SYLFF

Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research


Stipendijní program Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff), je společnou iniciativou nadace Nippon Foundation, dárce dotace, a Tokyo Foundation for Policy Research, správce programu. Tvoří síť výjimečných studentů z 69 předních univerzit ve 44 zemích světa. Cílem programu Sylff je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech. Od zahájení programu získalo stipendium asi 16 000 studentů, mnozí z těchto Sylff stipendistů se po absolvování stávají lídry v různých oborech. Na základě smlouvy z roku 2018 byly vytvořeny podmínky pro administraci programu na UK v současné podobě.


Více informací naleznete zde


Podmínky programu


 • student nejvýše 3. ročníku denní formy doktorského studia sociálněvědního či humanitního zaměření

 • zúčastněné fakulty: FF, FSV, FHS, PF a PedF

 • stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o rok další

 • během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.

 • realizace zahraničního pobytu během doby pobírání stipendia

 • stipendium není určeno studentům studujícím mimo standardní (řádnou) dobu studia

 • student musí být po celou dobu studia zapsán ke studiu na UK

 • udělují se celkem 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících

 • v souladu s propagací programu je každý student povinen uvést, že práce vznikla za podpory SYLFF stipendia


  V rámci následujícího programového období je nabídka stipendia omezena pouze na studenty s českým občanstvím.


Postup


Studenti podávají přihlášky na zahraničních odděleních svých fakult, a to do 21.dubna 2021.

Přihlášky jsou posouzeny nejprve fakultní, později univerzitní komisí. Vítězní kandidáti jsou nominováni na Tokyo Foundation on Policy Research (TKFD) ke konečnému schválení. Všichni uchazeči jsou o výsledku řízení informováni přímo z TKFD, která s nimi také podepíše individuální smlouvu. Výše stipendia je 12.500,- USD/rok.


Požadované dokumenty


 • Přihláška

 • životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • projekt disertační práce obsahující základní teze

 • doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)

 • čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium). Souběh s GAUKem je možný.

 • doklad o plánovaném zahraničním pobytu - zvací dopis příp. akceptační dopis.

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Veškerá dokumentace se odevzdává v angličtině v pdf formátu.


Harmonogram pro akademický rok 2020/2021


1. 2. 2021

vyhlášení výzvy prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu a předsedy univerzitní komise prof. Škrhy

21. 4. 2021

podání přihlášek na fakulty, interní výběrové řízení

21. 5. 2021

nominace kandidátů z jednotlivých fakult na rektorát

polovina června 2021

rektorátní výběrové řízení: zasedání Komise Sylff,

pohovory s nejlepšími kanddáty, určení vítězů

konec června 2021

vyhlášení výsledků na fakulty

začátek července 2021

nominace vítězných kandidátů na TKFD

přelom července/srpna 2021

schválení TKFD, uzavření smluv se stipendisty

konec října 2021

bankovní převod stipendií


Univerzitní komise


Předseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA - Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu


Členové:

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF

- doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum (FF)

- doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum (PedF)

- doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum (FHS)

- JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., proděkan pro rozvoj (FSV)Kontakt


Mgr. Andrea Prouzová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel: 224 491 927

E-mail:
Poslední změna: 30. srpen 2021 19:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám