SYLFF

Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

SYLFF


Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem.
SYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost. Podpořeným uchazečům SYLFF otevírá množství příležitostí pro čerpání finančních prostředků i na podporu jejich navazujících aktivit.


Fellowship studentům umožňuje i propojení s ostatními nadanými výzkumníky, čímž podporuje vytváření mezinárodních vazeb. Asociaci tvoří celkem více než 16 000 výjimečných studentů z 69 předních univerzit ve 44 zemích světa. Jejich profily jsou zveřejňovány na stránkách Sylff Association.


Více informací naleznete též v manuálu:

Základní kritéria výběru uchazeče


Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:


 • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia na některé ze zapojených fakult UK

  • FF / FSV / FHS / PF / PedF / HTF / ETF / KTF

 • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK


V rámci výběru uchazečů pak budou hodnoceny následující kvality:


 • Přínos výzkumu pro společnost

0-30 bodů

 • Vůdčí schopnosti (vůdčí potenciál)

0-30 bodů

 • Dosavadní akademické aktivity

0-20 bodů

 • Smysluplnost zahraničního výjezdu

0-20 bodů

 • Představení dizertační práce (hodnoceno pouze v rámci rektorátního kola)

0-30 bodů


Podmínky udílení stipendia na UK


 • udělují se celkem 2 nová stipendia ročně

 • stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo

 • výše stipendia je 12.500,- USD/rok

 • pokud student pobírá či plánuje žádat o jiné stipendium/grant současně se stipendiem SYLFF, je nutné tuto skutečnost uvést spolu s jeho výší a účelem v přihlášce - krytí týž výdajů prostřednictvím více stipendií není umožněno

 • během doby pobírání stipendia je třeba:

  • dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

  • realizovat zahraniční pobyt

 • stipendium není určeno studentům studujícím mimo řádnou dobu studia

 • podpořený student je povinen ve své práci uvést, že práce vznikla za podpory SYLFF stipendia


Postup nominace a výběru uchazečů


Vyhlášení výzvy:

Prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu UK vyhlásí na zúčastněné fakulty UK výzvu, a to dopisem proděkanům pro zahraničí (viz harmonogram).


Vyhlášení výběrového řízení fakultou:

Fakulty vyhlásí na svých stránkách a v dalších dostupných médiích výběrové řízení.


Přihlášení uchazeče:

Uchazeč vyplní žádost, zajistí všechny podpůrné dokumenty (viz formuláře) a vše odevzdá zahraničnímu oddělení své fakulty v termínu stanoveném na fakultních webových stránkách. Komunikaci s uchazeči vede Fakulta.


Předání dokumentů na OZV RUK:

Fakulta postoupí max. 2 nejlepší kandidáty úspěšné v rámci fakultního výběrového řízení spolu s veškerými jejich dokumenty v termínu stanoveném OZV RUK v harmonogramu. Přehled dokumentů, které musí být dodány na OZV RUK, jsou uvedeny v sekci Formuláře.


Zasedání komise SYLFF:

V předem stanoveném termínu (viz harmonogram) zasedá 9ti členná Univerzitní komise složená z prorektorky pro zahraniční styky a mobilitu a 8 zástupců zúčastněných fakult. Komise vyhodnotí uchazeče v preferenčním pořadí.


Oznámení výsledků uchazečům:

Všichni uchazeči jsou o výsledku řízení informováni fakultou.

Vítězní kandidáti jsou nominováni (viz harmonogram) na TKFD ke konečnému schválení. Následně jsou kontaktováni přímo TKFD, která s nimi také podepíše individuální smlouvu.


Formuláře


Uchazeč o stipendium SYLFF

Žádost uchazeče musí být předložena v angličtině v pdf formátu a musí obsahovat následující dokumenty:Přihlášku prosím zasílejte jako 1 soubor v pdf formátu s označením v následujícím tvaru (např.: Novák_FSV_2023).Úspěšný uchazeč

 • Doloží bankovní údaje pro zaslání stipendia (Bank Account Information).

 • V průběhu pobírání stipendia je povinen vypracovat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu (Final report) o své činnosti.Harmonogram 2024


do 15. 2.

vyhlášení výběrového řízení

do 30. 4.

podání přihlášek na fakulty

(následuje fakultní výběrové řízení)

do 31. 5.

nominace kandidátů z jednotlivých fakult na rektorát

do 30. 6.

rektorátní výběrové řízení: zasedání Komise Sylff

(pohovory s nejlepšími kanddáty, určení vítězů)

2024: 20.června (16:00-19:00)

do 15. 7.

vyhlášení výsledků na fakulty

nominace vítězných kanidátů na TKFD

do 31. 8.

schválení TKFD, uzavření smluv se stipendisty

říjen

bankovní převod stipendiíSložení univerzitní komise


Předsedkyně:

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. - Prorektorka pro zahraniční záležitosti (RUK)


Členové:

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Filozofická fakulta

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Právnická fakulta

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Fakulta sociálních věd

doc. Veronika Čapská, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D

Pedagogická fakulta

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

Husitská teologická fakulta

prof. ThDr. Martin Prudký

Evangelická teologická fakulta

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Katolická teologická fakultaVyhodnocení výsledků

Před uplynutím prvního roku provede univerzitní komise vyhodnocení dosažených výsledků stipendisty formou pohovoru a potvrdí pokračování jeho stipendia v následujícím roce.


Ke konci 2-letého období provede univerzitní komise vyhodnocení výsledků a to po přednesení závěrečných tezí s doložením seznamu publikací a ostatních výstupů ze strany studenta.Často kladené dotazy

Navštivte FAQ.SYLFF Fellows 2024Připojte se k nám! Přihlaste se do 30. dubna a staňte se dalším z řady inspirativních fellows.
SYLFF Fellows 2023

Michal Gladiš, Fakulta humanitních studií


Michal se zabývá etikou a lidskými hodnotami v technologiích, biometrii rozšířenou o afektivní výpočetní schopnosti a vlivem AI na lidské poznávání, emoce a chování. Ve své disertační práci zkoumá příležitosti a rizika spojená s využíváním AI asistentů.


Filip Jelínek, Právnická fakulta


Filip se věnuje veřejnému právu a ústavní teorii. Ve své disertaci se zabývá problémem nečinnosti státu a jeho právním uchopením. Má blízko k tzv. pozitivnímu konstitucionalismu, zajímá ho vztah práva a veřejné politiky, pojem veřejného zájmu a také klasické otázky ústavní, právní a politické teorie.
SYLFF Fellows 2022

Michaela Honelová, Fakulta humanitních studií


Michaela se ve svém projektu zabývá sociologickým uchopením anti-agening estetické chirurgie v českém kontextu. V jejím výzkumném zájmu je tzv. cesta, která vede ženu k podstoupení chirurgického zákroku proti stárnutí. Touto prací by chtěla přispět do sociologické debaty o fungování moci v medicíně a společnosti. V současnosti se kromě téma anti-ageingu zajímá také o problematiku gender ve společnosti.


Jana Soukupová, Právnická fakulta


Jana se zabývá IT právem se zaměřením na data, virtuální realitu a digital assets. V rámci své dizertační práce zkoumá digitální aktiva a jejich dopad na současné právo a právní regulaci. Konkrétně ji zajímá právní povaha digitálních aktiv a práva uživatelů k těmto nehmotným statkům.

SYLFF Fellows 2021

Ivana Hay, Pedagogická fakulta


Ivana se zaměřuje se na vzdělávání neslyšících dětí v oblasti výtvarné výchovy. Hledá způsoby, jak neslyšícím dětem a jejich pedagogům zpřístupnit muzea a galerie. Zaměřuje se také na otázku, zda mají neslyšící žáci možnost dozvědět se něco o své vlastní kultuře a umění v hodinách výtvarné výchovy. Díky stipendiu SYLFF získala možnost navštívit Polsko a Spojené království a sledovat zde přístup a aktivity pro neslyšící děti a dospělé.Lukáš Lev Červinka, Právnická fakulta


Lukáš se zajímá se o sociálně-právní studia ústav a (proti)establishmentové myšlení.

Jeho současný výzkumný projekt se zaměřuje na dopad anti-establishmentových stran na ústavní systémy Itálie a Česka.Aktuální informace k programu

Sledujte Facebook SYLFF na UK.


Kontaktní osoba

Natálie Klimecká, M.A.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel: 224 491 927

E-mail:Poslední změna: 22. květen 2024 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám