SYLFF stipendia

Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) - stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff), je stipendijní program zahájený v roce 1987 na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Od počátku programu byla vyplacena dotace ve výši 1 milionu dolarů, a to na 69 univerzitách a konsorciích v celkem 44 zemí. Cílem programu Sylff je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech. Od zahájení programu získalo stipendium asi 16 000 studentů, mnozí z těchto Sylff stipendistů se po absolvování stávají lídry v různých oborech.


Program Sylff je společnou iniciativou nadace Nippon Foundation, dárce dotace, a Tokyo Foundation for Policy Research, správce programu. Byl inspirován vizí Ryoichi Sasakawa, filantropa a zakládajícího předsedy Nadace Nippon, který uvedl, že "svět je jedna rodina a celé lidstvo jsou bratři a sestry." Nadace ve vysokoškolských institucích po celém světě slouží jako udržitelné zdroje stipendií, které jsou poskytovány na podporu vzdělávání vynikajících studentů s vysokým potenciálem vedení.


Podmínky programu


 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření.

 • Zúčastněné fakulty: FF, FSV, FHS, PF a PedF.

 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o další rok.

 • Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovávat její podstatnou část.

 • Student musí být zapsán do denní formy studia.

 • Cekem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících stipendií.


Postup


Univerzita Karlova podepsala s Tokyo Foundation rámcovou smlouvu s platností na dobu 5 let. Na základě této smlouvy se mohou studenti prostřednictvím rektorátu UK hlásit do stipendijního programu. Termín pro předložení žádostí je 30. března 2019, přičemž přihlášky jsou podávány prostřednictvím fakult.


Přihlášky jsou dále posouzeny nejprve fakultní, později univerzitní komisí. Koordinátor UK nominuje vybrané kandidáty na Tokyo Foundation, která provede konečný výběr. Všichni uchazeči jsou o výsledku řízení informováni přímo z Tokyo Foundation, která s nimi také podepíše individuální smlouvu. Tato smlouvy určuje přesné podmínky pro udělení stipendia. Jakákoliv další komunikace s Tokyo Foundation probíhá v anglickém jazyce. Výše stipendia je 12 500 USD/rok.


Každý student vypracuje závěrečnou zprávu, kterou předloží na Tokyo Foundation, a to v souladu s Operational Manual v době do 30 dnů od oficiálního konce stipendia, případně zpracuje průběžnou zprávu do konce října.


V souladu s propagací programu je každý student povinen uvést, že práce vznikla za podpory SYLFF stipendia.


Požadované dokumenty


 • Přihláška

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt disertační práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)

 • Při výjezdu nutno dodat oficiální akceptační dopis zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium), tedy jiné spolufinancování pobytu, např. Fond mobility, jiná nadace apod.

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Dokumenty předloží student na fakultu v anglickém jazyce, a to jak v tištěné podobě, tak i v .pdf formátu do 30. března 2019.


Harmonogram pro akademický rok 2019/2020


7. 1. 2019

vyhlášení 2. výzvy prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu a předsedy univerzitní komise prof. Škrhy

30. 3. 2019

podání přihlášek na fakulty, interní výběrové řízení

30. 4. 2019

nominace kandidátů z jednotlivých fakult na rektorát + zaslání průběžné zprávy stávajících stipendistů

1. 6. 2019

výběr kandidátů a odeslání návrhů na Tokyo Foundation

1. 7. 2019

Tokyo Foundation provede konečný výběr kandidátů k vyplacení stipendií v následujícím akademickém roce

srpen – září 2019

podpis dohody mezi studentem a Tokyo Foundation

30. 9. 2019

zaslání individuálních stipendií vybraným studentům

31. 10. 2019

zaslání závěrečných či průběžných zpráv koordinátorovi

21. 12. 2019

UK zašle roční zprávu na Tokyo Foundation


Univerzitní komise


Předseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA - Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu


Členové:

PhDr. Radek Buben, Ph.D – Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, proděkanka pro zahraniční styky

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – Fakulta humanitních věd, proděkanka pro zahraniční styky

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – Právnická fakulta, děkan

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. – Pedagogická fakulta, vedoucí Katedry výtvarné výchovy


Kontakt


Mgr. Tereza Vosejpková

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel: 224 491 279

E-mail: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz
Poslední změna: 26. únor 2019 12:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám