SYLFF FAQ

Na této stránce najdete odpovědi na často kladené otázky související se stipendijním programem SYLFF. V případě, že tu odpověď na svůj dotaz nenajdete, obraťte se na administrátora stipendia.Přihláška

V rámci jazykových schopností mám uvést i francouzštinu jako třetí jazyk, když se s ní domluvím pouze na elementární úrovni, nebo ji raději vůbec neuvádět? 

 • Doplňte především ty jazyky, které považujete za relevantní pro Váš výzkum / zahraniční stáž. 


Co mám zapsat do současného zaměstnání, když mám pouze občasné brigády a zejména se věnuji doktorskému studiu? 

 • V případě, že uznáte, že některá z vašich pracovních zkušeností (i brigádních) je relevantní s ohledem k Vašemu výzkumu či cílům programu SYLFF, doporučujeme ji uvést. 

 

Musím spolu s přihláškou doložit i potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu, tj. akceptační dopis?

 • Akceptační dopis není ve fázi přihlášky třeba dokládat. 


Studium

Mám zájem přihlásit se do výběrového řízení na SYLFF, ale studuji v kombinované formě studia. Je možné se přihlásit s tím, že v případě úspěchu bych změnil formu studia na prezenční? 

 • Ano, je to možné. 


Téměř celé mé doktorské studium se překrývá s uznanou dobou rodičovství. Pokud bych nyní studovala, byla bych ve 4. ročníku. Mám ještě šanci o stipendium žádat?

 

 • Uznanou dobou rodičovství se prodlužuje max. doba studia, doba řádného studia se ale nemění. I zde tak platí, že je třeba podat přihlášku nejpozději ve 3. (resp. předposledním) ročníku.


Mohu o stipendium žádat, když mám momentálně studium přerušené? 

 • O stipendium nelze zažádat v době přerušení studia. 


SYLFF je udělován na kalendářní rok nebo mohu začít třeba v listopadu? 

 • SYLFF stipendium je vždy na akademický rok – tj. od října do září. 


Zahraniční stáž 


Může být studentovi uznána již absolvovaná zahraniční stáž nebo musí opět někam vycestovat?

 • Výzkumný pobyt v zahraničí musí být nedílnou součástí výzkumného plánu, který student hodlá realizovat během doby pobírání stipendia (tj. říjen-září). Výjezdy absolvované v minulosti nelze uznat.


Jaká je minimální délka zahraniční stáže?  Je možné zahraniční výjezdy koncipovat pouze jako krátkodobé výjezdy (muzea, archivy, výzkumná centra,konference...) ?

 • Délka zahraniční stáže je min. 1 měsíc, přičemž jej lze rozdělit do více kratších výjezdů. Dizertační práce

  

Pokud se přihlásí student ve 3. ročníku standardní doby studia, tak by měl ve 4.ročníku během stipendia dokončit DP (ne jen část), je to tak? Co znamená zpracovat podstatnou část DP. Je to nějak specifikováno?  

 • Ano, správně by měl student ve 4. ročníku dizertační práci dokončit. Významná část není specifikována např. počtem stran. Předpokládá se, že naplnění daného kritéria bude posuzováno individuálně komisí v závislosti na konkrétním výzkumném plánu. 


Jak by se řešilo, kdyby student vážně onemocněl a chtěl studium přerušit / studia zanechat? 

 • Daná situace by byla řešena individuálně se studentem a nadací. 


Je možné žádat i s neaktuálním tématem jako např. religionistika na starověké téma? Cíle disertace nejsou takové, co by se běžně označilo za "aktuální společenský přesah", byť by bylo možné vzájemnou souvislost argumentovat. 

 • Na téma dizertační práce nejsou specifikovány bližší požadavky. Pokud tedy spadáte pod některou z participujících fakult a naplňujete cíle programu SYLFF, můžete o stipendium pro Váš výzkum požádat. Přihlášky jako takové budou následně posuzovány výběrovou komisí. 


Co se stane, když nesplním požadavek na dopsání / zpracování podstatné části dizertační práce? Budu vracet peníze? 

 • Dopsání, resp. zpracování podstatné části dizertační práce, je jednou z hlavních podmínek poskytnutí stipendia. Objektivní důvody bránící nenaplnění této podmínky na straně studenta by musely být bezodkladně doloženy a situace by byla dále řešena s poskytovatelem stipendia.Financování a kompatibilita s jinými stipendii


Jakým způsobem se použité finance vykazují? Bude třeba dokládat plnění rozpočtu účetními doklady jako je tomu třeba u GAUKu nebo jsou použité prostředky zcela na doktorandovi? Resp. jak moc je to flexibilní? 

 • SYLFF stipendium je, co se týče využití alokovaných finančních prostředků, poměrně benevolentní. Součástí přihlášky podává student návrh využití finančních prostředků (budget proposal) na nadcházející akademický rok. V rámci jednotlivých položek, které uchazeč v návrhu rozpočtu uvede, je tolerována 20% odchylka. V případě významnějšího rozdílu je třeba kontaktovat administrátora programu. Není požadováno dokládat plnění rozpočtu účetními doklady. V případě pochybností na straně administrátora/komise/nadace ohledně vynaložení prostředků v souladu s přihláškou, však může být prokázání výdajů požadováno ex-post.  


Je možné do finančního rozpočtu uvést poplatek za publikování článku v zahraničním recenzovaném časopise (open access fee)?  

 • Ano.


Je možné z grantu zaplatit zahraničního supervizora metodologie výzkumu?     

 • Ano.


Je možné z rozpočtu uhradit také drobný poplatek participantům kvalitativního výzkumu jako kompenzaci za čas strávený rozhovorem?

 • Ano, i to je možné.

 

Hlásím se zároveň o GAČR (na jiné téma). Nekoliduje to s mou přihláškou na SYLFF? Je možné pobírat jednotlivá nárazová stipendia nesouvisející s projektem dizertace? 

 • Smyslem stipendia je umožnit nadějným doktorandům věnovat se své dizertační práci naplno. V době očekávání výsledku nechceme žadatelům bránit v zajištění financování svého výzkumu jiným způsobem. Podání přihlášky na více stipendií tak není překážkou. Pobírání více stipendií však může být problamtické. Student nesmí současně pobírat jiné stipendium k financování téhož výzkumu. Pobírání stipendia/grantu na odlišné téma není diskvalifikačním kritériem, ale nemělo by odvracet studentovu pozornost od stěžejního výzkumu financovaného prostřednictvím SYLFF.


Přihláška se podává na rok, ale je možnost prodloužení. To znamená, i prodloužení financování? 

 • Ano, stipendium je možné prodloužit včetně financování. O prodloužení je třeba zažádat v rámci standardní výzvy. 

 

Je možné na stáž, kterou chci realizovat v rámci SYLFF čerpat finance z Fondu mobility? Fond mobility hradí vždy max. 50% a 4 měsíce v Londýně mi mohou vyčerpat značnou část grantu.

 • Krytí týž výdajů prostřednictvím více stipendií není umožněno. Pokud by student prokázal, že celkový rozpočet výzkumu nelze plně pokrýt stipendiem SYLFF a proto byl nucen hledat další zdroje, bylo by k této skutečnosti přihlédnuto.

 


Kontaktní osoba

Mgr. Andrea Prouzová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel: 224 491 927

E-mail:


Poslední změna: 17. prosinec 2022 07:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám