Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 21. června 2019

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 17. května 2019.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi, aby v nejbližší době zahájil celouniverzitní diskuzi o objektivitě a férovosti kontrol studia na univerzitě. Zároveň žádá, aby na základě výsledků této debaty byla přijata příslušná opatření.

 5. AS UK schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2020.

 6. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2018.

 7. AS UK bere na vědomí Vlastní hodnotící zprávu pro následné mezinárodní hodnocení.

 8. AS UK schválil návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (čj. 150/a/2019) ve znění modifikací předkladatele a schváleného pozměňovacího návrhu.

 9. AS UK schválil návrh dílčí změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK (čj. 150/d/2019).

 10. AS UK schválil návrh dílčí změny Řádu výběrového řízení UK (čj. 150/e/2019) ve znění modifikace předkladatele.

 11. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 192/2019).

 12. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK (čj. 165/2019).

 13. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PedF UK (čj. 164/2019).

 14. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (čj. 163/a/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

 15. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (čj. 163/b/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

 16. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (čj. 152/2019).

 17. AS UK schválil návrh změny Statutu PF UK (čj. 153/2019).

 18. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 154/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

 19. AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (čj. 161/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

 20. AS UK schválil návrh Organizačního řádu Ústřední knihovny (čj. 151/2019).

 21. AS UK souhlasí s návrhem, aby členy Vědecké rady UK byli jmenováni prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

 22. AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS)

 23. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020.

 24. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu OR č. X/2019: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020.

 25. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhuh OR č. X/2019: Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem.

 26. AS UK schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na přípravnou fázi projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku do 31. 12. 2021.

 27. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – zděné kabelové trafostanice k tíži pozemku parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 28. AS UK projednal záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, jejímž předmětem je směna:

  - pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové parc. č. st. 1337/2, parc. č. st. 1338/2, parc. č. st. 1339/2, parc. č. st. 1340/2, parc. č. st. 1341/2, parc. č. 214/11, parc. č. 214/25, parc. č. 214/29, parc. č. 214/30, vše k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,

  - za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 214/2, parc. č. 214/20 a parc. č. 214/31, vše k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,

  a doporučuje návrh směnné smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 29. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací v rámci zhotovení díla. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.

 30. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 31. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 32. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 21. červen 2019 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám