Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK konané ve dnech 14. 12. 2018 a 25. 1. 2019


Přítomni: Hoffmannová, Moláček (pouze 14. 12.), Hurný, Marek, Pavlorek, Sedlák (pouze 14. 12.), Sláma.


Petiční komise na své schůzi projednala podnět petenta J. Chudého. Klíčovým bodem jednání byla diskuse povahy komisionální zkoušky. Podle Studijního a zkušebního řádu musí být komise alespoň tříčlenná a navíc musí být zkoušce přítomni alespoň dva zkoušející. Komisionální zkouška pak nemůže být realizována tím způsobem, že by jednotliví zkoušející kladli otázky studentům „sériově“, vždy jeden zkoušející a jeden zkoušený. Fyzická přítomnost zkoušejících v místnosti nemůže být pokládána za naplnění podmínky komisionální povahy zkoušky.

Dále komise dospěla k přesvědčení, že disponuje dostatečnými svědectvími v případě zkoušky kolegy Chudého, aby se mohla domnívat, že ve výše uvedeném smyslu nebyl naplněn charakter komisionálnosti jeho rigorózní zkoušky z Chirurgie.

Komise na svém prvním zasedání rozhodla, že požádá kolegu Chudého o nahlédnutí do spisu vedeného na UK k rozhodnutí o ukončení jeho studia a dále že požádá petenta o zbavení anonymity.

Na tomto rozhodnutí se shodla komise jednomyslně (7-0-0). Schůze byla odročena do ledna 2019.


Na druhém zasedání komise konstatovala, že kolega Chudý umožnil komisi jak nahlédnout do spisu, tak svolil k zbavení anonymity. Komise následně dospěla k svému stanovisku k případu kolegy Chudého.


Stanovisko Petiční komise AS UK k podnětu Jana Chudého (bývalého studenta 1. LF UK)

Po důkladném projednání materiálů (svědectví obou stran sporu) se Petiční komise usnesla takto:

Domníváme se, že v případě bývalého studenta 1. LF UK Jana Chudého vznikla důvodná pochybnost o procesní správnosti vykonání jeho rigorózní zkoušky z Chirurgie. Domníváme se dále, že 1. lékařská fakulta UK by kolegovi Chudému měla umožnit opakovat tuto zkoušku, resp. umožnit pokračování ve studiu. V tomto smyslu vyzýváme vedení UK, zvláště paní prorektorku pro studijní záležitosti prof. Dr. Milenu Králíčkovou k přezkumu rozhodnutí o ukončení studia kolegy Jana Chudého.

Na základě svědectví, která byla Petiční komisi AS UK poskytnuta, jsme dospěli k přesvědčení, že rigorózní zkouška z Chirurgie byla v konkrétním případě kolegy Chudého uspořádána způsobem, který nebyl v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK (čl. 9, odst. 3 a 4).


Na tomto stanovisku se komise usnesla jednomyslně (5-0-0).
Poslední změna: 25. leden 2019 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám