Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 4. dubna 2018Přítomni: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Josef Holub (1. LF), Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LF P), Drahomír Kolenčík (2. LF), Martin Pehr (1. LF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Bc. David Půlpán (FTVS), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF), Barbora Beranová (3. LF), Mgr. Helena Houšková (RUK), Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), Adam Láznička (2.LF), Martina Němčuková (3. LF), Kamila Řehořová (PřF), Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK)


Omluveni: Mgr. David Cielontko (ETF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Barbora Ohnoutková (PF)


Dále nepřítomni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF), Mgr. Veronika Matějková (HTF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Michael Glogr (PF), Anna Kalašnikovová (PF)


Hosté: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK), Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)


Program:

I. Došlé podněty

1. Podnět k novelizaci opatření rektora č. 36/2017

2. Podnět týkající se nostrifikací

II. Zpráva o hodnocení výuky studenty (HVS)

III. Novelizace opatření rektora č. 37/2017 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

IV. Různé


I. Došlé podněty


PhDr. David Greger, PhD. (PedF) předložil Studijní komisi AS UK 2 podněty.


1. Podnět k novelizaci opatření rektora č. 36/2017


Čl. 2 odst. 1 opatření rektora č. 36/2017 stanovuje odměny školitelům při ukončení studia ve 3. a 4. roce na 50.000 Kč a v 5. roce studia již pouze 20.000 Kč. U původně 3letých akreditovaných doktorských programů je tedy ohodnoceno stejně ukončení studia v SDS i SDS+1 (tj. 4. rok). Nově jsou studijní programy doktorského studia zpravidla 4leté, a tyto studijní programy jsou v rámci stávajícího systému de facto penalizovány. Lze navíc očekávat, že nové studijní programy mohou mít přísnější kritéria na ukončování (např. počet publikací a dalších studijních povinností), a tak ukončování 5. rokem není nutně chyba ani doktoranda, ani školitele. Předkladatel podnětu, PhDr. David Greger, PhD. (PedF), navrhuje zamyslet se nad možnou úpravou OR s tím, že uvedl, že PedF UK vidí úpravu odměn principem SDS+1 jako optimální nastavení. Diferenciace odměn školiteli by nemusela být žádná, nebo případně výrazně nižší, než je nyní stanovena v OR č. 36/2017.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že úpravy výše odměn školitelů jsou otázkou ke zvážení a diskuzi. Z hlediska metodického nicméně upozornila, že vedení univerzity podporuje cesty ke zvýšení úspěšnosti doktorského studia ve standartní době, což současné nastavení odměn školitelů odráží. V odůvodněných případech lze vždy využít čl. 2 odst. 2 písm. a) OR č. 36/2017, a vyšší odměnu školiteli přiznat.

Následně proběhla diskuze, kde byla většinově vyjádřena podpora novelizaci OR č. 36/2017 ve prospěch principu SDS+1 při stanovování odměn školitelů. Na základě proběhlé diskuze byl naformulován následující podnět k novelizaci opatření rektora č. 36/2017:


„Doporučuje se navázat výši odměn pro školitele na ukazatel dokončení studia v SDS+1. V současném znění totiž opatření nerozlišuje mezi studijními programy se standardní dobou studia 3 roky a standardní dobou studia 4 roky, což vede k nerovnosti mezi školiteli, jejichž studenti dokončují studium ve stejné době vůči standardní době studia (např. v případě dokončení v SDS+1 v 3letém programu je odměna 50 tis. Kč a v případě dokončení v SDS+1 ve 4letém programu je odměna 20 tis. Kč). S ohledem na ukazatel Graduation Rate by bylo vhodné ponechat velký „schod“ mezi dokončením v SDS+1 a po ní.“


2. Podnět týkající nostrifikací (uznávání Mgr. vzdělání získaného v zahraničí u zahraničních uchazečů o cizojazyčné doktorské programy na fakultách UK)


PhDr. David Greger, PhD. (PedF) sdělil, že na semináři k výkladu novelizované podoby VŠ zákona organizovaného RUK na PedF UK koncem minulého roku bylo zmíněno, že již není nutné realizovat nostrifikace u přijatých uchazečů do doktorského studia, zřejmě v kontextu institucionální akreditace. Následně byla vznesena otázka, zda je tomu skutečně tak a zda by tedy přijímací řízení do doktorského studia nemohlo nahradit proces uznávání předchozího studia (nostrifikaci) tak, aby se předešlo zdlouhavému procesu klasické nostrifikace a usnadnilo by to proces přijímání zahraničních uchazečů do doktorského studia.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, informovala Studijní komisi AS UK o tom, že „klasickou“ nostrifikaci dle § 89 a následujících paragrafů zákona o vysokých školách je po té, co UK získala institucionální akreditaci, možné nahradit postupem dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách, dle kterých je možné provést posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení (uchazeč není fakticky přijat, dokud nesplní všechny podmínky přijetí ke studiu a toto je jedna z nich). Uchazeč má však stále možnost požádat o klasickou nostrifikaci - např. z toho důvodu, že se hlásí na více vysokých škol, nebo proto, že potřebuje uznání svého zahraničního vzdělání pro výkon povolání apod. (posouzení v rámci přijímacího řízení je totiž platné pouze pro toto konkrétní příjímací řízení).

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, dále odpověděla, že získáním institucionální akreditace bylo umožněno, ve spolupráci Odboru pro studium a záležitosti studentů a ÚVT, připravit již pro letošní přijímací řízení metodickou oporu pro to, abychom mohli uznávat SŠ i VŠ (Bc. a Mgr.) vzdělávání v rámci přijímacího řízení na fakultách.

Školení pracovnic studijních oddělení fakult proběhlo dne 19.3. t. r. (bude to pro uchazeče o hodně jednodušší i lacinější než doposud nutná nostrifikace SŠ na krajských úřadech) a v rámci metodických návštěv na fakultách proběhne návštěva na PedF UK dne 24.4., kde bude prostor pro zodpovězení jakýchkoli dotazů.


Jakub Horký (PF) vznesl podnět k tomu, aby celá tato agenda byla na UK řešena centralizovaně, protože postupy jsou stejné na všech fakultách, a že doporučující stanovisko z rektorátu by mělo být jednotné.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že byly vybrány kontaktní osoby na jednotlivých fakultách a celé oddělení pro uznávání se snaží být silnou metodickou základnou pro jednotlivé fakulty. Bude vytvořena databáze středních škol, ze kterých již bylo vzdělání uznáno tak, aby to bylo viditelné pro uchazeče ven, ale hlavně pro referentky napříč fakultami. Zřízení a používání této databáze má předejít tomu, aby se nestalo, že na jedné fakultě něco uznají a na jiné totéž vzdělání neuznají.

Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF) se zeptala, jestli do doby, než bude vytvořena tato databáze nebo seznam škol, bude vzdělávání uznávat ta kontaktní vyškolená osoba z fakulty. Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla že ano.


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK vzala na vědomí přednesené informace.“

Přijato tichým souhlasem.


II.Zpráva o hodnocení výuky studenty (HVS)


Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK) sdělil, že existují 2 základní poptávky po hodnocení výuky na UK. Jedna probíhá na úrovni fakultních hodnocení, druhá, obecnější, se bude uskutečňovat na úrovni UK, kde bude nutné zavést nový systém hodnocení. UK kvůli akreditacím potřebuje jiný typ informací kvůli hodnocení studijních programů. Nezbytnou součástí systému by mělo být šetření mezi studenty, např. to, jestli se docenti a profesoři skutečně objevují na přednáškách. Informace z tohoto hodnocení mají poskytnout širší zpětnou vazbu o kvalitě studia a jeho zázemí. Existuje také požadavek ze strany studentů po možnosti propojení fakultních anket navzájem, tak po možnosti propojení fakultních anket s hodnocením na úrovni celé univerzity. Mgr. Tomášek konstatoval, že je velmi problematické, aby k propojení došlo, aby fakultní hodnocení mělo nějaké společné otázky. Pojetí otázek se liší, liší se také to, jak jsou otázky formulovány, a to v důsledku odlišnosti fakult. Spíše by se jednalo o propojení témat a odkázal na metodický rámec, který vznikl před 6 lety a je stále dostupný na webu. Fakultní ankety jsou zaměřené na zpětnou vazbu ohledně předmětů a pedagogů, jedná se o jiný typ šetření, než co potřebuje UK. Obě hodnocení se jeví jako nepropojitelná. Šetření konkurující fakultním anketám bude ale představovat bombardování studentů dalšími dotazníky. Mgr. Tomášek vyzval členy Studijní komise, aby navrhnuli nějaká doporučení (např. vytvoření pracovní skupiny). Dále vybídnul k zamyšlení se nad tím, jestli existuje reálná poptávka po tom, aby se ankety propojovaly, zdali se vůbec bavit o společném elektronickém zázemí a jestli se jeví jako možné, aby v rámci běžných fakultních anket mohli být osloveni studenti s jiným typem šetření.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se přimluvil za to, aby se fakultní hodnocení a hodnocení UK dělalo v jednom, a zároveň zdůraznil, že by se mělo jednat i o hodnocení pro pedagogy.

Na základě diskuze a návrhu vytvořeném PhDr. Davidem Gregerem, PhD. (PedF) přijala Studijní komise AS UK následující usnesení:


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK v předložené Zprávě o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2016/2017 uvítala zařazení tabulky č. 1, uvádějící návratnost dotazníkového šetření na jednotlivých fakultách UK. Pro obdobnou zprávu za příští akademický rok je však žádoucí sjednotit definici pro výpočet návratnosti tak, aby byly údaje mezi fakultami vzájemně porovnatelné.“

Přijato poměrem hlasů 16-0-1 (pro-proti-zdržel/a se).


III. Novelizace opatření rektora č. 37/2017 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK vzala na vědomí návrh novely opatření č. 37/2017 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů.“

Přijato tichým souhlasem.


IV. Různé


PhDr. Karel Höfer (FSV), informoval, že z FSV obdržel podnět, zda by nešlo s odbory rektorátu a Studijní komisí AS UK projednat, aby veškeré formuláře byly vzhledem k proklamované internacionalizaci vyhotoveny také v angličtině. Jako příklad uvedl současnou výzvu na podporu internacionalizace (OZV RUK), která je dostupná pouze v češtině, a pak se musí na jednotlivých fakultách či dokonce katedrách překládat do angličtiny. Zdůraznil, že abychom byli skutečně otevřenou mezinárodní univerzitou, tak je potřeba komunikovat a informovat v angličtině. Navrhnul, aby se pro příště všechny nové formuláře zároveň vydávaly i v angličtině.


Studijní komise AS UK se dohodla, že se touto problematikou bude zabývat na některém z následujících zasedání.


Bc. Daniel Pražák (PedF) vyjádřil krajní znepokojení nad situací ohledně SIS a dotázal se, zda existují páky na firmu Erudio v případě, že SIS nefunguje tak jak má. Informoval, si vyžádali (jakožto senátoři AS PedF UK) všechny podkladové smlouvy a z nich vyplývá, že prakticky ne.

Dále byl vznesen dotaz, kdy budou vyplacena ubytovací stipendia. V souladu s OR č. 54/2017 budou ubytovací stipendia za měsíce leden až březen vypláceny průběhu dubna. Ze systému měsíčních výplat se přešlo na systém čtvrtletního vyplácení, s výjimkou prosince, za nějž se vyplácí na konci prosince.


Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK

Zapsala: Mgr. Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 22. červen 2018 17:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám