Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 17. října 2017

Přítomni: Mgr. Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Adam Láznička (2. LF), Martin Pehr (1. LF), Kamila Řehořová (PřF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), PhDr. Karel Höfer (FSV), Bc. Daniel Pražák (PedF), Mgr. Lukáš Kostínek (PF), Barbora Ohnoutková (PF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Další neúčasti: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Tomáš Filipský (LF HK), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Jakub Horký (PF), Miroslav Kyselica (3. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), RNDr. Tomáš Masařík (MFF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Lucie Sýkorová (LF HK), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor, prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), Petr Tureček (PřF), Zsófia Csajbók (PřF), Mgr. Roman Šolc (PřF), Mgr. Kateřina Volná (FF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)


Program:

1. Schválení programu

2. Představení kandidátů na funkci rektora

3. Různé


Ad. 1. Schválení programu


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, zahájil zasedání Studijní komise AS UK a představil přítomným členům návrh programu zasedání.


Návrh usnesení: „Studijní komise AS UK schválila program zasedání Studijní komise AS UK."


Přijato tichým souhlasem.


Ad. 2. Představení kandidátů na funkci rektora


 Kandidáti na funkci rektora (dále jen „kandidáti“) -  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen „J. M. pan rektor“) a prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (dále jen „prof. Černý“) se shodli na tom, že vzhledem k množství již proběhlých akcí a předvolebních diskuzí by se rádi věnovali otázkám přítomných účastníků a doplňujícím dotazům.


Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se kandidátů zeptal, jakým způsobem vnímají přípravu akreditací.


Prof. Černý odpověděl, že příprava akreditací pro něj představuje především hledání chytrých řešení, využití synergií, dále poukázal na personální náročnost při tvorbě akreditace a na obavy z nedostatku času. V případě svého zvolení by rád prodloužil přechodné období. Ocenil také, že UK podala žádost o institucionální akreditaci jako první.


J. M. pan rektor odpověděl, že akreditační proces zahrnoval 1,5 roku dlouho přípravu, diskuze s fakultami a jejich představiteli, které stále probíhají, poukázal též na to, že jsou naplánovány kulaté stoly týkající se akreditace studijních programů. Dále připomněl, že zbývá přibližně rok, aby fakulty našly řešení k odstranění duplicit a aby programy mohly lépe využívat synergický potenciál fakulty. Co se týče nejistoty v přechodném období, poukázal J. M. pan rektor na eminentní zájem především soukromých vysokých škol a na možnou diskuzi o prodloužení přechodného opatření na zasedání rektorů.


Další dotaz byl věnován Grantové agentuře UK, co se konkrétně změnilo v jejím fungování a jak vidí kandidáti její vývoj do budoucna. Dále byli kandidáti vyzváni, aby se vyjádřili k následujícím tématům: zajišťování kvality oponentských posudků, transparentnost oponentského řízení a hodnocení projektů, otázka možnosti odvolání se proti kvalitě posudku, otázka interdisciplinárních projektů a harmonogram podávání žádostí.


J. M. pan rektor odpověděl, že harmonogram podávání žádostí a načasování celého procesu je dáno procesem schvalování rozpočtu UK pro daný kalendářní rok. Dále byla vznesena výtka z publika, která spočívala na tom, že termín do kdy je možné podat žádost je velmi přísný, neboť je těsně po začátku nového akademického roku a bylo by žádoucí prodloužení této lhůty. Na tuto výtku J. M. pan rektor odvětil, že při posunu termínu, do kdy je možné podávat žádosti, by došlo k znevýhodnění studentů doktorských studijních programů, kteří už prostředky ze získaného grantu, s ohledem na dobu pro vyhodnocování žádostí a proces schvalování rozpočtu UK, mohou čerpat i za stávajícího stavu až se značným časovým odstupem. Dále J. M. pan rektor zdůraznil, že GAUK by měl sloužit primárně studentům doktorských studijních programů. J. M. pan rektor dále zmínil, že pro letošní rok jsou postupy pro oponenty změněny a že textové hodnocení má mít pouze edukativní charakter. Interdisciplinaritu lze dle jeho názoru spatřovat v tom, že žadatel se může přihlásit do jednoho Gauku hlavního a do jednoho vedlejšího.


Prof. Černý odpověděl, že za největší slabinu Gauku považuje právě oponenty a to, že oponenti nemají jasné zadání jak hodnotit a do jaké míry kritičnosti. Dále poukázal na to, že oponenti nadhodnocují bodové hodnocení. Zdůraznil též, že roli hraje i práce panelu. Prof. Černý navrhl, že by měly být vytvořeny 3 modelové projekty, které by odpovídaly 3 stupňům hodnocení (např. excelentní, průměrný a podprůměrný), aby se do jisté míry všípilo určité škálovaní a hodnocení by tolik nezáviselo na panelech. Prof. Černý též podotkl, že je možné se každý rok setkat s odlišnostmi v posudcích, posudky se kříží a není možné si z minulých posudků odnést žádné ponaučení. Dále konstatoval, že jedna věc je otevřenost spočívající v odkrytí principů bodování, ale že na druhé straně stojí pragmatické chování a algoritmizace hodnocení. V této souvislosti připomněl aktivity prof. Volfa, který se snaží tuto problematiku otevřeně řešit a diskutovat.  Na závěr prof. Černý podotkl, že větší transparentnosti by jistě pomohlo i zapojení většího počtu odborníků pocházejících mimo prostředí UK.


Martin Pehr (1. LF) položil otázku na placení školného ze strany doktorandů.


Prof. Černý odpověděl, že existuje celá řada důvodů, proč školné nezavádět a že se nejedná o nový přístup ke vzdělávání. Poukázal ale na to, že ti kteří dostudují, se ocitají v situaci, kdy musí přemýšlet jak platit dluhy ze studia. Namísto zavádění školného by bylo dle jeho názoru žádoucí, zintenzivnit styk oborových rad, aby došlo k vyřazení studentů, kteří nemají potenciál dostudovat.


J. M. pan rektor konstatoval, že se považuje za odpůrce školného, které dle jeho názoru představuje pro řadu lidí zábranu ke vzdělávání a u absolventů by způsobovalo značné zadlužení. Dále J. M. pan rektor zhodnotil, že na zavedení školného by vydělaly pouze bankovní instituce, nikoli univerzity jako takové, a to i v případě tzv. odloženého školného. Nabytím mylného dojmu, že studenti placením školného pro univerzitu veškeré finance „vydělají“, by dle jeho názoru jistě došlo k ponížení prostředků, které plynou vysokým školám od státu. Co se týče výše doktorandských stipendií, J. M. pan rektor podotkl, že jejich výše by měla být dvojnásobná. Na druhou stranu ale připomněl, že graduation rate po řádných 3 letech studia doktorandů, je velmi nízký. Školitel by měl být po prvním roce, na základě předchozích zkušeností, schopen zhodnotit, zdali je student vůbec schopen dostudovat.


Drahomír Kolenčík (2. LF) položil otázku, jak rozvíjet spolupráci v rámci UK, když ne pomocí centralizace, která byla v již proběhlých předvolebních diskuzích mnohokrát zavrhována.


Prof. Černý odpověděl, že je nutné klást důraz na spolupráci, sdílení excelence a vytváření oborů. Vize být nejlepší musí být společná všem fakultám, je nutné vytvářet mezinárodně kompetitivní programy, které musí být mimořádné svým personálním obsazením. Jako příklad spolupráce bez potřeby jakékoli centralizace prof. Černý uvedl program Bioinformatika.


J. M. pan rektor uvedl jako příklady joint degree a double degree. Zdůraznil, že požadavek spolupráce a iniciativa vytvářet sdílené programy musí vycházet od fakult. Úkolem rektorátu je jen vytvářet podmínky a prostředí usnadňující spolupráci napříč univerzitou, podněty ale musí přicházet zdola.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) se kandidátů zeptal, jakou časovou dotaci chtějí úřadu rektora věnovat a jak si do budoucna představují styk s jednotlivými garanty.


Prof. Černý odpověděl, že by chtěl trávit na fakultách 1,5 dne každý týden, což považuje za nezbytné pro poznání všech osob v prvním funkčním období. Dále prohlásil, že si je vědom nutnosti omezit jiné aktivy, aby mu na výše uvedenou činnost zbyl čas. Rád by se setkal s velkou částí všech garantů a profesorů UK.


J. M. pan rektor konstatoval, že je v kontaktu s celou řadou osob, a to např. skrze agendy komisí, Rady pro vnitřní hodnocení, Kolegia rektora, s představiteli fakult pak spolupracuje na různých projektech. Poukázal na to, že garantů a profesorů je na UK více jak 1000, a za vhodnější pak považuje diskuzi a řešení problémů ve skupině, a ne v individuální rovině.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) se zeptal prof. Černého na dříve avizované omezení ostatních aktivit, neboť české školství na tom dle jeho názoru není tak dobře, aby si rektor mohl dovolit věnovat více času spolupráci s jednotlivými garanty a profesory.


Prof. Černý odpověděl, že omezování dalších aktivit by spočívalo spíše v omezování své vlastní vědecké a pedagogické činnosti a že 90% svých osobních aktivit by omezil. Jednání s garanty a profesory považuje za investici do budoucna, a to i pro budoucí rektory, kterým by tím ulehčil komunikaci s akademickou obcí.


Mgr. Kateřina Volná (FF) se zeptala na postoj kandidátů k financování výuky cizích jazyků na „cizích“ fakultách - tedy výuky studentů z jiných fakult.


J. M. pan rektor konstatoval, že na schůzích vyvíjel diskuzi na půdě zejména humanitních fakult, např. s paní děkankou Friedovou, s panem děkanem Kuklíkem, s panem děkanem Končelíkem a posléze předložil model, jak by se daná situace dala řešit na centrální úrovni. Dle jasně daných a seznatelných počtů studentů lze spolehlivě zjistit jejich transfer mezi fakultami, tedy konkrétní čísla, na základě kterých by mohlo být finanční vyrovnání vypočítáno.


Dále ale připomněl, že na celé řadě fakult (např. MFF UK, FSV UK, PedF UK) existují modely na bázi bilaterálních smluv, bez jakéhokoli centrálního rozhodnutí, a to v oblasti výuky tělesné výchovy. Informoval o tom, že následné debaty o této věci se stočily na jedno téma – existuje jedna fakulta, která by na celé věci prodělávala, ale která se bránila se tomu, aby byl nějaký transfer učiněn. J. M. pan rektor podotkl, že na jiných univerzitách ve světě by rektor v takovýchto případech autoritativně rozhodl. On se slušně zeptal, co si o tom fakulty myslí a jak to vidí a následně se po dvouletém jednání dospělo k tomu, že dané fakulty se domluví bilaterálně, protože fakultám nechce nic nařizovat. Dále informoval o tom, že příslušným fakultám řekl, že jestliže poklesne transfer studentů mezi danými fakultami, dostanou o zhruba 5 milionů Kč méně do rozpočtu. Fakulty mohou technicistně zabránit studentům, aby se na předměty jiné fakulty nemohli hlásit a toto byl varovný signál, aby tak neučinily. V současné době se transfery mezi fakultami vyrovnávají. U 12 fakult je to vice versa. Za ideální považuje domluvu, že se bude transferovat na úrovni univerzity centrálně - u 13 fakult by se to vykřížilo, problém by byl jen u těchto dvou, ale s tím, že prodělávající fakulta zavedla nové zajímavé předměty, o které se zajímají studenti z jiných fakult a dochází opět k vyrovnání. J. M. pan rektor navrhnul se o tom nyní 2 roky nebavit a vyhodnotit následně situaci na základě statistik z uplynulých let.  Představa byla ta, aby to započítávali na úrovni univerzity. Ale některé fakulty se bránily, že by prodělaly a některé že již mají dobře fungující bilaterální smlouvy.


Prof. Černý zdůraznil, že nechce zejména bránit spolupráci mezi fakultami a pokud se situace nevyřeší, budeme tím de facto bránit. Zmínil např. i SIS, který by to umožňoval. Dále prohlásil, že okamžité vynucení ze strany rektorátu není správné, ale bylo by správné říci, že za 2 roky se určité opatření přijme, aby to motivovalo fakulty v postavení plátců k tomu, aby přilákaly studenty z ostatních fakult. Prof. Černý stojí za vytvořením jakéhosi přechodného období, aby se na to fakulty připravily.


J. M. pan rektor konstatoval, že SIS studium předmětů studentů jiných fakult umožňuje a že si nedokáže představit, že by nějaké autoritativní rozhodnutí učinil ani po přechodném období.


Zsófia Csajbók (PřF) vznesla dotaz týkající se anglických překladů předpisů a dalších materiálů poskytujících informace o doktorském studiu pro cizojazyčné studenty.


J. M. pan rektor rozdělil práci a odpovědnost za překlady na dvě úrovně, a to na úroveň rektorátu a úroveň fakultní. Co se týče úrovně zajišťované rektorátem, informoval zejména o překladech fakultních a univerzitních předpisů, které zajišťuje paní proděkanka Chromá z Právnické fakulty. Neboť proběhla kompletní obměna vnitřních předpisů všech fakult, a jedná se o více než 170 předpisů, postupuje se v rámci procesu jejich překládání postupně. Část nových předpisů již byla přeložena a na zbývající části se pracuje.


Všechny informace k předmětům a organizaci studia u zahraničních programů by měly být zajišťovány fakultami. Co se týče Gauku je žádost též dostupná v angličtině a podrobná pravidla jsou již také přeložena.


Prof. Černý řekl, že situace ohledně dostupnosti podkladů v anglickém jazyce pro cizojazyčné studenty se oproti minulosti výrazně zlepšila, ale stále je prostor pro další zlepšování.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) vznesl dotaz, jestli se plánuje nějaká relevantní alternativa k SIS, jak je současný stav SISu hodnocen a jaké se plánuje jeho zlepšení do budoucna.


Prof. Černý konstatoval, že SIS je snadný cíl pro kritizování a zdůraznil, že považuje SIS za velké téma. Stávající podoba SIS má nejen databázové problémy. Prohlásil také, že je nutné více podporovat Moodle, systém hodnocení studentů a jejich vzájemné propojení se SIS.


J. M. pan rektor poukázal na to, že řadu funkcí již současný SIS vykonává, a to co se týče hodnocení studia a vnitřního hodnocení.  I kvůli požadavkům institucionální akreditace muselo dojít k mnohým změnám a došlo k exportům z jiných databází. Jako příklad uvedl hodnocení studia doktorandů, které bylo dříve prováděno v papírové formě a jehož zavedení do elektronické podoby trvalo 2, 5 roku. Podotkl, že na každou komplexnější změnu v SIS v rámci celé univerzity je třeba počítat tak se 3 lety trvání procesu. Vše začíná diskuzí s fakultami a pak teprve dochází k implementaci na jednotlivých fakultách.


Drahomír Kolenčík (2. LF) se dotázal, kdo by měl na starosti studijní agendu u nově zvoleného rektora.


J. M. pan rektor prohlásil, že složení svého týmu nehodlá měnit, taktéž složení prorektorů.


Prof. Černý by rád poprosil prorektory, aby dále pokračovaly na svých postech a ocenil jejich stávající aktivitu.


Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, deklaroval, že stojí za panem prof. Zimou.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) se dotázal na strop financí určený k vylepšení SIS.


Prof. Černý odpověděl, že alokace těchto prostředků by měla vzniknout konsenzuálním řešením na úrovni fakult a částka by mohla jít kolem 10 nebo 15 milionů Kč. Doporučil též obrátit se na větší potfolio společností mimo společnost Erudio.


J. M. pan rektor reagoval s tím, že investici ve výši 10 mil. Kč do SIS nikdo nepozná, informoval, že v rámci trojvýzvy se chytá investice v řádech sta milionů Kč. Jen s ohledem na implementaci na jednotlivé fakulty je třeba počítat s vyšší časovou a tedy i finanční náročností.


PaedDr. Eva Marádová (PedF) ocenila posuny směrem k uživatelům SIS během posledního období a poukázala na to, že se mnohé vylepšilo. Čeká ale na posun v oblasti bakalářských a diplomových prací a upozornila na problém s Thesis.


J. M. pan rektor informoval, že Thesis nahradí systém Turnitin a podal o něm informace. V Turnitinu bude např. lepší vyhledávání duplicit a vyjedou i křížové citace. I přes to, že se některé fakulty bránily, problémy byly překonány a projekt je již započatý a dochází k implementaci tohoto systému.


Prof. Černý podotkl, že k tomu mělo dojít už dávno.


J. M. pan rektor mu odpověděl, že to má vyřídit na PřF UK, poněvadž tam byli jedni z posledních odpůrců.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil diskuzi a poděkoval všem přítomným za jejich dotazy a kandidátům za jejich odpovědi.


Návrh usnesení: „Studijní komise AS UK bere na vědomí informace od kandidátů na funkci rektora."


Přijato tichým souhlasem.


Ad. 3. Různé


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, konstatoval, že do bodu Různé nebyl vznesen žádný podnět, poděkoval tedy všem přítomným za jejich účast a podněty a ukončil zasedání.


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám