména pořádáním festivalů, klubových akcí, soutěží a dalších aktivit, podílet se na studijním i osobním rozvoji členů a přátel sdružení, zejména pořádání školení, seminářů, výjezdních seminářů a dalších, vytvářet vazbu mezi MKPR FSV UK a studenty tohoto oboru, zejména prostřednictvím intenzivní komunikace s představiteli UK, FSV a oboru MKPR, šířit dobré jméno MKPR FSV UK, podporovat a pomáhat vedení oboru, institutu i fakulty zvelebovat náš domovský obor, rozšiřovat studijní i další možnosti, navazováním spolupráce s domácími i zahraničními společnostmi, sdruženími a vědeckými pracovišti z oboru, pořádat a podílet se na dobročinných a charitativních akcích.

Web: http://mkpr.cz


Politologický klub FSV UK

Jeho cílem je efektivní fungování Institutu politologických studií FSV UK. Funguje jako samosprávní jednotka a organizuje různé společenské a studentské akce.

Web: http://pkfsvuk.cz/


Miroslava

Miroslava je neformální sdružení studentů Institutu sociologických studií FSV UK, který organizuje různé společenské akce spojené se studiem na institutu. Jeho cílem je utvářet přátelské prostředí pro své kolegyně a kolegy.

Web: https://www.facebook.com/miroslavaiss/


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Asociace studentů FTVS

Web: https://www.facebook.com/groups/asftvs/members/#_=_


Fakulta humanitních studií

Vlastní studentské aktivity na FHS, spolky aj.


Filmový klub FHS

FK FHS pořádá vždy v pondělí pravidelné, tematicky zaměřené promítání filmů a podílí se i na další kulturní činnosti FHS, jako jsou festivaly či koncerty.

Web: http://studenti.fhs.cuni.cz/SFHS-34.html


Studenti FHS UK

Občanské sdružení poskytuje institucionální zázemí pro studentské aktivity na FHS UK.

Web: http://studenti.fhs.cuni.cz/


Celouniverzitní spolky a spolky s širší působností

Charlie

Queer sdružení UK. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti a sebevědomí je hlavním zájmem sdružení.

Web: https://spolekcharlie.cz/


ESN Charles University Prague

ESN Charles University Prague (ESN CU Prague) je studentský klub, který pořádá různé společenské, kulturní a sportovní akce, jak pro mezinárodní, tak české studenty, a celkově pomáhá zahraničním studentům zvládnout jejich pobyt v Praze.

Web: https://esncuprague.cz/


Komorní sbor Entropie

Komorní sbor Entropie – to není jen smíšený sbor. Entropie je životní styl. Pro ten se v současné době rozhodlo 20 dospělých a rozumných jedinců. Nutno dodat, že se nejedná o sektu, nýbrž o studentský spolek Univerzity Karlovy – Alma Mater velké většiny sboru. Je plný nadějných mladých lidí, kteří jsou nadšeni hudbou a nejvíce pak společnou. Připravují koncerty, vymýšlejí projekty, přidružují se k cizím projektům a to bez jakýchkoli ostychů. Také sdílí zájem o sport, výrobu kvalitní kávy, společenský tanec a jiné kulturní vyžití.

Web:https://komornientropie.cz/


Pražský akademický kabaret

Projekt Pražský akademický kabaret vznikl v roce 2011 za účelem zahájení akcií, které by spojovaly tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie múzických umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností.

Web: https://www.facebook.com/akademickykabaret/


safe space, feministický kolektiv UK, z. s.

safe space kolektiv je univerzitní spolek, který vychází z myšlenek intersekcionálního feminismu a zabývá se sdružováním feministicky smýšlejících osob, propojováním genderových výzkumů (nejen) napříč UK, sdílením znalostí a zkušeností, vzájemnou podporou a solidaritou ve vztahu k otázkám týkajícím se feminismu, společenské a ekologické spravedlnosti a uvádění těchto emancipačních ideálů v praxi. Spolek pravidelně organizuje Gender Fridays a také letní feministický tábor.

Web: http://safespacekolektiv.cz/ , https://www.facebook.com/safespacekolektiv


Sbor Univerzity Karlovy v Praze

Sbor Univerzity Karlovy v Praze tvoří v současnosti padesát nadšených studentů a čerstvých absolventů Univerzity Karlovy, kteří do svých řad každoročně přijímají také zahraniční zpěváky ze studijního programu Erasmus. Sbor spolupracuje rovněž s vynikajícími profesionálními sólisty z Opery Národního divadla či Opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Web: http://www.sboraorchestruk.cz/


Spolek absolventů Oxfordu a Cambridge

Spolek absolventů Oxfordu a Cambridge je nezisková organizace, která sdružuje absolventy Oxfordské univerzity a Cambridgeské univerzity žijící nebo trvale žijící v České republice. Cíle spolku jsou: shromažďovat bývalé a současné studenty z obou univerzit; podporovat a sledovat zájmy jejích členů; pomáhat kandidátům mezi studenty v České republice, kteří se chtějí věnovat dalšímu studiu na těchto univerzitách; podporovat univerzity a jejich výzkum; přispívat k dalšímu rozvoji univerzit a podporovat kontakty v české akademické sféře a akademiků z těchto univerzit.

Web: http://www.oxbridge.cz/index.php


Společnost pro církevní právo

Web: http://spcp.prf.cuni.cz/


Studentský spolek UK Hockey Prague

Spolek UK Hockey Prague sdružuje studenty Univerzity Karlovy se zájmem o lední hokej na UK. Organizuje hokejový oddíl složený ze studentů celé univerzity v Univerzitní lize ledního hokeje pod hlavičkou Českého svazu ledního hokej. Členové spolku provádí pravidelnou sportovní činnost v rámci celostátní soutěže univerzit. Spolek vytváří platformu pro vzdělávání a praxe studentů ve sportovním prostředí.

Web: https://univerzitnihokej.cz/ukpraha.hockey


UK media

UK media je největším nezávislým studentským sdružením na UK. Zaměřuje se především na mediální aktivity – vydává dva tištěné časopisy (Sociál na FSV a FFakt na FF), navíc provozuje celouniverzitní portál UKáčko.cz.

Web: www.ukacko.cz


Univerzitní křesťanské hnutí

UKH je síť křesťanských skupinek studentů, kteří sdílejí stejnou vizi: Chceme přinést dobrou zprávu Ježíše Krista svým přátelům na VŠ. Nejsme církev a ani ji nechceme nahradit. Jsme zakořeněni ve svých křesťanských sborech z celých Čech a povzbuzujeme nové křesťany, aby se usadili v místních sborech.  Jsme studentská organizace. Tj. vzájemně se podporujeme v naší činnosti a usilujeme o to, abychom ve všech úrovních naší služby udrželi studentskou iniciativu a vedení.

Web: http://www.ukh.cz/


Univerzitní skupina Amnesty International

Pražská univerzitní skupina AI sdružuje studenty, kteří mají zájem o téma lidských práv. Skupina je součástí hnutí Amnesty International, ale má vysokou míru autonomie. Na pravidelných schůzkách posíláme dopisy za vězněné nebo pronásledované lidi po celém světě. Vedle schůzek se věnujeme pořádání diskusí, promítání filmů, organizací petičních stánků a happeningů. Skupina je otevřená všem studentům, stačí přijít na jakoukoliv schůzku a zapojit se.

Web: https://www.facebook.com/univerzitni/Poslední změna: 21. březen 2023 15:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám