Univerzita Karlova posiluje spolupráci s komerčními partnery

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Univerzita Karlova se dohodla na spolupráci s mezinárodní společností Home Credit International a.s. (HCI), se kterou 30. září 2019 uzavřela Rámcovou smlouvu o partnerství. Univerzita tím posiluje spolupráci se soukromým sektorem, která je důležitá pro financování řady výzkumných a vědeckých projektů, či zajišťování mezinárodních akcí a naplňování tzv. třetí role univerzity ve společnosti.


„Univerzita se snaží dlouhodobě diverzifikovat své financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu, z vědecké grantové činnosti, ze strukturálních fondů EU a souvisejících se snažíme získávat prostředky též od sponzorů, dárců i úspěšných absolventů,“ uvedl kancléř UK Milan Prášil.


Univerzita Karlova by měla na základě spolupráce se společností Home Credit International získat finance, které budou využity na rozvoj vědy, mezinárodní spolupráce, spolupráci se zahraničními profesory a vědci, podporu studentských spolků a případné další aktivity. Spolupráce se nyní týká Matematicko-fyzikální fakulty, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd a rektorátu UK. Další spolupráce je na rozhodnutí každé jednotlivé fakulty.


Rámcová smlouva je se společností HCI uzavřena na tři roky. Její znění vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice. Výhradní rozhodovací pravomoc, jakým způsobem budou peníze využity, má Univerzita Karlova.


UK tímto krokem pokračuje – tak jako řada jiných špičkových světových univerzit – ve spolupráci s komerčními partnery a ve snaze zajistit díky této spolupráci financování pro univerzitní projekty, které by jinak nebylo možné realizovat.


Univerzita Karlova se soukromým sektorem spolupracuje dlouhodobě; má etablovanou partnerskou strukturu a jejím generálním partnerem je Česká spořitelna a.s.


V Praze 8. 10. 2019ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 8. říjen 2019 16:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám