Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu Podpory internacionalizace UK (dále jen program POINT) je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.
Pro studenty umožňuje program POINT financovat:


 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference s aktivní účastí,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro:


 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí,

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů,

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Program Podpora internacionalizace UK je ošetřen Opatřením rektora č.10/2020 a dále metodickými pokyny. Tyto pokyny mohou být v rámci kalendářního roku aktualizovány před každým kolem (jarním i podzimním). Věnujte jim prosím pozornost.


Důležité upozornění

Program Podpora internacionalizace UK již nadále nepodporuje virtuální mobility (jako tomu bylo v rámci podzimního kola 2021 a jarního kola 2022).

Finanční příspěvek lze získat jen na mobilitu fyzickou.


Termíny

Žádosti o finanční příspěvek je možné podávat dvakrát ročně od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.


V případě technických výpadků či jiných problémů se obracejte na e-mailovou adresu .Expertní panel

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci expertního panelu Odbor zahraničních vztahů RUK.


Členové expertního panelu

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Martin Čihák

studentský zástupce v kolegiu rektorky

Mgr. Vratislav Kozák

vedoucí Odboru zahraničních vztahů


Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Virtuální mobility nejsou finančně podporovány.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • Jeden žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost o finanční podporu.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z programu Podpora internacionalizace UK a Fondu mobility UK na stejnou aktivitu.

 • Příspěvek z programu POINT nelze kombinovat s finanční podporou od Grantové agentury UK.

 • Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.


Kontakt

Bc. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel.: 224 491 417Poslední změna: 20. únor 2023 15:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám