Řád pro udělování medailí univerzity a fakult

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 16. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 61 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje udělování pamětních medailí (dále jen „medaile“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) a medailí fakult členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.


Část I. - Udělování medailí univerzity


Čl. 2

Medaile univerzity


1. Medaile univerzity se uděluje ve dvou stupních:

  a. 

zlatá,

  b. 

stříbrná.

2. Na univerzitě se dále udělují

  a. 

Historická medaile univerzity,

  b. 

tematicky zaměřené medaile ke vhodným příležitostem, stanoví-li tak rektor.

Tyto medaile se udělují v jednom stupni.

3. Evidenci udělených medailí univerzity vede rektorát podle pořadových čísel a stupňů medailí ve zvláštní matrice.

4. Od každého vzoru udělovaných medailí univerzity jsou tři kusy trvale uloženy v archivu univerzity.


Čl. 3

Návrh na udělení medaile univerzity


Návrh na udělení medaile univerzity spolu s uvedením stupně a odůvodněním je oprávněn podat

  a. 

akademický senát univerzity,

  b. 

rektor,

  c. 

vědecká rada univerzity,

  d. 

kvestor,

  e. 

akademický senát fakulty,

  f. 

děkan,

  g. 

vědecká rada fakulty,

  h. 

ředitel další součásti univerzity,

  i. 

vědecká rada vysokoškolského ústavu univerzity.


Čl. 4

Udělení medaile univerzity


1. O udělení medaile univerzity rozhoduje rektor.

2. Medaile univerzity předává jménem univerzity rektor, nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile univerzity.


Část II. - Udělování medailí fakult


Čl. 5

Medaile fakulty


1. Medaile fakulty se uděluje zpravidla v jednom stupni.

2. Evidenci udělených medailí fakulty vede děkanát fakulty ve zvláštní matrice fakulty.

3. Od každého vzoru udělovaných medailí fakulty jsou tři kusy trvale uloženy v archivu univerzity.


Čl. 6

Návrh na udělení medaile fakulty


Návrh na udělení medaile fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat

  a. 

akademický senát fakulty,

  b. 

děkan,

  c. 

vědecká rada fakulty,

  d. 

tajemník fakulty,

  e. 

vedoucí pracoviště fakulty.


Čl. 7

Udělení medaile fakulty


1. O udělení medaile fakulty rozhoduje děkan.

2. Medaile fakulty předává jménem fakulty děkan, nebo jím pověřený proděkan, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile fakulty.


Část III. - Závěrečná ustanovení


Čl. 8

Závěrečná ustanovení


1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor


Změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 15. května 2015 a změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. listopadu 2016.

Změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze zaregistrované dne 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015 (změny č. 1) nabývají účinnosti dnem 1. července 2015 a změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy zaregistrované dne 14. prosince 2016 pod čj. MSMT-38084/2016 (změny č. 2) nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.
Poznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. března 2000.


Poslední změna: 25. květen 2018 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám