Usnesení společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů

Usnesení společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů


Usnesení

společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference

a

Pléna České konference rektorů

Hradec Králové, 6. 3. 2003

Pléna Slovenské rektorské konference (SRK) a České konference rektorů (ČKR) se sešla s cílem vzájemně se informovat o stavu a vývoji vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v kontextu evropského vzdělávacího prostoru.


Pléna SRK a CKR se shodla na naléhavé potřebě zvýšení investic do vzdělávání, vědy a výzkumu jak ze strany státu, tak ze strany privátního sektoru, neboť stupeň zaostávání těchto investic dosahuje míry, která ohrožuje možnost zapojení vysokých škol obou zemí do partnerské spolupráce v rámci evropského prostoru.


Pléna SRK a ČKR podporují projekt "Burza mobilit" navržený studenty obou zemí, který směřuje k recipročním výměnným studijním pobytům na základě dohody mezi partnerskými univerzitami obou zemí. Rovněž zvýšení mobilit doktorandů a mladých vědeckých pracovníků nad současný rámec považují obě pléna za žádoucí. Tyto aktivity představují užitečný krok k rozvoji boloňského procesu v podmínkách slovenských i českých vysokých škol.


Pléna SRK a ČKR se dohodla využít dosavadní spolupráce v realizaci vzdělávacích programů jednotlivých partnerských univerzit k možnosti udělování dvojitých magisterských a doktorských diplomů, jakož i k přibližování systémů hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání v obou zemích.


Pléna SRK a ČKR v návaznosti na probíhající spolupráci v oblasti vědy a výzkumu se dohodla na rozšíření této spolupráce formou společného postupu při budování sítí výzkumných pracovišť na bázi 6. rámcového programu Evropské unie.

Za Slovenskou rektorskou konferenci

Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

prezident Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

předsedaPoslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám