Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu a ocenila nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2020 – Zástupci Univerzity Karlovy si dnes ve Velké aule Karolina připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byli již tradičně oceněni nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu, který byl vzhledem ke koronavirové situaci přenášen on-line, zmínil kromě významu svátku 17. listopadu pro současnost také aktuální nelehkou situaci. „Koronavirová pandemie tvrdě zasáhla celou zemi a změnila život každého z nás. Bohužel počty nakažených a hospitalizovaných občanů, včetně těch ve vážném zdravotním stavu, jsou stále vysoké. Kromě smutku a obrovských těžkostí přinesla koronavirová pandemie ale také naději a solidaritu. Rok 2020 ukázal, že není pravda, že naše občanská společnost je nefunkční. Letošní jaro ji doslova probudilo, ukázala se její obrovská síla a sounáležitosti. Ať už naše blízká i vzdálenější budoucnost přinese cokoli, jsem přesvědčený, že kromě zachování svobody a demokracie, které jsou pro nás zcela zásadní, bude čím dál více záležet také na zdánlivě všedních věcech, na vztazích v rodinách a mezi přáteli, na slušnosti, na důvěře v slovo toho druhého, na víře v to, že se poctivá práce vyplatí. Tyto zdánlivě obyčejné hodnoty a ideály – zachování svobody a demokracie za mimořádně důležité“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Zástupci studentů Anna Malečková a Tomáš Sychra pak ve svých projevech zmínili boj studentů za demokracii v uplynulých desetiletích a uvedli, že minulost i současnou situaci spojuje pocit bezvýchodnosti. To pro naši společnost znamená hrozbu a je proto nezbytné, abychom pocitu beznaděje nepodlehli a aktivně s ním bojovali.


Místopředsedkyně nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Nadání Marie Karfíková vzpomenula historické souvislosti 17. listopadu a přidala poselství pro současnost: „Dnes je výjimečný den, který bychom měli chápat jako východisko i výzvu, a s pohledem upřeným dopředu se zastavit a ohlédnout zpět. Je to den, kdy si nasloucháme, ale důležité je, abychom se dokázali slyšet, chápat, tolerovat se a rozumět si i zítra a pozítří. Jde o to, aby dnešní pieta neskončila pietním aktem, ale stala se kontinuální součástí našeho světa, procesem, v němž dochází k vzájemnému zrcadlení minulého současného i budoucího.“


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepší vyučující a nejlepší vzdělávací počin, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a podpora Donatio Universitatis Carolinae nejlepším vědeckým osobnostem.


Cenu Miroslava Petruska za prezentaci si odnesl projekt Medici pro očkování za významné přispění k veřejné propagaci a utváření pozitivního obrazu nejen mateřské 2. lékařské fakulty, ale celé Univerzity Karlovy. Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.


Cenu rovněž získalo Centrum spolků, studentů a absolventů za zdárné zorganizování projektu Svobodný listopad, který během měsíce plných aktivit široce připomínal výročí 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi.


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin byla udělena autorům monografie Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Monografie je výsledkem práce interdisciplinárního týmu, který se zaměřil na analýzu souboru dvou desítek mědirytin z dílny Matthäuse Meriana staršího. Analyzované rytiny zobrazují válečné události z doby třicetileté války v českých zemích. Během studia vyvinul badatelský tým unikátní a v celé Evropě dosud ojedinělou metodu interdisciplinární analýzy, zahrnující aspekt historický, archeologický, umělecko historický a také kartografický a geodetický. Za UK cenu získal prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. z Fakulty humanitních studií UK.


Cenu rovněž obdržel kolektiv autorů za publikaci „Adenomy hypofýzy“, která zachycuje aktuální stav diagnostiky a léčebných možností v neurochirurgii. Hlavním autorem třicetičlenného týmu je prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. z 1. LF UK.


Dále byla oceněna publikace Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI – XXXV, vybrané části, která představuje překlad základních pramenů římského práva do češtiny. Cenu přezvali prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.a Mgr. Klára Žytková z Právnické fakulty.


Cenu rovněž převzali Mgr. Marek Stibal, Ph.D., Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D. a Tyler. J. Kohler z katedry Ekologie Přírodovědecké fakulty za článek v časopise Nature Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed.


Cenu Arnošta z Pardubic, která je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnosti, obdrželi:


V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK Mgr. Michal Ctibor, Ph.D., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK za interpretační kurzy latiny.


V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., z Katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK za Interaktivní periodickou tabulku prvků.


V kategorii pro vynikajícího vyučujícího UK získal ocenění doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.


Ocenění v oblasti vědy Donatio Universitatis Carolinae obdrželi:


prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., historik a překladatel

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., mezinárodně uznávaný odborník v oblasti organické geochemie, aplikace spektroskopických metod v geovědách a průkopník exobiologie

prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D., odborník na výzkum v oblasti spintroniky, což je nové dynamicky se vyvíjející odvětví elektroniky

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., nejvýznamnější současný český dětský hematolog

prof. RNDr. Petr Volf, CSc., zakladatel moderní lékařské entomologie na Univerzitě Karlově, který zásadním způsobem přispěl k rozvoji celosvětového výzkumu v oblasti přenašečů infekčních chorob.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 18. listopad 2020 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám