Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu Podpory internacionalizace UK (dále jen program POINT) je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.
Pro studenty umožňuje program POINT financovat:


 • účast či výjezd studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference s aktivní účastí,

 • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory za účelem:


 • organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Opatření rektora

Program Podpora internacionalizace UK je ošetřen Opatřením rektora č. 27/2023 ze dne 15. června 2023.


Rector´s Directive N. 27/2023

English version available here.


Termíny

Žádosti o finanční příspěvek je možné podávat dvakrát ročně (v rámci jarního kola od 1. dubna do 30. dubna a v rámci podzimního kola od 1. listopadu do 30. listopadu).

Příjem žádostí do jarního kola 2024 je možný v období od 1. dubna do 30. dubna 2024. Příjem žádostí bude ukončen v 16:00 hodin.

Podávání žádostí

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda UK (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu. K příhlášení je třeba přihlašovací jméno (osobní číslo) a heslo do CAS.


Manuály k vytvoření soutěžního návrhu

Odkazy na manuály, které jsou aktualizovány v závislosti na postupujících úpravách IS Věda UK, jsou dostupné také na nástěnce přímo v IS Věda UK. Doporučujeme vždy pracovat s online verzí dokumentů.


Manuál pro žadatele

Manuál pro garanty


V případě technických výpadků či jiných problémů při práci s IS Věda UK se obracejte na technickou podporu v sekci HelpDesk přímo v IS Věda UK.Rada programu POINT

Předsedou Rady pro program POINT je prorektor pro zahraniční záležitosti. Dále má Rada šest členů, které stanoví rektor.

Rada posuzuje žádosti nejpozději do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Rady Odbor zahraničních vztahů RUK.


Členové Rady programu POINT

prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

předsedkyně Rady programu POINT, prorektorka pro zahraniční záležitosti

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy 3.LF

Ing. Lenka Henebergová

proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti FTVS

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky FSV

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

proděkanka pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti 2.LF

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční vztahy PF

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

proděkan pro zahraničí FF


Důležité informace a pokyny

 • V rámci programu POINT je možné žádat o finanční podporu na krátkodobé zahraniční mobility studentů a na realizaci mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK.

 • V rámci jarního kola (příjem žádostí od 1. dubna do 30. dubna) je možné finančně podpořit aktivity s termínem zahájení od 1.května daného roku.

  V rámci podzimního kola (příjem žádostí od 1. listopadu do 30. listopadu) je možné finančně podpořit aktivity s termínem od 1. prosince daného roku.

 • Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Finanční podpora není nároková.

 • Aktivní účastí u studentů se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

 • Podpora je přednostně poskytnuta těm žadatelům, kterým ještě nebyla v minulosti z programu POINT poskytnuta.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z programu Podpora internacionalizace UK a Fondu mobility UK na stejnou aktivitu.

 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč.

 • Pokud žadatel získal finanční podporu na projekt od Grantové agentury UK a v rámci projektu plánuje krátkodobou mobilitu, nelze na takovou mobilitu žádat příspěvek z programu POINT. Takový souběh financování není možný.

 • Finanční podporu na realizaci letních škol lze požadovat na cestovné, ubytování, služby, materiál a osobní náklady a stipendia. Je možné žádat i na položku “další" (nutno přesně definovat).

 • Program POINT pracuje na principu „seed money“, tedy na jednorázové nebo opakované podpoře nutné k ustavení letní školy či dané akce, nejvýše v délce prvních tří ročníků. Následně se předpokládá konání dalších minimálně tří ročníků ekonomicky soběstačných, bez finanční podpory ze strany Rektorátu UK.

 • Maximální výše přidělené podpory pro fakulty a další součásti UK jako organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je 80 000 Kč.

 • Každý řešitel podpořené aktivity je povinen odevzdat hodnotící zprávu (včetně vyúčtování a zprávy o využití poskytnutých prostředků) a případně potvrzení o pobytu. Podklady se podávají elektronicky prostřednictvím online systému IS Věda UK nejpozději 30 dnů po skončení podpořené aktivity.

 • Po ukončení příjmu žádostí připraví fakulta pro potřeby Rady jmenný seznam žadatelů, ve kterém vyznačí fakultní prioritu jednotlivých žádostí (1 – nejvyšší priorita, 2 - střední priorita, 3 - nejnižší priorita).


Kontakt

Mgr. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel.: 224 491 417Poslední změna: 15. březen 2024 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám