Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 18. listopadu 2020


Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Mgr. Michal Zima (PřF),


Omluvení: MUDr. Josef Štorm (2.LF)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Ing. Ondřej Blažek (tajemník FSV), Eliška Voříšková (FaF), Mgr. Jitka Baťková (RUK), Ing. Marie Klečková (tajemnice LFP), doc. MUDr. Milan Štengl Ph.D. (proděkan pro vědu a výzkum, LFP), Ing. Libor Kočí (koordinátor investičních projektů, LFP)


 1. Zahájení

 2. Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2021

 3. Záměr založit Nadační fond UK a jmenování dvou členů Správní rady

 4. Čerpání prostředků z fondu Mikuláš

 5. Právní jednání

    a. 

  Koupě pozemku v Hradci Králové pro FaF

    b. 

  Menza a děkanát LFP

    c. 

  MRI skener pro 1.LF

    d. 

  Nájemní smlouva Biocev

    e. 

  Služebnost pro SVJ U Kříže (FSV)

    f. 

  Věcné břemeno – Kampus Albertov

 6. Různé


1 - Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal přítomné senátory i hosty, kteří se připojili k online jednání Ekonomické komise, a seznámil je s programem dnešního zasedání. Navrhl začít projednávání bodem 5. – Právní jednání.

2 – Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2021

Úvodního slova k tomuto bodu se ujal MUDr. Prášil, kancléř UK. Předkládaný materiál je mezičlánkem mezi dosavadním Institucionálním plánem a Programem na podporu strategického řízení (PPSŘ), který měl být původně na roky 2021-2025, nicméně s ohledem na pandemii se MŠMT rozhodlo vyřešit rok 2021 separátně. Předkládají proto tento Institucionální plán pro rok 2021 v této oddělené podobě a také z toho důvodu, že od roku 2022 při schvalování PPSŘ dojde k novince, že již bude nový PPSŘ nedílným celkem Strategického záměru, což doposud nebylo. Na celouniverzitní úrovni projednávali jak Institucionální plán 2021, tak Návrh na podporu strategického řízení 2022-2025 na kulatých stolech konaných v červenci a srpnu. Věří, že se i díky nim podařilo většinu připomínek vyřešit.


Mgr. Baťková – Moc děkuje panu kancléři za uvedení. Na rozdíl od předchozích let je Institucionální plán pro rok 2021 přechodným materiál, tak od MŠMT byly dány mantinely, jak má Institucionální plán vypadat: byl dán vzorový formulář a bylo omezeno čerpání. Na rok 2021 dostali částku 220 114 000 Kč pro celou UK. Zásadou bylo, že Institucionální plán musí být provázán se Strategickým záměrem MŠMT a že minimálně 20 % prostředků musí jít na prioritní cíl 2 toho Strategického záměru MŠMT, tzn. na zlepšení dostupnosti flexibilních forem vzdělávání. Dalším omezením bylo, že investiční prostředky mohou činit maximálně 25 % z alokace. Nejdůležitější však bylo to, že má jít o strategické celouniverzitní priority, které budou mít přesah na všechny fakulty, proto proběhly i podrobné rozpravy s fakultami a pořádaly se kulaté stoly.


Doc. Nigrin – Jak bude určena alokace prostředků na jednotlivé fakulty?


Mgr. Baťková – Alokace byla určena už při projednání a přípravě Institucionálního plánu, projednávalo ji kolegium rektora i rozšířené kolegium rektora. Alokace je rozdělena podobným přístupem jako v minulých Institucionálních plánech, tzn. určitá část alokace na UK šla na celouniverzitní aktivity zaštitované RUK a část prostředků byla rozdělena na fakulty s tím, že v Institucionálním plánu 2021 je navíc ukazatel D, tzn. fakultám byly přiděleny prostředky dle toho, jak čerpaly ukazatel D v předchozích letech. Jinak použili stejná kritéria, jaká použilo MŠMT pro rozdělení příspěvků pro UK, tak, aby zohlednili případné znevýhodněné fakulty.


Doc. Nigrin – Tzn. fakultní poměr je dán poměrem peněz na vzdělání?


Mgr. Baťková – Ano, bylo to rozpočítáno stejným způsobem, plus byla přidělena absolutní částka za ukazatel D.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí Institucionální plán Univerzity Karlovy na rok 2021.

Hlasování 25-0-1

Schváleno


3 – Záměr založit Nadační fond UK a jmenování dvou členů Správní rady

Představení toho bodu programu se ujal prof. Zima, rektor UK. Byly vedeny diskuze trvající zhruba rok či rok a půl o tom, jak lépe získávat sponzorské prostředky na UK. Vytvořili pro toto již struktury v rámci UK. Je třeba říci, že nyní doba úplně příznivá není, protože během posledních 2 let sponzorské příspěvky na UK poklesly z částky milion na půl milionu a letos na cca 200 000 Kč. Podklady pro další práci zadali zpracovat Transparency Interntional, kteří na tom pracují. Vznikla společná skupina AS UK a rektora pro fundraising a řešení těchto záležitostí, jejímž doporučením bylo, aby UK zřídila Nadační fond UK. Rovnou doplní, že se o formě „nadace“ neuvažovalo proto, protože u ní je nutný vklad min. 300 000 Kč, zatímco nadační fond může mít vklad 0 Kč či jen nějakou symbolickou částku na účtě v hodnotě tisícikorun. Dokumenty byly diskutovány v několika kolech v rámci vedení UK, dokument připravoval Mgr. Michal Zima, který byl i v pracovní skupině. Tyto dokumenty prošly legislativou rektorátní, a to jak zakládací listina, tak statut NF. Jedná se o instituci, která musí být projednána AS UK a následně i Správní radou UK. Budeme tedy doufat, že se do budoucna fundraising rozšíří. Co se týče návrhů na členy Správní rady NF, tak již oslovil předsedu Správní rady UK prof. Hindlse, který je připraven (pokud mu Správní rada UK dá důvěru) se funkce ve Správní radě NF ujmout. Dále hovořil s prof. Rovnou a prof. Škrhou. Ještě se toto bude formálně projednávat v pondělí na kolegiu rektora a následně na Správní radě UK. Správa bude zajišťována RUK, stejně tak zřízení účtu, na němž budou nějaké minimální prostředky v řádu pár tisíc korun. Tento materiál je tedy formalizování toho, co jsme zde dlouhodobě projednávali.


Doc. Himl – Zřízení NF UK vítá, ale jestli si správně pamatuje, tak byly výstupem pracovní skupiny i standardy sponzorství, že ano? Jen by se chtěl ujistit, že statut NF UK odpovídá těmto etickým standardům. Transparency International pracuje na doporučeních, ale jaké budou mít roli? A chápe správně, že o přidělování prostředku bude rozhodovat Správní rada NF?


J. M. pan rektor – Ano, o přidělení prostředků bude rozhodovat Správní rada NF. Transparency International připraví spíše technicistní „podzákonné“ normy či postupy, dále pak vzorové a typové smlouvy, např. vzor darovací smlouvy. A ano, všechny dokumenty jsou v souladu s doporučeními vzešlými od pracovní skupiny. Abychom však mohli tuto instituci založit, tak je již pro notářský zápis potřeba znát jména členů Správní rady.


Mgr. Glogr – S návrhem samozřejmě souhlasí, jen si dovolí poznamenat, že v materiálech je jako základní vklad uvedeno 200 000 Kč.


J. M. pan rektor – Nejedná se o povinnost, je to spíše pro forma, abychom na účtu neměli jen pár korun.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k právnímu jednání, jímž chce Univerzita Karlova založit Nadační fond Univerzity Karlovy.

Hlasování 30-0-0

Schváleno


4 – Čerpání prostředků z fondu Mikuláš

Úvodem představil doc. Nigrin historii tohoto fondu. Původně se jednalo o mimořádné prostředky pro UK ve výši cca 220 mil. Kč, ze kterých AS přidělovat podporu na nejrůznější investiční aktivity, případně vratné půjčky. Nově pro rok 2020 do tohoto fondu odešly prostředky na základě rozpisu, kde ubyla položka „podpora projektů“, a nyní je tento mechanismus rozdělování příspěvků nový. Budou nám tedy nově každoročně předkládány žádosti na průběžné čerpání.


J. M. pan rektor – Historicky tento fond vznikl cca v 2011 a byla do něj vložena částka 1 mld Kč. Částka byla postupně čerpána na investiční akce, ze začátku jako nevratný příspěvek, poté jako kombinace vratného a nevratného příspěvku. Před několika lety se vynořil dotaz: „Co se stane, když se dostaneme na 0?“. Proto je od loňského roku fond nově plněn z různých částí (vzdělávací i vědecké peníze), kdy některé prostředky si můžeme převádět z roku na rok, ale vědecké peníze je nutné utratit vždy v konkrétním roce s výjimkou několika málo procent. Deklaroval, že budou každoročně 2 výzvy – jarní a podzimní. Koncem prázdnin tedy oslovili fakulty, aby toto bylo realizováno.

Obdrželi celkem 5 žádostí: z Hradce Králově (LFHK + FaF), LF Plzeň, FSV Jinonice, FTVS Veleslavín a pak je zde nový projekt, a to sice podpora SBZ – na desinfekci a vybavení poslucháren. Žádosti byly u větších akcí pokráceny, někdy s návrhem na vratnou zápůjčku, jinde o nevratný příspěvek. Jedná se o strategické záležitosti v různých fázích. Co se týká Plzně, tak tam se intenzivně staví, a plánuje se prodej nemovitostí. U Šafránkova pavilonu byla představa, že se bude prodávat, ale zjistilo se, že na kolejích v Plzni nejsou dostatečné kapacity. Proto se pavilon nebude prodávat, jelikož tam jsou ubytováni naši studenti. V Hradci Králové postupují v rámci stavebního řízení – jedná se o akci Mephared, která je prioritní akcí pro Národní fond obnovy, ze kterého by měla býti hrazena, což by bylo pozitivní. Co se týká Jinonic, tak tam stavba probíhá. Jsou tam mírné komplikace, měnil se stavební dozor. Projekt FTVS je strategický kvůli výstavbě kampusu ve Veleslavíně. Částka požadovaná od FTVS byla předložena zkrácená o polovinu.

Je tam i informace o tom, jak má být Mikuláš do budoucna naplňován, zejména ze stavebních akcí, jež nás čekají v příštím roce. Do budoucna nás čeká dokončení rekonstrukce ETF, rozjezd rekonstrukce PedF v Rettigově ulici. Je otázka, v jaké fázi budou mít 2.LF a 3.LF rozjeté své projekty – jedna budova v Motole a výstavba budovy na Vinohradech. V pondělí bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu biocentra v Albertově a věří, že tento dokument nabude právní moci co nejdříve. Paní ministryně Schillerová připravuje dokument na kombinované financování Albertova z Národního programu obnovy, ze státního rozpočtu či z Národního investičního fondu, aby se ta částka cca 7,5 mld Kč nějakým způsobem pokryla. To je výhled stavebních akcí na příští rok, kdy by se Mikuláš měl opět naplnit a další splátky tam doběhnout. Jak zmínil – letos máme v Mikuláši příspěvky, které pokud neuplatníme v letošním roce, tak se částky v řádech desítek milionů Kč budou vracet do státního rozpočtu. Chtěl by ocenit to, že fakulty v Hradci Králové a Plzni se na výzvu pana kvestora připravily tyto peníze vyčerpat, aby nebylo nutné je vracet. Jak již říkal doc. Nigrin – letos zde máme jiný způsob projednávání než v minulosti, z kraje roku byla nastavena nová pravidla a toto je první vlna žádostí o čerpání letos. Bez těchto částek na SZB se obejdou, ale na další 2 roky se činnost několika provozů (např. areál Hostivař, výcviková střediska) zastaví.


JUDr. Horáček – Pan rektor to shrnul velmi komplexně a on nemá bezprostředně nic, co by doplňoval k materiálům samotným, jelikož již zaznělo vše. Zodpoví rovnou připomínku, jež mu byla zaslána, tedy proč se navrhuje řada příspěvků poskytnout jako nevratný příspěvek, a nikoliv jako vratnou zápůjčku. V březnu/dubnu 2020, kdy se projednávala nová pravidla pro čerpání z Mikuláše, tak si také myslel, že nevratný příspěvek by měl být spíše výjimečný, ale to měl pouze malý vhled do problematiky. Vzhledem k tomu, jak nyní proniká do této problematiky více a zjišťuje, jak fakulty řeší investiční výstavby, tak se jeho pohled posunul směrem k nevratným příspěvkům – velmi často se stane, že fakulta sice požádá o nevratnou částku z Mikuláše, ale zároveň je připravena nést stejnou částku ze svého, a do budoucna by měla problémy se splácením. Jako příklad uvede vícepráce v Jinonicích, jež jsou odhadovány na 60 mil. Kč, ale fakulta žádá jen o 30 mil. Kč. Pokud budeme chtít tuto částku vrátit, tak vystavíme fakultu strastem pro příští rok, nebude vědět, z čeho jí má vracet, a hlavně v jakém časovém průběhu bude muset splácet. Druhá věc, jež částečně změnila jeho pohled, jsou peníze z DKR, tedy vědeckých peněz, s jejichž vracením může být problém. Opakovaně vyzývali fakulty, zda by byly ochotny a nesměnily tyto peníze za A+K. To se nestalo, fakulty na tyto výzvy nereagovaly. Děkuje tedy fakultám z Hradce Králové a Plzně, které v posledních měsících velmi aktivně řešily tuto problematiku. A pokud zde řešíme, zda tyto peníze nevyčerpáme a budeme je až na 5 % vracet nebo zda je raději dáme jako nevratný příspěvek, tak je pro to druhé.

Ještě krátce k připomínkám, jež mu přišly. O Jinonicích již hovořil a důvody, proč 30 mil. Kč navrhují dát jako nevratný příspěvek, již zmínil. Objevila se i úvaha, zda je cena víceprací vinou stavební společnosti – tato částka je důsledkem celkového vývoje stavby a také k tomu, že se přistoupilo k možnosti „design & build“, což je trošku jiný přístup ke koncepční výstavbě. Kromě toho probíhají velmi složitá jednání, kterými se snaží veškeré problémy vyřešit ku prospěchu fakulty.

Co se týče Šafránkova pavilonu v Plzni, tak LFP byla připravena vrátit částky do Mikuláš právě z peněz získaných z prodeje nemovitostí. Prodej pavilonu by byl v tuto chvíli velmi nevhodným krokem a nebyly by pak kapacity na kolejích pro naše studenty. Přestože je Šafránkův pavilon starý, tak je tamní komunita velmi spokojená. Navíc k tomuto prostoru přiléhají i prostory bývalé menzy, které mohou být využity např. pro volnočasové aktivity.

Třetí připomínka byla k SZB, resp. k vybavení Modré posluchárny, Velké auly a automatického systému pro ubytování hostů pro Hotel Celetná. Má samozřejmě k dispozici detailní rozpis, který rád poskytne. Nyní pouze sdělí, že tyto akce byly realizované v rámci rámcové smlouvy s dodavatel, důvodem pro realizaci byly akutní požadavky pro vybavení místností pro účely zasedání orgánů UK. Částky odpovídají tržním cenám, ale nemyslí si, že je nutné to zde probírat položku po položce.


Doc. Brom – Poprosil by, zda by bylo možné hlasovat položky jednotlivě a ne najednou. Sám chápal pravidla pro čerpání tak, že většina žádostí bude na vratné zápůjčky, zejména co se týče výukových peněz. Dovede si však představit, že můžeme dát splátkový kalendář s počátkem splácení v roce 2022, kdy následně můžeme v určitý moment jednat o odpuštění zbytku splátek.


J. M. pan rektor – Když byla na jaře předkládána pravidla, tak říkal, že by se mělo alespoň něco dát jako nevratný příspěvek a něco s odloženým splátkovým kalendářem, aby se v Mikuláši prostředky dlouhodobě nekumulovali. V loňském roce říkal, že by se nějaká část mohla FHS odpustit a je připraven vést debatu na toto téma. Očekává však, že do budoucna budou požadavky na čerpání z fondů, aby se v nich finance nekumulovaly, takže je pro to vyčerpat alespoň nějaké prostředky nevratně na rozvoj univerzity.


JUDr. Horáček – Jen doplní, že měl jednání s paní děkankou z FHS, a i díky tomu viděl, že vratnost zápůjčky právě s ohledem na to, že je budova nová a teprve se rozjíždí, bude pro fakulty velmi komplikovaná.


Doc. Brom – Také s tím souhlasí, ale nyní by navrhoval dát jako vratné a o odpouštění by jednal až v lepších časech, až uvidíme, jaká bude situace.


Dr. Šima – Má připomínku technického rázu. Také si myslí, že by bylo potřeba hlasovat žádosti jednotlivě. Bylo by také lepší a přehlednější, kdyby byl i materiál předkládán po jednotlivých materiálech, a nikoliv takto hromadně, aby bylo zřejmé, do jaké míry odpovídají žádosti pravidlům pro čerpání, jaké je k jednotlivým žádostem stanovisko UK a samozřejmě jaký je další kontext projektu, na který fakulty žádají příspěvek/půjčku.


JUDr. Horáček – Děkuje za tuto připomínku, jde o určité vyladění postupu, jelikož se jedná o první kolo podle nových pravidel. Pochopil celou předchozí diskuzi tak, že na základě žádostí směřovaných panu rektorovi bude vytvořen jeden jednotný materiál s návrhem rektora, který půjde do AS – proto tato forma. Do budoucna však samozřejmě můžeme předkládat jednotlivě.


Dr. Kružík – Podpoří čerpání prostředků nehledě na formu příspěvku. Dobře ví, jak zrádné jsou vícepráce a jak nepříjemné je upadnout kvůli stavbě do problémů. Připomene, že FHS před 3 lety dostala půjčku 80 mil. Kč a na jaře 2021 má vrátit celkem 25 mil. Kč do Mikuláše a dalších 7 mil. Kč na splátku dalším fakultám, celkem tedy 32 mil. Kč. Současně chce upozornit na to, že se sice neočekává, že by se fakulta octla v platební neschopnosti, ale byl by rád, kdyby se Ekonomická komise AS UK zabývala tím, zda je FHS v takové kondici, aby platila své závazky v takovéto výši. Rozvolnění splátkového kalendáře z 3 na 5 let by fakultě jistě hodně pomohlo a vyřešilo by to mnoho problémů.


J. M. pan rektor – Byl by rád, kdyby po jarním kole Mikuláše předložil návrh na rozvolnění splátkového kalendáře pro FHS, aby byla nějaká část nevratná. Tento návrh jistě v jarních měsících předloží.


Dr. Kružík – Moc děkuje, ale jen upozorňuje, že splatnost je již v březnu 2021.


Doc. Nigrin – Zde je důležité naladění Ekonomické komise AS UK, která je ale zjevně ochotná FHS pomoci. Jen doplní, že v době, kdy se schvaloval příspěvek pro FHS, byl princip pro čerpání z Mikuláše jiný – nebyl v něm žádný princip doplňování fondu, prostředky v něm byly konečné. Kdyby se uvolnění financí pro FHS probíralo podle nynějších pravidel, tak by jistě nějaká část financí byla uvolněna jako nevratný příspěvek. Bral by tedy toto jako příslib pana rektora, že se tím bude zajímat.


Mgr. Pačes – Nechce rozporovat potřebu vyčerpat vědecké peníze, ale překvapila jej debata o čerpání Mikuláše. Právě proto, abychom to u žádostí neurčovali ad hoc, tak jsme si připravily pravidla, kde se dlouhodobě diskutovalo „jak“ budou peníze rozdělovány. Následně jsme se vyslovili, že to mají být „zejména“ vratné zápůjčky, aby Mikuláš nevysychal, nenavalilo se na něj velké množství žádostí a aby se z Mikuláše nestal „trhací kalendář“. Právě proto jsme vedli tuto debatu dopředu a nyní za pochodu měníme již schválená pravidla a smysl Mikuláše, což mu přijde s ohledem na předchozí debatu nevhodné.


J. M. pan rektor – Nejedná se o trhací kalendář a neměníme zde principy, protože je tam psáno, že to bude „také“ na zápůjčky a vysychat Mikuláš nebude.


Bc. Farkaš – Souhlasí s Mgr. Pačesem – na jaře se jasně řeklo, že nevratné příspěvky budou jen v „mimořádných“ případech a jemu proto nepřijde, že by to mělo být u všech došlých žádostí. Co se týče toho, že chtěl rozepsat položky u SZB, tak mu dělalo problém ne to, aby věděl, kolik stály jednotlivé kamery, ale zarazilo jej, že je dohromady jak technika, tak dezinfekce a úklid. Přijde mu to jako mnoho položek dohromady, a proto emailem prosil o rozepsání na část „technika“ a část „dezinfekce a úklid“.


J. M. pan rektor – Nyní je Mikuláš schvalován jinou metodou, a proto předložili balíček jako celek. Jemu osobně je jedno, zda to u všech žádostí bude vyřešenou zápůjčkou, příspěvkem nebo jejich kombinací. Toto je určitý návrh, který má AS UK projednat, ale tak Ekonomická komise AS UK může dát svůj protinávrh a dát vše jako vratnou půjčku. Diskutujme tedy klidně o jednotlivých položkách a řekněte svůj názor.


JUDr. Horáček – Vrátí se ještě k otázce vratné/nevratné. Samozřejmě není nutné zatěžovat fakultu ihned poté, co dokončí velký investiční projekt. Líbí se mu návrh doc. Broma s možností odpustit část půjčky s ohledem na budoucí vývoj a ekonomickou schopnost fakulty splácet. V tuto chvíli zpracovávají podklady pro čerpání a navrhují je tak, jak si myslí, že by to odpovídalo situaci daných fakult.

Stručně k dotazu Bc. Farkaše: nákup AV techniky stál cca 1 400 000 Kč na vybavení Modré posluchárny, 1 mil. Kč stálo vybavení Hotelu Celetná, 1,1 mil. Kč za vybavení Velké auly, 200-300 tisíc Kč stály související malířské a stavební práce a zbytek jde na desinfekci prostor.


Mgr. Glogr – Je trochu zmatený z toho, jak jsou ty žádosti formulovány, protože měl za to, že se bude jednat primárně o zápůjčky, abychom motivovali hospodaření fakult. Souhlasí však s tím, že je potřeba Mikuláše vyčerpávat, abychom v něm nehromadili prostředky. Za další dva roky však plnění Mikuláše opět přestane a neměli bychom z čeho financovat další projekty. Máme však volné prostředky ve výši několika miliard ve fondech, které by mohly být použity na mezifakultní zápůjčky – je v tomto nějaký vývoj?


JUDr. Horáček – Ano, na tom posledním se pracuje, jedná v tomto směru intenzivně s Komerční bankou. Institutu se říká cash-pooling, má ho řada velkých univerzit v ČR, UK toto ještě nemá. Pracuje se však na tom, přestože to není tak jednoduché, jelikož každá fakulta pracuje s fondy trochu jinak a ne vždy jsou tyto prostředky volné. Je potřeba toto velmi citlivě vymyslet, doladit. Ve spojení s úvěrovým rámcem je toto něco, co nás dříve nebo později čeká.

Ve vztahu k Mikuláši a jeho vyčerpání za 2-3 roky: myslí si, že UK by měla do budoucna v rámci Principů vždy vytvářet rezervní investiční fond pro případy, kdy budou fakulty realizovat investiční akci v jejímž průběhu vyvstanou neočekávané okolnosti, které bude potřeba pokrýt. Toto bychom zde měli mít i vedle možnosti nějakého úvěrového financování.


Dr. Jüptner – Vítá systémovou diskuzi o tom, jak máme s Mikulášem nakládat. Chtěl by ale upozornit na to, že se pravidla pro jeho čerpání změnila a fakulty tedy již nedostávají prostředky na své investiční prostředky, ale místo toho jdou tyto prostředky do Mikuláše. Opakovaně bylo na Ekonomické komisi AS UK řečeno, že se nemusí žádat pouze o vratnou půjčku, ale jde požádat i o nevratný příspěvek. V návaznosti na tyto investice tak byla žádost z FSV formulována. Chápe obavy, že to může vypadat jako „run“ na tento fond, ale je nutné si uvědomit i to, že fakultám byly novými Principy zkráceny jejich prostředky. Rád by ještě dodal, že žádost z FSV o čerpání byla poměrně podrobná, čítala přes čtyři strany tabulek a vysvětlení okolností stavby. Prostředky, o něm FSV žádá, jsou potřeba zejména na stěhování do Pekařské ulice v Butovicích, protože se zjistilo, že budou muset opustit prostory v Jinonicích. V tuto chvíli vynakládají 50-60 mil. Kč na pronájem. Jde jim tedy o částku na tento pronájem a vis maior není ani tak způsobena staveními firmami, ale tím, že veřejné instituce v čele s magistrátem hl. m. Prahy neplní své sliby. Tajemník FSV je přítomný a rád zodpoví další dotazy, ale pro FSV vratná půjčka nic neřeší, jim by pomohl pouze nevratný příspěvek. Chápe, že pro humanitní fakulty jsou investiční projekty velmi složité. Pokud však FSV nedokončí tento projekt včas, tak budou muset kvůli evropskému financování vracet až půl mld. Kč. FSV vkládá z vlastních prostředků do projektu zhruba 100 mil. Kč na kofinancování a tento mínus se v tuto chvíli pohybuje okolo 47 mil. Kč a žádají 30 mil. Kč. I kdyby dostali nevratnou půjčku, tak i tak zde zůstává nějaké manko, na které si však fakulta zodpovědně našetří z vlastních prostředků.

Ještě má poznámku k plnění Mikuláše: máme zde astronomické schodky v rozpočtu, příští rok se chystají parlamentní volby a můžeme tedy očekávat rekordní schodek v rozpočtu v roce 2021, kdy bude nastupovat ekonomická krize, a následně přijde v roce 2022 obrovský propad a škrty a tam naše fondy můžou být ohroženy. Děkuje za pozornost, pokud by byly další dotazy, tak je rád zodpoví.


Bc. Farkaš – Dává návrh, ať se jdeme bavit o finálním znění, ať vyčerpáme peníze z DKR, a přerozdělme je tak, že je dáme stylem půjček a následně fakulta, která nebude mít na splácení, požádá o odpuštění. Není pro to, abychom nyní slibovali nevratné příspěvky.


Dr. Stráský – Jak již bylo řečeno, Ekonomická komise AS UK má nyní novou roli, kdy rozděluje finance z Mikuláše. To, že máme předkládané žádosti v jednom balíku je dobře, ale to je jediné pozitivum, které na dokumentu našel. Rozhodně je pro to, aby byl dokument přehlednější a obsahoval informace o tom, jaké jsou to dokumenty, jaká je velikost investičního projektu, kolik do toho fakulty daly ze svého apod.


Dr. Greger – Obecně podporuje to, že mají převažovat půjčky nad dary. I za jednotlivé projekty by měla být max. 1/3 požadavku dána darem, zbylé 2/3 by měla být půjčka, i kdyby bylo spláceno až v horizontu mnoha let. Tím se může předejít nešťastné situaci FHS, kdy se ad hoc řešila velká část peněz. Potřebujeme však nějaký materiál či tabulku, která bude průběžně doplňována a kde bude jasně vidět, která fakulta žádala kolik, kolik již (ne)vrátila a která fakulta ještě z Mikuláše nečerpala. Rád by se ptal fakult, které mají podané žádosti, zda jsou ochotny z Mikuláše čerpat i kdyby to bylo plně jako zápůjčka s nejvýše třetinovým podílem nevratným. K ostatním žádostem se můžeme vrátit později spolu s předloženou tabulkou. Držel by se ale toho, že má být dar jen výjimečným.


JUDr. Horáček – Chápe význam přehledu historického čerpání z Mikuláše, ale byl by rád, kdybychom posuzovali významnost akce v reálném čase, a nikoliv prizmatem toho, kolik daná fakulta čerpala a jakou formou. Z dlouhodobého hlediska mu toto nepřijde jako šťastné řešení, protože ta aktuální situace je přesně to, co by se mělo při uvolňování prostředků řešit.


Dr. Greger – Neříká, že se budou žádosti posuzovat pouze na základě tabulky, ale říká, že je to dobrý podklad pro rozhodování.


JUDr. Horáček – Zejména s ohledem na poslední období zcela souhlasí. Jen prosí u těch žádostí řešených formou zápůjčky o velmi citlivé nastavení splátkového kalendáře se začátkem splácení třeba až 1-2 let po dokončení výstavby, kdy už bude mít fakulta lepší možnost splácet. Pro zrychlení projednávání navrhuje jako první rozhodovat o žádostech na čerpání prostředků z DRK, jelikož prostředky A+K můžeme odložit klidně i na příští zasedání.


Doc. Nigrin – Děkuje za návrh a souhlasí, že nyní rozdělíme materiál, rozhodneme o prostředcích DKR, tedy o Hradci Králové a o Plzni. Další žádosti tedy projednáme na příštím zasedání Ekonomické komise AS UK, a to i s ohledem na čas a složitost problematiky.


Doc. Liška – Plzeň byla připravena čerpat projekt z vlastních peněz, původně o žádné půjčce neuvažovali. Jsou schopní větší část financování projektu uhradit z vlastních zdrojů, nicméně z RUK zaznělo, že se mají utratit peníze z DKR, a proto nějakým způsobem dokumentaci upravili, aby mohly být čerpány peníze vědecké. Jsou ale připraveni tyto peníze nečerpat. O Mikuláše sice žádali, ale to proto, že přišla žádost z RUK o jeho čerpání. Ano, část požadují jako nevratný příspěvek, ale to z důvodu, že nesou poměrně velké riziko a je možné, že čerpání těchto peněz bude někdo v budoucnu zpochybňovat. Jen připomene, že majitelem stavby je a bude UK, nikoliv LFP. Reinvestice je otázka budoucí, ale mluvme zde nyní o penězích na vědu. Samozřejmě nějakou část z toho vrátí, ale pokavaď to po nich nebude požadováno, tak tyto finance mohou do budoucna použít např. na rekonstrukci Šafránkova pavilonu. Jsou připraveni do příště připravit další tabulku, jakým způsobem stavba probíhá, co již vyčerpali, ale bylo jim řečeno, že mají tyto peníze utratit a nějak si to zařídit. Proto by je mrzelo, kdyby přebarvili 85 mil. Kč, které by ale měli v dalších letech vrátit zpět. Myslí si, že to není správné, jelikož vyšli velkým způsobem vstříc a nesou velká rizika.


Doc. Trejtnar – Děkuje předřečníkům, že již mnoho argumentů zaznělo. Pokud se budeme dnes bavit pouze o prostředcích DKR, tak doplní, že původně LFHK a FaF společně žádaly o 110 mil Kč, což je zároveň částka, kterou již do přípravných prací projektu Mephared samy vložily. Celková výše projektu je 2,5 mld. Kč. Pan rektor ponížil žádost na 50 mil. Kč, ale každá koruna je dobrá, proto vyšli vstříc vedení UK a rychle připravili návrh. Co z podkladů není moc jasné je, že z těch 30 mil. Kč v rámci DKR, je 15 mil. Kč určeno na nákup pozemku, který bude investiční rezervou do budoucnosti pro další vývoj Mepharedu. Nyní se naskytla příležitost pozemek, který však bude ve vlastnictví UK, nakoupit, a pokud bychom těch 15 mil. Kč nedostali jako nevratný příspěvek, tak ustoupí od nákupu pozemku.


Doc. Brom – Mohly by, prosím, do budoucna být materiály přepracované tak, abychom o tom mohli lépe rozhodovat? Tak, jak již dříve navrhnul dr. Šima. Co se týče splátkových kalendářů, tak by byl rád, kdyby i tyto návrhy šly od RUK, aby byly konkrétní návrhy, nad kterými se budeme moci bavot. Co se týče konkrétně DKR, tak by poprosil, zda by bylo zopakováno, jakou částku vlastně musíme utratit, protože v materiálu nesedí součty. Poprosil by o rekapitulaci těchto čísel zároveň o potvrzení, zda rozumí dobře tomu, že fakulty z Hradce Králové pořádaly o 110 mil. Kč a momentálně žádají, aby dostaly 50 mil. Kč – z toho 30 mil. Kč z DKR a 20 mil. Kč z A+K, s tím, že nebudou vracet z DKR nic. LFP tedy požádala o 85 mil. Kč s tím, že se bude jednat o vratnou půjčku, ale budeme se bavit o tom, že budeme odpouštět s tím, že rektor navrhnul LFP odpustit 50 mil. Kč. Chápe to správně?


JUDr. Horáček – Peníze z DKR musíme utratit do konce roku a pokud to rozhodneme až příště, tak se toto vyčerpat nestihne. Zadruhé potřebuje vědět, kolik v DKR zbude peněz na to, aby do prosince eventuálně hledali další akce, v nichž můžeme peníze utratit. Jinak si ke konci roku ponecháme jen 5 % a zbytek budeme muset vrátit MŠMT.


Doc. Brom – Děkuje za upřesnění. Pokud tedy shrne zmíněné požadavky, tak by bylo vhodné na příště přepracovat dokument, a splátkové kalendáře by měl navrhnout rektorát. A hlavně by rád slyšel, kolik nyní zbývá v DKR peněz, jelikož v dokumentu nesedí součty. Ještě by rád o potvrzení, že fakulty z Hradce Králové požádaly dohromady o 110 mil. Kč a je navrženo, že se jim dá 50 mil. Kč nevratně, z toho 20 mil. Kč z A+K a 30 mil. Kč z DKZ. LFP má nyní 85 mil. Kč a žádá o odpuštění splátek ve výši 50 mil. Kč.


JUDr. Horáček – Chápe tedy správně, že je po něm žádáno přepracování materiálu, aby vyhovoval představě členů Ekonomické komise? Vnímá ten materiál tak, že byl jménem pana rektora přeložen návrh, který prošel i kolegiem rektora, kdy kolegium i pan rektor navrhli formu vyčerpání prostředků. V tuto chvíli je na Ekonomické komisi AS UK, zda touto cestou chce jít nebo ne. Smyslem ale není strefit se do jasné představy komise, jak má být čerpáno. Smyslem předkládání je totiž navrhnout, jaká je představa vedení UK o použití prostředků s tím, že dávají všanc to, že o tom Ekonomická komise rozhodne jinak a odlišným způsobem. Je vnitřně proti tomu, aby RUK navrhoval i výši a rozložení splátkového kalendáře. Jednak by změna materiálu závisela na změně žádostí fakult, které by samy měly navrhnout, jak jsou schopny splácet a v jaké formě.

K výši volných prostředkům: v tuto chvíli máme cca 57 mil. Kč je v DKR. V nich již není započítáno 85 mil. Kč, jež byly vyplacen pro LFP. Tato žádost o přidělení prostředků LFP vzešla z iniciativy RUK, protože jinak hrozilo, že by se veškerých 150 mil. Kč z DKR vracelo. Podobná žádost směřovala do Hradce Králové, zda by bylo možné navrhnout čerpání z DKR na Mephared. Žádost celková na Mephared je skutečně 110 mil. Kč, ale to je obecně na projektovou přípravu. Z těchto 110 mil. Kč je pouze cca 29-30 mil. Kč čerpatelných z DKR, zbytek nejde napasovat na vědecké peníze. Hradec Králové je tedy schopen z DKR vyčerpat 14 mil. Kč na nákup pozemku a 15 mil. Kč jako uznatelné náklady z hlediska Mepharedu. Zbytek jde už z A+K, nikoliv z DKR. Toto bylo na jeho žádost, jinak hrozilo, že vrátíme 145 mil. Kč státu.


Doc. Brom – Děkuje za vysvětlení, jen to shrne: máme tedy ještě utratit 57 mil. Kč a máme zde žádost na 30 mil. Kč. Vy tedy poté ještě budete řešit, co budete dělat se zbylými 27 mil. Kč, ale to není předmětem dnešní debaty. Chápe správně?


JUDr. Horáček – Ano, přesně tak s tím, že potřebuje vědět, zda jsou ty zbylé peníze stále disponibilní.


Doc. Liška – Jen dodá, že jsou v případě potřeby schopni peníze utratit, ale bylo předjednáno, že když je nutné peníze přebarvovat, tak část nebudou muset vracet. Jen podotkne, že oni vyšli vstříc, když se většina fakult odmítla podílet na čerpání těchto peněz.


Tomáš Jan – Poprosil by pana kvestora, zda by bylo možné v rámci dokumentu ustálit název pro Mephared, zejména kvůli dalším usnesením, aby nebylo nutné je opravovat. Rád by ještě informoval více o nákupu pozemku za 14 mil. Kč: AS FaF se o tom dozvěděl před 10 dni v rámci informací od kolegia děkana a tento materiál nebyl nijak fakultou projednán a pokud je do konce roku potřeba vyjádření AS FaF, tak se bojí, že materiál není nyní schválitelný.


JUDr. Horáček – Nápad na nákup pozemku byl již historicky projednáván, ale následně odložen kvůli výdajům na Mephared. Když se však před 14 dny obrátil na paní tajemnice obou fakult, tak mu sdělily, že na Mephared mohou čerpat 15 mil. Kč z DKR, ale in eventum mohou čerpat další peníze z DKR i na nákup pozemku. Toto vzniklo z poslední diskuze na základě jeho žádosti, zda můžeme prostředky utratit za něco reálného. Proto se takto rychle zpracoval znalecký posudek a návrh smlouvy.


Tomáš Jan – Proto vyjádření AS FaF není potřeba?


JUDr. Horáček – Bylo mu řečeno, že to bylo na AS postoupeno a bude to projednáno tak, aby se to stihlo projednat před plénem AS UK.


Tomáš Jan – Právě že dnešní AS FaF byl zrušen, jelikož nebylo o čem jednat. Pokud by to tedy nešlo per rollam, tak by to as FaF schválil až v prosinci.


JUDr. Horáček – V prosinci mu to už nepomůže. V tom případě se můžeme s touto smlouvou rozloučit, jelikož v prosinci nestihne uzavřít kupní smlouvu na nemovitost. Maximálně pokud bychom to realizovali uložením peněz do úschovy, ale musel by to ještě promyslet, aby to následně nebylo problematické.


Doc. Brom – Můžeme o tom tedy hlasovat s výhradou, že to dodatečně odsouhlasí příslušné senáty.


JUDr. Horáček – Po souhlasu AS UK je nutný i souhlas Správní rady a pokud se tato investice neprojedná dnes, tak budeme muset tuto investici odložit a nebude realizována do konce tohoto roku. Neodloží se napořád, ale je možné, že jinak na pozemek dříve jak za pár letou finance nebudou.


Dr. Jüptner – Jen upozorní, že počet přítomných klesá, nikam jsme se nikam nedobrali a rád by, abychom to nějak efektivně rozsekli. Situace se mu jeví tak, že se Ekonomická komise přiklání k tomu vyčerpat to, co vyčerpat musíme, tedy peníze z DKR a zbytek klidně odložit. Následně bychom měli srozumitelně zformulovat, co požadujeme po vedení UK – jaké požadujeme podklady, jaké chceme informace a jaké máme konkrétně výhrady k nakládání s Mikulášem. Pokud souhlasíte, tak můžeme stručně formulovat naše požadavky.


Doc. Brom – To zde asi nyní probíhá, jelikož prioritně projednáváme DKR. Pokud je zde dr. Šima, tak by jej poprosil, zda by zformuloval stručně požadavky Ekonomické komise AS UK na vedení UK.


Dr. Kuthan – Přišlo by mu smutné, kdybychom jako Ekonomická komise AS UK „zabili“ nákup pozemků. Pojďme udělat vše pro to, abychom tento nákup mohli realizovat, protože tato možnost nákupu pozemku se nemusí opakovat.


Doc. Liška – Byl by rád, kdyby z dnešního dne jasně vyplynulo, zda mají 85 mil. Kč utratit nebo je mají vrátit zpět na rektorát, protože jinak budou v pasti. Mají v současné době prostředky na to, aby těch 85 mil. Kč zaplatili z vlastního, ale byl by pro to, aby bylo jasné stanovisko. Nerad by, aby se to odkládalo na neurčito, jelikož tím nesou velká rizika.


Doc. Brom – Chápe, že se zde rýsují dvě hlasování: jedno bude o 30 mil. Kč z DKR pro Hradec Králové, kdy následně můžeme řešit, jakou formou budou peníze poskytnuty. Následně se rýsuje druhé hlasování o 85 mil. Kč pro Plzeň, kdy LFP může 85 mil. Kč vrátit, pokud jí něco nebude odpuštěno. Musíme tedy dnes rozhodnout, kolik bude LFP odpuštěno s tím, že v návrhu si LFP přeje odpustit 50 mil. Kč.


Doc. Liška – Toto je návrh RUK, jsou schopni diskutovat i o jiném návrhu, ale zároveň jsou schopni utratit i větší částku, ale zdůrazní, že to nese velmi velká rizika, vyžaduje to poměrně velkou flexibilitu a vytváří to obří administrativní zátěž.


JUDr. Horáček – S takto navrženým hlasováním souhlasí. To, proč bylo původně navrženo 85 mil. Kč nevratně, bylo z důvodů, jež zde představil doc. Liška. Jelikož ale odpuštění 85 mil. Kč byla velká částka, tak navrhli kompromis, tedy odpuštění 50 mil. Kč. Stejnou filozofii použili i u Hradce Králové, kde použili stejnou nevratnou částku 50 mil. Kč, aby se tyto dva velké projekty vyrovnaly na stejnou částku. S tím, že u Hradce Králové by bylo 29 mil. Kč z DKR a zbylých 20 mil. Kč je z A+K. O A+K klidně dnes nemusíme hlasovat, to můžeme posunout.


Doc. Brom – Bude se tedy hlasovat o 29 mil. Kč pro Hradec Králové a dále se budeme se bavit o tom, kolik odpustíme z 85 mil. Kč Plzni.


Dr. Greger – Jsme nyní v nešťastné situaci, kdy si pinkáme peníze a řešíme, kdo je nebo není schopný peníze utratit. Souhlasí s tím, ale nelíbí se mu to a byl by nerad, pokud bychom takto jednali i do budoucna. Na poslední chvíli se jedná tak, jak by se jednat nemělo, a byl by rád, aby se další projednávání v tomto duchu neneslo. Postřehl, že LFP může vyčerpat i více než současných 85 mil. Kč a zároveň že netrvají na tom, aby ta nevratná část nebyla tak velká. Samozřejmě toto vnímá jako pomoc od LFP, která s tím má spoustu práce, a proto by navrhl dát 1/3 z požadovaných peněz nevratně, což je však méně jak navrhovaných 50, přičemž k tomu zatím neslyšel vyjádření. Rád by se tedy dotázal, zda by LFP byla ochotná nechat si nevratně jen 1/3 z jí přidělených financí.


Doc. Liška – Rekapitulace pro všechny: výdaje všech projektů spojených se stavbou kampusu jsou 1 812 000 000 Kč, dotace pokrývá 1 387 000 000 Kč, chybí tedy 425 mil. Kč. Z toho si 320 mil. Kč pokryjí sami a když si vezme, že žádají o odpuštění 50 mil. Kč, což je cca 15-20 %, pokud to počítáme z těch 425 mil. Kč. Nejde jim o to, aby jim někdo odpouštěl 1/3 z 85 mil. Kč, ale jde jim o to, že do toho vložili vlastní prostředky, které mohou nějakým způsobem doložit. Optikou tohoto všemu mu přijde odpuštění 1/3 z 85 mil. Kč jako hrozně málo. Nechtějí nikoho vydírat, ale je potřeba mít stále na paměti, že LFP bude platit ještě dalších 320 mil. Kč a dále je čekají další náklady na přestěhování atd.


Doc. Brom – Odpouštění obecně z celé částky jsme navrhovali, že budeme řešit postupně v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet situace, a také v závislosti na tom, co budou chtít odpustit další fakulty. Proto by to nyní nestavěl jako odpouštění z té celé částky. Návrh dr. Gregera chápe jako podnět k hlasování o konkrétním návrhu odpustit 1/3 z 85 mil. Kč, ale pokud to LFP vidí jinak, tak by prosil o konkrétní formulaci protinávrhu. Chtěl by se ještě otázat pana kvestora, zda by bylo možné, aby Plzeň utratila i více, než těch 85 mil. Kč, jak již bylo naznačeno.


Tomáš Jan – Má poznámku k pozemku: nemyslel tím, že by fakulty v Hradci Králové neměly o pozemek zájem, ale šlo mu o to, že byl přeskočen jeden z legislativních kroků. Díval se však na to, že se smlouva vlastně uzavírá mezi UK a vlastníkem pozemku, takže souhlas AS fakult není nutný.


JUDr. Horáček – Samozřejmě pokud Plzeň vyčerpá více, tak se tím ubere starost, kde zbylých 20 mil. Kč utratit. Možná by se něco našlo, ale toto je bezpečnější způsob, který můžeme využít. Děkuje za potvrzení, že by byl pozemek ku prospěchu obou fakult v Hradci. Cena pozemku v Hradci Králově vychází ze znaleckého posudku, a je to 14 150 000 Kč. Již se tázal vlastníků, zda jsou ochotni do konce roku prodat pozemek za tuto cenu a oni souhlasili.


Doc. Brom – Děkuje. To znamená, že v prvním usnesení by měla být částka 29 150 000 Kč. Ještě by se vrátil k Plzni: tam můžeme jednat o 85 mil. Kč nebo i o větší částce, že?


Doc. Liška – S těmi 85 mil. Kč vycházeli z návrhu RUK, stejně tak z pera RUK vyšel návrh nechat si 50 mil. Kč. Samozřejmě to musí ještě propočítat, ale pokud by se muselo vracet 27,8 mil. Kč na MŠMT, tak se dostávají na částku 112,8 mil. Kč. Navrhují tedy nechat si polovinu z této částky jako nevratnou, tedy 56,4 mil. Kč. Předběžně může říct, že jsou toto ochotni utratit.


Dr. Greger – Rád by podpořil i Hradec Králové, ale pak by očekával, že peníze z A+K by byly vratnou půjčkou, pokud to DKR bude nevratný příspěvek. Zde viděl mírné váhání ze strany zástupců hradeckých fakult, kteří by raději dali peníze na současné investice. Rád by tedy slyšel prohlášení Hradce, zda s tímto souhlasí.


JUDr. Horáček – Hradci Králové reálně chybí 110 mil. Kč na projektovou přípravu a jedná se o náklady, které MŠMT přislíbilo uvolnit, ale do dnešního dne je stále neuvolnilo. Pokud se má v akci Mephared pokračovat, tak musíme najít peníze z vlastních zdrojů. Když kontaktoval hradecké fakulty a požádal je o čerpání prostředků z DKR, tak přišla možnost nakoupit pozemek, který bychom nyní jinak nenakoupili.


Dr. Greger – Souhlasí s tím, že bychom měli Hradec podpořit. Zaplaťme jim to, pokud se Hradec zaváže k tomu, že to bude splácet. Můžeme se bavit o jisté míře odpuštění, kdy by nějaké finance šly darem, což by ale v souladu s pravidly Mikuláše měla být jen nějaká malá část. Nerozporuje to zaplatit, ale rozporuje dát to jako dar. Odložené splácení samozřejmě může být klidně po několika letech.


JUDr. Horáček – Děkuje za upřesnění a souhlasí. Dovede si představit i situaci, kdy pro fakulty nebude výhodné vzít si peníze za podmínky, že by je musely zase v plné výši vracet. To bychom museli velmi pečlivě zvážit nastavení splátkového kalendáře, protože pokud po Hradci Králové budeme chtít splácet za dva roky, tak to budou v největším náporu z hlediska výstavby areálu. Hovoříme tedy o posunu klidně o 5-7 let do budoucna.


Dr. Greger – Souhlasí, ale v tom případě nebudeme Hradci Králové dávat peníze z Mikuláše do doby, než začnou splácet tuto půjčku.


Doc. Trejtnar – Je pro něj obtížné se vyjádřit k rychlosti splátek, ale samozřejmě nezbývá než souhlasit s tím, že mají být pravidla srovnatelná pro všechny fakulty. Nemůže se však vyjádřit k tomu, jaký bude finální postoj fakulty, jelikož bude toto nutné konzultovat.


Tomáš Jan – On pochopil, že tyto peníze budou sloužit pouze po dobu překlenovacího období, než přijdou peníze z MŠMT. Po přijetí těchto peněz by byly veškeré půjčky z Mikuláše zase navráceny zpět RUK.


JUDr. Horáček – Je těžké predikovat, kdy a zda přijdou peníze z ministerstva. Stojíme před dilematem, zda pozastavit tuto investiční akci, protože peníze dojdou později, nebo jí tímto způsobem pomoci. A i kdyby peníze z MŠMT dorazily, tak by se nedaly využít na nákup pozemku.


Doc. Liška – Chápe význam Mikuláše a na jaře hlasovali pro to, aby se Mikuláš doplňoval a aby se peníze určené primárně pro Mikuláše vracely. Nicméně se v tomto případě jedná o peníze DKR, které byly sice zařazené pod Mikuláše, ale jsou dosti specifické – nejsou běžně disponibilní a z tohoto důvodu si chtěli vyjednat nějakou úlevu. Jinak co se týče „běžných“ peněz, tak stojí za tím, že se tyto peníze musí vracet v souladu se schválenými pravidly. Ještě dodá, že LFP předpokládá navázání splatnosti půjčky na prodej budov, tzn. by začaly splácet, až by se prodal kampus.


Doc. Brom – Jaký je to rok odhadem? Navíc bylo zmíněno, že jedna budova se prodávat nebude – jste schopni dát dohromady 56,4 mil. Kč ze zbylých budov?


Doc. Liška – Předpokládají, že by se prodejem získalo významně více, než 56 mil. Kč, a to i bez prodeje Šafránkova pavilonu. Nový kampus bude dostaven v červnu 2022, tzn. v roce 2023 by se začalo prodávat. Jedná se ale o atypické stavby, takže nepředpokládají jejich rychlý prodej.


JUDr. Horáček – Uděláme vše pro to, abychom nemuseli prodávat Šafránkův pavilon, ale vzhledem k nastupující ekonomické krizi naše současná představa o hodnotě nemovitostí nemusí vůbec odpovídat jejich hodnotě za dva roky.


Dr. Greger – Rád by se vrátil ještě k požadavku, jak mají vypadat materiály k Mikuláši předkládané Ekonomické komisi AS UK. Nerad by, abychom se znovu potkali nad návrhy, kde by většina návrhů na čerpání žádala o nevratný příspěvek. Hlavně by tam měly být informace o celém projektu a zejména návrh splátkových kalendářů, jelikož se většinově bude čekat o půjčky. I ten návrh splátkových kalendářů u dnes schvalovaných návrhů by měl být doplněn, zejména ze strany LFP – to ale stačí v průběhu příštího roku.


JUDr. Horáček – Za něj ano, ale jestli si dobře pamatuje, tak v březnu 2020 byla na jednání Ekonomické komise přinesena tabulka s čerpáním Mikuláše, která byla dělená i podle fakult. Kromě toho se až do loňského roku vše realizovalo jako nevratný příspěvek, bez jakéhokoliv vracení. Tzn. tam se v podstatě peníze rozdávaly, jak přicházely žádosti, a až teprve s FHS se v roce 2019 jednalo o tom, že by to takto nemělo být. Pokud se na tomto shodnete, tak to bude i signál pro fakulty, aby když ty žádosti podávají, tak počítaly s tím, že ta žádost do Mikuláše budou formou vratné zápůjčky. Tedy fakulty musí samy navrhnout splátkový kalendář, kde zohlední jejich možnosti splácet po dokončení investiční akce.

Ještě poznamená, že mnoho fakult ve svých žádostech neřešilo, zda budou čerpat formou nevratného příspěvku nebo vratné zápůjčky. Jestli chápe správně, tak rozhodneme dnes o DKR a zbylé žádosti necháme otevřené, kdy osloví fakulty o požádá je o doplnění informací, zejména aby sdělily, v jaké výši a v jakém horizontu by byly schopny splácet.


Prof. Zahálka – Chápe, že se přepracují všechny podněty, ale v čem bude to přepracování spočívat? Protože např. FTVS se snažila svou žádost formulovat co nejlépe v souladu s pravidly, takže neví, v čem by měli svou novou žádost vylepšit.


Dr. Greger – Za něj je tam zásadní problém a to ten, že nebyly Ekonomické komisi podstoupeny původní žádosti fakult, ale jen tento kompilát. Není tedy schopen posoudit, zda či jak by měla být žádost FTVS přepracována.


JUDr. Horáček – To je i to, co říkal on: nyní se jedná o jisté „dovysvětlení“ pravidel pro čerpání Mikuláše. To, co se děje, je velmi důležité pro fakulty, které k tomu, aby napsaly svoji žádost, potřebují alespoň metodicky vědět, jak mají požádat a jak se budou peníze počítat. Nemůže ani vyloučit to, že výsledkem bude větší tlak na komerční formy financování, které nás ve svém důsledku budou stát více než vyčerpání Mikuláše formou nevratného příspěvku. Je potřeba, aby si každá z fakult sama vypočítala, kolik a kdy bude schopná vrátit. Pro žádost o nevratný příspěvek tedy musí být důvody hodné zvláštního zřetele, které fakulta musí odůvodnit, protože jinak může z Mikuláše požádat jen o formu vratné zápůjčky, kde fakulta zároveň zváží, kdy může příspěvek vracet. Při žádosti o nevratný příspěvek by to mělo být nejen výjimečné a zvlášť odůvodněné, ale zároveň proporcionálně přiměřené. Pokud chápe diskuzi správně, tak se pohybujeme mezi 20-30 % požadovaného.


Dr. Jüptner – Ztotožní se s tím, že potřebujeme nějakou návodnost a metodiku, aby fakulty věděly, jak mají při žádání o čerpání postupovat. Měli bychom jasně zformulovat, zda těch 20-30 %, které může tvořit nevratný příspěvek, je počítáno z celkových financí vkládaných do projektu, z vlastních peněz fakulty vkládaných do projektu nebo z peněz žádaných z Mikuláše. Poté se domnívá, že pokud jsou nevratné příspěvky něčím tak výjimečným, tak by rád požádal vedení UK, aby případně zvážilo vrácení příspěvků na realizaci projektů do rozpočtových Principů. Sebrali jsme totiž fakultám 76 mil. Kč na realizaci a podporu projektů, což je naprosto nekonzistentní a měli bychom toto přehodnotit.


JUDr. Horáček – Za to odůvodnění by se také přimlouval, protože v čem má spočívat ta mimořádnost? Když fakultě chybějí finance, tak jí chybějí jak v části vratné i v části nevratné, a nebude moci odůvodnit, proč chce část z toho nevratně a část vratně, protože projekt bude jeden a ten samý. V čem má spočívat to specifikum toho nevratného? V reálu může být toto při psaní žádosti velmi těžké.


MUDr. Fontana – Mikuláš prochází změnami a rozhodně není cílem udělat to tak, aby fakulty nežádaly, protože budou pravidla moc složitá. Byl by rád, kdybychom toto debatovali na jiném jednání a dnes rozhodli jen to, co je třeba rozhodnout.
Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ a navrhuje čerpání z tohoto fondu, konkrétně z prostředků DKR, v následující výši: 29 150 000 Kč pro projekty LFHK a FaF (popsané v předložené žádosti) formou nevratného příspěvku s tím, že EK AS UK preferuje, aby další čerpání těchto fakult probíhalo formou vratné zápůjčky.

Hlasování 21-0-2

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ a navrhuje čerpání z tohoto fondu, konkrétně z prostředků DKR, v následující výši: 112 800 000 Kč pro projekt LFP (popsaný v předložené žádosti), z toho polovinu formou nevratného příspěvku a polovinu formou vratné zápůjčky; tato zápůjčka bude vracena po prodeji stávajících budov LFP, ideálně v letech 2023 nebo 2024, s tím, že bude usilováno, aby Šafránkův pavilon zůstal v majetku UK; detaily splátkového kalendáře předloží během roku 2021 vedení UK po dohodě s LFP.

Hlasování 20-0-2

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK požaduje doplnění všech podkladů pro rozhodnutí o čerpání prostředků tak, aby byly předloženy jako jednotlivé žádosti v plném znění, jak byly zaslány fakultami a dalšími součástmi, a s komentářem a návrhem čerpání od vedení UK, v případě doplněný o návrh splátkového kalendáře. K tomu dále požaduje doplnění historického přehledu čerpání z fondu Mikuláše.

Hlasování 20-0-1

Schváleno


5 – Právní jednání

5.a – Koupě pozemku v Hradci Králové pro FaF

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Tyto pozemky bezprostředně sousedí s pozemky, na nichž je nyní vystavován areál Mephared, a budou použity pro jeho rozšíření. Naskytla se zde příležitost financovat tento projekt z peněz na DKR, a proto se nyní nabízí tento záměr pozemek koupit realizovat. Již byl vypracován i znalecký posudek, který stanovil cenu pozemku na 14.100.000 Kč. Bylo také zjištěno, že současní vlastníci pozemku jsou ochotni jej za tuto cenu prodat.


Doc. Nigrin – Rád by se zeptal, zda materiál projednávaly již akademické senáty fakult v Hradci Králově?


Doc. Trejtnar – Ano, akademický senát FaF tento materiál projednal a schválil.


Doc. Brom – Rozumí tomu dobře, že 14,1 mil. Kč na nákup pozemku bude zaplaceno z fondu Mikuláš? Pokud ano, tak navrhuje o tomto bodu hlasovat až poté, co se projedná uvolnění prostředků z Mikuláše.


JUDr. Horáček – Ano, je to tak, návrh vyplynul z toho, že nyní jsou volné prostředky v DKR, proto bylo i zrychlené projednávání, jelikož se tato příležitost vyskytla až v posledních dvou týdnech. Souhlasí s tím, že by bylo vhodné toto hlasovat až po projednání příspěvků z Mikuláše.


Doc. Nigrin – Souhlasí s návrhem, nyní o tomto nebude hlasováno a k bodu se navrátí později.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr koupě pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 21-0-1

Schváleno


5.b – Menza a děkanát LFP

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o zahájení druhé etapy výstavby areálu LF v Plzni. Akce je realizována na základě dodatku ke smlouvě s původním zhotovitelem. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění se předkládá tato smlouva o dílo, jež by realizovala stavbu těchto budov.


Doc. Brom – Jaké jsou částky a z čeho se to bude hradit?


JUDr. Horáček – Částka, o níž se bavíme, je 122 mil. Kč bez DPH.


Ing. Kočí – Dobrý den, kofinancování hradí LFP z projektu. Doplní, že akademický senát LFP tento materiál projednal a schválil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh smlouvy o dílo s obchodní společností GEMO, a.s., IČO 13642464, na stavbu s názvem „UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ za 122 mil. Kč bez DPH, 147 620 000,- Kč s DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 26-0-0

Schváleno


5.c – MRI skener pro 1.LF

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o technické zařízení, které bude sloužit ke skenování malých hlodavců. AS 1.LF projednal materiál s kladným výsledkem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě MRI preklinického skeneru 7 T, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností CANBERRA-PACKARD, s.r.o. se sídlem Šultysova 772/37, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 44850867, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 879 000 EUR plus DPH ve výši 21 %, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 26-0-0

Schváleno


5.d – Nájemní smlouva Biocev

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Biocev bylo původně společné zařízení Akademie věd a UK, v rámci udržitelnosti byl provozován na základě partnerství, ale tato udržitelnost skončila a bylo nutné ji právně podchytit a rozdělit areál Biocevu na části, které užívá AV, a na části, které užívá UK. Nejčistším řešením bylo podchycení této otázky právě v nájemní smlouvě. Dále je uzavřena partnerská smlouva, která by měla na další období řešit vzájemné vztahy mezi oběma partnery v rámci vědeckého výzkumu, který je v souvislosti s Biocevem realizován.


Dr. Kuthan – Bude partnerská smlouva nějak projednávána i v AS UK? Domnívá se totiž, že partnerská smlouva také obsahuje ekonomické parametry, např. rozdělení společných prostor a podílení se na úhradě jejich provozu UK, resp. PřF. Pokud ví, tak tým osob z PřF tomu věnoval velké množství času a myslí si, že proto by bylo vhodné tento dokument projednat i z ekonomického pohledu.


JUDr. Horáček – Pokud se chcete seznámit s partnerskou smlouvou, tak ji rádi předložím, ale vyhodnotili, že to není potřeba, že bude stačit, když AS UK projedná pouze smlouvu nájemní. Pokud si přejí předložit partnerskou smlouvu, tak může být zaslána do emailu prakticky okamžitě.


MUDr. Prášil – Také děkuje za notifikaci, tuto situaci nepředpokládali, ale partnerskou smlouvu dopošlou.


Dr. Kuthan – Děkuje, nešlo mu ani tak o zaslání, resp. představení partnerské smlouvy veřejně, ale spíše by jej zajímalo, jak k tomu UK technicky nakonec přistoupila. Ze strany PřF totiž šel návrh materiálu, ale netuší, jaká byla finální podoba smlouvy, resp. by jej zajímalo, jak jsou nakonec rozděleny prostory. Souvisí to totiž s tím, jak finanční náklady do budoucna na UK připadnou? Jen upozorňuje, že by bylo vhodné se k tomuto tématu na nějakém budoucím jednání Ekonomické komise AS UK vrátit.


JUDr. Horáček – Samozřejmě to pošlou. Jen chce upozornit na to, že došlo mezi fakultami UK a UMG k dohodě na všech podstatných věcech souvisejících s nájmem a rozdělením prostor. Zůstala nevypořádána částka cca 400.000 Kč ročně, kde došlo k určitému nedorozumění zejména mezi PřF a dalšími partnery. K této částce se přihlásil RUK a zavázal se k tomu, že tento náklad každoročně ponese.


MUDr. Prášil – Jen by si rád vyjasnil: mají smlouvu rozesílat všem nebo ji stačí poslat pouze dr. Kuthanovi?


Doc. Nigrin – Vzhledem k tomu, že bylo vždy téma Biocevu problematické, tak by navrhoval smlouvu více nerozebírat, aby nedošlo k dalšímu napětí.


Dr. Kuthan – Aby vyjasnil více okolnosti: AV chtěla s UK uzavřít novou partnerskou smlouvu a chtěli mimo jiné změnit rozložení společných ploch, což se pochopitelně odrazí i v ekonomických nákladech. PřF odmítla akceptovat platbu za některé prostory, a nakonec návrh vypadá jinak, než jak vyšel od PřF.


Doc. Brom – O jakou částku vlastně jde? Z materiálu mu vyplývá, že se bude hlasovat o 336 Kč, ale není si zcela jistý. Kdo tedy má komu kolik platit v rámci této nájemní smlouvy?


JUDr. Horáček – Většina nákladů se kryje s položkami v rámci provozu. Došlo k dohodě mezi všemi partnery a přizná se, že v tuto chvíli nemá ekonomické podrobnosti připravené, za což se omlouvá, jelikož debatu na toto téma nečekal, ale samozřejmě pokud bude požadavek, tak zpracují a předloží podrobnější analýzu.


Doc. Brom – Děkuje. Šlo by tedy do pátku dodat podklady, kdo co bude platit?


JUDr. Horáček – Samozřejmě. Nejasnosti jsou způsobeny i tím, že se tato smlouva ladila spolu s partnerskou smlouvou více jak půl roku. Předkládaná smlouva je určitým kompromisem mezi všemi partnery, aby to umožnilo bezproblémové fungování centra a podepsání i partnerské smlouvy, kterou bylo nutné uzavřít za účelem dalšího fungování a udržitelnosti centra Biocev.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v areálu centra BIOCEV ve spoluvlastnictví Univerzity Karlovy a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. ostatním smluvním partnerům a vyjadřuje k němu kladné stanovisko s výhradou doplnění vyplývajících ekonomických implikací.

Hlasování 25-0-4

Schváleno

5.e – Služebnost pro SVJ U Kříže (FSV)

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Tato služebnost souvisí s výstavbou v Praze – Jinonicích. Jedná se o závazek, který měla UK vůči těmto vlastníkům dlouhodobě. V zájmu jejich klidného a řádného užívání bytů a garážových je tato služebnost, jež do nynějška neexistovala, zřizuje nově. Bude jedním z důležitých opatření, jež zajistí vzájemně kvalitní vztahy mezi SVJ a UK.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit bezúplatně služebnost práva stezky k tíži pozemků parc. č. 764/228, 764/268, 764/273 v k. ú. Jinonice (veřejná komunikace, chodník) a služebnost cesty k tíži pozemků parc. č. 764/224 v k. ú. Jinonice (sjezdová rampa do podzemní garáže), parc. č. 764/229, 764/267, 764/269, 764/270 v k. ú. Jinonice (veřejné komunikace, silnice), ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch vlastníků jednotek v domě v ulici U Kříže 609/6 v Praze – Jinonicích, dle seznamu uvedeného v příloze, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 29-0-1

Schváleno


5.f – Věcné břemeno – Kampus Albertov

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o zřízení věcného břemene v souvislosti s komplexním řešení Kampusu Albertov a přípravy výstavby jam pro obě budovy a provizorní menzu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena mezi UK jako budoucím povinným a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., jako budoucím oprávněným v rámci výstavby plynové přípojky pro objekt Globcentra Kampusu Albertov, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 28-0-0

Schváleno


6 - Různé

Do bodu Různé se přihlásil JUDr. Horáček. Děkuje za přijetí dvou usnesení k fondu Mikuláš, považuje je za velice důležité. Několikrát zde zaznělo, že se dnešní situace nebude do budoucna opakovat. Projedná to ještě v Hradci Králové a dává ke zvážení, zda se nevrátíme znovu k Pravidlům čerpání Mikuláše, abychom zpřesnili jednotlivé formulace, nebo abychom dali aspoň metodický pokyn, který by upřesnil chápání toho, jak má být požádáno.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK
Poslední změna: 22. prosinec 2020 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám