Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol


jmenovaným s účinností od 1. května 2003

Velká aula Karolina

čtvrtek dne 5. června 2003 v 9:00 a v 11:00 hodin

Slavnostní ceremoniál se uskuteční za účasti prezidenta republiky Václava Klause.

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. května 2003

doc. MUDr. Jiřina B a r t ů ň k o v á, DrSc.

pro obor lékařská imunologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Jiří B i l í k, CSc.

pro obor metalurgická technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. Ing. Alois B u r ý, CSc.

pro obor řízení strojů a procesů

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. PhDr. Jiří C i e s l a r

pro obor filmová věda

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Aleš Č e p e k, CSc.

pro obor geodézie a kartografie

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. Ing. František Č e r n ý, DrSc.

pro obor aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. Ing. Jaroslav D a ň h e l, CSc.

pro obor finance

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Jan D o h n a l, CSc.

pro obor informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Jiří D r a h o š, DrSc.

pro obor chemické inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


doc. Ing. Jaromír D r á p a l a, CSc.

pro obor metalurgická technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. JUDr. Jan D v o ř á k, CSc.

pro obor občanské právo

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Pavel F i a l a, CSc.

pro obor aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. PhDr. Ingeborg F i a l o v á, Dr.

pro obor dějiny německé literatury

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. ThDr. et ThDr. Otakar A. F u n d a

pro obor filozofie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. MUDr. Petr G á l, Ph.D.

pro obor chirurgie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. MUDr. Vladimír G e r š l, CSc.

pro obor humánní a veterinární farmakologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Miloš G r i m, DrSc.

pro obor anatomie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Michael H a l a š k a, DrSc.

pro obor gynekologie a porodnictví

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Václav H o s n e d l, CSc.

pro obor speciální produkce rostlinná

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. RNDr. Miroslav H r a b o v s k ý, DrSc.

pro obor energetické stroje a zařízení

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. RNDr. Zdeněk H r a d i l, CSc.

pro obor optika a optoelektronika

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. RNDr. Zdeněk C h o b o l a, CSc.

pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


doc. Ing. Miloslav J a n e č e k, DrSc.

pro obor ochrana půdy a meliorace

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. Ing. Ivo J a n í k, CSc.

pro obor řízení průmyslových systémů

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. RNDr. Jaroslav J e ž e k, DrSc.

pro obor matematika - algebra a teorie čísel

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Pavel K a l v a c h, CSc.

pro obor neurologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. PhDr. Pavel K l a p i l, CSc.

pro obor hudební teorie a pedagogika

na návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


doc. MVDr. Ing. Tomáš K o m p r d a, CSc.

pro obor zpracování zemědělských produktů

na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně


doc. RNDr. Michal K o t o u l, DrSc.

pro obor aplikovaná mechanika

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


doc. PhDr. Pavel K o u b a

pro obor filozofie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Vojtěch K r e b s, CSc.

pro obor hospodářská politika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Vladimír K r o č k o, CSc.

pro obor technika a mechanizace zemědělství

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. RNDr. Michal K ř í ž e k, DrSc.

pro obor matematika - přibližné a numerické metody

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Hana K u b e š o v á, CSc.

pro obor vnitřní lékařství

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. Ing. Lubomír L a p č í k, CSc.

pro obor materiálové vědy a inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


doc. MUDr. Jan L e b l, CSc.

pro obor pediatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. PhDr. Zuzana L e h m a n n o v á, CSc.

pro obor mezinárodní politické vztahy

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Jozef L e š č i š i n, CSc.

pro obor finance

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. Ing. Ladislav M á c h a l, DrSc.

pro obor obecná a speciální zootechnika

na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně


doc. RNDr. Jan M a l ý, DrSc.

pro obor matematika - matematická analýza

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. RNDr. Petr M a l ý, DrSc.

pro obor fyzika - kvantová optika a optoelektronika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Jan M a r e č e k, DrSc.

pro obor technika a mechanizace zemědělství

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. PhDr. PaedDr. Pavel M a r e k, Dr.

pro obor české dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. MUDr. Alois M a r t a n, DrSc.

pro obor gynekologie a porodnictví

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Pavel M a r t á s e k, DrSc.

pro obor vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MgA. Petr M a t á s e k

pro obor dramatická umění - scénografie alternativního a loutkového divadla

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze


doc. Ing. Karel M a t ě j k a, CSc.

pro obor aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. Ing. Václav M a t o u š e k, CSc.

pro obor informatika a výpočetní technika

na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni


doc. Ing. Petr M i k u l á š e k, CSc.

pro obor chemické inženýrství

na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice


doc. MUDr. Ladislav M i r o s s a y, DrSc.

pro obor lékařská farmakologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Vladimír M o r a v e c, CSc.

pro obor konstrukční a procesní inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. RNDr. Jana M u s i l o v á, CSc.

pro obor obecná fyzika a matematická fyzika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. Ing. František N ě m e c, PhD.

pro obor řízení strojů a procesů

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. Ing. Drahomír N o v á k, DrSc.

pro obor teorie a konstrukce staveb

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


doc. Ing. arch. Alois N o v ý, CSc.

pro obor architektura

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


doc. Ing. Jiří N o ž i č k a, CSc.

pro obor aplikovaná mechanika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. PaedDr. Vladimír P a p o u š e k, CSc.

pro obor dějiny české literatury

na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě


doc. akademický architekt Jiří P e l c l

pro obor architektura a design

na návrh Umělecké rady Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze


doc. RNDr. Jan P e l i k á n, CSc.

pro obor ekonometrie a operační výzkum

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Ivan P r o c h á z k a, DrSc.

pro obor aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. RNDr. Jana P ř í v r a t s k á, CSc., Ph.D.

pro obor fyzika

na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci


doc. MUDr. Martin R i e d e l, CSc.

pro obor vnitřní lékařství

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. PhDr. Jan R y c h l í k, DrSc.

pro obor české dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. RNDr. Tomáš S c h o l z, CSc.

pro obor parazitologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. PhDr. Tomáš S i r o v á t k a, CSc.

pro obor sociální politika a sociální práce

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. Ing. Pavel S l a v í k, CSc.

pro obor výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. Ing. Vladimír S l i v k a, CSc.

pro obor mineralogie a geologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. MUDr. Karel S m e t a n a, DrSc.

pro obor anatomie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Luboš S o b o t k a, CSc.

pro obor vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Jindřich S o u k u p, CSc.

pro obor ekonomie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. MUDr. Jan S t a r ý, DrSc.

pro obor pediatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Miroslav S v a t o š, CSc.

pro obor odvětvová ekonomika a management

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. Ing. Jaromír Š a n t r ů č e k, CSc.

pro obor speciální produkce rostlinná

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. RNDr. Karel Š i m e k, CSc.

pro obor hydrobiologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. RNDr. Zbyněk Š m a h e l, CSc.

pro obor antropologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. RNDr. Petr Š p a t e n k a, CSc.

pro obor strojírenská technologie

na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci


doc. Ing. Jan Š u b r t, CSc.

pro obor obecná a speciální zootechnika

na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně


doc. PhDr. Rostislav Š v á c h a, CSc.

pro obor dějiny výtvarných umění

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. JUDr. Ivo T e l e c, CSc.

pro obor občanské právo

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. JUDr. Petr T r ö s t e r, CSc.

pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. PhDr. Dalibor T u r e č e k, CSc.

pro obor česká literatura

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. Ing. Pavel T v r d í k, CSc.

pro obor výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


doc. RNDr. Jitka U l r i c h o v á, CSc.

pro obor lékařská chemie a biochemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. RNDr. Štěpán U r b a n, CSc.

pro obor analytická chemie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


doc. Ing. Vladimír V a š e k, CSc.

pro obor řízení strojů a procesů

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. MUDr. Jan V a v ř i n e c, DrSc.

pro obor pediatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. MUDr. Jaroslav V e s e l ý, CSc.

pro obor patologická fyziologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. MUDr. Jiří V e s e l ý, CSc.

pro obor chirurgie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. RNDr. Petr V o l f, CSc.

pro obor parazitologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


doc. Ing. Hana V o m á č k o v á, CSc.

pro obor účetnictví a finanční řízení

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


doc. Ing. Věra V o š t o v á, CSc.

pro obor dopravní technika a technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava


doc. PhDr. Petr W e i s s, Ph.D.

pro obor klinická psychologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


doc. MUDr. Peter W e n d s c h e, CSc.

pro obor chirurgie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. Ing. Zdeňka W i t t l i n g e r o v á, CSc.

pro obor ekologie

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


doc. Ing. Pavel Z e z u l a, CSc.

pro obor informatika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně


doc. RNDr. Jan Z r z a v ý, CSc.

pro obor zoologie

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích


doc. MUDr. Jan Ž a l o u d í k, CSc.

pro obor chirurgie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v BrněPoslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám