Jednací řád Vědecké rady

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Úvodní ustanovení


Čl. 1


Tento řád upravuje činnost vědecké rady Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) stanovenou v § 12 zákona o vysokých školách a statutem univerzity.


Obecná ustanovení


Čl. 2

 1. Časový plán zasedání vědecké rady univerzity (dále jen „vědecká rada“) na akademický rok stanoví rektor.

 2. Zasedání vědecké rady svolává rektor nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady, jakož i stručný záznam z jednání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňují. Rektor je povinen zasedání vědecké rady svolat, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.

 3. Na každé zasedání bude členům vědecké rady (dále jen „člen“) elektronickou formou odeslána písemná pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům nejméně 7 dní předem. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti otázky, mohou být podkladové materiály z rozhodnutí rektora předány později, popřípadě rozdány při zahájení zasedání.

 4. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může rektor pozvat na zasedání i další osoby.


Čl. 3

 1. Zasedání vědecké rady řídí rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Program zasedání vědecké rady stanovuje rektor.

 3. Člen nebo orgán univerzity může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho projednání písemné podklady, předá je s dostatečným předstihem rektorovi.


Čl. 4

 1. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením její člen, člen předsednictva akademického senátu univerzity (dále jen „senát“) nebo senátem pověřený člen senátu, prorektor, kvestor, děkan a čestný člen vědecké rady. Nestanoví-li tento řád jinak, mohou další osoby vystoupit pouze tehdy, jestliže s tím vědecká rada vyjádří souhlas.

 2. Vědecká rada se může usnést, že celé její jednání, nebo jeho část, budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejností jednání byla ohrožena osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem univerzity; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí účastnit.

 3. Hlasování je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem nebo vnitřním předpisem, anebo pokud se na tom usnesla.

 4. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného1, je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.


Zvláštní ustanovení


Čl. 5

 1. Návrh v řízení ke jmenování profesorem2, popřípadě docentem3, nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny ze všech členů vědecké rady a jestliže s takovým postupem uchazeč o jmenování profesorem, popřípadě docentem, nevyslovil nesouhlas.

 2. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor uchazeče o jmenování profesorem4. Rektor nebo vědecká rada může vyzvat uchazeče o jmenování docentem k účasti na příslušném zasedání. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.

 3. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor předsedu komise v řízení ke jmenování profesorem nebo habilitační komise. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise zasedání neúčastní.

 4. K projednání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který příslušný návrh rektorovi předložil.

 5. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné rozpravy o návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem uzavřené.


Čl. 6


Vědecká rada projednává návrhy na jmenování profesorem, které byly vráceny ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Čl. 7


Vědecká rada na návrh rektora projednává a tajným hlasování schvaluje návrhy na obsazení pracovního místa mimořádného profesora, bude-li takové místo zřízeno.


Čl. 8

 1. Vědecká rada projednává a tajným hlasováním schvaluje návrhy na udělení titulu doktor honoris causa.

 2. Titul doktor honoris causa (ve zkratce "Dr.h.c.") může univerzita udělit osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.

 3. Návrh na udělení titulu doktora honoris causa v příslušném vědním oboru může podat děkan fakulty, na které se tento vědní obor pěstuje. Návrh může předložit též rektor z vlastního podnětu.

 4. Návrh děkana musí vedle základních osobních údajů o kandidátovi obsahovat též podrobné zdůvodnění ve smyslu odstavce 2.

 5. Návrh na udělení titulu doktora honoris causa podává děkan rektorovi spolu se stanoviskem vědecké rady fakulty.

 6. Doktorát honoris causa může být udělen, pokud s tím kandidát vyjádří souhlas.

 7. Doktorát honoris causa se uděluje při promoci honoris causa. Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže dostavit, může být doktorát udělen mimo promoční akt.


Čl. 9


Vědecká rada se vyjadřuje k záměru jmenovat profesora in memoriam.


Čl. 10


Vědecká rada projednává návrhy na institucionální zabezpečení vědecké činnosti na univerzitě.


Čl. 11


Vědecká rada navrhuje rektorovi ke jmenování jednu třetinu členů rady pro vnitřní hodnocení univerzity.


Čl. 12

 1. Rektor může vyhlásit hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady. Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, návrzích na obsazení pracovního místa mimořádného profesora, návrzích na jmenování docentem ani o návrzích na udělení titulu doktor honoris causa.

 2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům prostřednictvím elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která činí nejméně pět dní.

 3. Člen elektronickou formou zašle vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě může člen hlasování per rollam odmítnout.

 4. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů; to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů.

 5. Zápis o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání vědecké rady.


Čl. 12a

 1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

    a. 

  z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

    b. 

  z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

    c. 

  se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady (hlasováním per rollam).

 2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

 3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví rektor opatřením.Čl. 13


K jednání ve věcech akreditace habilitačního a jmenovacího řízení přizve rektor děkana příslušné fakulty, nebo děkany příslušných fakult, jakož i v případě potřeby osoby, které jsou oprávněny podat bližší vysvětlení k návrhu na podání žádosti o akreditaci. Tyto osoby odpoví na otázky členů a mají právo vystoupit v rozpravě.


Čl. 14


K jednání ve věci fakulty nebo k jednání ve věci, kterou inicioval orgán fakulty, přizve rektor příslušného děkana. Děkan odpoví na otázky členů a má právo vystoupit v rozpravě.


Komise vědecké rady


Čl. 15

 1. Vědecká rada může na návrh rektora zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“).

 2. Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé, nebo dočasné.

 3. Složení komise schvaluje na návrh rektora vědecká rada.


Společná a závěrečná ustanovení


Čl. 16

 1. Zápis ze zasedání vědecké rady ověřuje rektor.

 2. Zápis ze zasedání vědecké rady se po schválení na dalším zasedání vědecké rady zveřejňuje prostřednictvím veřejné části internetových stránek univerzity.


Čl. 17

 1. Jednací řád Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. září 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

 2. Řád pro udělování doktorátů honoris causa Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. ledna 2000 se zrušuje.

 3. Tento řád byl schválen senátem dne 25. listopadu 2016.

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a ělovýchovy.5

 5. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor


***


Změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 22. ledna 2021.


Změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy zaregistrované dne 13. dubna 2021 pod čj. MSMT-10228/2021-1 (změny č. 1) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.
Poznámky

1

§ 72 odst. 10 a 11 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

2

§ 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

3

§ 72 odst. 11 zákona o vysokých školách.

4

Čl. 15 odst. 2 řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity.

5

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 24. květen 2021 17:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám