Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 26. dubna 2021

Přítomní:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Martina Horáková (3. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Ing. Petra Wehrenberg (RUK), doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (děkan MFF), prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (MFF), doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF), Bc. Tomáš Šedivý (FF), Bc. Martin Čihák (FF)

Program

 1. Zahájení

 2. Právní jednání

    a. 

  Změna územní dokumentace pro výstavbu vysokoškolských kolejí (FTVS)

    b. 

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem restaurace (FTVS)

    c. 

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem sportovního centra (FTVS)

    d. 

  Smlouva realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK

 3. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023

 4. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

 5. Zásady programu Cooperatio (druhé čtení)

 6. Strategický fond na podporu tvůrčí činnosti

 7. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš

 8. Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

 9. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval těm, kteří se zúčastnili i pátečního jednání. Připomíná, že se zde nebude opakovat debata, která již proběhla v pátek – viz zápis, jež byl všem členům komise rozeslán. Jak již avizoval v e-mailu, J. M. pan rektor se připojí k jednání později. K navrženému programu nebyly připomínky a byl tak schválen tichým souhlasem.

2 – Právní jednání

Hromadného představení materiálů se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Všechna právní jednání jsou technického charakteru, prošla kolegiem rektora a příslušné AS fakult s materiály souhlasí. Dvě jednání na sebe přímo navazují, dodatky v podbodech 2.b a 2.c souvisí s možností prodloužit nájem a posunout splácení nájemného u dvou komerčních nájemců. Další právní jednání se týká změny územní dokumentace: to také souvisí s FTVS a jde o výstavbu komerční koleje, která bude bezprostředně sousedit s fakultou. Jedná se o změnu dokumentace jednoho z pozemků, který bude tímto dotčen. Poslední je překládka sítě elektronických komunikací pro CETIN. Vše jsou to tedy spíše technikálie a žádá o vyjádření souhlasu.

2.a – Změna územní dokumentace pro výstavbu vysokoškolských kolejí (FTVS)

Doc. Brom – Je tam nějaké finanční plnění?


JUDr. Horáček – Ne, jedná se jen o změnu územní dokumentace.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala změny dokumentace pro územní řízení výstavby Vysokoškolských kolejí v Praze Veleslavíně investora CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 24-0-1

Schváleno

2.b – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem restaurace (FTVS)

Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s obchodní společností Hostivický dvůr, s.r.o., IČO: 04270550, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 20.01.2016, kterým se prodlužuje doba nájmu do 28.02.2022, splatnost nájemného za jednotlivé měsíce do uplynutí 120 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, nejpozději však do doby ukončení smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

Hlasování 22-0-1

Schváleno

2.c – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem sportovního centra (FTVS)

Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s obchodní společností Sportify FIT s.r.o., IČO: 06156533, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 16.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.07.2020, kterým se prodlužuje doba nájmu o celkový počet měsíců, po které měl nájemce provozovnu z důvodu vládních opatření uzavřenu, prodlužuje se splatnost nájemného za jednotlivé měsíce nejpozději do ukončení nájemní smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

Hlasování 26-0-0

Schváleno

2.d – Smlouva realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK

Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK“, v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra, a vyjadřuje k návrhu smlouvy kladné stanovisko.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

3 – Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023

Představil JUDr. Horáček – Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a prorůstový. I přes složitost loňského období je UK v kladném hospodářském výsledku. Celkový růst odhadnut na 3,8 %. Do rozpočtu UK přibude 11,9 mld Kč, z toho 8,8 mld Kč činí příspěvek a 3,1 mld Kč jsou dotace. Připojená je i Ing. Petra Wehrenberg, která ráda zodpoví dotazy.


Ing. Skrbek – Všiml si, že u doplňkové činnosti počítáme s navýšením tržeb. Zajímá jej, jak toho UK plánuje docílit v této situaci?


JUDr. Horáček – Je to vlastně důsledek požadavku vytvářet vyrovnaný provozní rozpočet.


Ing. Wehrenberg – Plán vznikl na základě obdrženého rozpočtu od jednotlivých součástí, které si samy naplánovaly tržby v doplňkové činnosti. Tedy rozpočet byl vytvořen na základě dotazování jednotlivých součástí.


JUDr. Horáček – Nemohou postavit rozpočet jako ztrátový. Jinak loni doplňková činnost neskončila tak špatně, i KaM vyrovnalo ztráty.


MUDr. Prášil – Musíme si uvědomit, že se jedná o meziroční srovnání a srovnáváme to s loňským rokem 2020, kdy byla doplňková činnost extrémně postižená. Za poslední rok se v tom součásti naučily lépe fungovat, proto tam může být očekávaný nárůst.


Dr. Greger – Zajímala by jej kapitola 8, tedy střednědobý výhled. O co se opírá těch ten každoroční nárůst?


JUDr. Horáček – Je to pouze odhad, nejde čekat, že nárůsty zastaví a situace dopadne dle nějakých přesných propočtů. Podle jeho názoru musíme počítat s tím, že budeme pracovat s prorůstovou politikou a tahle role UK se musí projevovat i v ekonomické rovině.


Doc. Dolejší – Zde nyní jednáme o oficiálním dokumentu, ale neplánujeme vypracovat i méně oficiální, spíše pracovní analýzu toho, jaké byly důsledky loňského roku a jaké jsou očekávané důsledky situace letošního roku? Abychom to neřešili až na konci roku. Určitě budou různé programy obnovy a musíme počítat s tím, že situace posledních 2 let není normální. Ušetřili jsme hromadu peněz např. na mobilitách, ale jinde zase byly větší náklady. Byl by potřeba lepší obrázek o tom, jak se s tím kdo vyrovnal.


JUDr. Horáček – Určitě, pokusí se po prvním pololetí tohoto roku nějaké odhady předložit. Již zde padly dotazy na doplňkovou činnost, a tam to dost závisí na tom, zda stát bude poskytovat programy obnovy. Např. Hotel Krystal drží nad vodou program COVID – Ubytování. Na KaM se podařilo minimalizovat náklady tím, že většina zaměstnanců přešla na překážky v práci, na což zase čerpají jiné výhody. Je tedy otázka, jak to bude, až stát zruší tyto podpůrné programy. Teď je to stále dost neodhadnutelné, každý týden se situace mění – viz testování studentů, které nešlo vůbec predikovat. Ano, jako vždy dají průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu, a rádi budou spolu s tím komentovat i související témata.


Doc. Dolejší – Chápe a děkuje za to. Je dobré monitorovat situaci.


MUDr. Prášil – Souhlasí s tím, co zaznělo. Slíbili, že ke konci roku dají bilance, které mají v jednotlivých oblastech a odstavcích. Při té příležitosti bude šance se bavit o tom, jak se vypořádáme s důsledky současné situace a jak kompenzujeme různé výkyvy.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Návrhu provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.

Hlasování 26-0-5

Schváleno

4 – Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

MUDr. Prášil – Rozpis je číselné vyjádření schválených Principů. Jejich schvalování bylo vícečetné, první verze byla schválena v červnu 2020, ale následně byly doplňovány v říjnu 2020 a březnu a dubnu 2021. Samotný rozpis vychází ze vstupů, které tvoří 3 hlavní položky: příspěvek na vzdělávací činnost a dotace na podporu vědy, které meziročně rostly, a třetí položka se týká prostředků na SVV. Ta poklesla, ale celkový nárůst na vstupu je kladný. Na fakulty navrhují rozepisovat více, než kolik tvořil nárůst na vstupu. Důvodem je, že kapitoly, které zahrnují výdaje na celouniverzitní aktivity, byly letos nižší než loni – zejména čl. 4 odst. 1, kde tentokrát nebylo odečítáno na Mikuláše. Byly vynechány i příspěvky na rezervy na doktorandská stipendia, na open access a další. Plus některé nové položky přibyly: EIZ, prostředky na členství v mezinárodních organizacích, Kampus Hybernská. Došlo ke změnám v oblasti dotací na podporu vědy, kde se jedná o výrazné snížení prostředků, které byly dedikovány na hodnocení vědy. V součtu všechny uvedené změny dělaly meziročně nárůst 317 mil. Kč, na což jde z příspěvku 180 mil. Kč, zbytek z vědecké činnosti. SVV je meziročně nižší o 4,7 mil. Kč. Mechanismy, které sankcionují fakulty, a které by způsobily pokles v příspěvku, nebylo nutné spustit, ani aktivovat jinou způsob postihu. Byla aktivována kohezní položka Principů u tří teolog fakult, pro něž byl výsledek rozpisu o více než 4 % rozpisu meziročně nižší, proto se fakulty, u nichž byl nárůst, složily na teologické fakulty. Moc děkuje Ing. Wehrenberg, protože jistě nebylo jednoduché za tak krátkou dobu ve funkci připravit tak rozsáhlý materiál, jako je Rozpis.


Doc. Brom – na stránkách senátu je rozpis v pdf, šlo by jej poslat i v Excelu? V Principech se posouvalo okénko pro výpočet A – šlo by zveřejnit data, podle kterých to bylo spočítané?


MUDr. Prášil – Zaslat Excel není problém. Součástí podkladů jsou simsová data, které počítá ÚVT, resp. Mgr. Maňásek.


Prof. Zahálka – Nyní se projednává nový mzdový předpis. Jak se toto může projevit na fakultách, aby nespadly do koheze?


Doc. Nigrin – To se týká až pak roku 2022, nyní řešíme rok 2021.


MUDr. Prášil – Eviduje stále prosbu dr. Gregera, aby spolu s návrhem Principů byly předloženy i modelace výpočtu. Vnitřní mzdový předpis bude jistě komentován v rámci tohoto projednávání.


Doc. Nigrin – Má připomínku ke str. 21 – porovnání s r-1 (podíly). Dával ke zvážení, aby tam bylo i institucionální financování, protože to může značně zahýbat s čísly a změnit poměry kohezí, jelikož mnoho fakult bude padat k 30 %. Je mu jasné, že se to letos nestihlo, ale rád by, aby to nezapadlo. Kdyby se to dalo do Principů 2022, tak by za to byl velmi vděčný.


MUDr. Prášil – To směřuje k finálnímu článku Principů, který říká, které zdroje plní Principy, kde by institucionální financování dali jako další zdroj vstupu do Principů. V tuto chvíli prošel první návrh Principů na rok 2022 rozšířeným kolegiem rektora a je nyní dán k připomínkám fakultám. Následně se jím bude zabývat znovu kolegium. Rádi by pak toto zaslali k debatě Ekonomické komisi. Předpokládá, že se tam tato a podobné připomínky objeví a zapracují.


Dr. Greger – Děkuje za zmínění odstavce koheze. Je rád, že to nezapadlo. Sice v rozpisu 2021 jsme ušetřili na centralizované prostředky, ale zároveň se pohybujeme s nárůstem na příští rok. Dopadne to na fakulty, které jsou velmi blízko 100 %, ale zároveň i na ostatní, zároveň se na koheze budou skládat i ti, kteří rostou. Rád by do toho rozhodování viděl více a myslí si, že tyto podklady měly být na stole již dnes.


Doc. Nigrin – Proč je v návrhu napsáno, že se jedná o „předběžný“ Rozpis?


MUDr. Prášil – Prostředky na DKR, tedy dotace na podporu vědy, jsou v tuto chvíli kvalifikovaným odhadem. Posledních několik let se rozdělují na motivační a stabilizační část, kdy MŠMT není zatím schopné nám dát přesné číslo k motivační části, kterou ale jsou schopni odvodit od stabilizační části. Definitivní jistotu o přesné částce budeme mít dle slibu od MŠMT do poloviny května. Proto slovíčko „předběžný“.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předběžnému Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.

Hlasování 22-0-3

Schváleno

5 – Zásady programu Cooperatio (druhé čtení)

Doc. Nigrin – Předmětem dnešního jednání je vypořádání připomínek z pátku. Poprosí doc. Broma, dr. Gregera a Bc. Farkaše, kteří nejvíce připomínkovali, aby zmínili, zda byly připomínky zapracovány dobře.


Bc. Farkaš – Jediná připomínka nebyla zapracovaná, a to přerozdělení v čl. 3 odst. 3, kde navrhoval, aby došlo k rozšíření rozsahu, které mohou mít fakulty při tvorbě strategického fondu. Na fakultách, kde je objem peněz velký, tvoří suma v písm. b) obrovský obnos peněz. Tam zapadla připomínka, aby se upravil poměr bodě a) na min. 70 %, na min, 3 % v bodě b) a režie nechat na min. 20 %. Pak by měli děkani velký prostor, kde se pohybovat, aniž by museli sahat na režie. Došlo by k většímu přerozdělení a na fakultách s menším objemem peněz na vědu by tam mohly dát víc, zatímco fakulty, které mají velký podíl na vědu, tento fond nebudou potřebovat.


Doc. Brom – Děkuje za vypořádání připomínek. Má dílčí výhrady, ale za něj osobně se jedná o přijatelný kompromis. Zůstal by u toho, co říkal Bc. Farkaš, kdy v pátek zaznělo, že mnoho fakult bude dělat rozsah vyšší jak 5 %, zatímco jiné fakulty tam chtějí dát méně. Kdyby tam byla větší volnost, tak by to bylo za něj lepší.


Doc. Nigrin – Souhlasí, ale na druhou stranu si myslí, že připomínky byly akceptovány v míře větší, než očekával. Nyní můžeme procesně přijmout tento materiál, tak jak je, nebo jej odmítnout.


Dr. Greger – Vnímá to úplně stejně, že se zapracovala většina připomínek, kromě jedné oblasti, kde se nevyhovělo ani jedné z věcí. Ani se nevyhovělo tomu na 3 %, ani se neumožnilo snížit a) na 70 %, což by umožnilo fakultám daleko větší rozsah. Myslí si, že toto zapadlo z důvodu, že když se nejde na 3 %, tak se nepůjde ani na 70 %. Jenže to pak brání fakultám v tom, aby si do strategickému fondu daly více, než těch 5 %. Jedná se zde o dvě fáze: snížení 5 % na 3 % a dále snížení 75 % na 70 %. Rád by, zda by o tomto mohla být řeč.


MUDr. Prášil – Reakce vedení byla, že se báli, aby nedocházelo k redukci toho procenta, protože mají dost zkušeností s tím, že děkanům chybí prostředky, kterými by disponovali na výdaje, které se nedají zařadit do jiných kapitol. Ale nediskutovala se úprava v písm. b), to je pak asi otázka na pana rektora.


Doc. Nigrin – Nerad by opakoval páteční debatu, proto navrhuje počkat na pana rektora.


Dr. Stráský – Ze něj je jedno, zda 3 nebo 5 %, protože dle pana prorektora Konvalinky to může děkan přerozdělit koordinátorům tak či onak. Debatu zda 70 % nebo 75 % vnímá jako důležitější a přiklání se k číslu 70 %. Je rád, že bylo zakotveno 1,5 % místo 2 %, ale zároveň mu to brání hlasovat pro předpis. Osobně by byl za ještě nižší číslo. Buď očekáváme tak velkou administrativu, nebo navrhujeme velké odměny, což je obojí špatně – za něj by bylo ideální 1 %, ale to již bylo diskutováno, takže to nemusíme otevírat ještě dnes.


Doc. Nigrin – Výsledek 1,5 % je výsledkem kompromisu. Tím to neobhajuje, jen komentuje výsledný stav.


Prof. Zahálka – Pan kancléř již vysvětlil, proč se nechce hýbat s 5 %, ale rozsah u písm. b) diskutován nebyl. Pokud budeme mít názorovou shodu na tom, co bychom jako komise doporučili, tak si myslí, že nebude vůle odmítat celý dokument kvůli jednomu číslu. Mohli bychom zaujmout doporučující stanovisko, pokud bychom se s panem rektorem nedomluvili jinak.


Dr. Šima – Chtěl by podpořit 70 %, protože jinak by děkani museli snižovat režii, což zvláště u fakult, které nemají dost prostředků, je nemožné. Zároveň to znemožňuje navyšování částky na strategický rozvoj. Pokud je toto v souladu se záměrem vedení, tak by bylo nelogické, kdyby s těmito doporučením vedení nesouhlasilo.


Bc. Farkaš – Jen by doplnil, že 75 % je výsledně významnější, než těch 5 %. Nižší částku na fond si MFF zvládne vyřešit interně. Pokud chceme dát děkanům skutečně efektivní nástroj, tak snížení na 70 % bude daleko účinnější.


Doc. Dolejší – Také se přidává k žádosti o snížení na 70 %, protože to dává děkanovi větší rozsah možností bez nutnosti sahat do režií. Zároveň se omlouvá, za to, že v pátek použil slovo „blbosti“ v debatě o náplni práce koordinátorů – měl na mysli „postradatelnou administrativu“.


Doc. Nigrin – J. M. pan rektor se již připojil, proto pro něj mírně shrnul dosavadní jednání. Ekonomická komise AS UK by ráda v čl. 3 odst. 3 písm. a) snížila číslo 75 % na 70 %, aby fakulty mohly zvýšit objem prostředků ve strategickém fondu děkana, aniž by sahaly do režie.


J. M. pan rektor – To by nebyl problém, ale aby nám to dalo 100 %, tak bychom museli navýšit písm. b) na 10 %.


Doc. Nigrin – To není nutné, je tam slovo minimálně, nemusíme to mít tedy na 100 % přesně. Fakulta si to pak může rozdělit, jak bude chtít ona.


J. M. pan rektor – Takže je shoda na číslech 70 % a 5 % s tím, že posledních 5 % je tam „volně“? Pokud tomu neodporuje nějaký vyšší předpis z MŠMT, tak s tím nemá problém, rád to zapracuje. Zkonzultuje to během dneška a zítřka a následně pošlou do senátu modifikovanou verzi s čísly 70 %, 5 % a 20 %.


Bc. Farkaš – Jen by rád zdůraznil, že poměry v dokumentu nemusejí dávat 100 %, proto toto připomínkují. Takto dáváme děkanům větší rozsah možností se strategickým fondem.


J. M. pan rektor – Rozumí, již to bylo vyjasněno. Jen upozorňuje, že mnoho osob se bude dotazovat, proč to není 100 %.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 22-0-1

Schváleno


Doc. Nigrin – Děkuje všem, kteří se účastnili páteční a dnešní diskuze, i vedení UK, které zapracovalo připomínky od členů komise v rekordním čase. Bude očekávat zaslání modifikace.

6 – Strategický fond na podporu tvůrčí činnosti

J. M. pan rektor stručně představil fond – Je určený pro slabě hodnocené obory, u nichž fakulta cítí potřebu je zachovat, nebo pro velmi kvalitní malé obory, kde ale instituce jako celek nebyla dobře hodnocená, nebo pro některé výzkumné skupiny, kde je výpadek financování. Poslední možností je financování nových oborů. Zapracovali požadavek komise na zapracování toho, že při neúspěchu budou muset obory vracet 50 % příspěvku zpět.


Bc. Farkaš – Má problém s navrženým harmonogramem. Nyní máme rychle schválit návrh fondu a do 30.6. mají přijít žádosti. Fakultám to nedává dostatečný prostor se připravit. Vzbuzuje to v něm dojem, že některé fakulty mají již něco předpřipravené, zejména co se týče nových oborů. Přimlouval by se za to, aby byl v tomto bodě harmonogram posunutý, protože se mu termín na podávání žádostí zdá dost krátký. Žádal, aby proces rozdělování příspěvků byl co nejtransparentněji, ale hodnotící proces, který je rozepsán na 11 řádcích, nebudí dojem zrovna nejvyšší transparentnosti. Navíc jsou všechny kroky v rukou rektora, u něhož není zakotvena žádná povinnost řídit se stanovisky od vědecké rady a rady pro hodnocení. AS UK je o žádostech sice informovaný, ale nevyplývá mu z toho, že bude informován i o tom, kdo nebyl podpořen a proč. To mu tam chybí ohledně transparentnosti fondu. Je tam asi obava v tom, aby se toto nezvrtlo v předvolební nástroj. Dovolil by si navrhnout, abychom projednávání fondu odsunuli, aby hodnocení mohlo být co nejtransparentnější a aby do toho AS jako kontrolní orgán mohl lépe nahlížet.


J. M. pan rektor – Fond je cílen zejména na body 1 a 2, zavádění nových oborů je až na posledním místě. K harmonogramu: ten je právě takový, aby o tom rozhodoval ještě ten rektor, který končí, a kandidáti nemohli nic slibovat. Je to tedy něco, co nemůže hrát ve volbách roli. Můžeme to samozřejmě posunout a dát lhůtu pro podávání žádostí do konce července, ta možnost zde samozřejmě je. Osobně se ho dotýká, když je řečeno, že něco není transparentní. Samozřejmě tam mohou doplnit, že se rektor řídí stanovisky příslušných orgánů, kdy zamítnutí ze strany rektora bude jen za technické chyby, tedy kvůli špatnému podání. Můžeme tam doplnit, že rektor podepíše ty projekty, které budou schváleny vědeckou radou. Nedovede si představit, že by rektor podpořil něco, co vědecká rada ne, a ani ho to nenapadlo. Upraví tedy formulaci. K informování AS: to se týká i neschválených žádostí, ale samozřejmě tam není problém toto specifikovat. Rád to zapracuje, nemá s tím problém.


Bc. Farkaš – Děkuje za posunutí harmonogramu. K transparentnosti si pamatuje červnové plénum, kde se Mgr. Glogr ptal, proč se rozhodlo o příspěvcích pro studentské organizace jinak, než jak doporučila Sociální komise AS UK.


J. M. pan rektor – Toto si velmi dobře pomatuje. Jednalo se o peníze na Majáles, který se ale nekonal. Jestliže někdo žádá o peníze na akci, jež se má konat 1. května a již v době žádosti je jasné, že se konat nebude, tak nepovažuje za vhodné jim příspěvek schválit. Závaznost rozhodnutí vědecké rady klidně doplní.


Bc. Farkaš – Rozumí, ale toto pak budí dojem netransparentnosti. Dále: určení příspěvku pouze na neinvestiční akce není u mnoha oborů dostatečné, protože často neinvestiční prostředky nemohou dostačovat k požadovanému rozvoji oboru. Byl by za to dát tam nějaké procentuální vyjádření, o kolik lze žádat i na investiční akce, pokud je to dostatečně odůvodněné.


J. M. pan rektor – Chápe, že se jistě najde pracoviště, které nebude chtít investovat do lidí, ale do přístrojů. Nechal by tam tedy 50 mil. Kč s tím, že si do projektu žadatelé napíšou, na co to chtějí, a mohou tam pak být i investice. Klidně tam tedy slovo „neinvestiční“ škrtne, rozepíše to zdůvodnění, schválení vědecké rady bude závazné a posunou harmonogram to do 30.7. Věří, že jsou schopni toto zapracovat rychle, stejně jako Cooperatia.


Doc. Brom – Obecně si také myslí, že myšlenka je celkově dobrá, ale má problém s realizací. Má dvě hlavní koncepční připomínky. Toto neumožňuje vtažení inkriminovaných oborů do institucionálního financování, protože asi není reálné, aby si pak peníze našly jinde. Další obecný problém je limitace na dva roky, protože životnost publikačního cyklu je taková, že se to za 2 roky nedá stihnout. Upřímně ale neví, jak toto upravit, aby to fungovalo, a zda raději nezkusit na půdorysu tohoto ladit nový materiál s novým vedením UK a pustit to pak až od ledna 2023, aby to bylo navázáno na cyklus hodnocení vědy. Pak by cyklus byl na 4 roky, aby mohly být úspěšné projekty vtažené do institucionálního financování, kdy se pak fakultám dlouhodobě zvednou peníze v návaznosti na úspěšný obor.


J. M. pan rektor – Chtěli to limitovat na co nejkratší dobu, ale jestliže bude shoda, tak není problém dát to na tři roky, to není technický problém, tam záleží čistě na domluvě, ale na delší dobu než tři roky by nešel. Zadruhé, pokud by to bylo za nového rektora, tak by to bylo nejdříve od ledna 2023, ale hodnocení pak bude probíhat 2024-2025. Varianta je, že by tento projekt byl na 3 roky, a následovalo by hodnocení, čímž by se pak výsledek tohoto fondu dal promítnout do institucionálního financování. Tento projekt není primárně jen na podporu vědy, žadatelé se budou muset snažit získat i granty apod. Zde jde o to, aby se dal např. pozvat člověk ze zahraničí, a za tři roky tento podpořený obor něco připravil: napsali si Primus nebo něco podobného. Tento požadavek je ale v kontradikci s tím, co říkal Bc. Farkaš, protože pak může tento fond hrát roli v nadcházejících volbách. Nemá ale problém s tím to prodloužit na tři roky. Trošku se v tomto kloní k názoru Bc. Farkaše, ale se třemi roky také není problém. Ale pokud se to odloží, tak některé skupiny mohou mít po dobu následujících dvou let pokles. Nejdůležitější je financovat první dva body, aby nám mezitím nějaká skupina nezemřela.


Dr. Greger – V zásadě vnímá potřebnost podobného fondu, ale vadí mu nejvíce načasování. Nejen politické, ale hlavně covidové načasování. Zároveň s tím se mu nelíbí myšlenka, že bude vedení UK řídit strategicky významné obory, tak když bude chtít podpořit např. historii, tak musí říct, na které fakultě. Dalším problémem nastavení je to, že obory nemáme skvěle nastavené. Hraje v tom roli různé institucionální rozdělení. Je pro to, aby podobný fond vznikl, ale návrh jako takový je nedokonalý. Uvítal by, pokud bychom jej dopracovali lépe. Bylo by dobré rozepsat, za jakých podmínek se dá získat toto financování, zda to má nebo nemá soutěžní povahu. Má to nevýhody v tom, že se zde bude jednat o politické rozhodnutí o tom, který obor je důležitější. Pravidla nejsou moc jasná.


J. M. pan rektor – O tom rozdělení prostředků nerozhoduje rektorát, ale mezinárodní rada pro hodnocení a vědecká rada.


Dr. Greger – Co ale bude kritériem pro potřebnost oborů?


J. M. pan rektor – Fakulta si sama stanoví, co je potřebným oborem. Záleží na tom, co do žádosti dotyční napíší. Pokud budeme předpokládat, že na fakultě budeme podvádět a vymýšlet si do žádostí, tak to není dobrá premisa. Má za to, že nevhodní žadatelé nenapíší dostatečně kvalitní odůvodnění a nebude jim tak příspěvek přidělen. Můžete mi říct, jak vedení UK řídí obory, zejména jak je řídí tímto nástrojem?


Dr. Greger – Vybere nové obory, které mají vzniknout.


J. M. pan rektor – To si ale musí říct přímo fakulta, ne vedení UK, to je žádosti shromažďuje.


Dr. Greger – A není lepší to nechat čistě na těch fakultách? Chápe, že malé fakulty na rozjezd nového oboru nemají, ale jak to pak ufinancují po skončení tohoto příspěvku?


J. M. pan rektor – Ufinancují, pokud bude obor dostatečně kvalitní, tak si pak získá granty.


Dr. Greger – Za něj je návrh nyní obecný, rád by jej viděl více rozepsaný. Tímto směrem můžeme jít, ale chce to více rozmyslet. Není to jen o tom rozhodnout, zda to bude na dva nebo tři roky, chce to mít více rozpracovaný materiál.


J. M. pan rektor – Jak dlouho chcete diskutovat a jak dlouho to chcete rozvíjet? Diskutovat můžeme klidně rok, ale nyní jste řekl, že málo diskutujeme o fondu s objemem 50 mil. Kč. Jen si spočítejte, kolik je 5 % z institucionálního rozpočtu, což se dnes zvládlo během půl hodinky. Pracovat s abstraktními pojmy je pro něj velmi obtížné, rád by slyšel více konkrétní návrhy, jak materiál upravit.


Dr. Greger – Rád to sepíše, ale na to není čas tady v diskuzi. Prostor může být klidně do konce roku, ale pak to bude spuštěné až od dalšího roku. Schopné skupiny si najdou prostředky jinde. Konkrétní připomínky mohou být, není zde na ně dnes prostor, rád to vykomunikuje písemně.


Dr. Šima – Má dvě koncepční věci. Velmi podporuje tuto myšlenku a myslí si, že podobný fond je velmi nezbytný. Ale má poznámku k harmonogramu a dále pak k hodnocení vědy. Hodnocení vědy na UK rozčlenilo jednotlivé vědní oblasti. Tím, jak je rozčlenilo a dalo je dohromady, tak mírně nepodporuje, nemotivuje k interdisciplinárnímu výzkumu. Interdisciplinární spolupráce by tedy měla být také jedním z účelů fondu. K samotnému materiálu: je nešťastné, že jsou nám předkládány pouze principy fondu a na konci je pak řečeno, že až následně vznikne OR. I harmonogram se mu zdá velmi napjatý. Velmi souhlasí s tím, že na vylepšení oboru je potřeba delší doba. Na humanitních oborech nelze mít publikace vydané za dva roky, tedy přimlouval by se za tři roky. Můžeme uvažovat na návaznost příštího univerzitního hodnocení, tak se dostaneme na konec cyklu hodnocení. Můžeme uvažovat, zda by posun hodnocení o rok nebyl možný i s těmi třemi lety. Rád by, abychom s tím tolik nespěchali, ale zároveň si myslí, že se to dá zároveň stihnout ještě v tomto funkčním období pana rektora s tím, že projekty začnou již příští rok.


J. M. pan rektor – Děkuje, není problém tam zavést odrážku „interdisciplinární spolupráce“, přestože nové obory jsou samy o sobě převážně interdisciplinární. Co se týče tří let: pokud zde je vůle, tak s tím nemá problém. K hodnocení: tam je vždy nutné počítat s tím, že se hodnotí období mínus 1-2 roky. Poslední hodnocení končilo daty z roku 2018. Pokud se jedná o komplexní hodnocení, tak tam se promítne to, co bude vypracováno do konce roku 2023. Čím později se začne, tím méně se to promítne do hodnocení. Samozřejmě můžeme to nějak prodloužit, např. o půl roku, ale vůle je, aby o tom rozhodoval ještě on, aby nedošlo teoreticky k předvolebním slibům navázaným na tento fond. Rozhodnutí by ale mělo proběhnout do prosince.


Dr. Šima – Zde byla řečena finanční návaznost, co se stane s dobíhajícími projekty. Návaznost by měla být na další UK hodnocení, kdy tři roky doběhnou a pak nastoupí to, co řešíme nyní, tedy financování podle nového hodnocení.


J. M. pan rektor – Finanční návaznost se projeví na vykázání výkonu jednotky, tedy je tam zhruba dva roky prodleva. Berme, že týmy okolo roku 2020 jsou hodnoceny za výsledky v roce 2018, zatímco M1 a M2 se sbírá každý rok. Při posunutí začátku se důsledky do další změny financování nepropíší. Je zde snaha vytvořit podmínky pro to sáhnout si na peníze i mimo tento fond, zejména na granty.


Doc. Dolejší – Nemá definitivně konstruktivní názor. Přijde mu, že jsme v nestabilní situaci díky covidu, a dále díky tomu, že panu rektorovi skončí funkční období. V tomto kontextu je většina diskuzí hodně koncepční. V mnoha debatách je rád, když ví, kam má vykročit, přestože neví, kam ty kroky povedou. Chce tím říct, že se mu idea tohoto fondu líbí a že je jeho vytvoření potřeba. Je to první krok správným směrem, přestože tato verze materiálu není definitivní. Bude potřeba upřesnění a debaty s novým rektorem/kou, ale zase by udělal tento krok, byť menší, a v tomto kontextu by tento fond vnímal na řešení akutních problémů, které vzniknout z různých důvodů. Pozdržel by debatu o tom, na co vše bude fond v budoucnu využit. Pojďme to zkusit s 20 mil. Kč na tento rok a pak uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna.


J. M. pan rektor – Je to věc, se kterou nemáme zkušenosti, proto je zde o tom vedena diskuze. Můžeme tam nechat jen ty první tři body, tedy podporu slabě hodnocených oboru, těch, kteří mají nyní nižší hodnocení, a kterým hrozí výpadek financování. Neřešme nyní interdisciplinární podporu, nechme tam 30 mil. Kč, aby se aspoň něco mohlo podpořit. Můžeme to takto odpilotovat s menším záběrem, to je také možné.


Bc. Farkaš – Padlo zde několik návrhu různých návrhů a byl by pro orientační hlasování. Z textace navíc explicitně nevyplývá, že všechny žádosti musí být předloženy dalším orgánům, takto to zní, jako že kolegium rektora může samo vyfiltrovat nějaké žádosti.


J. M. pan rektor – Nepustíme dál jen formálně špatné žádosti, zbytek bude na posouzení mezinárodní rady pro hodnocení a vědecké rady. Ale není problém to tam výslovně zakotvit.


Dr. Stráský – Strategický fond vnímal a vnímá jako příležitost pro nového rektora. Podle něj již základní výkop proběhl, ale za něj by bylo dobré, kdyby pravidla i výběr byly diskutovány s novým rektorem i v rámci předvolební kampaně. Výsledky pak budou vidět již před koncem volebního období, kdy bude do dalších voleb jasně vidět, jak moc je schopný. Podle něj by bylo vhodné strategický fond odložit a schválit jej pak až na konci roku nebo pak v novém roce.


J. M. pan rektor – V čem viděl Bc. Farkaš zásadní úskalí, byla právě předvolební kampaň. Zde evidentně chybí jedna věc, a to je osobní jednání, protože se zde objevují protichůdné názory. Byl by pro to, aby se hlasovalo o tom, zda je vůle toto schválit nyní nebo ne. Pokud ano, tak by navrhl hlasování o prodloužení financování na 3 roky, pak (ne)přidání interdisciplinárního spolupráce. Jinak samozřejmě zapracují technikálie typu přesnější formulace, že kolegium rektora předloží dál všechny žádosti, které budou formálně správné. Posunutí harmonogramu také není problém, ale je nutné nejdříve vyřešit, zda toto hlasovat již nyní nebo ne.


Doc. Brom – Budeme tedy hlasovat o tom, kterou cestou se půjde. Dejme tomu, že pracujeme s variantou, že pracujeme s materiálem tak, jak je předložen. Co když přijdou žádosti za vyšší sumu, než je alokováno?


J. M. pan rektor – Pak záleží na kvalitě projektu, kdy jen ty nejlepší budou financovány. Bude zde nějaké hodnocení. Po nedávných zkušenostech bude financování rozděleno po třech „koších“, tedy aby nenastal nepoměr humanitní vs. přírodní vědy.


Doc. Brom – Čili by vznikla komise pro hodnocení?


J. M. pan rektor – Ne, bude to řešit mezinárodní rada pro hodnocení a vědecká rada, která pak dá dle svého uvážení hodnocení A-D. Rozhodne, zda doporučí „financovat v plné výši“, „financovat částečně“ nebo zda žádost zamítne. Pak si řekneme, že podpoříme jen ty žádosti hodnocené A apod.


Dr. Greger – To jsou právě ty detaily, které potřebujeme vymyslet. Je to nesoutěžní, ale když toho přijde více, tak je to soutěžní. Otázka je, zda je vědecká rada ten nejlepší orgán, který by toto rozhodoval. Chtěl ale ještě zmínit toto: říkáme, že nastane výpadek ve financování. Zajímalo by jej, kde jej vidí? Protože v Rozpisu žádná součást nepoklesla s výjimkou HTF, která poklesla o 47.000 Kč. Jaké jsou nyní obavy z výpadku financování a jak to ladí s těmi podmínkami, které jsme nastavili? Např. po Primusu je nutné získat granty, u Unce je sice delší financování, ale týmy musí počítat s tím, že pak budou muset hledat zdroje jinde. Kde tedy v rozvaze vidí chybějící prostředky? Někde je růst menší, ale kam se tím cílí? Nikde nejsou jasná pravidla pro přidělení prostředků.


J. M. pan rektor – K pravidlům financování: jen nejlepší projekty jej získají, které mají největší potenciál, že něco přinesou.


Dr. Greger – A jak se to mezioborově pozná, jestli je to např. srovnávací pedagogika či biochemie?


J. M. pan rektor – Pokud bude nárůst větší, než je, tak se to bude muset rozdělit mezi obory. Vy se zeptáte, kdo to dostane, ale já ani nevím, ani co bude podáno. Nevíme, kdo to podá, jak to podá, nevíme, kolik těch projektů bude… Nemám kočku na rameni a nemám ani před sebou lógr z kafe, abych z něj usuzoval. Někteří znalci z toho umí číst, ale já to neumím, ani s tou kočkou, ani s tím lógrem. Obecně ale platí, že by to měly dostat ty nejlepší projekty, ty nejlépe hodnocení.


Dr. Stráský – Bc. Farkaš je známý bojovník za transparentnost. Pokud nový rektor v kampani řekne, jak si představuje tento fond a podle čeho bude vybírat žádosti, tak to jistě bude dostatečně transparentní.


J. M. pan rektor – To chápe, ale ne veškerá jednání se odehrávají na velkých, oficiálních debatách.


Doc. Brom – Navrhl postup hlasování: buď můžeme nyní ladit současnou verzi s tím, že projekty začnou z kraje roku 2022 a rozhodovat o žádostech bude nynější vedení UK. Druhý návrh je pilotní, zkrácená verze dle návrhu doc. Dolejšího s tím, že budou vyškrtnuty možnosti, na co financovat, kde opět rozhodne nynější vedení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyladit nynější verzi (50 mil. Kč) s tím, že projekty začnou z kraje roku 2022 a o žádostech rozhoduje nynější vedení UK.

Hlasování 2-14-7

Nechváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje vyladit zmenšenou verzi (20-30 mil. Kč) s tím, že projekty začnou z kraje roku 2022 a o žádostech rozhoduje nynější vedení UK.

Hlasování 5-11-8

Nechváleno

7 – Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš

J. M. pan rektor – Přišly nám 3 žádostí, z nichž jedna je neakceptovatelná – žádost z PřF, kterou tedy nedoporučuje financovat. Pak je zde návrh z MFF na opravu budovy v důsledku nehody. Zde navrhuje podpora v plné výši formou zápůjčky. U FTVS navrhují dát 12 mil. Kč jako vratnou zápůjčku a následně v budoucnu vyřešit další položky, až bude jasné celé financování celého projektu.


Dr. Šima – Chce se ujistit a zeptat se: máme nyní postupovat dle starých pravidel, že? Pro to, abychom to byli schopni jaksepatří posoudit, potřebujeme více podrobností, tedy bylo by vhodné přiložit v příloze celé materiály, protože nyní není schopen říct, zda ty žádostí odpovídají nastaveným pravidlům nebo ne.


J. M. pan rektor – Po mnoha debatách bylo finální stanovisko Ekonomické komise AS UK, že si má RUK něco napsat, že to nemá vymýšlet sama Ekonomická komise. Nyní se dle starých pravidel předkládají žádosti na jaře a na podzim, nová pravidla jsou teprve nyní předkládaná, viz další bod jednání. Vychází z toho, že částky mají být adekvátní k tomu, na co se využívají, a že to má jít do investičních akcí. Žádost z MFF je navržena jako vratná zápůjčka na opravu havárie, která se nedávno stala. U FTVS také navrhují zápůjčku s tím, že 12 mil. Kč uvolníme nyní, a o zbytku peněz, o které žádají, se pobavíme později. Letos bude v Mikuláši 116 mil. Kč, které se tam objeví ze třech zdrojů: vratky z minulosti, plnění z Principů a současný zůstatek zhruba 48 mil. Kč.


Dr. Šima – Když máme předložené tyto žádosti, tak by je rád viděl jako přílohu, protože jemu se zdá tato informace jako příliš stručná, na to abychom se k tomu mohli adekvátně vyjadřovat.


J. M. pan rektor – Klidně to hlasování můžeme odložit o měsíc. Jednou to chcete dlouhé, podruhé stručné.


Doc. Brom – Je určitě více možností, jak pokračovat v jednání. Můžeme požádat pana kvestora, aby nám tyto podklady doposlal a schválit materiál s výhradou.


Doc. Rokyta, děkan MFF – Žádost na RUK poslal včetně expertního posudku a průvodního dopisu. V Troji mají budovu, která v posledních letech došla ke značnému úpadku. Uvnitř budovy jsou jaderná zařízení a jsou nutné akutní opravy opláštění a střechy. Odhadovaná cena je 90 mil. Kč, z vlastních zdrojů to nejsou schopni zafinancovat, leda by to počkalo 6 let, což ale nevydrží. Nicméně poslali tuto žádost, kde přesně uvedli, kolik peněz mají ve svých zdrojích a realistický odhad toho, jak jsou schopni splácet. Nyní jsou okamžitě schopni investovat ze svých zdrojů 30 mil. Kč a žádají z Mikuláše o 60 mil. Kč formou zápůjčky se splácením po dobu 8 let. Když bude dobrý vývoj, tak mohou splácet i rychleji.


J. M. pan rektor – Obdrželi žádosti o různém rozsahu: ta z PřF měla jen dvě strany, z FTVS přišel obsáhlejší materiál. Kolegium rektora je projednalo, financování MFF doporučilo v plné výši, FTVS navrhujeme podpořit částečně a financování PřF jsme nedoporučili.


Doc. Brom – Má návrh hlasovat o usnesení s výhradou, že komise prosí o zaslání průvodních materiálů.


Bc. Farkaš – Děkuje za to, že jsou nynější návrhy předkládané jako vratné zápůjčky, jak bylo původně předkládáno.


Prof. Zahálka – Materiály přišly i AS, ale není dohoda, jak to bude postupováno dále komisi.


Prof. Skrbek – Jen zdůrazní, že realizaci podobného projektu MFF umí, již v minulosti toto realizovali u jiné budovy. Mají již vše připravené, včetně projektové dokumentace.


Ing. Skrbek – K žádosti FTVS: zde se ukazuje, že v Mikuláši nebyla stanovená přesná pravidla, na což částečně naráží i na strategický fond rektora. Žádosti FTVS jsou vytýkány nedokonalosti, ale nebyla stanovena jasná pravidla pro její podobu, a myslí si, že kdyby bylo řečeno, co je potřeba doplnit, tak by od vedení FTVS přišlo doplnění dokumentace.


J. M. pan rektor – Tu část žádosti FTVS, která je jasná a vratná, doporučují ke schválení s tím, že je potřeba do dalšího jednání udělat jasný plán, co udělat vratné a co nevratné v rámci celého kampusu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a vyjadřuje k němu kladné stanovisko a žádá o zaslání původních podkladů k žádostem.

Hlasování 19-0-5

Schváleno


Doc. Rokyta, děkan MFF – Chtěl by poděkovat za hladký průběh tohoto bodu a přeje všem úspěšný zbytek jednání.

8 – Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

J. M. pan rektor – Z kraje letošního roku vytvořili pravidla pro poskytování příspěvků. Je zde část, která se jmenuje „žádost o mimořádnou pomoc“, jsou zde i navržené způsoby posuzování, rektor přeloží žádosti kvestorovi, který je posoudí po ekonomické stránce. AS pak bude žádosti jako celek projednávat v květnu či v červnu. Posoudí se financování i navržený poměr zápůjčky. Posuzovány budou i důvody fakulty pro žádost. Může to být vratné, nevratné i kombinace obojího. Vždy tam něco zůstane, rektor posuzuje žádosti individuálně. Návrh může být financován v plném rozsahu, částečné financování i odmítnut. Rektor vydá finální rozhodnutí na základě vyjádření AS UK.


Doc. Brom – V materiálu je informace o tom, že polovina příspěvků bude vratná a polovina nevratná. Je to myšleno k jednotlivým žádostem, k celku nebo jak?


JUDr. Horáček – Jedná se o snahu eliminovat nepoměr vratné a nevratné části. Půjde o globální pravidlo, aby se vždy alespoň polovina z toho, co ročně alokujeme do Mikuláše, do něj opět vrátila. Je to průměrné, není to vztahované na jednotlivé žádosti.


Bc. Farkaš – Také se u toho chtěl pozastavit, zda zde explicitně nevyjádřit preferenci půjček a zvýšit návratnost na min. 60 %. Formulace navíc navozuje dojem, že se to vztahuje i na již podané žádosti. Chtělo by to upravit, aby to nebylo zmatečné.


J. M. pan rektor – Proč se svazovat procenty, stejně to pak jde na senát, nechal by zde možnost to posuzovat více individuálně s přihlédnutím k povaze dané investiční akce, záměru fakulty apod.


Dr. Greger – Má dvě drobné poznámky. Jedna se týká nejasnosti, zda jsou AS podávány spolu s návrhem rektora i celé žádosti. Týká se to zejména bodu 2, který specifikuje, co musí žádost obsahovat. Protože my často neznáme celkový rozsah akce, přestože je v žádosti specifikován.


J. M. pan rektor – Celá žádost bude předkládána spolu s tím, u identifikace je přesně řečeno, kolik co má stát a jaké jsou podíly na vratného a nevratného příspěvku.


Dr. Greger – Děkuje, ještě by rád navrhl v písm. d) doplnění. Když jsme diskutovali o účelech, na které je možné z Mikuláše čerpat, tak panovala shoda nad návrhem FSV, že další oprávněnou skutečností je zajištění náhradních prostor z důvodu rekonstrukce. Rád by, pokud by tam toto bylo doplněno mezi objektivní skutečnosti.


J. M. pan rektor – Samozřejmě, toto je jen návrh, není problém tam dodat „zajištění výuky“, ale zde právě kvůli tomu volili slova „zejména“ a „podobně“. Podmínka čerpání je investiční akce, ale to tam doplní, stejně jako tam doplní nová pravidla, o nichž hovořil Bc. Farkaš. V tomto bodě tedy doplní „náhradní prostory pro činnost fakulty“.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Pravidlům pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK.

Hlasování 20-0-3

Schváleno

9 – Různé

J. M. pan rektor – Začátkem května by měli dostat příspěvek na vědu, o čemž již hovořil. CUIPu se daří, to, co měl splnil za 8 let, zvládl za 2,5 roku, a proto jednají o změně jeho struktury. Předpokládají, že finální verze materiálu bude na kolegiu nyní v pondělí, a bude to bod k debatě na květnovém senátu. Fakulty podávají připomínky do poloviny května, ostré projednání pak bude na červnovém senátu.


Dr. Šima – Rád by zde představil informace o plánované investiční akci FF, kde se očekává, že fakulta bude podávat žádost o čerpání z Mikuláše, aby byla případně krátká zpětná vazba, jak bychom měli postupovat. Poprosí o prostor pro pana proděkana z FF, doc. Rákosníka.


Doc. Nigrin – Moc děkuje za uvedení, s doc. Rákosníkem byli takto domluveni a je rád, že si pan proděkan udělal čas.


Doc. Rákosník – Chtěl krátce informovat o situaci ohledně velké rekonstrukce v Opletalově ulici, která by se měla uskutečnit příští rok. FF zatím netrpí žádným závažným problémem, ale snaží se předjímat, jaké by mohly nastat komplikace do budoucna. Chtěl by dnes přednést případná rizika a informovat, v jaké jsou situaci a jaká rizika zde hrozí. Celkové náklady na akci se pohybují těsně pod půl miliardou Kč, z toho 85 % pokrývá dotace MŠMT a 15 % jde za FF. S tím dlouhodobě počítají a snaží se s tím poprat. Problém, který tam do budoucna vidí, se více vynořuje nyní, kdy dokončují projektovou dokumentaci. Riziko, jež může vznikat v budoucích letech, je zejména riziko víceprací, jejichž přesný objem však nemohou predikovat. Poprvé, když mluvili se stavební dozorem, tak byli informování o tom, že by měli u tohoto typu budov počítat s 20-25 % náklady navíc na vícepráce. Najednou pak budeme hovořit o zhruba 100 mil. Kč na vícepráce, které nepokryjí dotace, a kdy nebude v možnostech FF toto pokrýt. Proto chce o tomto informovat již takto dopředu a promýšlet, jak by se toto dalo řešit.


Dr. Greger – Podobné komplikace postihly i FHS, která se s tím ale musela také poprat sama. Mikuláš zde ale samozřejmě je a pomáhá formou výpůjček. Zajímalo by jej, jak tvoří na FF rezervní fond? U nich na fakultě také čekají podobnou investiční akci, byť s polovičním rozpočtem, a aktivně na ni vyčleňují prostředky, aby byli schopni vše ufinancovat sami.


Doc. Rákosník – To je spíše dotaz na tajemníka fakultě, ale letos jsou na tom byli velmi špatně – jsou totiž ve velké míře závislí příjmech ze zahraniční spolupráce. Nicméně do budoucna se očekává zlepšení, ale situace je taková, že jim nyní dělá starost i pokrytí těch 15 %. Měli by to dokázat, ale není to zrovna snadné.Doc. Brom – Do debaty už nikdo není přihlášen. Děkuje všem za účast a připomíná, že po konci jednání budou rozeslány další podklady k Mikuláši.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 18. květen 2021 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám