Pravidla hospodaření 2016

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na těchto Pravidlech hospodaření Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou.

2. Univerzita je právnickou osobou.

3. Univerzita vlastní majetek potřebný k činnostem uvedeným v čl. 2 statutu Univerzity Karlovy (dále jen „statut“).

4. O nakládání s majetkem univerzity rozhodují a jejím jménem v souvislosti s tím jednají orgány uvedené v čl. 50 statutu.

5. Hospodaření univerzity a nakládání s majetkem univerzity probíhá tak, aby v rámci hospodaření univerzity nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře podniků.1


Čl. 2

Rozpočet a rozpočtové provizorium


Otázky týkající se rozpočtu a rozpočtového provizoria jsou upraveny v zákoně o vysokých školách a v čl. 49 statutu.


Čl. 3

Příjmy univerzity


1. Finančními prostředky k zajištění provozu univerzity jsou

  a. 

příspěvek ze státního rozpočtu,

  b. 

dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

  c. 

dotace ze zdrojů Evropské unie,

  d. 

poplatky spojené se studiem podle čl. 24 statutu a poplatky podle čl. 32 a čl. 38 statutu,

  e. 

příjmy podle čl. 31, 32, 33 a 34 statutu,

  f. 

výnosy z majetku,

  g. 

jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

  h. 

výnosy z doplňkové činnosti,

  i. 

příjmy z darů a dědictví,

  j. 

příjmy od nadací a nadačních fondů,

  k. 

sdružené finanční prostředky,

  l. 

prostředky finančních fondů univerzity, úvěry a půjčky,

  m. 

příjmy za ubytování,

  n. 

příjmy za stravování,

  o. 

ostatní příjmy.

2. Finanční prostředky k zajištění investiční činnosti univerzity jsou

  a. 

příspěvek ze státního rozpočtu,

  b. 

dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

  c. 

dotace ze zdrojů Evropské unie,

  d. 

jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

  e. 

prostředky z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,

  f. 

sdružené finanční prostředky,

  g. 

úvěry a půjčky,

  h. 

finanční dary účelově určené na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

  i. 

ostatní příjmy.

3. Příjmy určené pro výkon nehospodářské činnosti univerzity nemohou být použity k hospodářské činnosti univerzity.2


Tvorba a užití finančních prostředků


Čl. 4

Příspěvek ze státního rozpočtu


Podle § 18 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách má univerzita nárok na příspěvek3 ze státního rozpočtu na vzdělávací a s ní spojenou vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Univerzitě přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Pro výši příspěvku je rozhodující strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity (dále jen „strategický záměr univerzity“) a strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (dále jen „strategický záměr ministerstva“). Fakultám a dalším součástem jsou příspěvek a záloha na příspěvek rozdělovány podle principů rozdělování příjmů univerzity pro daný rok (čl. 49 odst. 1 a 2 statutu). Finanční převody příslušných částek na fakulty a další součásti jsou časově vázány na finanční převody od poskytovatele.


Čl. 5

Dotace ze státního rozpočtu


Na dotaci ze státního rozpočtu má univerzita nárok podle § 18 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu4 a dalšími právními předpisy5. Pro výši dotací je rozhodující strategický záměr univerzity a strategický záměr ministerstva.


Čl. 6

Dotace ze zdrojů Evropské unie


Univerzitě mohou být poskytnuty dotace ze zdrojů Evropské unie podle podmínek poskytovatele.


Čl. 7

Poplatky


1. Poplatky uvedené v čl. 24, 32 a 38 statutu, poplatky za úkony spojené s posouzením splnění podmínky přijetí ke studiu podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách a poplatky za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jsou příjmem z hlavní činnosti.

2. Poplatky uvedené v odstavci 1 jsou příjmem nehospodářské činnosti.


Čl. 8

Příjmy z majetku


1. Příjmy z pronájmu majetku svěřeného fakultám a dalším součástem jsou příjmem těchto fakult a dalších součástí.

2. Příjmy z prodeje movitého majetku uvedeného v § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách jsou příjmem univerzity, nestanoví-li rektor jinak.

3. Příjmy z prodeje movitého majetku ve správě fakult a dalších součástí jsou příjmem těchto fakult a dalších součástí, nejde-li o případ podle odstavce 2.

4. Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou pouze příjmem univerzity, nestanoví-li rektor jinak.

5. Rozdělení příjmů z činností v oblasti transferu znalostí a technologií upravuje předpis vydaný podle čl. 33 odst. 1.


Čl. 9

Jiné příjmy z veřejných zdrojů


Jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů územně samosprávných celků a z dalších veřejných zdrojů jsou podle své povahy příjmem hlavní nebo doplňkové činnosti a podléhají podmínkám zúčtování podle zvláštních pokynů, popřípadě dohod.


Čl. 10

Výnosy doplňkové činnosti


Doplňková činnost včetně využití jejích výnosů je upravena čl. 27 a předpisem vydaným podle čl. 33 odst. 1.


Čl. 11

Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů


1. Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů jsou příjmy fakult nebo dalších součástí, jestliže to stanoví smlouva.

2. Smlouvy uzavírané rektorem ve prospěch fakult a dalších součástí univerzity zasílají fakulty a další součásti v jednom vyhotovení k uložení na právním odboru rektorátu.


Čl. 12

Sdružené finanční prostředky


1. Univerzita může po schválení příslušným orgánem sdružovat finanční prostředky s jinými osobami pouze v případě průkazné efektivnosti či jiného prospěchu pro univerzitu.

2. Sdružování prostředků, s nimiž hospodaří orgány fakult a dalších součástí uvnitř univerzity, je možné na základě dohody příslušných děkanů, popřípadě ředitelů dalších součástí.


Čl. 13

Úvěry a půjčky


1. Úvěry a půjčky lze sjednávat jen, je-li to nezbytné a v nezbytném rozsahu.

2. Jde-li o úvěr nebo půjčku přesahující 10 000 000 Kč, je k jejímu sjednání zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu univerzity.

3. Sjednání úvěru nebo půjčky je možné pouze v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.


Čl. 14

Výsledek hospodaření univerzity


1. Výsledek hospodaření univerzity je součtem výsledků hospodaření fakult a dalších součástí. Pro daňové účely se výsledek hospodaření upravuje o položky, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob nebo které nelze zahrnout do nákladů či výnosů. Takto upravený výsledek hospodaření je základem pro daň z příjmů. Po zjištění daňové povinnosti se vyčísluje výsledek hospodaření po zdanění.

2. Výsledek hospodaření po zdanění se do schválení roční účetní závěrky vede jako výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

3. Po schválení roční účetní závěrky je tento výsledek hospodaření přičten k nerozdělenému výsledku, nebo ztrátě z minulých let. Výsledek hospodaření k rozdělení (dále jen „VH k rozdělení“) vzniká pouze v případě kladného výsledku této operace za univerzitu jako celek; v takovém případě rektor opatřením stanoví podíl fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení.


Fondy


Čl. 15

Fondy


1. Univerzita zřizuje tyto fondy:6

  a. 

rezervní fond,

  b. 

fond reprodukce investičního majetku,

  c. 

stipendijní fond,

  d. 

fond odměn,

  e. 

fond účelově určených prostředků,

  f. 

fond sociální,

  g. 

fond provozních prostředků.

2. Jednotlivé fondy jsou tvořeny součtem příslušných dílčích fondů vedených na fakultách a dalších součástech.

3. Vzájemné převody mezi fondy7 mohou být se souhlasem rektora uskutečněny při roční účetní závěrce a do jejího schválení (čl. 14 odst. 2), nebo v důvodných případech i v průběhu kalendářního roku. Předkládá-li návrh rektorovi děkan, vyžádá si předem vyjádření akademického senátu dotčené fakulty.

4. Příděly do fondů z VH k rozdělení upravuje opatření rektora.

5. Příděl do dílčích fondů fakult a dalších součástí je možný za předpokladu kladného podílu fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení po umoření případné ztráty z minulých let.

6. Na žádost ředitele další součásti, kterému je svěřeno právo hospodaření podle čl. 50 odst. 1 písm. d) statutu, může rektor rozhodnout, že dílčí fondy této další součásti budou vedeny u rektorátu. Působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy vedenými u rektorátu vykonává kvestor.

7. Dílčí fondy další součásti, jejímuž řediteli není svěřeno právo hospodaření podle čl. 50 odst. 1 písm. d) statutu, jsou vedeny u rektorátu. Rektor však může na žádost ředitele takovéto další součásti rozhodnout, že dílčí fondy další součásti budou vedeny u této další součásti samostatně; působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy takové další součásti vykonává její ředitel.

8. Prostředky ve fondech získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, musí být využity pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.


Čl. 16

Rezervní fond


1. Zdrojem rezervního fondu jsou

  a. 

příděl z VH k rozdělení,

  b. 

převody z fondů uvedených v čl. 17, 19 a 22.

2. Rezervní fond lze použít

  a. 

na krytí ztrát minulých účetních období,

  b. 

na převody do fondů uvedených v čl. 17, 19 a 22.


Čl. 17

Fond reprodukce investičního majetku


1. Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou

  a. 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

  b. 

příděl z VH k rozdělení,

  c. 

výnosy z prodeje investičního majetku do výše zůstatkové ceny předmětného majetku,

  d. 

výnosy z povolených loterií, jiných podobných her a veřejných sbírek určené k investičním účelům,

  e. 

převody z fondů uvedených v čl. 16, 19 a 22,

  f. 

zůstatek příspěvku.

2. Fond reprodukce investičního majetku lze použít

  a. 

k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku,

  b. 

k úhradě splátek úvěrů a půjček použitých na nabytí nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

  c. 

jako doplňkového zdroje financování oprav nebo udržování dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

  d. 

na převody do fondů uvedených v čl. 16 a 22.

3. O užití fondu reprodukce investičního majetku se vede detailní operativní evidence v rozsahu a s náležitostmi stanovenými příslušnými předpisy8.


Čl. 18

Stipendijní fond


1. Zdrojem dílčích stipendijních fondů vedených na fakultách jsou

  a. 

uhrazené poplatky za delší studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách,

  b. 

převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu.9

2. Stipendijní fond lze použít pouze k výplatě stipendií podle stipendijního řádu univerzity.

3. Na stipendia musí být v kalendářním roce vyplaceno nejméně 80 % prostředků z uhrazených poplatků uvedených v odstavci 1 písm. a).


Čl. 19

Fond odměn


1. Zdrojem fondu odměn jsou

  a. 

příděl z VH k rozdělení, nejvýše však do výše 3 % objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období,

  b. 

převody z fondů uvedených v čl. 16 a 22, nejvýše však do výše 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období.

2. Fond odměn lze použít

  a. 

k výplatě odměn podle vnitřního mzdového předpisu univerzity,

  b. 

k převodům do fondů uvedených v čl. 16, 17 a 22.


Čl. 20

Fond účelově určených prostředků


1. Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou

  a. 

účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

  b. 

účelové určené peněžní prostředky ze zahraničí,

  c. 

účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty, a to až do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté v kalendářním roce, mimo dotace na rozvoj, kterou lze převést v neomezené výši.

2. Prostředky fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty. O tvorbě a užití fondu se vede detailní operativní evidence v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy.10


Čl. 21

Fond sociální


1. Zdrojem dílčích sociálních fondů vedených na fakultách a dalších součástech je příděl na vrub nákladů fakulty nebo další součásti ve výši nejméně 1,3 % objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

2. Prostředky sociálního fondu lze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity

  a. 

na penzijní připojištění se státním příspěvkem11, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem12 nebo soukromé životní pojištění13 za podmínek a ve výši stanovené opatřením děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora,

  b. 

na zaplacené úroky z úvěru nebo půjčky poskytnuté zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou nebo na nenávratnou finanční výpomoc zaměstnanci univerzity, který se nachází v akutní, tíživé sociální situaci, stanoví-li tak spolu se základními podmínkami opatření rektora; podrobnosti mohou být dále upraveny opatřením děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora.

3. Prostředky sociálního fondu lze dále použít

  a. 

na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity,14

  b. 

na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu, a to do výše stanovené opatřením rektora,

  c. 

na příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, a to do výše stanovené opatřením rektora,

  d. 

na příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování, a to do výše stanovené opatřením rektora,

  e. 

na příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a to za podmínek a do výše stanovené opatřením rektora,

za předpokladu, že tak spolu s podmínkami stanoví opatření děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora.

4. Zaměstnanec univerzity,

  a. 

jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň pět let, přičemž po celou tuto dobu součet výše jeho pracovních úvazků na součástech univerzity činil nejméně 1,0,

  b. 

jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí nejméně 1,0 a

  c. 

který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně,

má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek na tyto účely v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.

5. Ustavením odstavce 4 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 2 písm. a) stanovit, že zaměstnanci podle odstavce 4 se vyplácí příspěvek vyšší než uvedený v odstavci 4 nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti.


Čl. 22

Fond provozních prostředků


1. Zdrojem fondu provozních prostředků jsou

  a. 

příděl z VH k rozdělení,

  b. 

zůstatek příspěvku,15 nejvýše však v takové výši, aby byl zachován kladný výsledek hospodaření fakulty nebo další součásti za příslušné období celkem, bylo-li takového výsledku dosaženo; při záporném výsledku hospodaření lze nevyčerpaný příspěvek převést jen se souhlasem rektora,

  c. 

převody z fondů uvedených v čl. 16, 17 a 19.

2. Prostředky fondu provozních prostředků lze použít na

  a. 

financování činností, ke kterým byla univerzita zřízena a na financování doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách,

  b. 

převody do fondů uvedených v čl. 16, 17 a 19.


Čl. 23

Financování některých aktivit


1. Z dotací, příspěvků a jiných příjmů univerzity lze v rámci rozpočtu univerzity vyčlenit prostředky na celouniverzitní aktivity podle strategického záměru univerzity, mobility studentů a mobility akademických a vědeckých pracovníků, projekty a aktivity v rámci třetí role univerzity, havárie.

2. Použití prostředků vyčleněných podle odstavce 1 je možné pouze v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.16


Čl. 24

Vedení účetnictví


1. Účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je univerzita.

2. Fakulty a další součásti vedou účetnictví podle závazného účtového rozvrhu a postupů účtování vydaných opatřením rektora nebo kvestora. Hlavním rozlišovacím znakem fakult a dalších součástí je specifický symbol přidělený univerzitou jednotlivým fakultám a dalším součástem.

3. Zaúčtované doklady se předávají z fakult a z dalších součástí průběžně na rektorát v elektronické podobě. Sumarizace dokladů se provádí měsíčně. Za včasnost, věcnou správnost, úplnost a průkaznost zpracovaných podkladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

4. Originály účetních dokladů jsou ukládány a archivovány na příslušné fakultě nebo další součásti.

5. Vnitřní účtování mezi fakultami a dalšími součástmi se organizuje v samostatném okruhu v rámci syntetických a analytických účtů závazného účtového rozvrhu univerzity. Obsahová náplň těchto účtů je stanovena jednotně a závazně. Spojovacím účtem prokazujícím návaznost mezi vnitroorganizačním účetnictvím vedeným v samostatném vnitřním okruhu a finančním účetnictvím účetní jednotky se jednotně používá účet „395 – Vnitřní zúčtování“.

6. Náklady a výnosy hlavní činnosti, doplňkové činnosti, jakož i nehospodářské činnosti a hospodářské činnosti17 jsou v účetnictví vedeny odděleně.


Čl. 25

Účetní doklady


1. Pro zpracování účetních dokladů definují fakulty a další součásti číselné řady, kde prvním číselným rozlišovacím znakem je specifický symbol. Seznam číselných řad předají rektorátu.

2. Účetní doklady přijaté ke zpracování od jiných osob nebo vydané jiným osobám musí mít ve všech případech náležitosti daňového dokladu.

3. Veškeré hospodářské operace uvnitř univerzity mezi jednotlivými fakultami a dalšími součástmi jsou realizovány na základě interních účetních dokladů. Vnitrouniverzitní předání plnění nepodléhá dani z přidané hodnoty. Vyrovnání daně z přidané hodnoty na výstupu z vnitrouniverzitního plnění provádí fakulta nebo další součást, která toto plnění přijímá. Předávající fakulta nebo další součást o režimu uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu poskytuje informace na interním dokladu.

4. Za věcnou a formální správnost účetních dokladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

5. Originály účetních dokladů se zakládají v účetních řadách definovaných podle odstavce 1, zůstávají uloženy u prvotního zpracovatele na fakultách a dalších součástech a nejsou součástí převodu dat na rektorát. Za řádné uložení dokladů odpovídají k tomu určení zaměstnanci, jejichž povinností je na vyzvání předložit doklady ke kontrole.


Čl. 26

Účetní závěrka


1. Za zpracování roční účetní závěrky za univerzitu, její předložení a zúčtování se státním rozpočtem odpovídá kvestor. Ruční účetní závěrka je součástí výroční zprávy o hospodaření (§ 21 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách).

2. Fakulty a další součásti zpracovávají dílčí účetní závěrku v rozsahu stanoveném opatřením kvestora

3. Za zpracování dílčí účetní závěrky fakulty a další součásti, její správnost a úplnost odpovídá děkan fakulty nebo ředitel další součásti, popřípadě jimi pověřená osoba.

4. Součástí dílčí roční účetní závěrky je inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

5. Roční účetní závěrka se zpracovává za zúčtovací období, tedy k 31. prosinci.

6. Fakulty a další součásti dále předkládají rektorátu měsíčně nebo čtvrtletně vybrané údaje účetnictví podle pokynů a v rozsahu stanoveném kvestorem.


Čl. 27

Doplňková činnost


1. Univerzita provozuje doplňkovou činnost v souladu s § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách a s čl. 2 odst. 5 statutu.

2. Doplňková činnost je hospodářskou činností podle příslušných právních předpisů upravujících vedení účetnictví.18

3. Vymezení doplňkové činnosti není totožné s vymezením hospodářské činností podle příslušných předpisů Evropské unie.19


Čl. 28

Daň z příjmů


1. Povinnosti plynoucí z daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se přenášejí podle místa zpracování mzdové agendy na plátcovy pokladny, tj. na jednotlivé fakulty a další součásti, kde zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. Při plnění daňových povinností je třeba uvést přidělené identifikační číslo plátcovy pokladny. Kopie mzdové rekapitulace a dokladu o zaplacení se zasílá rektorátu.

2. U daně z příjmů právnických osob zpracovává a podává daňové přiznání univerzita za účetní jednotku, a to v souladu s čl. 14. Ke zpracování této agendy poskytují fakulty a další součásti potřebné podklady a informace. Vnitřní zúčtování daně z příjmů právnických osob upravuje opatření podle čl. 33 odst. 1.


Čl. 29

Daň z přidané hodnoty


1. Univerzita je plátcem daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím obdobím.

2. Děkan fakulty nebo ředitel další součásti, popřípadě jimi pověřená osoba odpovídá za řádné zpracování daňových dokladů v příslušném měsíčním období, za kontrolu úplnosti dokladů a za kontrolu náležitostí účetních dokladů.

3. Dílčí daňové přiznání a ostatní povinné evidence k dani z přidané hodnoty předává ve stanoveném formátu děkan a ředitel, popř. jimi pověřená osoba rektorátu, a to nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce, pokud ekonomický odbor rektorátu nestanoví termín dřívější.

4. Za správnost podkladů předávaných na rektorát odpovídá děkan a ředitel další součásti, popřípadě jimi pověřená osoba.

5. Originální daňové doklady zůstávají uloženy na fakultě nebo další součásti. K tomu určený pracovník je předloží na vyzvání ke kontrole.

6. Ekonomický odbor rektorátu sumarizuje dílčí podklady z fakult a dalších součástí.

7. Sumarizované přiznání k dani z přidané hodnoty a ostatní povinné evidence podá příslušnému finančnímu úřadu hlavní ekonom univerzity za univerzitu jako celek. Současně zabezpečí úhradu daňové povinnosti.

8. Podíly fakult a dalších součástí z daně z přidané hodnoty se finančně vypořádávají bezodkladně po podání přiznání podle odstavce 7.

9. Roční vypořádání daně z přidané hodnoty je součástí hospodaření fakult a dalších součástí.

10. V případě vracení daně v rámci zahraniční pomoci se žádá prostřednictvím univerzity ve lhůtě k tomu určené. Po marném uplynutí lhůty je neuplatněný nárok na vrácení daně z přidané hodnoty výdajem fakulty nebo další součásti, která měla nárok uplatnit.


Čl. 30

Ostatní daně a hlášení


1. Děkan fakulty nebo ředitel další součásti, popřípadě jimi pověřená osoba odpovídá za zpracování a správnost dílčího daňového přiznání u ostatních daní. Originál dílčího daňového přiznání u ostatních daní je na rektorát předáván nepodepsaný a současně je předávána jedna kopie podepsaná děkanem nebo ředitelem, popř. jimi pověřenou osobou. V případě stanoveném zákonem předají též podklady v elektronické podobě.

2. Ekonomický odbor rektorátu zabezpečí sumarizaci dílčích daňových přiznání.

3. Sumarizovaná daňová přiznání pak podá příslušnému finančnímu úřadu hlavní ekonom univerzity za univerzitu jako celek. V případě potřeby zajistí též úhradu daňové povinnosti.

4. Děkan fakulty nebo ředitel další součásti nebo jimi pověřená osoba odpovídá za zpracování, správnost a předání ostatních povinných hlášení.

5. Formát předávaných podkladů a termíny stanovuje ekonomický odbor rektorátu. Hlavní ekonom univerzity zajistí podání hlášení na příslušné úřady a v případě potřeby zajistí též finanční odvod.

6. Finanční vypořádání podílů fakult a dalších součástí proběhne bezodkladně po podání a odvodu na příslušný úřad.


Čl. 31

Odvody příspěvků a pojistného


1. Odvod příspěvku na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se provede z fakulty nebo další součásti podle místa plátcovy pokladny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o zaplacení odvodů.

2. Odvod pojistného na zdravotní pojištění se provede z fakulty nebo další součásti v návaznosti na mzdovou rekapitulaci v řádném termínu podle místa pokladny pro všechny zdravotní pojišťovny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o provedených platbách.


Čl. 32

Poskytování příspěvků jiným osobám


1. Univerzita je oprávněna přispívat vlastním zaměstnancům podle podmínek sjednaných v kolektivní smlouvě nebo stanovených v předpisu vydaném podle čl. 33 odst. 1

  a. 

až do výše věcných a osobních nákladů (bez ceny potravin) menz zajišťujících stravování zaměstnanců univerzity, a to na jedno hlavní jídlo denně,

  b. 

až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla denně maximálně však do výše 70 % stravného poskytovaného podle zvláštních právních předpisů při trvání pracovní cesty 5-12 hodin, pokud se zaměstnanec univerzity stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě smlouvy o závodním stravování.

2. Univerzita je oprávněna hradit věcnou a osobní režii menz na poskytování dvou hlavních jídel denně studentům až do výše skutečných nákladů.

3. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvek jiným fyzickým osobám než zaměstnancům univerzity v souladu se zvláštními právními předpisy za podmínky, že tím nedojde k financování hospodářské činnosti20 osoby samostatně výdělečně činné.

4. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvky právnickým osobám zřízeným pro dosahování obecně prospěšných cílů nebo založeným k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, členské příspěvky právnickým osobám, jejichž je členem, jakož i příspěvky ve prospěch smluvního sdružení zavazujícího ke společnému přičinění se o dosažení sjednaného účelu.

5. Univerzita před poskytnutím příspěvku právnickým osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným stanoví režim poskytnutí příspěvku z hlediska veřejné podpory.21

6. Univerzita při poskytování příspěvků právnickým osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným

  a. 

v rozhodnutí nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku anebo v jiném dokumentu závazně upravujícím použití poskytovaného příspěvku stanoví, že právnická osoba, které je příspěvek poskytován, nesmí příspěvek použít pro výkon její hospodářské činnosti nebo jiným způsobem tak, aby došlo k nedovolené veřejné podpoře22, nebo

  b. 

příspěvek poskytne výhradně z příjmů univerzity, které nejsou výlučně určeny k výkonu nehospodářské činnosti.23


Čl. 33

Další předpisy o hospodaření


1. Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř univerzity a v návaznosti na tato pravidla hospodaření vydává rektor nebo kvestor formou opatření předpisy, upravující příslušné okruhy problémů.

2. Fakulty a další součásti jsou oprávněny vydávat v mezích zvláštních právních předpisů, statutu, vnitřních předpisů univerzity, vnitřních předpisů fakulty nebo součásti a předpisů podle odstavce 1 podrobnější směrnice o hospodaření.


Čl. 34

Zvláštní ustanovení


Zmiňují-li zvláštní předpisy úkoly zřizovatele, rozumí se jím v oblasti finančních vztahů ke státu ministerstvo.


Čl. 35

Závěrečná ustanovení


1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.24

3. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

2

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

3

§ 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

5

Např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 18 odst. 6 zákona o vysokých školách.

7

§ 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.

8

Např. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 504/2002Sb., České účetní standardy pro nepodnikatelské účetní jednotky, opatření rektora č. 2/2003, Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, apod.

9

§ 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10

Též § 18 odst. 10 zákona o vysokých školách, dále např. § 97 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, listinné dokumenty o poskytnutí veřejných prostředků, bezúplatných příjmů apod.

11

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

12

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 6 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.

16

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

17

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

18

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

19

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

20

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

21

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

22

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

23

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

24

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 25. květen 2018 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám