Historie Univerzity Karlovy v datech


1347 privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení
1348 český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou)
1366 Karel IV. zakládá kolej pro dvanáct mistrů (Karlova kolej)
1372 právnická fakulta vytváří samostatnou univerzitu juristů (trvala do 1418/19)
1383 Karlova kolej získává dům na Starém Městě (Karolinum), který od přestavby let 1383/86 slouží jako sídlo celé univerzity
1409 18. ledna vyhlašuje král Václav IV. tzv. Dekret kutnohorský, jímž český univerzitní národ získává přednostní postavení (odchodem členů ostatních univerzitních národů vzniká mj. univerzita v Lipsku)
1417 univerzita se přihlašuje k husitství (kališnické konfesi) a je potrestána papežským zákazem činnosti
1419 husitskými válkami je omezena činnost univerzity (až do počátku 17. století existuje jediná, artistická fakulta)
1556 do Prahy přichází jezuitský řád, který zakládá akademii v Klementinu s výukou filozofie a teologie (1616 povýšena na univerzitu)
1609 počátek reforem univerzity: zaveden pevný studijní řád, zrušen celibát profesorů, správa a hospodářství univerzity svěřeny kvestorovi
1618 univerzita se aktivně účastní odboje proti katolickému panovníkovi
1622 po porážce protestantských stavů je karolínská univerzita předána jezuitům
1625 na výzvu jezuitského generála přichází do Prahy Rodrigo Arriaga, pozdější nejvýznamnější představitel druhé scholastiky, mnohonásobný děkan pražské teologické fakulty
1638 tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý dohled státu
1654 tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. spojeno Karolinum a Klementinum do společné univerzity (Universitas Carolo-Ferdinandea) se čtyřmi fakultami
1718 architekt F. M. Kaňka dokončil přestavbu Karolina v barokním slohu
1773 zrušen jezuitský řád
1781 počátek reforem univerzity: 1781 umožněno studium nekatolíků, 1783 univerzita zestátněna a zbavena vlastního hospodářství, 1784 zrušena univerzitní jurisdikce, studijní řád zavádí němčinu jako vyučovací jazyk
1837 Jan Evangelista Purkyně v pražském Karolinu poprvé před vědeckým shromážděním představil své výzkumy o buňce
1848 univerzita požaduje akademické svobody a zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce
1850 zákon o organizaci univerzit zvyšuje pravomoc akademického senátu a profesorských sborů, studijní řád zavádí rigorosní a státní závěrečné zkoušky (pro tituly JUDr., MUDr., PhDr., ThDr.)
1879 rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity v obtížném období jednání o její rozdělení na německou a českou se stal významný fyzik Ernst Mach, který v Praze působil 28 let
1882 nařízením císaře Františka Josefa I. z 28. února se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem
1882 na filozofickou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity byl povolán jako mimořádný profesor filosofie Tomáš Garrigue Masaryk
1895 Filozofická fakulta české univerzity přijímá šest studentek na hospitaci
1901 Doktorská promoce Marie Zdeňky Baborové na filozofické fakultě české univerzity
1902 Na lékařské fakultě české univerzity promuje Anna Honzáková
1908 Vzniká Sdružení akademicky vzdělaných žen
1911 na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze se stal profesorem teoretické fyziky Albert Einstein (do 1912)
1917 Bedřich Hrozný (později profesor filozofické fakulty Univerzity Karlovy) publikoval své stěžejní dílo Jazyk Chetitů a tím položil základy chetitologie
1920 zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká název "Karlova universita", vytvořena přírodovědecká fakulta
1922 První ženě, Elišce Krásnohorské, je udělen čestný doktorát
1925 Milada Paulová se habilituje jako první žena na českých univerzitách
1939 Milada Paulová jmenována první univerzitní profesorkou
1939 po okupaci českých zemí nacisty je Německá univerzita (Deutsche Karlsuniversität Prag) přivtělena k říši, po studentských demonstracích 17. listopadu Karlova univerzita uzavřena spolu s ostatními českými vysokými školami
1945 obnovena činnost Karlovy univerzity - vytvořeny pobočky lékařské fakulty v Plzni (od 1958 lékařská fakulta UK) a v Hradci Králové (od 1959 lékařská fakulta UK), Německá univerzita zrušena
1946 zahájena činnost pedagogické fakulty (1959-1964 mimo Univerzitu Karlovu)
1947 Gerty Theresa Cori (rozená Radnitz) a Carl Cori, absolventi lékařské fakulty Německé univerzity v Praze, obdrželi Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objev průběhu katalytické přeměny glykogenu
1948 studentská demonstrace proti totalitnímu režimu (následovalo masové vyloučení nekomunistických učitelů a studentů z univerzity)
1950 zákon o vysokých školách ruší akademickou autonomii a podřizuje jejich činnost dohledu komunistické strany, teologická fakulta oddělena od Univerzity Karlovy (1950-1990 samostatná fakulta v Litoměřicích)
1952 vytvořena matematicko-fyzikální fakulta
1953 lékařská fakulta se rozděluje na fakultu všeobecného lékařství, hygienickou a dětského lékařství (od 1990 s názvem 1., 2. a 3. lékařská fakulta)
1959 na univerzitu převeden Institut tělesné výchovy a sportu (od 1966 fakulta tělesné výchovy a sportu)
1959 Jaroslav Heyrovský, profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obdržel Nobelovu cenu za chemii za objev a rozpracování analytické polarografické metody
1960 založen Institut osvěty a novinářství (od 1965 fakulta osvěty a novinářství, 1990 fakulta sociálních věd)
1968 na filozofické fakultě UK byl jmenován profesorem filozofie Jan Patočka
1968 univerzita se podílí na událostech tzv. Pražského jara, po 1969 nová vlna represí nonkonformně smýšlejících učitelů a studentů
1969 vytvořena farmaceutická fakulta v Hradci Králové
1989 demonstrace vysokoškoláků na paměť událostí 17. listopadu 1939 podnětem k pádu komunistického režimu
1990 zákon o vysokých školách obnovuje univerzitní autonomii a svobodu bádání a výuky
1991 statutem jsou do Univerzity Karlovy inkorporovány tři teologické fakulty: katolická, evangelická a husitská, založena Fakulta sociálních studií
2000 vznikla Fakulta humanitních studií
2000 Univerzitu Karlovu tvoří 17 fakult (3 mimo Prahu):
 • Katolická teologická fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Právnická fakulta
 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Fakulta humanitních studií
Poslední změna: 9. únor 2021 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám