Rigorózní řád

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY

ze dne 12. srpna 2021


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 32 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Rigorózním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje postup podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen „státní rigorózní zkouška“), podrobnosti o konání této zkoušky na fakultách Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), její průběh a hodnocení, poplatek spojený s přijetím přihlášky a s konáním státní rigorózní zkoušky (dále jen „poplatek“) a úplatu spojenou s přípravou ke státní rigorózní zkoušce.


Čl. 2

Konání státních rigorózních zkoušek na fakultách univerzity


 1. Po vykonání státní rigorózní zkoušky se udělují tyto akademické tituly:

    a. 

  v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem),

    b. 

  v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem),

    c. 

  v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem),

    d. 

  v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem),

    e. 

  v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic." uváděné před jménem) nebo "doktor teologie" (ve zkratce "ThDr." uváděné před jménem).

 2. Státní rigorózní zkoušku lze konat, pokud má univerzita oprávnění přiznávat akademické tituly podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

 3. Absolvent magisterského studijního programu může konat státní rigorózní zkoušku na některé z fakult univerzity, pokud je absolvovaný magisterský studijní program obsahově srovnatelný s magisterským studijním programem uskutečňovaným na této fakultě.


Čl. 3

Podávání přihlášek


 1. Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce může podat uchazeč,

    a. 

  který absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o vysokých školách,

    b. 

  získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 tohoto zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách,

    c. 

  jehož zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo pravomocně uznáno veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice, nebo

    d. 

  jehož zahraniční vysokoškolské vzdělání je rovnocenné vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice na základě mezinárodní smlouvy.

 2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který fakulta zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty. Součástí přihlášky je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce. Není-li splnění podmínky absolvování magisterského studijního programu na univerzitě a získání akademického titulu "magistr" na žádost uchazeče ověřeno fakultou, je přílohou přihlášky úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce anebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. U absolventů zahraničních studijních programů je přílohou přihlášky úředně ověřená kopie dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů anebo úředně ověřená kopie zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, které je v České republice rovnocenné na základě mezinárodní smlouvy. Přílohou přihlášky mohou být další dokumenty, jejichž obsah, formu a další náležitosti, včetně způsobu doložení zaplacení poplatku a úplaty spojené s přípravou ke státní rigorózní zkoušce, stanoví děkan.

 3. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje příslušné fakultě. Náležitosti přihlášky, výši, způsob úhrady a termín splatnosti poplatku a úplaty podle čl. 6 zveřejní fakulta ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 4. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy anebo nebyl-li uhrazen poplatek podle čl. 6, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, k přihlášce se nepřihlíží. Poplatek se uchazeči vrátí.

 5. Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

 6. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky písemně sdělí uchazeči, zda název a základní osnova byly schváleny, bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává lhůta podle odstavce 4.


Čl. 4

Státní rigorózní zkouška


 1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

 2. Obsah ústní zkoušky odpovídá svým zaměřením obsahu státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky konané na fakultě. Uchazeč může státní rigorózní zkoušku konat za současného splnění podmínek stanovených v čl. 2.

 3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma rigorózní práce přiměřeně.

 4. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

 5. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“), průběh vlastní zkoušky a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. Lhůtu pro konání státní rigorózní zkoušky ode dne odevzdání rigorózní práce uchazečem k obhajobě a lhůtu pro uznání nebo neuznání práce jako rigorózní práce podle čl. 8 stanoví opatřením děkan.

 6. Jména a příjmení uchazečů, kteří odevzdali práci k obhajobě, názvy rigorózních prací a termíny konání státních rigorózních zkoušek se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 7. Předsedu a členy komise jmenuje děkan z profesorů, docentů a dalších odborníků. Další odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty. Další členy komise může jmenovat ministerstvo. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a nejméně jeden další člen komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

 8. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a" - "neprospěl/a", klasifikaci "prospěl/a" komise stanoví, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

 9. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za tři měsíce. Je-li v posudku oponenta nebo je-li některým členem komise při obhajobě vznesena pochybnost, že odevzdaná rigorózní práce je plagiátem, tj. je zcela nebo zčásti opsána bez udání příslušného zdroje, poskytne komise uchazeči možnost, aby se k této skutečnosti při obhajobě zvlášť vyjádřil. Usnese-li se komise, že práce je plagiátem, je obhajoba práce ukončena s hodnocením "neprospěl/a". Opakování obhajoby se v takovém případě nekoná.

 10. Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let ode dne sdělení podle čl. 3 odst. 6.

 11. Pokud se uchazeč po podání přihlášky rozhodne, že státní rigorózní zkoušku nevykoná, uchazeč může písemně vzít zpět přihlášku ke státní rigorózní zkoušce.

 12. V případě promeškání lhůty podle odstavce 10 nebo v případě zpětvzetí přihlášky podle odstavce 11 jsou poplatek a úplata podle čl. 6 nevratné.

 13. Podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky může fakulta stanovit vnitřním předpisem.

 14. Je-li to důvodné nebo účelné, je možné konat státní rigorózní zkoušku zcela distančně nebo částečně distanční formou za předpokladu, že je možné ověřit totožnost uchazeče, zajistit dodržování pravidel stanovených pro tuto státní rigorózní zkoušku a zajistit zachování požadavku veřejnosti. Podrobnosti mohou být stanoveny vnitřním předpisem fakulty.


 15. Částečně distanční formou se rozumí zejména situace, kdy je

    a. 

  uchazeč přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost prezenčně,

    b. 

  uchazeč přítomen prezenčně, část komise distančně a část komise a veřejnost prezenčně nebo

    c. 

  uchazeč přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost distančně.


Čl. 5

Vydání diplomu


O vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita diplom s uvedením akademického titulu, který byl udělen. Přílohou diplomu je vysvědčení o státní rigorózní zkoušce. Diplom a vysvědčení jsou vydávány zpravidla při akademickém obřadu. Postup při akademickém obřadu stanoví Řád imatrikulací a promocí. Podobu a údaje obsažené v diplomu a na vysvědčení stanoví opatření rektora.


Čl. 6

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a úplata za používání zařízení a informačních technologií


 1. Výši poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky stanoví opatřením děkan.

 2. Úplatu spojenou s používáním zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce hradí uchazeč, pokud nabídku těchto služeb přijme. Výši úplaty stanoví děkan.

 3. Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání státní rigorózní zkoušky se pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.


Čl. 7

Zveřejňování rigorózních prací


 1. Rigorózní práci určenou k obhajobě uchazeč odevzdá v elektronické podobě ve lhůtě stanovené děkanem, nevylučuje-li to její povaha. Vnitřní předpis fakulty může stanovit povinnost uchazeče odevzdat rigorózní práci rovněž v listinné podobě.

 2. Rigorózní práce musí obsahovat abstrakt. Uchazeč ve lhůtě a způsobem podle odstavce 1 též zvlášť odevzdá abstrakt rigorózní práce v českém a anglickém jazyce; tento abstrakt musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.

 3. Rigorózní práce odevzdaná uchazečem k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby, a to v místě určeném vnitřním předpisem fakulty, na které se obhajoba koná; v tomto vnitřním předpisu se rovněž stanoví doba, po kterou je rigorózní práce zpřístupněna a případné další organizačně administrativní náležitosti.

 4. Zveřejňování rigorózních prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudku oponenta a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby, se uskutečňuje prostřednictvím elektronické databáze závěrečných prací.

 5. Technické podrobnosti o zpřístupnění prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví opatřením rektora podle čl. 10 odst. 3 statutu univerzity.

 6. Univerzita může odložit zveřejnění rigorózní práce nebo její části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejněny rigorózní práce. Univerzita zašle bez zbytečného odkladu po obhájení rigorózní práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.

 7. V případě, že vnitřní předpis fakulty dle odstavce 1 stanovil, že rigorózní práce jsou odevzdávány též v listinné podobě, stanoví opatření děkana organizačně administrativní náležitosti nahlížení do těchto prací. V opatření děkana se dále stanoví kalkulace nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování.

 8. Osoba, která nahlíží do rigorózní práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.


Čl. 8

Společná ustanovení


 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3 může být komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.

 2. Jako rigorózní práce podle tohoto řádu může být komisí uznána disertační práce obhájená

    a. 

  podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách,

    b. 

  absolventem zahraničního doktorského studijního programu, který je v České republice uznán za rovnocenný nebo je rovnocenný na základě mezinárodní smlouvy.

 3. Jako ústní zkouška podle tohoto řádu může být komisí uznána

    a. 

  rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách,

    b. 

  doktorská zkouška absolventa zahraničního doktorského studijního programu, který je v České republice uznán za rovnocenný nebo je rovnocenný na základě mezinárodní smlouvy.

 4. Disertační práci obhájenou v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium podle § 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách, komise uzná jako rigorózní práci podle tohoto řádu; v tomto případě se úplata spojená s přípravou ke státní rigorózní zkoušce nevyžaduje.

 5. Rigorózní zkoušku nebo státní doktorskou zkoušku vykonanou v rámci doktorského studijního programu podle odstavce 4 komise uzná jako ústní zkoušku podle tohoto řádu.


Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Rigorózní řád Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. června 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

 2. Státní rigorózní zkoušku lze na základě přihlášky podané před účinností tohoto řádu konat nejpozději do čtyř let od jeho účinnosti.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

 5. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.***

Přechodné ustanovení změny č. 3 ze dne 17. prosince 2020


V případě, že měla uchazeči uplynout lhůta podle čl. 4 odst. 10 nebo lhůta podle čl. 9 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy od 1. ledna 2021 do 30. června 2021, prodlužuje se tato lhůta do 1. července 2021.
***

Platnost a účinnost


Změny Rigorózního řádu Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. ledna 2019, dne 26. června 2020, dne 20. listopadu 2020 a dne 28. května 2021. Změny Rigorózního řádu Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Změny Rigorózního řádu Univerzity Karlovy zaregistrované dne 12. února 2019 pod čj. MSMT-5719/2019 (změny č. 1) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti, změny zaregistrované dne 30. září 2020 pod čj. MSMT-38485/2020-1 (změny č. 2) nabývají účinnosti dnem následujícím po dni nabytí jejich platnosti, změny zaregistrované dne 17. prosince 2020 pod čj. MSMT-46119/2020-1 (změny č. 3) nabývají účinnosti prvního dne následujícího po dni nabytí jejich platnosti a změny zaregistrované dne 12. srpna 2021 pod čj. MSMT-21804/2021-1 (změny č. 4) nabývají účinnosti prvního dne následujícího po dni nabytí platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor


Poznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 22. srpen 2021 22:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám