Podpora internacionalizace na UK


Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí.


Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:


 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:


 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


Předpisy najdete zde: Opatření rektora č. 10/2020

Termíny


Od roku 2020 je možné podávat žádosti o podporu dvakrát ročně v těchto termínech: od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.


V případě technických výpadků nebo jiných případech zvláštního zřetele hodných prostřednictvím e-mailové adresy .


Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Expertní panel

Expertní panel pro hodnocení žádostí v rámci aktivit A) a B) má tři členy. Členy Expertního panelu jmenuje rektor: jednoho na návrh předsednictva Akademického senátu UK, jednoho na základě společného návrhu prorektora pro evropskou problematiku a prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a jednoho na návrh prorektora pro studijní záležitosti.


Expertní panel se schází nejméně dvakrát ročně v návaznosti na termíny podávání žádostí o podporu. Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Expertního panelu odbor zahraničních vztahů RUK.


Členové Expertního panelu:

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sport UK

 • Mgr. Michal Zima, Přírodovědecká fakulta UK

 • Mgr. Vratislav Kozák, vedoucí OZV RUK

Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Jazykové kurzy – finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy

 • Zpětná refundace – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou

 • CEEPUS – ukazatel D

 • Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program

 • Aktivní účast/pasivní účast – aktivní účast – vystoupení s příspěvkem

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat příslušného pracovníka OZV na e-mailu:Poslední změna: 24. leden 2021 17:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám