UK uzavřela memorandum s Centrem Paraple. Spolupracovat budou na zlepšení podmínek hendikepovaných osob

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


22. července 2021 – Univerzita Karlova dnes uzavře memorandum s Centrem Paraple. Vzájemně budou spolupracovat na zlepšení podmínek hendikepovaných v České republice, a to zejména v oblastech výzkumné, poradenské a praktické činnosti v oblasti lékařství. Společné aktivity budou rovněž rozvíjet v grantovém fundraisingu, tvorbě kurzů, školení či v oblasti zkvalitňování bydlení a poskytování služeb handicapovaným studentům UK a dobrovolnické činnosti studentů UK.


„Univerzita Karlova dlouhodobě pomáhá hendikepovaným studentům prostřednictvím svého Centra Carolina i jednotlivých fakult. Nabídka služeb pomoci studentům se speciálními potřebami je velice široká, od uzpůsobeného přijímacího řízení přes podporu v průběhu celého studia. Podpisem memoranda s Centrem Paraple se nám otevírají další možnosti, jak hendikepovaným na UK ještě více pomoci,“ uvedl při příležitosti podpisu memoranda rektor UK Tomáš Zima.


„V rámci dílčích činností spolupracuje Centrum Paraple s Univerzitou Karlovou již dlouhá léta, zejména umožněním praxí studentů lékařských fakult, či fakulty tělovýchovy a sportu, díky kterým se v budoucnu ze studentů stávají zaměstnanci Centra Paraple, nebo i jiných organizací a zařízení a tím se zkvalitňuje celková celoživotní péče o lidi s poškozením míchy. Podpisem memoranda o spolupráci otevíráme možnost daleko širší spolupráce, a hlavně skutečnou provázanost při integritě hendikepovaných v České republice,“ doplnil David Lukeš, ředitel Centra Paraple.


Pomoc studentům se speciálními potřebami na UK

Univerzita Karlova dlouhodobě rozvíjí pomoc studentům se speciálními potřebami. Ta je realizována jak prostřednictvím Centra Carolina na rektorátní úrovni, tak v rámci jednotlivých fakult. Pomoc mohou využívat studenti se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra či jinými obtížemi. Veškeré informace o pomoci je k dispozici na webu https://centrumcarolina.cuni.cz.


Centrum Paraple

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života.


Služby Centra Paraple

Služby jsou poskytovány klientům z celé České republiky starším patnácti let pražském centru, v rámci tematických sportovních programů v různých lokalitách ČR a zahraničí, distanční formou, nebo během šetření při návštěvách v domácím prostředí. Komplex služeb je v Centru Paraple propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu.


Zkušení pracovníci se na každého člověka dívají jako na jedinečnou bytost s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem. Při partnerské spolupráci vychází z klientových individuálních potřeb a kladou důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporují v udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi a v začleňování do místní komunity.


Oborné pracoviště

Centrum Paraple je také odborné pracoviště, které poskytuje zázemí pro praxe studentů, spolupracuje na jejich závěrečných pracích a na výzkumech v oblasti míšní léze, vydává odborný časopis a ostatní odborné publikace, pořádá setkání se specialisty, každoroční konferenci k Mezinárodnímu dni poškození míchy a jiné menší konference, zaměstnanci se účastní aktivně konferencí v ČR i ve světě a pořádá kurzy.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 455

mob: 721 285 565

e-mail:


Jarmila Vrzalová

PR a fundraising

Centrum Paraple

tel.: +420 774 980 918

e-mail:Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 23. červenec 2021 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám