Opatření rektora č. 68/2017 ve znění OR 11/2019

Název:

Opatření rektora č. 68/2017 ve znění opatření rektora č. 11/2019 - úplné znění

K provedení:

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost úplného znění:

1. dubna 2019


Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu

Čl. 1 - Vydávání osvědčení

Absolventům programu celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) a mezinárodně uznávaného kurzu (dále jen „kurz“) vydává Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) osvědčení o absolvování tohoto programu nebo kurzu.


Čl. 2 - Typy osvědčení

Univerzita vydává osvědčení podle zaměření programů (čl. 3 odst. 1 a čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy , dále jen „Řád CŽV“), tj. zájmově, včetně Univerzity třetího věku, na výkon povolání a mezinárodně uznávaný kurz (Opatření rektora  č. 47/2017).


Čl. 3 - Společné náležitosti osvědčení

 1. Všechna vydávaná osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:

    a. 

  název univerzity, adresu sídla a IČO a název uskutečňovatele programu nebo kurzu,

    b. 

  odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Řádu CŽV, na základě kterých je osvědčení vydáváno; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto odkazu na Řád CŽV uveden odkaz na čl. 34 Statutu Univerzity Karlovy,

    c. 

  evidenční číslo osvědčení,

    d. 

  jméno, příjmení, datum a místo narození absolventa programu nebo kurzu,

    e. 

  název programu nebo kurzu,

    f. 

  datum a místo vydání osvědčení,

    g. 

  otisk razítka uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, otisk razítka odboru; v osvědčení o absolvování kurzu otisk razítka univerzity

    h. 

  jméno a podpis uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, jméno a podpis rektora; v osvědčení o absolvování kurzu jméno a podpis uskutečňovatele kurzu a jméno a podpis rektora,

    i. 

  logo univerzity tvořené znakem a logotypem; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto loga univerzity uveden znak univerzity.

 2. V případě, že program je uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV), je jedna z těchto součástí nebo jeden z těchto odborů ustanoven jako hlavní uskutečňovatel programu. Na osvědčení je otisk razítka a jméno a podpis tohoto hlavního uskutečňovatele.

 3. V případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity (čl. 7, odst. 2 OR č. 47/2017), je jedna z těchto součástí ustanovena jako hlavní uskutečňovatel kurzu. Na osvědčení je jméno a podpis rektora a tohoto hlavního uskutečňovatele.

 4. V případě, že program je koordinován odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV a čl. 19 OR č. 2/2017 ve znění OR č. 51/2017), je na osvědčení otisk razítka univerzity a jméno a podpis rektora. 5. K podpisu osvědčení za uskutečňovatele programu jsou zmocněni děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity (příloha č. 1 Statutu Univerzity Karlovy). K podpisu osvědčení za uskutečňovatele kurzu jsou zmocněni děkani fakult a ředitelé vysokoškolských ústavů.


Čl. 4 - Další náležitosti osvědčení


 1. V osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je uvedeno, že se jedná o tento typ programu.

 2. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání obsahuje dále tyto náležitosti:

    a. 

  číslo akreditace vzdělávací instituce udělené univerzitě,

    b. 

  místo konání programu,

    c. 

  odkaz na ustanovení příslušného platného právního předpisu, na základě kterého/kterých je osvědčení vydáváno,

    d. 

  číslo akreditace programu,

    e. 

  rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od - do.

 3. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově může také obsahovat rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od – do.

 4. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání a zaměřeného zájmově včetně univerzity třetího věku může dále obsahovat tyto náležitosti (v případě programů zaměřených na výkon povolání v podobě stanovené orgánem udělujícím univerzitě akreditaci dle odstavce 2):

    a. 

  bližší specifikace programu

    b. 

  informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

    c. 

  jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta,

    d. 

  logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

 5. Osvědčení o absolvování kurzu může také obsahovat znak uskutečňovatele anebo logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

 6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.

 7. Text osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je dvojjazyčný (čeština/angličtina). V osvědčení je uvedeno, že se jedná o tento typ kurzu, a dále je uveden mezinárodně uznávaný titul, je-li udělen.


Čl. 5 - Evidenční číslo osvědčení

Evidenční číslo osvědčení je uváděno ve formátu AAABBCCCCDDDD, kdy


 1. AAA udává zaměření programu nebo kurzu; v případě programu zaměřeného zájmově je v evidenčním číslu uvedena zkratka CVZ, v případě Univerzity třetího věku je uvedena zkratka CVU, v případě programu zaměřeného na výkon povolání je uvedena zkratka CVP a v případě kurzu je uvedena zkratka CVM,

 2. BB udává třetí a čtvrté místo RID kódu uskutečňovatele; v případě, že je program uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu nebo v případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity, BB pak udává třetí a čtvrté místo RID kódu hlavního uskutečňovatele programu nebo kurzu (čl. 3, odst. 2 a 3),

 3. CCCC udává kalendářní rok absolvování programu nebo kurzu,

 4. DDDD udává pořadové číslo osvědčení.


Čl. 6 - Papír pro výrobu osvědčení a tisk osvědčení

 1. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově a mezinárodně uznávaného kurzu je určen list formátu A4 Conqueror LAID krémové barvy s gramáží 100g/m2.

 2. Logo univerzity na osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je tištěno spolu s ostatním textem osvědčení; znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

 3. Znak uskutečňovatele kurzu v osvědčení o absolvování kurzu je tištěn spolu s ostatním textem osvědčení, a to v souladu s Opatřením rektora č. 31/2016 Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy. Znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

 4. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je určen list formátu A4 s ochrannými prvky proti padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem univerzity. Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.

 5. Pokud je na osvědčení o absolvování programu nebo kurzu logo (čl. 4, odst. 4 a 5) může být pro výrobu osvědčení použit list formátu A4 Conqueror bílé barvy s gramáží 100g/m2.


  Soubor, který bude akceptován jako podklad pro tisk loga, které bude chtít uskutečňovatel vytisknout na osvědčení, musí uskutečňovatel vložit do Studijního informačního systému v těchto parametrech: Portable Network Graphics (PNG 1.2, ISO/IEC 15948:2004; MIME type image/png; PUID: fmt/13; přípona: .png).


  • Dále musí být splněna podmínka, že v případě osvědčení o absolvování programu je poměr stran grafiky 5:1, očekávaný rozměr je 150 mm x ÷30 mm (může se lišit dle nastavení tiskárny),

  • osvědčení o absolvování kurzu je poměr stran grafiky 4:3.


  Zároveň musí uskutečňovatel dodržet pravidla pro užití loga, které si stanovil vlastník loga.  

 6. Tisk osvědčení o absolvování programu a kurzu je realizován uskutečňovatelem programu a kurzu prostřednictvím Studijního informačního systému.


Čl. 7 - Podpisy na osvědčení

 1. Jméno a podpis uskutečňovatele programu je umístěn při pravém okraji listu. V případě, že osvědčení je opatřeno také podpisem předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta, je jméno a podpis uskutečňovatele umístěn při levém okraji listu a jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta je umístěn při pravém okraji listu. V případě osvědčení o absolvování kurzu je jméno a podpis rektora při levém okraji listu a jméno a podpis děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu při pravém okraji listu.

 2. Osvědčení se podepisuje vlastnoručně. Je doporučeno užití černého světlostálého dokumentního inkoustu.


Čl. 8 - Úplata za vydání osvědčení

Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování programu a kurzu stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu nebo kurzu.


Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 10/2016 ze dne 10. května 2016 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.V Praze 17. října 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 15. květen 2019 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám